WAŻNE!

IV Sesja - 21 stycznia 2011 r.

Uchwała Nr IV/19/2011 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany w treści Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu...

UCHWAŁA NR IV/19/2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 21 stycznia 2011 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany w treści Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 7 października 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 w związku z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie zmiany treści Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 7 października 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi".

§ 2. Treść aneksu nr 2 zawierającego zmianę, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Treść tekstu jednolitego Porozumienia Międzygminnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzy6kosy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                  

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/19/2011

z dnia 21 stycznia 2011 roku

ANEKS nr 2

zawarty w dniu 2010 roku w Jarocinie

do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 7 października 2008r.

pomiędzy Gminą Jarocin reprezentowaną przez Burmistrza Jarocina - Pana Adama Pawlickiego, a Gminami, reprezentowanymi przez

1.     Gmina Jaraczewo                              -         

2.     Gmina Kotlin                                    -         

3.     Gmina Nowe Miasto nad Wartą       -         

4.     Gmina Żerków                                  -         

5.     Gmina Krzykosy                               -         

6.     Gmina Czermin                                 -           

7.     Gmina Gizałki                                   -         

8.     Gmina Dobrzyca                               -         

9.     Gmina Chocz                                     -         

10.  Gmina Borek Wielkopolski              -         

11.  Gmina Zaniemyśl                              -         

12.  Gmina Książ Wielkopolski               -         

13.  Gmina Środa Wielkopolska              -         

14.  Gmina Piaski                                     -         

15.  Gmina Dominowo                             -         

16.  Gmina Kórnik                                               -           

w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi".

 § 1. 1/ w § 1 dodaje się ust. 1a o następującym brzmieniu :

„1a. Przygotowanie i wykonanie zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi" stanowi realizację zadań własnych Stron POROZUMIENIA z zakresu utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych."

2/ w § 1 dodaje się ust. 1b o następującym brzmieniu:

„1b. Realizację powyższego celu, polegającego na bieżącym i nieprzerwanym zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Stron POROZUMIENIA z zakresu utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, powierza się spółce komunalnej - „Zakładowi Gospodarki Odpadami" Sp. z o. o. z siedzibą w Jarocinie w drodze umowy o świadczenie usług publicznych z zakresu utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zwaną dalej umową wykonawczą."

3/ w § 1 dodaje się ust. 1c o następującym brzmieniu:

„1c. Szczegółowy zakres realizacji zadania określonego niniejszym POROZUMIENIEM zostanie unormowany w umowie wykonawczej zawartej pomiędzy Stronami POROZUMIENIA, a spółką komunalną - „Zakładem Gospodarki Odpadami" Sp. z o. o. z siedzibą w Jarocinie."

4/ w § 1 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:

„5. Strony POROZUMIENIA zgodnie oświadczają, że udzielają Gminie Jarocin upoważnienia do występowania w imieniu i na rzecz Stron POROZUMIENIA przy realizacji zadania publicznego określonego niniejszym POROZUMIENIEM, w szczególności do zawarcia ze spółką komunalną - „Zakładem Gospodarki Odpadami" Sp. z o. o. z siedzibą w Jarocinie umowy o świadczenie usług publicznych z zakresu utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych."

5/ w § 2 ust. 2 po literze c dodaje się literę d o następującym brzmieniu:

„d) w 2011 roku w kwocie 0,50 zł."

§ 2. Aneks sporządzono w 21 egzemplarzach. Wszystkie Gminy, za wyjątkiem Gminy Jarocin, dla której przeznaczono 5 egzemplarzy, otrzymują po 1 egzemplarzu.

§ 3. Pozostałe postanowienia zawartego POROZUMIENIA pozostają bez zmian.

§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Podpisy Stron Porozumienia

1.      Gmina Jaraczewo                                          -            

2.      Gmina Kotlin                                                  -            

3.      Gmina Nowe Miasto nad Wartą   -            

4.      Gmina Żerków                                 -            

5.      Gmina Krzykosy                                            -            

6.      Gmina Czermin                               -            

7.      Gmina Gizałki                                 -            

8.      Gmina Dobrzyca                                            -            

9.      Gmina Chocz                                                  -            

10.   Gmina Borek Wielkopolski                         -            

11.   Gmina Zaniemyśl                                          -            

12.   Gmina Książ Wielkopolski                          -            

13.   Gmina Środa Wielkopolska                         -            

14.   Gmina Piaski                                                  -            

15.   Gmina Dominowo                                         -            

16.  Gmina Kórnik                                                -            

Uzasadnienie do projektu

Uchwały Nr IV/19/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 21 Stycznia 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany w treści Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 7 października 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi".

W dniu 7 października 2008 r. zostało zawarte Porozumienie Międzygminne pomiędzy Gminą Jarocin a 16 gminami wchodzącymi w skład Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi".

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 marca 2010 roku określającymi reguły dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących świadczenie usług publicznych należy zawrzeć taką umowę, której przedmiotem jest świadczenie usług w gospodarce odpadami. Umowa taka zwana umową wykonawczą winna zostać zawarta pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a utworzoną przez nią spółką komunalną posiadającą status podmiotu wewnętrznego.

W chwili obecnej 100% udziałów w „Zakładzie Gospodarki Odpadami" spółce z o. o. z siedzibą w Jarocinie posiada Gmina Jarocin. Spółka ta realizuje zadania własne jedynie Gminy Jarocin, jednakże według opracowanego projektu, na podstawie dokapitalizowania dojdzie do stopniowego obejmowania udziałów spółki przez pozostałe gminy będące stronami porozumienia międzygminnego oraz do tego, że spółka komunalna będzie świadczyć usługi w zakresie zadań własnych wszystkich gmin w zakresie gospodarki odpadami.

Należy zwrócić uwagę, iż podstawowym przedmiotem spółki komunalnej mają być usługi zlecone przez jednostkę samorządu terytorialnego. Na podstawie pkt 68 Wytycznych oraz zgodnie z art. 2 ustawy o gospodarce komunalnej, nie jest dopuszczalne, aby spółka komunalna świadczyła usługi publiczne na terenie innej gminy niż macierzysta, chyba że podstawą świadczenia usługi jest odpowiednie porozumienie gmin.

Z treści zawartego w dniu 7 października 2008 roku Porozumienia 17 gmin jednoznacznie nie wynika, aby spółka komunalna była uprawniona do świadczenia usług publicznych na terenie innych gmin, niż Gmina Jarocin. W związku z powyższym należy doprecyzować treść Porozumienia w taki sposób, aby umowa wykonawcza, której przedmiotem jest świadczenie usług publicznych w gospodarce odpadami mogła być przez Gminę Jarocin w imieniu wszystkich sygnatariuszy podpisana. Wszystkie rady poszczególnych gmin sygnatariuszy zawartego Porozumienia sukcesywnie podejmują przedmiotowe uchwały o takiej samej treści. Mając powyższe na uwadze należy uznać za celowe i uzasadnione podjęcie zaproponowanej uchwały, która umożliwi dokonanie odpowiednich zmian w treści zawartego Porozumienia.

 Załącznik nr 2 do uchwały Nr IV/19//2011

Tekst jednolity

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE

zawarte w dniu 07 października 2008 pomiędzy:

Gminą Jarocin reprezentowaną przez Burmistrza Jarocina - Adama Pawlickiego,

a Gminami, reprezentowanymi przez:

 1. Gmina Jaraczewo                              -         
 2. Gmina Kotlin                                    -         
 3. Gmina Nowe Miasto                         -         
 4. Gmina Żerków                                   -        
 5. Gmina Krzykosy                               -         
 6. Gmina Czermin                                 -        
 7. Gmina Gizałki                                  -         
 8. Gmina Dobrzyca                               -         
 9. Gmina Chocz                                     -         
 10. Gmina Borek Wielkopolski              -         
 11. Gmina Zaniemyśl                              -         
 12. Gmina Książ Wielkopolski               -         
 13. Gmina Środa Wielkopolska              -         
 14. Gmina Piaski                                     -         
 15. Gmina Dominowo                             -         
 16. Gmina Kórnik                                               -         

w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi" .

Działając na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 16 a, pkt. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) oraz uchwał organów stanowiących strony porozumienia, gminy zawierają POROZUMIENIE następującej treści:

§ 1. 1. Przedmiotem POROZUMIENIA jest powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi" w oparciu o obowiązujące Plany Gospodarki Odpadami poprzez :

1)     opracowanie i stworzenie wspólnego systemu gospodarki odpadami dla stron POROZUMIENIA, w tym aktualizacje planów gminnych dla obszaru gmin wchodzących w skład POROZUMIENIA.

2)     przygotowanie opracowań technicznych, ekonomicznych i prawnych niezbędnych dla budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach.

3)     przeprowadzenie procesu inwestycyjnego polegającego na budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach.

4)     nadzór nad funkcjonowaniem wspólnego systemu gospodarki komunalnej i osadami ściekowymi., o którym mowa w pkt 1.

1a. Przygotowanie i wykonanie zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi" stanowi realizację zadań własnych Stron POROZUMIENIA z zakresu utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

1b. Realizację powyższego celu, polegającego na bieżącym i nieprzerwanym zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Stron POROZUMIENIA z zakresu utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, powierza się spółce komunalnej - „Zakładowi Gospodarki Odpadami" Sp. z o. o. z siedzibą w Jarocinie w drodze umowy o świadczenie usług publicznych z zakresu utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zwaną dalej umową wykonawczą.

1c. Szczegółowy zakres realizacji zadania określonego niniejszym POROZUMIENIEM zostanie unormowany w umowie wykonawczej zawartej pomiędzy Stronami POROZUMIENIA, a spółką komunalną - „Zakładem Gospodarki Odpadami" Sp. z o. o. z siedzibą w Jarocinie.

2. Strony POROZUMIENIA deklarują gotowość podjęcia działań zmierzających do powołania Spółki

celowej dla przeprowadzenia procesu inwestycyjnego polegającego na budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach.

2a. Do czasu powołania Spółki celowej, o której mowa w ust. 2, strony POROZUMIENIA upoważniają „ Zakład Gospodarki Odpadami " Spółkę z o. o. w Jarocinie Witaszyczki 1a, 63 - 200 Jarocin do prowadzenia procesu inwestycyjnego, polegającego na budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach oraz jego eksploatacji przez co najmniej 5 lat od wybudowania i oddania do użytkowania, czyli w okresie tak zwanej trwałości projektu".

3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem procesu inwestycyjnego polegającego na budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach, strony POROZUMIENIA określą w odrębnych aneksach.

4. Strony POROZUMIENIA oznaczone wyżej zgodnie oświadczają, że powierzają realizację zadania określonego w ust. 1 Gminie Jarocin, a Gmina Jarocin oświadcza, że przyjmuje powierzone jej zadanie publiczne.

5.       Strony POROZUMIENIA zgodnie oświadczają, że udzielają Gminie Jarocin upoważnienia do występowania w imieniu i na rzecz Stron POROZUMIENIA przy realizacji zadania publicznego określonego niniejszym POROZUMIENIEM, w szczególności do zawarcia ze spółką komunalną -„Zakładem Gospodarki Odpadami" Sp. z o. o. z siedzibą w Jarocinie umowy o świadczenie usług publicznych z zakresu utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

 

 

§ 2. 1. Strony POROZUMIENIA tytułem udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania, przekazywać będą na rzecz Gminy Jarocin, w terminach ustalanych harmonogramem - stanowiącym załącznik do POROZUMIENIA - poczynając od 2008 roku kwoty w wysokości proporcjonalnej do liczby mieszkańców gminy ustalonej na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

 1. Strony POROZUMIENIA przyjmują wysokość wpłaty na 1 mieszkańca :

a)     w roku 2008 w kwocie 0,23 zł,

b)     w roku 2009 w kwocie 0,90 zł,

c)     w roku 2010 w kwocie 2,00 zł,

d)     w roku 2011 w kwocie 0,50 zł.

 1. Wysokość wpłaty na 1 mieszkańca gminy, strony POROZUMIENIA ustalają corocznie odrębnym aneksem w terminie do 30 października roku poprzedzającego okres wpłat oraz zabezpieczają środki finansowe w uchwałach budżetowych podejmowanych przez władze poszczególnych gmin, zachowując proporcję liczby mieszkańców danej gminy - strony Porozumienia w stosunku do ogółu mieszkańców wszystkich gmin - stron Porozumienia oraz uwzględniając koszt planowanych nakładów na realizację Porozumienia.

§ 3. Zakłada się, że realizacja przedmiotu POROZUMIENIA będzie finansowana ze środków unijnych, funduszy ochrony środowiska, a także ze środków własnych uczestników POROZUMIENIA.

§ 4.

 1. Tworzy się Konwent POROZUMIENIA, w skład, którego wchodzą organy wykonawcze stron POROZUMIENIA.
 2. Konwent Porozumienia ma charakter opiniodawczy, doradczy i konsultacyjny.
 3. Członkowie Konwentu wykonują swe uprawnienia wyłącznie osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi obejmować umocowanie do działania we wszystkich sprawach lub poszczególnych czynnościach.
 4. Burmistrz Jarocina lub upoważniona przez niego osoba zwołuje, organizuje i przewodniczy posiedzeniom Konwentu.

§ 5. Gmina Jarocin członkom Konwentu składa raz w roku sprawozdanie finansowe z gospodarowania środkami finansowymi.

§ 6. Z chwilą wybudowania Centrum i oddania do eksploatacji strony POROZUMIENIA zobowiązują się kierować ze swojego obszaru strumień odpadów do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, a Gmina Jarocin zobowiązuje się te odpady przyjmować.

§ 7. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.

§ 8.

1.        Strony dopuszczają możliwość wystąpienia z POROZUMIENIA przez każdą ze Stron, nie wcześniej niż po okresie 5 lat od dnia wybudowania Zakładu i oddania do eksploatacji za 6 - miesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym na piśmie na podstawie uchwały zainteresowanej Rady Gminy, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

2.   Dopuszczalność wystąpienia z niniejszego POROZUMIENIA nie dotyczy Gminy Jarocin.

3.        Gmina występująca z POROZUMIENIA rozlicza się z tytułu udziału w tym porozumieniu z uwzględnieniem korzyści uzyskanych przez nią w czasie udziału w POROZUMIENIU.

§ 9. Strony zobowiązują się do współdziałania ze szczególną starannością przy realizowaniu zadania, o którym mowa w § 1 POROZUMIENIA

§ 10.

1.     Gmina Jarocin może zaciągać zobowiązania do wysokości posiadanych środków, o których mowa w § 3.

 1. W przypadku konieczności zaciągnięcia zobowiązań przekraczających wielkość w/w środków, Gmina Jarocin winna uzyskać pozytywną opinię Konwentu.
 2. Członkowie POROZUMIENIA uczestniczą w zobowiązaniach, o których mowa w ust. 2 na zasadach określonych w § 2 w drodze aneksu do POROZUMIENIA.

§ 11. Wszystkie zmiany treści niniejszego POROZUMIENIA wymagają zgody wszystkich Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszego POROZUMIENIA Strony poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu dla Gminy Jarocin.

§ 13. Każda z gmin otrzymuje po 2 egz. POROZUMIENIA, Gmina Jarocin otrzymuje 6 egz. POROZUMIENIA.

§ 14. POROZUMIENIE podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Podpisy Gmin - Stron POROZUMIENIA

 1. Gmina Jarocin                                   -           
 2. Gmina Jaraczewo                              -         
 3. Gmina Kotlin                                    -         
 4. Gmina Nowe Miasto nad Wartą       -         
 5. Gmina Żerków                                  -         
 6. Gmina Krzykosy                               -         
 7. Gmina Czermin                                 -         
 8. Gmina Gizałki                                   -         
 9. Gmina Dobrzyca                               -         
 10. Gmina Chocz                                     -         
 11. Gmina Borek Wielkopolski              -         
 12. Gmina Zaniemyśl                              -         
 13. Gmina Książ Wielkopolski               -         
 14. Gmina Środa Wielkopolska              -         
 15. Gmina Piaski                                     -         
 16. Gmina Dominowo                             -         
 17. Gmina Kórnik                                               -         

 

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr IV/21/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR IV/21/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 21 stycznia 2011 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 października 2010r.  (Nr XLV/272/2010) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011r. Nr 6, poz. 139) § 1. ust. 2  lit. d otrzymuje brzmienie:   „związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej".

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr IV/20/2011 w sprawie określenia terminu wyboru sołtysów i rad sołeckich na nową kadencję

UCHWAŁA NR IV/20/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 21 stycznia 2011 roku

 

w sprawie określenia terminu wyboru sołtysów i rad sołeckich na nową kadencję. 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i §11 ust. 2 Statutów Sołectw Garby, Krzykosy, Miąskowo, Młodzikowo, Młodzikówko, Murzynowo Leśne, Pięczkowo, Solec, Sulęcin, Sulęcinek, Wiosna i Witowo stanowiących załączniki nr 1 - 12 do uchwały Nr XIII/84/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2004r. Nr 17, poz. 512) Rada Gminy Krzykosy  uchwala, co następuje:

 

§ 1. Określa się terminy wyboru sołtysów i rad sołeckich na nową kadencję zgodnie z załącznikiem do uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

 

 

TERMINARZ

ZEBRAŃ WYBORCZYCH

W JEDNOSTKACH POMOCNICZYCH

GMINA KRZYKOSY 2011 ROK

 

 

L.p.

 

Nazwa sołectwa

 

Data

 

Godzina

 

Miejsce zebrania

 

1.

 

Garby

 

 

29.03.

2011r.

 

18.oo

 

świetlica

 

2.

 

Krzykosy

 

 

28.03.

2011r.

 

18.oo

 

świetlica

 

3.

 

Miąskowo

 

 

4.03.

2011r.

 

18.oo

 

świetlica

 

4.

 

Młodzikowo

 

 

23.03.

2011r.

 

18.30

 

Lokal „Pod Fiordem"

 

5.

 

Młodzikówko

 

 

23.03.

2011r.

 

16.30

 

Mieszkanie sołtysa

 

6.

 

Murzynowo Leśne

 

 

25.03.

2011r.

 

18.oo

 

Remiza strażacka

 

7.

 

Pięczkowo

 

 

17.03.

2011r.

 

18.oo

 

świetlica

 

8.

 

Solec

 

 

21.03.

2011r.

 

18.oo

 

świetlica

 

9.

 

Sulęcin

 

 

22.03.

2011r.

 

18.oo

 

Szkoła Podstawowa

 

 

10.

 

Sulęcinek

 

 

22.02.

2011r.

 

18.oo

 

świetlica

 

11.

 

Wiosna

 

 

18.03.

2011r.

 

18.oo

 

świetlica

 

12.

 

Witowo

 

 

16.03.

2011r.

 

18.oo

 

świetlica

Uchwała Nr IV/19/2011 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany w treści Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu...

UCHWAŁA NR IV/19/2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 21 stycznia 2011 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany w treści Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 7 października 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 w związku z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie zmiany treści Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 7 października 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi".

§ 2. Treść aneksu nr 2 zawierającego zmianę, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Treść tekstu jednolitego Porozumienia Międzygminnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzy6kosy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                  

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/19/2011

z dnia 21 stycznia 2011 roku

ANEKS nr 2

zawarty w dniu 2010 roku w Jarocinie

do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 7 października 2008r.

pomiędzy Gminą Jarocin reprezentowaną przez Burmistrza Jarocina - Pana Adama Pawlickiego, a Gminami, reprezentowanymi przez

1.     Gmina Jaraczewo                              -         

2.     Gmina Kotlin                                    -         

3.     Gmina Nowe Miasto nad Wartą       -         

4.     Gmina Żerków                                  -         

5.     Gmina Krzykosy                               -         

6.     Gmina Czermin                                 -           

7.     Gmina Gizałki                                   -         

8.     Gmina Dobrzyca                               -         

9.     Gmina Chocz                                     -         

10.  Gmina Borek Wielkopolski              -         

11.  Gmina Zaniemyśl                              -         

12.  Gmina Książ Wielkopolski               -         

13.  Gmina Środa Wielkopolska              -         

14.  Gmina Piaski                                     -         

15.  Gmina Dominowo                             -         

16.  Gmina Kórnik                                               -           

w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi".

 § 1. 1/ w § 1 dodaje się ust. 1a o następującym brzmieniu :

„1a. Przygotowanie i wykonanie zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi" stanowi realizację zadań własnych Stron POROZUMIENIA z zakresu utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych."

2/ w § 1 dodaje się ust. 1b o następującym brzmieniu:

„1b. Realizację powyższego celu, polegającego na bieżącym i nieprzerwanym zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Stron POROZUMIENIA z zakresu utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, powierza się spółce komunalnej - „Zakładowi Gospodarki Odpadami" Sp. z o. o. z siedzibą w Jarocinie w drodze umowy o świadczenie usług publicznych z zakresu utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zwaną dalej umową wykonawczą."

3/ w § 1 dodaje się ust. 1c o następującym brzmieniu:

„1c. Szczegółowy zakres realizacji zadania określonego niniejszym POROZUMIENIEM zostanie unormowany w umowie wykonawczej zawartej pomiędzy Stronami POROZUMIENIA, a spółką komunalną - „Zakładem Gospodarki Odpadami" Sp. z o. o. z siedzibą w Jarocinie."

4/ w § 1 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:

„5. Strony POROZUMIENIA zgodnie oświadczają, że udzielają Gminie Jarocin upoważnienia do występowania w imieniu i na rzecz Stron POROZUMIENIA przy realizacji zadania publicznego określonego niniejszym POROZUMIENIEM, w szczególności do zawarcia ze spółką komunalną - „Zakładem Gospodarki Odpadami" Sp. z o. o. z siedzibą w Jarocinie umowy o świadczenie usług publicznych z zakresu utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych."

5/ w § 2 ust. 2 po literze c dodaje się literę d o następującym brzmieniu:

„d) w 2011 roku w kwocie 0,50 zł."

§ 2. Aneks sporządzono w 21 egzemplarzach. Wszystkie Gminy, za wyjątkiem Gminy Jarocin, dla której przeznaczono 5 egzemplarzy, otrzymują po 1 egzemplarzu.

§ 3. Pozostałe postanowienia zawartego POROZUMIENIA pozostają bez zmian.

§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Podpisy Stron Porozumienia

1.      Gmina Jaraczewo                                          -            

2.      Gmina Kotlin                                                  -            

3.      Gmina Nowe Miasto nad Wartą   -            

4.      Gmina Żerków                                 -            

5.      Gmina Krzykosy                                            -            

6.      Gmina Czermin                               -            

7.      Gmina Gizałki                                 -            

8.      Gmina Dobrzyca                                            -            

9.      Gmina Chocz                                                  -            

10.   Gmina Borek Wielkopolski                         -            

11.   Gmina Zaniemyśl                                          -            

12.   Gmina Książ Wielkopolski                          -            

13.   Gmina Środa Wielkopolska                         -            

14.   Gmina Piaski                                                  -            

15.   Gmina Dominowo                                         -            

16.  Gmina Kórnik                                                -            

Uzasadnienie do projektu

Uchwały Nr IV/19/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 21 Stycznia 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany w treści Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 7 października 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi".

W dniu 7 października 2008 r. zostało zawarte Porozumienie Międzygminne pomiędzy Gminą Jarocin a 16 gminami wchodzącymi w skład Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi".

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 marca 2010 roku określającymi reguły dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących świadczenie usług publicznych należy zawrzeć taką umowę, której przedmiotem jest świadczenie usług w gospodarce odpadami. Umowa taka zwana umową wykonawczą winna zostać zawarta pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a utworzoną przez nią spółką komunalną posiadającą status podmiotu wewnętrznego.

W chwili obecnej 100% udziałów w „Zakładzie Gospodarki Odpadami" spółce z o. o. z siedzibą w Jarocinie posiada Gmina Jarocin. Spółka ta realizuje zadania własne jedynie Gminy Jarocin, jednakże według opracowanego projektu, na podstawie dokapitalizowania dojdzie do stopniowego obejmowania udziałów spółki przez pozostałe gminy będące stronami porozumienia międzygminnego oraz do tego, że spółka komunalna będzie świadczyć usługi w zakresie zadań własnych wszystkich gmin w zakresie gospodarki odpadami.

Należy zwrócić uwagę, iż podstawowym przedmiotem spółki komunalnej mają być usługi zlecone przez jednostkę samorządu terytorialnego. Na podstawie pkt 68 Wytycznych oraz zgodnie z art. 2 ustawy o gospodarce komunalnej, nie jest dopuszczalne, aby spółka komunalna świadczyła usługi publiczne na terenie innej gminy niż macierzysta, chyba że podstawą świadczenia usługi jest odpowiednie porozumienie gmin.

Z treści zawartego w dniu 7 października 2008 roku Porozumienia 17 gmin jednoznacznie nie wynika, aby spółka komunalna była uprawniona do świadczenia usług publicznych na terenie innych gmin, niż Gmina Jarocin. W związku z powyższym należy doprecyzować treść Porozumienia w taki sposób, aby umowa wykonawcza, której przedmiotem jest świadczenie usług publicznych w gospodarce odpadami mogła być przez Gminę Jarocin w imieniu wszystkich sygnatariuszy podpisana. Wszystkie rady poszczególnych gmin sygnatariuszy zawartego Porozumienia sukcesywnie podejmują przedmiotowe uchwały o takiej samej treści. Mając powyższe na uwadze należy uznać za celowe i uzasadnione podjęcie zaproponowanej uchwały, która umożliwi dokonanie odpowiednich zmian w treści zawartego Porozumienia.

 Załącznik nr 2 do uchwały Nr IV/19//2011

Tekst jednolity

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE

zawarte w dniu 07 października 2008 pomiędzy:

Gminą Jarocin reprezentowaną przez Burmistrza Jarocina - Adama Pawlickiego,

a Gminami, reprezentowanymi przez:

 1. Gmina Jaraczewo                              -         
 2. Gmina Kotlin                                    -         
 3. Gmina Nowe Miasto                         -         
 4. Gmina Żerków                                   -        
 5. Gmina Krzykosy                               -         
 6. Gmina Czermin                                 -        
 7. Gmina Gizałki                                  -         
 8. Gmina Dobrzyca                               -         
 9. Gmina Chocz                                     -         
 10. Gmina Borek Wielkopolski              -         
 11. Gmina Zaniemyśl                              -         
 12. Gmina Książ Wielkopolski               -         
 13. Gmina Środa Wielkopolska              -         
 14. Gmina Piaski                                     -         
 15. Gmina Dominowo                             -         
 16. Gmina Kórnik                                               -         

w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi" .

Działając na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 16 a, pkt. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) oraz uchwał organów stanowiących strony porozumienia, gminy zawierają POROZUMIENIE następującej treści:

§ 1. 1. Przedmiotem POROZUMIENIA jest powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi" w oparciu o obowiązujące Plany Gospodarki Odpadami poprzez :

1)     opracowanie i stworzenie wspólnego systemu gospodarki odpadami dla stron POROZUMIENIA, w tym aktualizacje planów gminnych dla obszaru gmin wchodzących w skład POROZUMIENIA.

2)     przygotowanie opracowań technicznych, ekonomicznych i prawnych niezbędnych dla budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach.

3)     przeprowadzenie procesu inwestycyjnego polegającego na budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach.

4)     nadzór nad funkcjonowaniem wspólnego systemu gospodarki komunalnej i osadami ściekowymi., o którym mowa w pkt 1.

1a. Przygotowanie i wykonanie zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi" stanowi realizację zadań własnych Stron POROZUMIENIA z zakresu utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

1b. Realizację powyższego celu, polegającego na bieżącym i nieprzerwanym zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Stron POROZUMIENIA z zakresu utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, powierza się spółce komunalnej - „Zakładowi Gospodarki Odpadami" Sp. z o. o. z siedzibą w Jarocinie w drodze umowy o świadczenie usług publicznych z zakresu utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zwaną dalej umową wykonawczą.

1c. Szczegółowy zakres realizacji zadania określonego niniejszym POROZUMIENIEM zostanie unormowany w umowie wykonawczej zawartej pomiędzy Stronami POROZUMIENIA, a spółką komunalną - „Zakładem Gospodarki Odpadami" Sp. z o. o. z siedzibą w Jarocinie.

2. Strony POROZUMIENIA deklarują gotowość podjęcia działań zmierzających do powołania Spółki

celowej dla przeprowadzenia procesu inwestycyjnego polegającego na budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach.

2a. Do czasu powołania Spółki celowej, o której mowa w ust. 2, strony POROZUMIENIA upoważniają „ Zakład Gospodarki Odpadami " Spółkę z o. o. w Jarocinie Witaszyczki 1a, 63 - 200 Jarocin do prowadzenia procesu inwestycyjnego, polegającego na budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach oraz jego eksploatacji przez co najmniej 5 lat od wybudowania i oddania do użytkowania, czyli w okresie tak zwanej trwałości projektu".

3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem procesu inwestycyjnego polegającego na budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach, strony POROZUMIENIA określą w odrębnych aneksach.

4. Strony POROZUMIENIA oznaczone wyżej zgodnie oświadczają, że powierzają realizację zadania określonego w ust. 1 Gminie Jarocin, a Gmina Jarocin oświadcza, że przyjmuje powierzone jej zadanie publiczne.

5.       Strony POROZUMIENIA zgodnie oświadczają, że udzielają Gminie Jarocin upoważnienia do występowania w imieniu i na rzecz Stron POROZUMIENIA przy realizacji zadania publicznego określonego niniejszym POROZUMIENIEM, w szczególności do zawarcia ze spółką komunalną -„Zakładem Gospodarki Odpadami" Sp. z o. o. z siedzibą w Jarocinie umowy o świadczenie usług publicznych z zakresu utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

 

 

§ 2. 1. Strony POROZUMIENIA tytułem udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania, przekazywać będą na rzecz Gminy Jarocin, w terminach ustalanych harmonogramem - stanowiącym załącznik do POROZUMIENIA - poczynając od 2008 roku kwoty w wysokości proporcjonalnej do liczby mieszkańców gminy ustalonej na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

 1. Strony POROZUMIENIA przyjmują wysokość wpłaty na 1 mieszkańca :

a)     w roku 2008 w kwocie 0,23 zł,

b)     w roku 2009 w kwocie 0,90 zł,

c)     w roku 2010 w kwocie 2,00 zł,

d)     w roku 2011 w kwocie 0,50 zł.

 1. Wysokość wpłaty na 1 mieszkańca gminy, strony POROZUMIENIA ustalają corocznie odrębnym aneksem w terminie do 30 października roku poprzedzającego okres wpłat oraz zabezpieczają środki finansowe w uchwałach budżetowych podejmowanych przez władze poszczególnych gmin, zachowując proporcję liczby mieszkańców danej gminy - strony Porozumienia w stosunku do ogółu mieszkańców wszystkich gmin - stron Porozumienia oraz uwzględniając koszt planowanych nakładów na realizację Porozumienia.

§ 3. Zakłada się, że realizacja przedmiotu POROZUMIENIA będzie finansowana ze środków unijnych, funduszy ochrony środowiska, a także ze środków własnych uczestników POROZUMIENIA.

§ 4.

 1. Tworzy się Konwent POROZUMIENIA, w skład, którego wchodzą organy wykonawcze stron POROZUMIENIA.
 2. Konwent Porozumienia ma charakter opiniodawczy, doradczy i konsultacyjny.
 3. Członkowie Konwentu wykonują swe uprawnienia wyłącznie osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi obejmować umocowanie do działania we wszystkich sprawach lub poszczególnych czynnościach.
 4. Burmistrz Jarocina lub upoważniona przez niego osoba zwołuje, organizuje i przewodniczy posiedzeniom Konwentu.

§ 5. Gmina Jarocin członkom Konwentu składa raz w roku sprawozdanie finansowe z gospodarowania środkami finansowymi.

§ 6. Z chwilą wybudowania Centrum i oddania do eksploatacji strony POROZUMIENIA zobowiązują się kierować ze swojego obszaru strumień odpadów do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, a Gmina Jarocin zobowiązuje się te odpady przyjmować.

§ 7. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.

§ 8.

1.        Strony dopuszczają możliwość wystąpienia z POROZUMIENIA przez każdą ze Stron, nie wcześniej niż po okresie 5 lat od dnia wybudowania Zakładu i oddania do eksploatacji za 6 - miesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym na piśmie na podstawie uchwały zainteresowanej Rady Gminy, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

2.   Dopuszczalność wystąpienia z niniejszego POROZUMIENIA nie dotyczy Gminy Jarocin.

3.        Gmina występująca z POROZUMIENIA rozlicza się z tytułu udziału w tym porozumieniu z uwzględnieniem korzyści uzyskanych przez nią w czasie udziału w POROZUMIENIU.

§ 9. Strony zobowiązują się do współdziałania ze szczególną starannością przy realizowaniu zadania, o którym mowa w § 1 POROZUMIENIA

§ 10.

1.     Gmina Jarocin może zaciągać zobowiązania do wysokości posiadanych środków, o których mowa w § 3.

 1. W przypadku konieczności zaciągnięcia zobowiązań przekraczających wielkość w/w środków, Gmina Jarocin winna uzyskać pozytywną opinię Konwentu.
 2. Członkowie POROZUMIENIA uczestniczą w zobowiązaniach, o których mowa w ust. 2 na zasadach określonych w § 2 w drodze aneksu do POROZUMIENIA.

§ 11. Wszystkie zmiany treści niniejszego POROZUMIENIA wymagają zgody wszystkich Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszego POROZUMIENIA Strony poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu dla Gminy Jarocin.

§ 13. Każda z gmin otrzymuje po 2 egz. POROZUMIENIA, Gmina Jarocin otrzymuje 6 egz. POROZUMIENIA.

§ 14. POROZUMIENIE podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Podpisy Gmin - Stron POROZUMIENIA

 1. Gmina Jarocin                                   -           
 2. Gmina Jaraczewo                              -         
 3. Gmina Kotlin                                    -         
 4. Gmina Nowe Miasto nad Wartą       -         
 5. Gmina Żerków                                  -         
 6. Gmina Krzykosy                               -         
 7. Gmina Czermin                                 -         
 8. Gmina Gizałki                                   -         
 9. Gmina Dobrzyca                               -         
 10. Gmina Chocz                                     -         
 11. Gmina Borek Wielkopolski              -         
 12. Gmina Zaniemyśl                              -         
 13. Gmina Książ Wielkopolski               -         
 14. Gmina Środa Wielkopolska              -         
 15. Gmina Piaski                                     -         
 16. Gmina Dominowo                             -         
 17. Gmina Kórnik                                               -