WAŻNE!

XIII Sesja - 16.XII.2011 r.

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XIII/103/2011 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

UCHWAŁA NR XIII/103/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 16  grudnia 2011 roku

                                       

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001, Nr 98 poz. 1070 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§1. Powołuje się zespół opiniujący kandydatów na ławników do sądów w składzie:

  1. Florian Frąckowiak
  2. Leszek Maźwa
  3. Dariusz Psyk
  4. Dariusz Szymczak
  5. Paweł Wrembel
  6. Wiesław Zając

§ 2. Zadaniem zespołu jest przedstawienie Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy

Wiesław Zając

Uchwała Nr XIII/102/2011 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulęcinek

UCHWAŁA Nr XIII/102/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 16 grudnia 2011 r.

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulęcinek

 

            Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

 § 1. Postanawia się nadać nazwę u l i c a Promienna - drodze gminnej nr 225 oraz drodze wewnętrznej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 227/34 położonej w miejscowości Sulęcinek, biegnącej od ulicy Głównej w kierunku północno-zachodnim, następnie zmieniającej swój bieg w kierunku zachodnim, po czym ponownie skręcającej w kierunku północno-zachodnim, następnie biegnącej w kierunku zachodnim.

§ 2. Szczegółowe położenie ulicy, o której mowa w ust. 1 określa załącznik do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy

Wiesław Zając

Uchwała Nr XIII/101/2011 w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Oświaty w Krzykosach

 UCHWAŁA NR XIII/101/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 16 grudnia 2011 r.

w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Oświaty w Krzykosach.

            Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Rada Gminy Krzykosy uchwala:

§ 1. Statut Gminnego Ośrodka Oświaty w Krzykosach stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/213/2006 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Oświaty.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy

Wiesław Zając

 

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIII/101/2011
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Statut

Gminnego Ośrodka Oświaty w KrzykosachRozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Gminny Ośrodek Oświaty w Krzykosach zwany w dalszej części Statutu GOO działa na podstawie:

      1) uchwały Nr XIV/64/95 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 grudnia 1995 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Oświaty w Krzykosach,

      2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r., Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),

      3) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami),

      4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami),

      5) niniejszego statutu.

§ 2.  Siedzibą GOO jest miejscowość Krzykosy, ul. Główna 39 (budynek Zespołu Szkół w Krzykosach).

 


Rozdział II

 CELE I ZADANIA

§ 3. GOO wykonuje swoje zadania w celu:

      1) prawidłowego funkcjonowania szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Krzykosy,

      2) realizowania przez Gminę Krzykosy zadań z zakresu oświaty zgodnie z wymogami prawa.

§ 4. Do zadań GOO należy:

      1) prowadzenie obsługi finansowo - księgowej, w tym rachunkowości, szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzykosy,

      2) sporządzanie sprawozdań statystycznych, finansowych oraz innych sprawozdań wymaganych w zakresie zadań oświatowych realizowanych
          przez gminę szczególnie w zakresie zadań rzeczowych, zatrudniania i wynagrodzeń,

      3) organizowania wypłat wynagrodzeń, rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz prowadzenia ewidencji danych o zatrudnieniu
          i wynagrodzeniu pracowników szkół,

      4) koordynowania prac związanych z konkursami na stanowiska dyrektorów szkół,

      5) koordynowanie spraw prawno - organizacyjnych szkół w tym w szczególności arkuszy organizacji szkół,

      6) współpraca z dyrektorami szkół w zakresie realizowanych zadań,

      7) organizowania dowozu dzieci do szkół,

      8) obsługi zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów wynikającej z przepisów oświatowych,

      9) obsługa zadania w zakresie dofinansowania przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,

      10)pozyskiwanie środków zewnętrznych,

      11)wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy Krzykosy.


Rozdział III

 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 5. 1. Jednostka ma strukturę bezwydziałową.

2. W GOO tworzy się następujące stanowiska pracy:

      1) dyrektor,

      2) główny księgowy,

      3) stanowisko pracy ds. kadr,

      4) stanowisko pracy ds. płac,

      5) stanowisko pracy ds. księgowych,

      6) stanowisko pracy ds. księgowych.

3. Działalnością GOO kieruje Dyrektor, którego zwierzchnikiem służbowym jest Wójt Gminy.

4. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością GOO  i reprezentuje go na zewnątrz, a także zarządza mieniem GOO.

5. Wysokość środków finansowych, potrzebnych na prowadzenie zadań objętych działalnością GOO, na dany rok kalendarzowy oraz ich podział określa Rada Gminy Krzykosy w uchwale budżetowej.

 

Rozdział IV 

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 6. 1. GOO jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.

2. Podstawą działalności GOO jest roczny plan finansowy zgodny z układem wykonawczym budżetu Gminy Krzykosy.

3. GOO posiada odrębny rachunek bankowy.

4. Dyrektor GOO w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania gospodarki finansowej jednostki opracowuje dokumentację zasad polityki rachunkowości oraz procedury kontroli zarządczej.

5. Gospodarka finansowa jednostki opiera się na zasadach wyrażonych w aktualnie obowiązujących aktach prawa regulujących zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych.

§ 7. 1. Nadzór na działalnością GOO sprawuje Wójt Gminy.

2. Dyrektor GOO odpowiada za dyscyplinę budżetową.

 

Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8.  Zmiany niniejszego statutu dokonuje się w formie Uchwały Rady Gminy.

Uchwała Nr XIII/100/2011 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Krzykosy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

UCHWAŁA NR XIII/100/2011

RADY  GMINY KRZYKOSY

z dnia 16 grudnia 2011 roku

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Krzykosy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zmianami ) - Rada Gminy Krzykosy uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady usytuowania na terenie gminy Krzykosy miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

§ 2.Miejsce sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży może być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 50 m od:

      a) przedszkola, punktu wychowania przedszkolnego,

      b) szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, zespołu szkół,

      c) placówki opiekuńczo wychowawczej,

      d) obiektu kultu religijnego, w tym kościoła, kaplicy,

§ 3. 1. Odległość, o której mowa w § 2 mierzona jest najkrótszą drogą dojścia od ogólnodostępnego wejścia do punktu sprzedaży do najbliższego ogólnodostępnego wejścia do przedszkola, punktu wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, zespołu szkół placówki opiekuńczo wychowawczej, obiektu kultu religijnego, w tym kościoła, kaplicy, z zastrzeżeniem ust. 3

2. W przypadku punktu sprzedaży napojów alkoholowych, nieposiadającego ogólnodostępnego wejścia, w którym sprzedaż napojów alkoholowych  przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, prowadzona ma być na podstawie zezwolenia jednorazowego,  odległość, o której mowa w § 2 mierzona jest najkrótszą drogą dojścia od najbliższej granicy terenu przeznaczonego pod punkt sprzedaży do najbliższego ogólnodostępnego wejścia do przedszkola, punktu wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, zespołu szkół placówki opiekuńczo wychowawczej, obiektu kultu religijnego, w tym kościoła, kaplicy,   z zastrzeżeniem ust. 3

3. Przez wejście do przedszkola, punktu wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponad gimnazjalnej, zespołu szkół, placówki opiekuńczo wychowawczej, obiektu kultu religijnego, w tym kościoła, kaplicy, znajdującego się na terenie ogrodzonym, należy rozumieć najbliższe, ogólnodostępne wejście znajdujące się w ogrodzeniu tego terenu.

4. Najkrótsza droga dojścia oznacza dojście po terenie dopuszczonym dla ruchu pieszego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zmianami ).

§ 3. Traci moc uchwała Nr II/20/2002 Rady Gminy Krzykosy z dnia 06 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Krzykosy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych .

§ 4. 1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży lub w miejscu sprzedaży wydane na podstawie dotychczasowych przepisów pozostają w mocy.

2. Przepisy uchwały mają zastosowanie do wszczętych i nie zakończonych przed jej wejściem w życie postępowań o wydanie zezwoleń, o których mowa w ust. 1.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy

Wiesław Zając

Uchwała Nr XIII/99/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok

UCHWAŁA  NR XIII/99/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 16 grudnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych na 2012 rok.

     Na podstawie art. 41 ust.2  ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz.473 ze zmianami) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami ) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych na 2012 rok w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy

    Wiesław Zając

Załącznik:

Uchwała Nr XIII/98/2011 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2012

UCHWAŁA Nr XIII/98/ 2011

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 16 grudnia 2011 roku

 

w  sprawie  zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2012

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10  i art. 58 ustawy  z  dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591  z późn. zm.)  Rada  Gminy Krzykosy uchwala,  co  następuje:

 

§ 1. Postanawia się zaciągnąć zobowiązanie finansowe na rok 2012 w zakresie płatności za przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej do kwoty 12.000,00 zł.

 

§ 2. Źródłem pokrycia zobowiązania będą dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych  Gminy Krzykosy.

 

§  3. Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając
 

Uchwała Nr XIII/97/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

UCHWAŁA Nr XIII/97/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 16 grudnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r., Nr  142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212,  214,  215, 222,  235-237,  258, i  264  ust. 3 ustawy z  dnia  27 sierpnia  2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1240 z późn. zm.)  Rada Gminy uchwala co następuje:

 

 

§ 1. W Uchwale Nr III/18/2010  z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok, zmienionej: 

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 6/2011 z dnia 10 stycznia 2011r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 7/2011 z dnia 11 stycznia 2011r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 10/2011 z dnia 11 lutego 2011r.,

Uchwałą Rady Gminy Nr V/24/2011 z dnia 4 marca 2011r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 12/2011 z dnia 15 marca 2011r.,

Uchwałą Rady Gminy Nr VI/36/2011 z dnia 6 kwietnia 2011r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 18/2011 z dnia 27 kwietnia 2011r.,

Uchwałą Rady Gminy Nr VII/43/2011 z dnia 11 maja 2011r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 21/2011 z dnia 23 maja 2011r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr VIII/60/2011 z dnia 21 czerwca 2011r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 32/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 38/2011 z dnia 29 lipca 2011r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr X/73/2011 z dnia 21 września 2011r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 44/2011 z dnia 7października 2011r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XI/77/2011 z dnia 28 października 2011r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 49/2011 z dnia 8 listopada 2011r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XII/89/2011 z dnia 29 listopada 2011r.

 

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie            17.146.000,00 zł   

  z tego:  

-   dochody bieżące w kwocie 16.215.782,71

-   dochody majątkowe w kwocie  930.217,29

zgodnie  z  załącznikiem Nr 1 do uchwały                                                                

 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;

    1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych      zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.416.758,00 zł,

         zgodnie z załącznikiem Nr 3,

 2) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

          między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości                       152.500,00 zł,

          zgodnie z załącznikiem Nr 6,

3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 811.693,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2011 w wysokości  21.273.307,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

          -   wydatki bieżące w kwocie 16.348.039,71 zł

          -   wydatki majątkowe w kwocie 4.925.267,33 zł -  zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

      1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych        

          odrębnymi ustawami w wysokości                                                            2.416.758,00

          zgodnie z załącznikiem Nr 3,

      2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

          między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości                        178.500,00

          zgodnie z załącznikiem Nr 6,

      3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.

          1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości           4.468.797,87

 zgodnie  z załącznikiem Nr 5

 

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

        2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

        3. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

        4. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej   uchwały.

5. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

 6. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając