WAŻNE!

XL Sesja - 28.III.2014 r.

Uchwała Nr XL/277/2014

UCHWAŁA NR XL/277/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

 z dnia 28 marca 2014 roku

w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości gruntowej.

 

Na podst. art. 18 ust.2 pkt.9 lit." a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2013, poz. 594 ze zmianami), art. 24 ust.5 pkt.1 ustawy z dnia 19 października1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa ( Dz. U. 2012, poz. 1187 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Sulęcin, stanowiącej działkę nr 127/16 o powierzchni 1,0445 ha zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. KW PO1D/00008637/2 na rzecz Skarbu Państwa.

 

§ 2 . Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XL/276/2014

UCHWAŁA NR XL/276/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 marca 2014 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014r. poz. 301) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Rada Gminy Krzykosy wyraża zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków finansowych stanowiących fundusz sołecki.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XL/275/2014

 UCHWAŁA NR XL/275/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 marca 2014 roku

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w  wodę i zbioroweodprowadzanie ścieków.

 

Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę cenę 1m3 wody pobieranej z urządzeń wodociągowych stanowiących własność Gminy - 2,33 zł za 1m3 wody plus podatek VAT wg obowiązujących stawek.

2. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków:

1) cenę 1m3 ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy - 4,52 zł plus podatek VAT wg obowiązujących stawek,

2) cenę 1m3 ścieków dowożonych do oczyszczalni - 2,95 zł plus podatek VAT wg obowiązujących stawek.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/193/2013 z dnia 22 marca 2013r. w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

§ 4. Zatwierdzone taryfy podlegają ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w sołectwach i w Urzędzie Gminy.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 roku i obowiązuje przez 1 rok.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XL/274/2014

UCHWAŁA NR XL XL/274/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 marca 2014 roku

 

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

 

Na podstawie 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U z 2013. poz. 856 tekst jednolity ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje

 

§1. Określa się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt - załącznik do uchwały

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając

 

Załącznik

do uchwały Nr XL/274/2014

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 28 marca 2014 roku

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzykosy, powiat średzki.

 

Wprowadzenie

Wymóg określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, wprowadziła ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dziennik Ustaw z 27 października 2011 Nr 230 poz.1373),która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

 „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę"

 

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Krzykosy uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzykosy", zwanego dalej Programem jest art. 11a znowelizowanej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013.856 j.t.).

 

Program ma zastosowanie do zwierząt bezdomnych, a więc tych zwierząt domowych lub gospodarskich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały oraz do kotów wolno żyjących.

 

Gmina Krzykosy prowadząc opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, jednocześnie podejmuje działania zapobiegające ich bezdomności.

 

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:

1)     niekontrolowane rozmnażanie,

2)     porzucanie zwierząt przez właścicieli,

3)     ucieczki zwierząt,

4)     łatwość pozyskiwania zwierząt (nawet przez osoby młodociane, w tym niezdolne samodzielnie zaopiekować sie zwierzęciem)

5)     panujące mody na dane rasy zwierząt,

6)     brak edukacji i wiedzy mieszkańców w zakresie metod zapobiegania bezdomności, (ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji).

 

Cele programu

 

1.      Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi

2.      Zapobieganie bezdomności zwierząt.

3.      Zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt.

4.      Edukacja mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt

5.      Propagowanie ograniczania i kontroli rozrodczości zwierząt domowych w szczególności psów i kotów.

 

Zadania w ramach programu

 

Określa się następujące zadania gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych oraz sposoby ich realizacji:

 

1.      Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu gminy Krzykosy i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez:

a)      zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

Gmina w tym zakresie podejmuje współpracę z Gminą Środa Wlkp. i w ramach umowy korzysta ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kijewie, prowadzonego przez Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. , ul. Wiosny Ludów 3, zwanego dalej „schroniskiem"

b)     opieka nad wolno żyjącymi kotami ;

Koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem ekosystemu a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. W razie zaistnienia konieczności, zakres opieki nad kotami wolno żyjącymi może zostać rozszerzony o zakup karmy dla bezdomnych kotów na wniosek społecznych opiekunów.

c)      odławianie bezdomnych zwierząt.

Zadanie to w ramach umowy wykonują przeszkoleni i odpowiednio wyposażeni pracownicy schroniska, na zasadzie ogólnie przyjętej w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Zasady i warunki wyłapywania bezdomnych Zwierząt" Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do schroniska, a odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do wskazanego gospodarstwa rolnego. Zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach kierować należy do Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, tel. 61 2851514

d)     obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami w schronisku tym zakresie określa Regulamin Schroniska dla zwierząt. Zwierzęta umieszczane w schronisku będą poddawane zabiegowi sterylizacji lub kastracji.

e)      poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

Program przewiduje zachęcanie do adopcji zwierząt ze schroniska za sprawą wolontariuszy, ogłoszeń na stronie internetowej, akcji adopcyjnych organizowanych przez schronisko oraz towarzystwo opieki nad zwierzętami.

f)      usypianie ślepych miotów;

Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje się w Schronisku, wyłącznie przez lekarza weterynarii ( zgodnie z regulaminem i przepisami weterynaryjnymi)

g)     zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,

Całodobowa opieka będzie świadczona przez odpowiedni zakład leczniczy dla Zwierząt - Powiatowego Lekarza Weterynarii w Środzie Wlkp.

h)     wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

Gospodarstwa rolne w Krzykosach , ul. Główna 5 oraz w miejscowości Sulęcin, ul. Główna 34 zapewniają miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich. Gospodarstwa te spełniają wymogi do utrzymywania zwierząt gospodarskich.

 

2.      Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych.

Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt domowych oraz bezdomnych to norma we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt.

Program zakłada, poprzez prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych, zachęcanie właścicieli zwierząt do sterylizacji i kastracji zwierząt domowych.

 

3.      Edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

Gmina Krzykosy wraz z Gminnym Ośrodkiem Oświaty podejmie działania edukacyjne mające na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat obowiązków, jakie ciążą na właścicielach zwierząt domowych, między innymi poprzez zajęcia edukacyjne, ulotki, plakaty, konkursy. zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do włączenia treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację. Zachęcanie do adopcji zwierząt ze schroniska. Informowanie o zakazach dotyczących handlu zwierzętami domowymi oraz propagowanie zakupu zwierząt domowych, a szczególności psów i kotów wyłącznie z legalnych źródeł.

 

Źródło finansowania realizacji Programu

 

Środki publiczne przeznaczone na realizację Programu zarezerwowane są w Budżecie Gminy Krzykosy na rok 2014 w wysokości 5.000,00 zł. Środki te są przeznaczone w miarę potrzeb na odławianie, umieszczanie i utrzymywanie w schronisku bezdomnych zwierząt.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XL/273/2014

UCHWAŁA NR XL/273/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

 z dnia 28 marca 2014 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy, odpłatną służebnością przesyłu

 

          Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zmianami),art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz.651 ze zmianami) i art.3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014r.121 jt.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.   Wyraża się zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzykosy - działki nr 353 w obrębie Solec, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1D/00022416/1 Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. - odpłatną służebnością przesyłu, na rzecz Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej S.A. ul. Łąkowa 21/17 , 61-879 Poznań, która polegać będzie na możliwości wybudowania telekomunikacyjnej linii kablowej wraz z kanalizacją kablową.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XL/272/2014

UCHWAŁA XL/272/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

 z dnia 28 marca 2014roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy, odpłatną służebnością przesyłu

 

          Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zmianami), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz.651 ze zm.) i art.3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2014,121 jt), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.   Wyraża się zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzykosy - działek nr 421 i 426 w obrębie Witowo, zapisanych w księdze wieczystej nr PO1D/00022412/3 Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. - odpłatną służebnością przesyłu, na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60- 479- Poznań, która polegać będzie na możliwości wybudowania urządzeń do doprowadzenia energii elektrycznej, możliwości ich konserwacji, eksploatacji oraz usuwania awarii związanych z tymi urządzeniami.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XL/271/2014

UCHWAŁA XL/271/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

 z dnia 28 marca 2014 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy, odpłatną służebnością przesyłu

 

          Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zmianami), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz.651 ze zmianami) i art.3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014r,121 jt), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.   Wyraża się zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzykosy - działki nr 393/9 w obrębie Krzykosy, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1D/00023284/3 Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. - odpłatną służebnością przesyłu, na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60- 479- Poznań, która polegać będzie na możliwości wybudowania urządzeń do doprowadzenia energii elektrycznej, możliwości ich konserwacji, eksploatacji oraz usuwania awarii związanych z tymi urządzeniami.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XL/270/2014

UCHWAŁA NR XL/270/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 marca 2014r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy  

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229,230 i 231 ustawy  dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.W uchwale Nr XXXVII/256/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy zmienionej:

 

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIX/265/2014 z dnia 28 lutego 2014r.

 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1)     Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr XL/269/2014

UCHWAŁA Nr XL/269 /2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§1. W uchwale Nr XXXVII/257/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 zmienionej:

 Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIX/264/2014 z dnia 28 lutego 2014r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 185/2014 z dnia 10 marca 2014r.

 

 wprowadza się następujące zmiany:

1)     § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie 18.197.513,00

 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17.460.513,00

- dochody majątkowe w kwocie 737.000,00

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.988.485,00

         zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 503.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

     

2)     § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 19.102.715,00

 zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

 - wydatki bieżące w kwocie 16.781.439,13

 - wydatki majątkowe w kwocie 2.321.275,87

 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

 odrębnymi ustawami w wysokości 1.988.485,00

 zgodnie z załącznikiem Nr 3,

 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.

 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 1.039.711,54

 zgodnie z załącznikiem Nr 5

 

3)     § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 905.202,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

 

4)     § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.746.802,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 .

 

5)     § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.246.802,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł.

 

6)     § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1)     dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 541.001,00

2)     dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 27.500,00

zgodnie z załącznikiem Nr 7

 

7)      § 8 otrzymuje brzmienie:

 „§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1)     zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00

 

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r

 do wysokości 1.746.802,00

2)     dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu każdorazowo do kwoty 100.000.zł

3)     przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2014 rok,

4)     lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Dodaje się nowy załącznik Nr 11 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały

 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając