WAŻNE!

XLI Sesja - 29.IV.2014 r.

Uchwała Nr XLI/285/2014

UCHWAŁA NR XLI/285/2014

RADY GMINY W KRZYKOSACH

z dnia 29 kwietnia 2014 roku

 

w sprawie powierzenia Gminie Środa Wlkp. realizacji zadania własnego gminy z zakresu odławiania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.

 

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art.74 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§1. Powierza się Gminie Środa Wlkp. realizację zadania własnego Gminy Krzykosy, wynikającego z art. 11a ust. 2 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.) polegającego na zapewnieniu bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt i odławianiu bezdomnych zwierząt.

 

§2. Szczegółowe zasady współdziałania gmin określi porozumienie.

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Krzykosy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XLI/284/2014

UCHWAŁA NR XLI/284/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 kwietnia 2014 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez gminę Krzykosy darowizny na rzecz Powiatu Średzkiego nieruchomości gruntowej

 

          Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594 ze zmianami), art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 ze zmianami), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Gminę Krzykosy darowizny na rzecz Powiatu Średzkiego nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Krzykosy, oznaczonych nr działek 503/4 o powierzchni 0,1099 ha, nr 504/3 o powierzchni 0,0071 ha i nr 531/2 o powierzchni 0,0829 ha stanowiących własność gminy Krzykosy Mienie Komunalne na cel publiczny - pod drogę publiczną.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Krzykosy
Wiesław Zając

 

Uchwała Nr XLI/283/2014

UCHWAŁA NR XLI/283/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 kwietnia roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Krzykosy

 

          Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zmianami), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Krzykosy, położonej we wsi Krzykosy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 57o powierzchni 6,7780 ha , dla której Sąd Rejonowy w Środzie prowadzi księgę wieczystą KW PO1D/00023284/3.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Krzykosy
Wiesław Zając

Uchwałą Nr XLI/282/2014

UCHWAŁA NR XLI/282/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 kwietnia 2014 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2013rok

 

             Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ((Dz. U z 2013poz. 594 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy, uchwala co następuje:

 

§1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2013 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:

Przewodniczący
Rady Gminy Krzykosy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XLI/281/2014

UCHWAŁA NR XLI/281/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 kwietnia 2014 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2013rok

 

          Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2013poz. 594 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy, uchwala co następuje:

 

§1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2013 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Przewodniczący
Rady Gminy Krzykosy
Wiesław Zając

 

Uchwała Nr XLI/280/2014

UCHWAŁA NR XLI/280/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 kwietnia 2014 roku

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach w 2013 roku

 

          Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 15 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 roku ze zmianami) oraz art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się do akceptującej wiadomości sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach za 2013 rok przedstawione przez Kierownika tego Ośrodka i stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Zaleca się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w 2014 roku ścisłą realizację zadań własnych ze szczególnym uwzględnieniem zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Krzykosy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XLI/279/2014

UCHWAŁA NR XLI/279/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 kwietnia 2014r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229,230 i 231 ustawy  dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.W uchwale Nr XXXVII/256/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy zmienionej:

 

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIX/265/2014 z dnia 28 lutego 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XL/270/2014 z dnia 28 marca 2014r.

 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1)     Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr XLI/278/2014

UCHWAŁA Nr XLI/278/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 kwietnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§1. W uchwale Nr XXXVII/257/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 zmienionej:

 Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIX/264/2014 z dnia 28 lutego 2014r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 185/2014 z dnia 10 marca 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XL/269/2014 z dnia 28 marca 2014r.

 

 wprowadza się następujące zmiany:

1)     § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie 18.543.267,86

 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17.806.267,86

- dochody majątkowe w kwocie 737.000,00

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.295.234,86 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 503.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

 3) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 129.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11,

2)     § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 19.448.469,86

 zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

 - wydatki bieżące w kwocie 17.127.193,99

 - wydatki majątkowe w kwocie 2.321.275,87

 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

 odrębnymi ustawami w wysokości 2.295.234,86

 zgodnie z załącznikiem Nr 3,

 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.

 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 1.039.711,54

 zgodnie z załącznikiem Nr 5

 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 129.000,00.zł zgodnie z załącznikiem Nr 11

 

3)      § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1)     dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 541.001,00

2)     dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 28.000,00

zgodnie z załącznikiem Nr 7

 

4)      § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 10."

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając