WAŻNE!

I Sesja - 1.XII.2010 r.

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr I/3/2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krzykosy

UCHWAŁA NR I/3/2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 1 grudnia 2010r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krzykosy.

Na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz § 58 ust. 1 Statutu Gminy Krzykosy  uchwalonego uchwałą Nr V/32/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 48, poz. 914 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. W wyniku tajnego głosowania stwierdza się wybór radnego Michała Grochowskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krzykosy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając

Uchwała Nr I/2/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krzykosy

UCHWAŁA NR I/2/2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 1 grudnia 2010r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krzykosy.

 

Na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz § 15 ust. 2 Statutu Gminy Krzykosy  uchwalonego uchwałą Nr V/32/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 48, poz. 914 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. W wyniku tajnego głosowania stwierdza się wybór radnego Wiesława Zająca na Przewodniczącego Rady Gminy Krzykosy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prowadzący obrady

Radny Senior

Stanisław Litke

Uchwała Nr I/1/2010 w sprawie sposobu głosowania tajnego przy wyborze Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczącego

UCHWAŁA NR I/1/2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 1 grudnia 2010 roku

 

w sprawie sposobu głosowania tajnego przy wyborze Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczącego.

Na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz § 15 ust. 2 Statutu Gminy Krzykosy  uchwalonego uchwałą Nr V/32/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 48, poz. 914 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W wyborach na Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczącego, radny głosuje na określonego kandydata poprzez pozostawienie jego imienia i nazwiska nie skreślonego.

2. Nazwiska kandydatów na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym.

§ 2. Skreślenie kandydata jest głosem „przeciw" kandydatowi.

§ 3. Na karcie do głosowania może pozostać tylko jedno nie skreślone nazwisko.

§ 4. Pozostawienie na karcie do głosowania więcej niż jednego nie skreślonego nazwiska powoduje, że głos jest nie ważny.

§ 5. Przekreślenie lub przedarcie karty do głosowania powoduje również nieważność głosu.

§ 6. 1. W przypadku zgłoszenia więcej niż dwóch kandydatów i nie uzyskaniu przez żadnego z kandydatów bezwzględnej większości głosów w pierwszym głosowaniu, przeprowadza się ponowne głosowanie.

2. W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę ważnie oddanych głosów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prowadzący obrady

Radny Senior

 Stanisław Litke