WAŻNE!

XXXV Sesja - 29.12.2009 r.

Uchwała Nr XXXV/223/2009

UCHWAŁA NR XXXV/223/2009 W SPRAWIE ZMIAN W BUDZECIE NA 2009 ROK

W sprawie:
zmian w budżecie na 2009 rok

Data uchwały:
2009-12-29

Numer uchwały:
XXXV/223/2009

Podjęta przez:
Radę Gminy Krzykosy

Uchwała wchodzi w życie:
2009-12-29

 

Treść + załączniki.pdf

Uchwała Nr XXXV/224/2009

UCHWAŁA Nr XXXV/224/2009

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 grudnia 2009 roku

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku

budżetowego 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 191 ust. 2, 3, 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków na łączną kwotę 96.380,00 zł, które nie wygasają

z upływem roku budżetowego 2009, określając poszczególne kwoty, ostateczny termin dokonania tych wydatków oraz plan finansowy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Środki finansowane na wydatki, o których mowa w załączniku Nr 1, podlegają

przekazaniu na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego budżetu Gminy Krzykosy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodziw życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Wiesław Zając

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXV/224/2009

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 29 grudnia 2009 roku

Zgodnie z art. 191 ust. 2-4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) organ stanowiący w formie uchwały może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Należy jednak określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym oraz ustalić plan finansowy w/w wydatków z wyodrębnieniem spośród nich wydatków majątkowych.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Wiesław Zając

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/224/2009 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2009 r.

 

Uchwała Nr XXXV/225/2009

Uchwała Nr XXXV/225/2009 w sprawie budżetu na rok 2010

W sprawie:
budżetu na 2010r.

Data uchwały:
2009-12-29

Numer uchwały:
XXXV/225/2009

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2010-01-01

 

Treść + załączniki.pdf

Uchwała Nr XXXV/226/2009

 

Uchwała Nr  XXXV/ 226/2009

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy Krzykosy o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1, ust. 2 i art. 24 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.   1. W uchwale nr XXVIII/163/2009 Rady Gminy Krzykosy z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy dla obszaru miejscowości Miąskowo wprowadza się zmianę, która polega na wykreśleniu w § 1 numerów działek , w związku z czym paragraf 1 brzmieć będzie następująco: „§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy uchwalonego uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr V/23/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 58 z dnia 19 kwietnia 2007 r., poz. 1526) dla obszaru geodezyjnego Miąskowo w miejscowości Murzynówko".

2. W uchwale nr XXVIII/164/2009 Rady Gminy Krzykosy z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy dla obszaru miejscowości Witowo wprowadza się zmianę, która polega na:

 • 1) w §1 - wykreśleniu numerów działek oraz dopisaniu po słowie „obszaru" przyimka „w", w związku z czym paragraf 1 brzmieć będzie następująco: „§1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy uchwalonego uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr V/23/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 58 z dnia 19 kwietnia 2007 r., poz. 1526) dla obszaru w miejscowości Witowo.";
 • 2) wymianie załącznika graficznego do uchwały na załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W uchwale nr XXVIII/165/2009 Rady Gminy Krzykosy z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy dla obszaru miejscowości Witowo wprowadza się zmianę, która polega na:

 • 1) w §1 - wykreśleniu numerów działek oraz dopisaniu po słowie „obszaru" przyimka „w", w związku z czym paragraf 1 brzmieć będzie następująco: „§1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy uchwalonego uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr V/23/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 58 z dnia 19 kwietnia 2007 r., poz. 1526) dla obszaru w miejscowości Witowo.";
 • 2) wymianie załącznika graficznego do uchwały na załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W uchwale nr XXVIII/167/2009 Rady Gminy Krzykosy z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy dla obszaru miejscowości Sulęcinek wprowadza się zmianę, która polega na wykreśleniu w § 1 numerów działek oraz dopisaniu po słowie „obszaru" przyimka „w", w związku z czym paragraf 1 brzmieć będzie następująco: „§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy uchwalonego uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr V/23/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 58 z dnia 19 kwietnia 2007 r., poz. 1526) dla obszaru w miejscowości Sulęcinek.".

5. W uchwale nr XXVIII/170/2009 Rady Gminy Krzykosy z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy dla obszaru miejscowości Krzykosy wprowadza się zmianę, która polega na:

 • 1) w §1 - wykreśleniu numerów działek oraz dopisaniu po słowie „obszaru" przyimka „w", w związku z czym paragraf 1 brzmieć będzie następująco: „§1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy uchwalonego uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr V/23/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 58 z dnia 19 kwietnia 2007 r., poz. 1526) dla obszaru w miejscowości Krzykosy.";
 • 2) wymianie załącznika graficznego do uchwały na załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

6. W uchwale nr XXVIII/171/2009 Rady Gminy Krzykosy z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy dla obszaru miejscowości Sulęcinek wprowadza się zmianę, która polega na:

 • 1) w §1 - wykreśleniu numerów działek oraz dopisaniu po słowie „obszaru" przyimka „w", w związku z czym paragraf 1 brzmieć będzie następująco: „§1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy uchwalonego uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr V/23/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 58 z dnia 19 kwietnia 2007 r., poz. 1526) dla obszaru w miejscowości Sulęcinek.";
 • 2) wymianie załącznika graficznego do uchwały na załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W uchwale nr XXVIII/172/2009 Rady Gminy Krzykosy z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy dla obszaru miejscowości Murzynowo Leśne wprowadza się zmianę, która polega na:

 • 1) w §1 - wykreśleniu numerów działek oraz zamianie słowa „obszaru" wyrażeniem „4 obszarów w", w związku z czym paragraf 1 brzmieć będzie następująco: „§1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy uchwalonego uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr V/23/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 58 z dnia 19 kwietnia 2007 r., poz. 1526) dla 4 obszarów w miejscowości Murzynowo Leśne.";
 • 2) wymianie załącznika graficznego do uchwały na załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

8. W uchwale nr XXXIII/209/2009 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy wprowadza się zmianę, która polega na zastąpienie w § 1 pkt 2 lit. a formy słów „oczywistej pomyłki" liczbą mnogą, wprowadzeniu po słowie „oznaczeń" słowa „graficznych", postawieniu za tym słowem przecinka, dopisaniu po przecinku wyrażenia „w tym" oraz zastąpienia spójnika „i" myślnikiem, w związku z czym ustalenie zawarte w lit. a pkt 2 paragrafu 1 będzie mieć następującą treść: „a) korekty oczywistych pomyłek w zakresie oznaczeń graficznych, w tym w zakresie cieków wodnych - wprowadzenia symbolu „WS" zamiast"W"".

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

 

 

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXV/226//2009

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 29 grudnia 2009r

 

Wprowadzenie zmian do wymienionych uchwał o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w obszarze miejscowości Miąskowo, Witowo, Sulęcinek, Krzykosy i Murzynowo Leśne stało się konieczne z uwagi na podjęte rozstrzygnięcie dotyczące dokonania zmiany obowiązującego miejscowego planu w całości w zakresie powołanych obszarów, a nie opracowania nowych wycinkowych planów dla poszczególnych obszarów, jak również ze względu na postępujący proces podziałów nieruchomości i wynikającą stąd dezaktualizacją numerów działek wymienionych w uchwałach.

Opracowanie zmiany miejscowego planu we wskazany sposób usprawni realizację jego ustaleń i spowoduje, że odczytanie miejscowego planu przez mieszkańców będzie łatwiejsze ze względu na zachowanie jego dotychczasowej formy.

 

 

Uchwała Nr XXXV/227/2009

 

Uchwała XXXV/227/2009

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy dla obszaru miejscowości Garby

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1, ust. 2 i art. 24 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje

 

§ 1.   Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy uchwalonego uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr V/23/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 58 z dnia 19 kwietnia 2007 r. Poz. 1526) dla dwóch obszarów w miejscowości Garby.

 

§ 2.   Granice obszarów objętych projektem zmiany planu przedstawiają załączniki graficzne nr 1 i nr 2 do uchwały.

 

§ 3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

Załącznik:

Uzasadnienie
do uchwały XXXV/227/2009

Rady Gminy Krzykosy
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w miejscowości Graby wynika z potrzeby umożliwienia właścicielom gruntów położonych na trasie projektowanej sieci gazowej zagospodarowania ich zgodnie z własnymi zamierzeniami. Ustalona w obowiązującym miejscowym planie gminy Krzykosy trasa przebiegu gazociągu,  przy nieprzesądzonym fakcie budowy, niesprecyzowanym terminie budowy i braku chęci wykupu gruntów przez inwestora sieci gazowej, ogranicza prawa właścicieli gruntów, a zatem zasadne jest podjęcie tej uchwały.

Uchwała Nr XXXV/228/2009

  UCHWAŁA Nr XXXV/228/2009

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Krzykosy.

Na podstawie art. 30 ust. 6 oraz art. 91d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala

Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Krzykosy

 

Rozdział I

Postanowienia wstępne.

 

§ 1. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Krzykosy, zwany dalej Regulaminem określa:

 • 1) wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,
 • 2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
 • 3) wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 • 1) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami),
 • 2) rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
  2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22 poz. 181 ze zmianami),
 • 3) szkole - rozumie się przez to szkołę, przedszkole, albo zespół szkół lub zespół szkolno - przedszkolny prowadzone przez Gminę Krzykosy,
 • 4) pracodawcy - rozumie się przez to szkołę, przedszkole lub zespół, bądź w zależności od kontekstu - dyrektora szkoły, przedszkola lub zespołu lub inną osobę wyznaczoną do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy,
 • 5) dyrektorze - rozumie się przez to dyrektora szkoły, dyrektora przedszkola lub dyrektora zespołu
 • 6) nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w szkole, przedszkolu lub zespole przez danego pracodawcę,
 • 7) obowiązkowym wymiarze godzin zajęć - rozumie się przez to tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,
 • 8) uczniu - rozumie się przez to także wychowanka.

§ 3.  1. Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli szkół.

2. Regulaminu nie stosuje się do pracowników szkół nie będących nauczycielami.

 

Rozdział II

Dodatki.

1.    Dodatek za wysługę lat.

§ 4. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat.

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1 określa art. 33 Karty Nauczyciela.

3. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat określa § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

4. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 przysługuje również za dni nieobecności w pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

2.    Dodatek motywacyjny.

§ 5. 1. Ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego określa § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki, o których mowa w ust.1 określana jest na rok budżetowy dla poszczególnych szkół i wynosi:

a) dla nauczycieli 5% płacy zasadniczej nauczycieli danej szkoły,

b) dla dyrektorów 20% płacy zasadniczej.

3. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela lub dyrektora nie może być wyższy niż 30% jego wynagrodzenia zasadniczego.

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielowi lub dyrektorowi na czas określony nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 12 miesięcy nie przekraczających roku budżetowego.

5. Nauczycielowi dodatek motywacyjny przyznaje Dyrektor, a dyrektorowi Wójt.

6. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach,

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,

b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,

c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub urządzeń szkolnych,

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych i powierzonych obowiązków,

3) dobra ocena pracy lub pozytywna ocena dorobku zawodowego,

4) zaangażowanie w realizację innych czynności i zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów, a w szczególności:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,

c) opieka nad samorządem uczniowskim lub organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

5) zaangażowanie w realizację zajęć i czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

7. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi jest:

1) osiąganie wysokich wyników w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

2) pozytywne wnioski organu nadzorującego szkołę,

3) dobra ocena pracy,

4) samodzielność i prawidłowość wykonywania powierzonych zadań,

5) dbałość o mienie szkoły, pozyskiwanie środków pozabudżetowych,

6) prawidłowość gospodarowania środkami budżetowymi,

7) współdziałanie z organami społecznymi szkoły,

8) organizacja pracy szkoły zgodnie z przepisami,

9) podejmowanie i realizacja inicjatyw wspomagających pracę szkoły w jej różnych aspektach.

3.    Dodatek funkcyjny.

§ 6. 1. Wykaz stanowisk i funkcji, których zajmowanie lub pełnienie uprawnia do dodatku funkcyjnego określa § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

2. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego określa poniższa tabela dodatków funkcyjnych:

L.p.

Stanowisko lub funkcja

Kwota dodatku w zł

od - do

1.

Dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów

330 - 570

2.

Dyrektor szkoły liczącej 9 oddziałów i więcej

450 - 750

3.

Wicedyrektor szkoły

350 - 460

4.

Wychowawca klasy  i oddziału przedszkolnego

50 - 75

5.

Opiekun stażu

35 - 65

3. Dodatek funkcyjny w granicach stawek określonych tabelą przyznaje dyrektorom Wójt, wicedyrektorowi i innym nauczycielom uprawnionym Dyrektor uwzględniając:

1) wielkość szkoły (liczbę uczniów i oddziałów, pracowników warunki środowiskowe),

2) warunki organizacyjne i warunki pracy,

3) złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska,

4) liczbę stanowisk kierowniczych w szkole.

4. W razie zbiegu tytułów do dodatku funkcyjnego z tytułu wychowawstwa klasy i opiekuna stażu wypłaca się obydwa dodatki.

5. Prawo do dodatku, o którym mowa w ust. 1 powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło objęcie stanowiska lub funkcji uprawniających do dodatku funkcyjnego, a jeżeli objęcie stanowiska lub funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

6. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko lub funkcję na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z końcem miesiąca, w którym upłynął okres. Dotyczy to również wcześniejszego odwołania ze stanowiska lub funkcji.

7. Dodatek funkcyjny w stawce dla dyrektora przysługuje wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po jednym miesiącu zastępstwa.

4.    Dodatek za warunki pracy.

§ 7. 1. Wykaz prac wykonywanych przez nauczycieli w trudnych i uciążliwych warunkach pracy określa § 8 i § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

2. Dodatek za pracę w warunkach trudnych lub za pracę w warunkach uciążliwych przysługuje nauczycielowi w wysokości 20% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.

3. Dodatek, o którym mowa w ust. 2 przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie wyliczone jak za okres urlopu wypoczynkowego chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.

4. Dodatek za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych i uciążliwych warunkach pracy cały obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar godzin zajęć. Dodatek wypłaca się w odpowiedniej części, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych i uciążliwych warunkach pracy tylko część obowiązującego wymiaru godzin zajęć lub, jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin.

5. Dodatek za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych wypłaca się z dołu.

Rozdział III

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw.

 

§ 8. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy zgodnie z art. 35 Karty Nauczyciela.

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się dzieląc sumę stawki przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za warunki pracy przez miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru godzin zajęć z uwzględnieniem ust. 3.

3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeśli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.

4. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela, o której mowa w ust. 2 i 3 ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

5. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł realizować godzin zajęć z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z:

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii i mrozów,

2) wyjazdem uczniów na wycieczki lub imprezy,

3) choroba ucznia nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż tydzień,

4) rekolekcjami,

5) udziałem nauczyciela w konferencji metodycznej,

traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.

6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielona w planie organizacyjnym szkoły.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Traci moc Uchwała  Nr XXV/137/2008 Rady Gminy Krzykosy z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Krzykosy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2010 r.

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając

 

Uzasadnienie

do projektu

 Uchwały

RADY GMINY KRZYKOSY

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Krzykosy.

Zgodnie z art. 91d ustawy Karta Nauczyciela do wyłącznej kompetencji Rady Gminy należy uchwalenie w związku z art. 30 ust. 6 wyżej wymienionej ustawy regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Krzykosy.

Zgodnie z art. 30 ust. 6a ustawy Karta Nauczyciela projekt regulaminu wynagradzania nauczycieli uzgodniono  ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

Projekt Regulaminu opracowano zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 30 ust. 6 ustawy karta nauczyciela.

Ustalając wysokość stawek składników wynagrodzenia nauczycieli kierowano się z jednej strony koniecznością zagwarantowania nauczycielom w poszczególnych stopniach awansu zawodowego wynagrodzeń określonych w art. 30 ust. 3 i 4 ustawy karta Nauczyciela, a z drugiej strony finansami gminy. W celu realizacji powyżej przedstawionych zadań w projekcie uchwały przyjęto kwotę dodatku motywacyjnego w wysokości 5% odpisu rocznej płacy zasadniczej nauczycieli danej szkoły oraz dla dyrektorów w wysokości 25% odpisu.

Proponowane w regulaminie rozwiązania płacowe zapewniają nauczycielom uzyskanie przeciętnych wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 i 4 ustawy Karta Nauczyciela.  

Obowiązywanie uchwały z mocą od 1 stycznia 2010 r. jest uzasadnione na podstawie art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Uchwała bowiem utrzymuje składniki wynagrodzenia na tym samym poziomie, bądź w przypadku dodatku funkcyjnego w odniesieniu do wychowawstwa i opieki nad stażem wprowadza korzystniejsze zasady. Ponadto dotychczasowy regulamin obowiązuje tylko do 31 grudnia 2009 r., wobec czego nie nadanie mocy wstecznej spowodowałoby niemożliwość przyznania niektórych składników wynagrodzenia dotychczas przez nauczycieli otrzymywanych.

Wobec powyższego proponuje się przyjęcie regulaminu.