WAŻNE!

V Sesja - 4.III.2011 r.

Uchwała Nr V/30/2011 w sprawie wyróżnień i nagród sportowych przyznawanych za działalność sportową

UCHWAŁA Nr V/30/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 4 marca 2011roku

w sprawie wyróżnień i nagród sportowych przyznawanych za działalność sportową 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze. zmianami) oraz art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze  zmianami),Rada Gminy Krzykosy uchwala

 

REGULAMIN

WYRÓŻNIEŃ I NAGRÓD SPORTOWYCH

PRZYZNAWANYCH W DZIEDZINIE SPORTU

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Określa się warunki i tryb przyznawania wyróżnień i nagród dla zawodników nieposiadających licencji zawodnika oraz zawodników w rozumieniu ustawy o sporcie kwalifikowanym osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla trenerów, instruktorów i działaczy klubów sportowych i stowarzyszeń lub szkół działających na terenie Gminy Krzykosy, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

§ 2. 1. Wyróżnienia i nagrody finansowane są ze środków budżetu Gminy Krzykosy.

2. Środki pieniężne przeznaczone na wyróżnienia i nagrody, o których mowa w § 1 będą corocznie zabezpieczone w budżecie Gminy Krzykosy.

§ 3. 1. Wyróżnienia i nagrody przyznaje Wójt po uzyskaniu opinii właściwej do spraw sportu Komisji Rady Gminy Krzykosy.

2. Z pisemnym wnioskiem o przyznanie wyróżnienia lub nagrody może wystąpić klub sportowy lub stowarzyszenie, dyrektor szkoły, radny Rady Gminy Krzykosy, a także Wójt z własnej inicjatywy.

3.Wyróżnienia i nagrody mogą być przyznawane:

1) zawodnikom - osobom fizycznym stale zamieszkałym na terenie Gminy Krzykosy,

2) trenerom, instruktorom i działaczom klubów sportowych i stowarzyszeń lub szkół mających siedzibę i działających na terenie Gminy Krzykosy.

 

ROZDZIAŁ II

NAGRODY

§ 4. 1. Nagroda jest wyrazem uznania dla:

1)    zawodnika za prezentowany przez niego poziom i wysokie wyniki sportowe,

2)    trenerów i instruktorów za ich zaangażowanie lub za wysokie wyniki sportowe ich zawodników,

3)    działaczy sportowych za ich zaangażowanie, za wysokie wyniki sportowe lub działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej w Gminie Krzykosy.

2. Nagrody mogą być przyznawane za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, za działalność zawodową lub społeczną na rzecz rozwoju sportu w Gminie Krzykosy mającą pośrednio wpływ na wyniki sportowe uzyskiwane przez sportowców zamieszkałych na stałe w Gminie Krzykosy.

3. Wysokimi wynikami sportowymi są:

     1) we współzawodnictwie międzynarodowym zajęcie od I do X miejsca w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy,

     2) we współzawodnictwie krajowym za zajęcie:

a) od I do X miejsca w Mistrzostwach Polski,

b) od I do VIII miejsca w zawodach organizowanych na szczeblu makroregionu,

c) od I do VI miejsca w zawodach organizowanych na szczeblu regionu lub województwa,

d) I miejsca w zawodach organizowanych na szczeblu powiatu.

§ 5. Nagrody mogą być przyznawane w trzech kategoriach:

1)    „zawodnik" - zawodnikom klubów sportowych i stowarzyszeń oraz szkół za  najwyższe osiągnięcia sportowe,

2)    „trener/instruktor/działacz" - trenerom, instruktorom i działaczom klubów sportowych, które mają swoją siedzibę na terenie Gminy Krzykosy,

3)    „zespół sportowy" - drużyna sportowa za wysokie wyniki sportowe, zdobyte tytuły lub uzyskane miejsca

§ 6. 1. Wysokość nagród pieniężnych za wysokie wyniki sportowe nie może przekroczyć:

1)    w kategorii zawodnik:

a)    2500,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 1,

b)   1500,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w  § 4 ust. 3 pkt 2 ppkt a),

c)    700,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w  § 4 ust. 3 pkt 2 ppkt b),

d)   400,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w  § 4 ust. 3 pkt 2 ppkt c),

e)    200,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 2 ppkt d),

2)    500,00 zł w kategorii trener/instruktor/działacz,

3)    w kategorii zespół sportowy:

a)    4000,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 1,

b)   3000,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w  § 4 ust. 3 pkt 2 ppkt a),

c)    2500,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w  § 4 ust. 3 pkt 2 ppkt b),

d)   1500,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w  § 4 ust. 3 pkt 2 ppkt c),

e)    1000,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 2 ppkt d).

2. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika lub zespół sportowy dwóch i więcej wysokich wyników sportowych, w czasie tych samych zawodów lub w ciągu roku kalendarzowego, wartość nagród nie może przekroczyć 150 % kwoty określonej w ust.1.

 

Rozdział III

WYRÓŻNIENIA

§ 7. 1. Wyróżnienie jest formą uznania za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, za działalność zawodową lub społeczną na rzecz rozwoju sportu w Gminie Krzykosy, w tym również mającą pośrednio wpływ na wyniki sportowe uzyskiwane przez sportowców zamieszkałych na stałe w Gminie Krzykosy.

2. Wyróżnieniami są: puchary, statuetki, medale, dyplomy, listy gratulacyjne, strój sportowy, sprzęt sportowy lub drobne upominki rzeczowe.

 

Rozdział IV

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 8. 1. Wniosek o przyznanie wyróżnienia i nagrody zawiera:

     1) oznaczenie podmiotu zgłaszającego do wyróżnienia lub nagrody,

     2) dane osobowe kandydata lub kandydatów w przypadku zespołu sportowego,

     3) dane dotyczące klubu sportowego, stowarzyszenia, szkoły,

     4) uzasadnienie zawierające wyszczególnione osiągnięcia sportowe zawodnika lub zespołu sportowego, a w przypadku trenera/instruktora/działacza efekty ich pracy wraz z dokumentacją potwierdzającą,

     5) wyrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz podanie do publicznej wiadomości faktu przyznania wyróżnienia lub nagrody.

2. Wyróżnienie, o którym mowa w § 7 Wójt może przyznać bez pisemnego wniosku z własnej inicjatywy.

§ 9.  Wniosek o przyznanie wyróżnienia i nagrody składa się w terminie do dnia 31 marca każdego roku, uwzględniając wyniki z okresu od stycznia do grudnia roku poprzedniego.   

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr V/33/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krzykosach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

UCHWAŁA NR V/33/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 4 marca 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krzykosach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zmianami)   

§ 1. Uchwała określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krzykosach zwanego dalej „Zespołem" i warunki jego funkcjonowania.

§  2. 1. Na członków Zespołu Wójt powołuje przedstawicieli:

1)    Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach,

2)    Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzykosach,

3)    Policji,

4)    szkół prowadzonych przez Gminę Krzykosy,

5)    ochrony zdrowia,  

6)    organizacji pozarządowych działających na terenie gminy, do których działalności statutowej należy przeciwdziałanie przemocy oraz kuratora Sądowego w Środzie Wielkopolskiej.

2.    Przedstawicieli podmiotów, o których mowa w ust. 1 wskazują osoby kierujące tymi podmiotami, a Kuratora Sądowego Prezes Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp.

§. 3. 1. Odwołanie członka Zespołu może nastąpić w każdym czasie, w przypadkach:

1)    uzasadnionego podejrzenia o naruszeniu zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w zespole,

2)    innych ważnych powodów uniemożliwiających członkostwo w zespole,

3)    na wniosek osoby kierującej podmiotami wymienionymi w § 2 ust. 1.

2.    W przypadku o którym mowa w ust. 1 Wójt Gminy występuje do podmiotu, którego przedstawicielem był odwołany członek o wyznaczenie innego przedstawiciela.

§ 4. Członków zespołu powołuje i odwołuje Wójt Gminy w formie Zarządzenia.

§ 5. Przewodniczący Zespołu wybierany jest spośród członków Zespołu, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 6. O wyborze Przewodniczącego zawiadamia się Wójta Gminy w terminie 7 dni od dnia wyboru. Zawiadomienia dokonuje wybrany Przewodniczący Zespołu.

§ 7. Przewodniczący Zespołu może być odwołany przez członków zespołu zwykłą większością głosów w przypadkach:

a) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego,

b) uzasadnionego pisemnego wniosku członka Zespołu,

c) uzasadnionego pisemnego wniosku Wójta.

§ 8. W przypadkach odwołania Przewodniczącego Zespół wybiera nowego przewodniczącego na zasadach określonych w § 5 i 6 uchwały.

§ 9. Kadencja Zespołu trwa 3 lata.

§ 10. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy w ciągu 30 dni od daty zawarcia porozumień z podmiotami określonymi w § 2 ust. 1.

2. Kolejne posiedzenia zwołuje Przewodniczący Zespołu z własnej inicjatywy, na wniosek członka, innej uprawnionej osoby.

§ 11. Obrady Zespołu odbywają się przy udziale nie mniej niż ¾ wszystkich członków Zespołu. W przypadku braku quorum Przewodniczący wyznacza inny termin posiedzenia. O nieusprawiedliwionej nieobecności członka Zespołu Przewodniczący zawiadamia kierownika podmiotu, który członek reprezentuje.

§ 12. Z posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół zawierający tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia. Załącznik do protokołu stanowi lista obecności.

§ 13. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 14.  Przewodniczący Zespołu  składa Wójtowi sprawozdanie z działalności dwa razy w roku w terminach:

- do 31 lipca z pierwszego półrocza,

- do 31 stycznia roku następnego za rok poprzedni.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając

Uchwała Nr V/32/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2012 środków stanowiących fundusz sołecki

UCHWAŁA NR V/32/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 4 marca 2011 roku

w sprawie  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2012 środków stanowiących fundusz sołecki                                        

                   Na    podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420) uchwala się co następuje:

§ 1. Rada Gminy Krzykosy wyraża się zgodę na wyodrębnienie środków finansowych stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy dotyczącym roku 2012

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając

Uchwała Nr V/31/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów ustalenia lub obliczenia podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego

UCHWAŁA NR V/31/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 3 marca 2011r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów ustalenia lub obliczenia podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego.

 

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr III/24/2002 Rady Gminy Krzykosy z dnia 18 grudnia 2002r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów ustalenia lub obliczenia podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 173, poz. 5328) wprowadza się następujące zmiany:

1/ załącznik nr 1, stanowiący wzór formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2/ załącznik nr 2, stanowiący wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości, otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.      

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając

Uchwała Nr V/30/2011 w sprawie wyróżnień i nagród sportowych przyznawanych za działalność sportową

UCHWAŁA Nr V/30/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 4 marca 2011roku

w sprawie wyróżnień i nagród sportowych przyznawanych za działalność sportową 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze. zmianami) oraz art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze  zmianami),Rada Gminy Krzykosy uchwala

 

REGULAMIN

WYRÓŻNIEŃ I NAGRÓD SPORTOWYCH

PRZYZNAWANYCH W DZIEDZINIE SPORTU

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Określa się warunki i tryb przyznawania wyróżnień i nagród dla zawodników nieposiadających licencji zawodnika oraz zawodników w rozumieniu ustawy o sporcie kwalifikowanym osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla trenerów, instruktorów i działaczy klubów sportowych i stowarzyszeń lub szkół działających na terenie Gminy Krzykosy, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

§ 2. 1. Wyróżnienia i nagrody finansowane są ze środków budżetu Gminy Krzykosy.

2. Środki pieniężne przeznaczone na wyróżnienia i nagrody, o których mowa w § 1 będą corocznie zabezpieczone w budżecie Gminy Krzykosy.

§ 3. 1. Wyróżnienia i nagrody przyznaje Wójt po uzyskaniu opinii właściwej do spraw sportu Komisji Rady Gminy Krzykosy.

2. Z pisemnym wnioskiem o przyznanie wyróżnienia lub nagrody może wystąpić klub sportowy lub stowarzyszenie, dyrektor szkoły, radny Rady Gminy Krzykosy, a także Wójt z własnej inicjatywy.

3.Wyróżnienia i nagrody mogą być przyznawane:

1) zawodnikom - osobom fizycznym stale zamieszkałym na terenie Gminy Krzykosy,

2) trenerom, instruktorom i działaczom klubów sportowych i stowarzyszeń lub szkół mających siedzibę i działających na terenie Gminy Krzykosy.

 

ROZDZIAŁ II

NAGRODY

§ 4. 1. Nagroda jest wyrazem uznania dla:

1)    zawodnika za prezentowany przez niego poziom i wysokie wyniki sportowe,

2)    trenerów i instruktorów za ich zaangażowanie lub za wysokie wyniki sportowe ich zawodników,

3)    działaczy sportowych za ich zaangażowanie, za wysokie wyniki sportowe lub działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej w Gminie Krzykosy.

2. Nagrody mogą być przyznawane za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, za działalność zawodową lub społeczną na rzecz rozwoju sportu w Gminie Krzykosy mającą pośrednio wpływ na wyniki sportowe uzyskiwane przez sportowców zamieszkałych na stałe w Gminie Krzykosy.

3. Wysokimi wynikami sportowymi są:

     1) we współzawodnictwie międzynarodowym zajęcie od I do X miejsca w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy,

     2) we współzawodnictwie krajowym za zajęcie:

a) od I do X miejsca w Mistrzostwach Polski,

b) od I do VIII miejsca w zawodach organizowanych na szczeblu makroregionu,

c) od I do VI miejsca w zawodach organizowanych na szczeblu regionu lub województwa,

d) I miejsca w zawodach organizowanych na szczeblu powiatu.

§ 5. Nagrody mogą być przyznawane w trzech kategoriach:

1)    „zawodnik" - zawodnikom klubów sportowych i stowarzyszeń oraz szkół za  najwyższe osiągnięcia sportowe,

2)    „trener/instruktor/działacz" - trenerom, instruktorom i działaczom klubów sportowych, które mają swoją siedzibę na terenie Gminy Krzykosy,

3)    „zespół sportowy" - drużyna sportowa za wysokie wyniki sportowe, zdobyte tytuły lub uzyskane miejsca

§ 6. 1. Wysokość nagród pieniężnych za wysokie wyniki sportowe nie może przekroczyć:

1)    w kategorii zawodnik:

a)    2500,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 1,

b)   1500,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w  § 4 ust. 3 pkt 2 ppkt a),

c)    700,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w  § 4 ust. 3 pkt 2 ppkt b),

d)   400,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w  § 4 ust. 3 pkt 2 ppkt c),

e)    200,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 2 ppkt d),

2)    500,00 zł w kategorii trener/instruktor/działacz,

3)    w kategorii zespół sportowy:

a)    4000,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 1,

b)   3000,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w  § 4 ust. 3 pkt 2 ppkt a),

c)    2500,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w  § 4 ust. 3 pkt 2 ppkt b),

d)   1500,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w  § 4 ust. 3 pkt 2 ppkt c),

e)    1000,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 2 ppkt d).

2. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika lub zespół sportowy dwóch i więcej wysokich wyników sportowych, w czasie tych samych zawodów lub w ciągu roku kalendarzowego, wartość nagród nie może przekroczyć 150 % kwoty określonej w ust.1.

 

Rozdział III

WYRÓŻNIENIA

§ 7. 1. Wyróżnienie jest formą uznania za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, za działalność zawodową lub społeczną na rzecz rozwoju sportu w Gminie Krzykosy, w tym również mającą pośrednio wpływ na wyniki sportowe uzyskiwane przez sportowców zamieszkałych na stałe w Gminie Krzykosy.

2. Wyróżnieniami są: puchary, statuetki, medale, dyplomy, listy gratulacyjne, strój sportowy, sprzęt sportowy lub drobne upominki rzeczowe.

 

Rozdział IV

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 8. 1. Wniosek o przyznanie wyróżnienia i nagrody zawiera:

     1) oznaczenie podmiotu zgłaszającego do wyróżnienia lub nagrody,

     2) dane osobowe kandydata lub kandydatów w przypadku zespołu sportowego,

     3) dane dotyczące klubu sportowego, stowarzyszenia, szkoły,

     4) uzasadnienie zawierające wyszczególnione osiągnięcia sportowe zawodnika lub zespołu sportowego, a w przypadku trenera/instruktora/działacza efekty ich pracy wraz z dokumentacją potwierdzającą,

     5) wyrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz podanie do publicznej wiadomości faktu przyznania wyróżnienia lub nagrody.

2. Wyróżnienie, o którym mowa w § 7 Wójt może przyznać bez pisemnego wniosku z własnej inicjatywy.

§ 9.  Wniosek o przyznanie wyróżnienia i nagrody składa się w terminie do dnia 31 marca każdego roku, uwzględniając wyniki z okresu od stycznia do grudnia roku poprzedniego.   

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając

Uchwała Nr V/29/2011 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego pod nazwą „Indywidualizacja nauczania szansą dla uczniów z gminy Krzykosy"...

UCHWAŁA NR V/29/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 4 marca 2011 r.

 

w sprawie   przystąpienia do realizacji projektu systemowego pod nazwą  „Indywidualizacja nauczania szansą dla uczniów z gminy Krzykosy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 90t. ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do realizacji projektu systemowego pod nazwą  „Indywidualizacja nauczania szansą dla uczniów z gminy Krzykosy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkół podstawowych". Nr Projektu: POKL.09.01.02-30-344/10.

§ 2. 1. Całkowita wartość projektu wynosi 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Projekt, o którym mowa w §1 realizowany będzie w pięciu szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzykosy, w okresie od dnia 1 października  2010 roku do dnia 29 lipca 2011 roku.    

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając

Uchwała Nr V/28/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

UCHWAŁA  Nr V/28/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 4 marca 2011r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe  odprowadzanie ścieków

           Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zmianami)Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę cenę 1m3 wody pobieranej z urządzeń wodociągowych stanowiących własność Gminy - 2,04 zł za 1m3  wody plus podatek VAT wg obowiązujących stawek.

2. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków:

1\  cenę 1m3 ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy - 3,96 zł plus podatek VAT wg obowiązujących stawek,

2\ cenę 1m3 ścieków dowożonych do oczyszczalni - 2,58 zł plus podatek VAT wg obowiązujących stawek.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Traci moc uchwała  XXXIX/243/2010 z dnia 16 marca 2010r. w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

§ 4. Zatwierdzone taryfy podlegają ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w sołectwach i w Urzędzie Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2011 roku i obowiązuje przez 1 rok.

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając

Uchwała Nr V/27/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego

UCHWAŁA NR  V/27/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 4 marca 2011 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego

Na podstawie art.10 ust.2 i art. 15 ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art. 216 ust2 pkt 5 i  art.220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§1. Udziela się z budżetu Gminy Krzykosy pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu z przeznaczeniem na realizację programu usuwania azbestu z terenu gminy Krzykosy

§2. Pomoc finansowa o której mowa w §1. Zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na rok 2011, w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

§3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Średzkim a Gminą Krzykosy.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając

Uchwała Nr V/26/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2011- 2021

UCHWAŁA NR V/26/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 4 marca 2011 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy  na lata 2011- 2021

            Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy  dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art.121 ust.8 oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/17/2010 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy  na lata 2011- 2021 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

  Rady Gminy

(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr V/25/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 UCHWAŁA NR V/25/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 4 marca 2011 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy w Krzykosach uchwala, co następuje:

§ 1

            Postanawia się zaciągnąć w roku 2011 długoterminowy kredyt na:. sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Murzynowo Leśne-Garby" w wysokości do  1.200.000,- PLN (słownie: milion dwieście tysięcy złotych 00/100),

§ 2

Spłata kredytu nastąpi w latach 2012-2020, w ratach określonych w umowie kredytowej zawartej między stronami.

§ 3

Spłata kredytu może być zabezpieczona w formach przewidzianych prawem, w tym wystawienie weksla „in blanco" wraz z deklaracją wekslową, z wyłączeniem: udzielenia nieodwołalnego pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym gminy, przelewu wierzytelności z tytułu zobowiązań publiczno - prawnych oraz ustanowienia blokady rachunku bieżącego.

§ 4

Jako źródło dochodów, z którego będzie realizowana spłata kredytu wskazuje się dochody własne Gminy w latach obejmujących spłatę.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

   Rady Gminy

(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr V/24/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

UCHWAŁA Nr V/24/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 4 marca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r., Nr  142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212,  214,  215, 222,  235-237,  258, i  264  ust. 3 ustawy z  dnia  27 sierpnia  2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1240 z późn. zm.)  Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/18/2010  z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok, zmenionej: 

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 6/2011 z dnia 10 stycznia 2011r

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 7/2011 z dnia 11 stycznia 2011r

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 10/2011 z dnia 11 lutego 2011r

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie            16.054.722,36 zł   

  z tego:  

-   dochody bieżące w kwocie 15.804.922,36

-   dochody majątkowe w kwocie  249.800,00.zł

zgodnie  z  załącznikiem Nr 1 do uchwały                                                                

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;

    1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych      zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.063.207,00

         zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

          między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości                 20.000,00.zł

          zgodnie z załącznikiem Nr 6,

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

 „§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2011 w wysokości  20.961.687,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

          -   wydatki bieżące w kwocie 15.574.700,36

          -   wydatki majątkowe w kwocie 5.386.987,44

  zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

      1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych        

          odrębnymi ustawami w wysokości                                                       2.063.207,00

          zgodnie z załącznikiem Nr 3,

      3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

          między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości                 26.000,00.zł

          zgodnie z załącznikiem Nr 6,

      4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.

          1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości          4.272.126,40

Zgodnie  z załącznikiem Nr 5

3) § 3 otrzymuje brzmienie :

„§ 3.   Deficyt budżetu w kwocie   4.906.965,44 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

   1) kredytów

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4.Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości   5.747.866,44 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 7 .

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„ § 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie                                                                  

                                                                                                                              5.883.370,44

   1) w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego

          deficytu budżetu                                                                                                       400.000,00 .zł

   2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie                     4.906.965,44

   3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie  576.405,00

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

§ 7.  Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

    1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 434.000,00

    2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 74.000,00

zgodnie z załącznikiem Nr 8

 7) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8.  Upoważnia się Wójta do:

     1) zaciągania kredytów i pożyczek :

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości                                                                              400.000,00

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r

   do wysokości                                                                                   5.483.370,44

      2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu każdorazowo do kwoty 100.000.zł

      3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok,

      4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

8) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§10.  Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w                                            

         kwocie  70.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych

w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz realizację zadań objętych gminnym programem przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie zgodnie z załącznikiem Nr 9     

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

        2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

         3. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

         4. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

         5.. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały

6. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały

9. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały

§12  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§13.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący

  Rady Gminy

(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr V/23/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015

UCHWAŁA  NR V/23/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z  dnia  4 marca 2011 roku

                                                                      

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015

                       Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U .z  2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami.) w  związku z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w  Rodzinie w latach  2011 - 2015 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Do realizacji Gminnego Programu wskazuje się Gminną  Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając

Uchwała Nr V/22/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Krzykosy w 2010 roku

UCHWAŁA NR V/22/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 4 marca 2011 roku

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania o stanie bezpieczeństwa  na terenie gminy Krzykosy w 2010 roku

 

         Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2002r., Nr 7 poz. 58 ze zmianami) i art. 18 ust. 2pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do akceptującej wiadomości sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Środzie Wlkp. o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Krzykosy w 2010 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                       Przewodniczący

                                                                          Rady Gminy

                                                                         Wiesław Zając