WAŻNE!

XXXIX Sesja - 16.03.2010 r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/238/2010

  UCHWAŁA NR XXXIX/238/2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 16 marca 2010 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania o stanie bezpieczeństwa  na terenie

                 gminy Krzykosy w 2009 roku

 

         Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2002r., Nr 7 poz. 58 ze zmianami) i art. 18 ust. 2pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do akceptującej wiadomości sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Środzie Wlkp. o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Krzykosy w 2009 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr XXXIX/239/2010

UCHWAŁA NR XXXIX/239/2010
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 16 marca 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXIX/240/2010

  UCHWAŁA NR XXXIX/240/2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 16 marca 2010r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2009 rok.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 15 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do akceptującej wiadomości:

1)    sprawozdanie z działalności wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego stanowiące załącznik nr 1,

2)    sprawozdanie finansowe stanowiące załącznik nr 2

przedstawione przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za rok 2009.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając

UCHWAŁA Nr XXXIX/241/2010

  UCHWAŁA NR XXXIX/241/2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 16 marca 2010r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2009 rok.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 15 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do akceptującej wiadomości:

1)    sprawozdanie z działalności wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego stanowiące załącznik nr 1,

2)    sprawozdanie finansowe stanowiące załącznik nr 2

przedstawione przez Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za rok 2009.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając

UCHWAŁA Nr XXXIX/242/2010

UCHWAŁA NR XXXIX/242/2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 16 marca 2010 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy  

                  Społecznej w Krzykosach w 2009 roku

 

         Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6  oraz art. 15 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 roku ze zmianami) oraz art. 110 ust. 9 ustawy z  dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do akceptującej wiadomości sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach za 2009 rok przedstawione przez Kierownika tego Ośrodka i stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zaleca się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w 2010 roku ścisłą realizację zadań własnych ze szczególnym uwzględnieniem zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                       Przewodniczący

                                                                          Rady Gminy

                                                                         Wiesław Zając

 

UCHWAŁA Nr XXXIX/243/2010

  UCHWAŁA  NR XXXIX/243/2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 16 marca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

           Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę cenę 1m3 wody pobieranej z urządzeń wodociągowych stanowiących własność Gminy - 1,98 zł za 1m3  wody plus podatek VAT wg obowiązujących stawek.

2. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków:

1\  cenę 1m3 ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy - 3,83 zł plus podatek VAT wg obowiązujących stawek,

2\ cenę 1m3 ścieków dowożonych do oczyszczalni - 2,49 zł plus podatek VAT wg obowiązujących stawek.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/150/2009 z dnia 20 marca 2009r. w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

§ 4. Zatwierdzone taryfy podlegają ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w sołectwach i w Urzędzie Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2010 roku i obowiązuje przez 1 rok.

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając

UCHWAŁA Nr XXXIX/244/2010

UCHWAŁA Nr XXXIX/244/2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 16 marca 2010r.

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.

 

Na podstawie art. 98 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się wnieść skargę do Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15.02.2010r. KN.I-2-0911-28/10 stwierdzające nieważność Uchwały Nr XXXV/228/2009 Rady Gminy Krzykosy w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Krzykosy.

§ 2.  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy

 Wiesław Zając

UCHWAŁA Nr XXXIX/246/2010

  UCHWAŁA Nr XXXIX/246/2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 16 marca 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów dotychczasowym dzierżawcom

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 ze zm.) i art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 §1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie dotychczasowym dzierżawcom na kolejny okres 3 lat nieruchomości;

 1/ działki nr 46 o obszarze 24.0420 ha, położonej w miejscowości Wiosna, obrębie Miąskowo, zapisanej w KW 23285 ,

 2/ działki nr 399, w części o powierzchni 1,00 ha, położonej w obrębie Sulęcin, zapisanej w KW 22415.

§2.Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu, o którym mowa w §1.

§3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając