WAŻNE!

XXXVI Sesja - 15.01.2010 r.

UCHWAŁA Nr XXXVI/229/2010

UCHWAŁA NR XXXVI/229/2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 15 stycznia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXV/225/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „ § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości 15 992 952,34 , z tego:

- dochody bieżące w kwocie 15.418.315,34

- dochody majątkowe w kwocie 574 637 ,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmuj

ą w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 172 070 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 365.347 , zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości 18 153 954,98 ,

zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:- wydatki bie

żące w wysokości 14 770 381,88 , - wydatki majątkowe w wysokości 3 383 573,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 172 070 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 23.984 , zgodnie z załącznikiem Nr 6.3) wydatki na programy finansowane z udzia

łem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 1.589.710 , zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Określa się wydatki na lata 2010 – 2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.161.002,64 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.410.844,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„ § 7. Dochody z tytułu opłat i kar uzyskanych na podstawie art. 402 ust. 4-6 ustawy „Prawo ochrony środowiska” oraz niewykorzystane środki ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10.

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.411.256,64zł:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400.000 ,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.161.002,64 ,3) sp

łatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 850.254 .

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

„ § 11. Upoważnia sięWójta do: 1) zaciągania kredytów zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 400 000 ;

2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 3.011.256,64 zł.

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty 100.000 . 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.3. Za

łącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.5. Za

łącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

Załączniki:

U z a s a d n i e n i e

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo: - rozdział 01010 –wydatki : Środki ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 240.000 zł przeznaczono na udział własny w realizacji projektu:”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sulęcinek” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”; Działanie „Odnowa i rozwój wsi” w § 6059. Jednocześnie dokonano przeniesienia między § 6058 +147.541zł i § 6059 - 147.541zł, aby zachować proporcję finansowania inwestycji ze środków UE.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę :

- rozdział 40002 –wydatki : W § 4270 zwiększono plan wydatków o kwotę 8.475,34zł ze środków zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W § 6050 zwiększono środki z przeznaczeniem na dokumentację inwestycji „Budowa wodociągu w miejscowości Bronisław i Młodzikowice”

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem :

- rozdział 75618 – dochody : W § 0690 zaplanowano wpływy z opłat na podstawie art.402 ust. 4-6 ustawy „Prawo ochrony środowiska”

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

- rozdział 80103 – wydatki : dokonano przesunięcia między § 4010 -6.000 zł i § 4210 +6.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów w oddziałach przedszkolnych w Murzynowie Leśnym i Sulęcinie.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- rozdział 85395 – dochody i wydatki : W planie dochodów ujęto środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację projektu „Wirtualna społeczność szkolna Zespołu Szkół w Pięczkowie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jednocześnie ujmując środki w planie wydatków w tej samej wysokości.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdział 90011 – dochody : W § 0970 zaplanowano wpływ niewykorzystanych środków ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

UCHWAŁA Nr XXXVI/230/2010

Uchwała Nr XXXVI/230/2010

Rady Gminy Krzykosy z dnia 15 stycznia 2010 roku

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie zadania: „ Budowa kanalizacji sanitarnej

w miejscowości Sulęcinek – etap III (podetap II)”

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. e. i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć zobowiązanie finansowe o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Gminy na rok 2010 dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sulęcinek – etap III (podetap II), do kwoty 4.891.220 zł.

§ 2. Spłata zobowiązania nastąpi w :

- 2010 roku – do kwoty 1.540.000,00 zł;

- 2011 roku – do kwoty 3.351.220,00 zł.

Źródłem pokrycia zobowiązania w latach 2010 – 2011 będą dochody gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz inne dochody własne Gminy, kredyty oraz środki pozyskane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodziw życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Łączne nakłady inwestycyjne na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sulęcinek – etap III (podetap II) zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym wynoszą 4.908.220 zł. Zadanie to będzie realizowane w latach 2009 – 2012. W roku budżetowym 2010 planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej i podpisanie umowy z wykonawcą na zakres prac przewidzianych do realizacji w latach 2010 – 2011. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały uważa się za zasadne.