WAŻNE!

XXXVII Sesja - 05.02.2010 r.

UCHWAŁA Nr XXXVII/231/2010

UCHWAŁA Nr XXXVII/231/2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 5 lutego 2010 roku

w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

 

Na podstawie art. 101 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

       § 1. Odmawia sie uwzględnienia wezwania Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Krzykosach doręczonego w dniu 8 stycznia 2010 roku do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXXV/228/2009 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Krzykosy

       § 2. Wykonanie uchwały powierza sie Przewodniczącemu Rady Gminy Krzykosy.

       § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZ A S A D N I E N I E

Uchwałą Nr XXXV/228/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. Rada Gminy uchwaliła regulamin wynagradzania nauczycieli. Regulamin ten został uzgodniony ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Krzykosach z wyłączeniem § 5 ust. 2 pkt b.

W odniesieniu do uregulowania zawartego w/w przepisie wystąpiły pomiędzy stronami rozbieżności, które mimo dwukrotnie prowadzonych rokowań nie zostały usunięte.

W tych okolicznościach stwierdzić należy, że Rada Gminy, która posiada wyłączną kompetencję do uchwalenia regulaminu nie naruszyła art. 30 ust. 6a ustawy Karta Nauczyciela.

Tym samym wezwanie Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Krzykosach do usunięcia naruszenia prawa z uwagi na brak uzgodnienia regulaminu zgodnie z art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela nie zasługuje na uwzględnienie.

UCHWAŁA Nr XXXVII/233/2010

  U C H W A Ł A  NR XXXVII/233/2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 5 lutego roku

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.

 

         Na podstawie § 94 Statutu Gminy Krzykosy uchwalonego w dniu 20 lutego 2003 roku Uchwałą Nr V/32/2003 w sprawie Statutu Gminy Krzykosy (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 48, poz. 914, Nr 188, poz. 3509 z 2004r., Nr 17, poz. 513) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

       § 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzykosy na 2010 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

       § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzykosy.

       § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PLAN PRACY

KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2010 ROK

1.Kontrola kosztów utrzymania budynków komunalnych wraz z kosztami eksploatacji oraz czynsze na te mieszkania.

2.Realizacja budżetu gminy za 2009 rok

3.Kontrola wypłat dodatków motywacyjnych nauczycielom i dyrektorom

4.Kontrola realizacji budżetu wybranej szkoły - Pięczkowo

5.Kontrola gospodarki odpadami (miedzy innymi ilość podpisach umów)

6.Koszty eksploatacji ciągników i innego sprzętu będącego własnością gminy

7.Kontrola przetargów przeprowadzonych w 2009 roku

8.Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2010 roku

9.Kontrola wydatkowanych środków na ochronę przeciwpożarową.

10.Kontrola wpłat za energię w świetlicach wiejskich.

11.Kontrola działalności finansowej Gminnego Ośrodka Kultury.

UCHWAŁA Nr XXXVII/234/2010

  UCHWAŁA Nr XXXVII/234/2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 5 lutego 2010 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Krzykosy"

 

Na podstawie art. 7 ust. pkt 18 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

          § 1. W § 3 ust. 2 uchwały, Nr XXXVII/223/2006 Rady Gminy Krzykosy z dnia 27 września 2006 roku, w sprawie ustalenia wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Krzykosy" § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.Prawo wnioskowania o przyznanie wyróżnienia przysługuje: członkom kapituły, radnym, radom sołeckim i organizacjom społecznym"

           § 2. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy

           § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr XXXVII/235/2010

  UCHWAŁA NR XXXVII/235/2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 5 lutego 2010 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

            Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/134/2004 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 października 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 170 poz. 3668) § 4 otrzymuje brzmienie:

4. Odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania ustala się w zależności od posiadanego dochodu:

 

Dochód na osobę samotną lub osobę w rodzinie liczony procentowo od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość zwrotu kosztów liczona w % od kosztów usług

Osoba samotna

101 % - 150 %

3%

151 % - 200%

5%

201% - 250 %

10%

251% - 300%

20%

301 % - 350 %

50%

351 % - 400%

70%

powyżej 401%

100%

Osoba w rodzinie

101% - 150%

15%

151% - 200%

30%

201% - 300%

50%

301% - 400%

75%

powyżej 401%

100%

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVII/235/2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 05 lutego 2010 roku

Art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) nakłada na Radę Gminy obowiązek określenia w drodze uchwały szczegółowe warunki przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Zmiana odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze podyktowana jest wynikami dogłębnej analizy sytuacji materialno - bytowej odbiorców tych usług. Z analizy tej wynika, że pomimo przekroczenia kryterium dochodowego wskazanego w ustawie o pomocy społecznej osoby potrzebujące pomocy w postaci usług nie są w stanie ponieść odpłatności w wysokości wskazanej w zmienianej uchwale - dotyczy to w szczególności osób samotnych.