WAŻNE!

XXV Sesja - 16.12.2008 r.

Uchwała Nr XXV/137/2008

UCHAŁA Nr XXV/137/2008

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 16 grudnia 2008r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Krzykosy.

Na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 10 oraz art. 91d ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala

Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Krzykosy na rok 2009

 

Rozdział I

Postanowienia wstępne.

§ 1. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Krzykosy, zwany dalej Regulaminem określa:

  • 1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,
  • 2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
  • 3) wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami),

2) rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy( Dz.U. Nr 22 poz. 181 ze zmianami),

3) szkole - rozumie się przez to szkołę, przedszkole, albo zespół szkół lub zespół szkolno - przedszkolny prowadzone przez Gminę Krzykosy,

4) pracodawcy - rozumie się przez to szkołę, przedszkole lub zespół, bądź w zależności od kontekstu - dyrektora szkoły, przedszkola lub zespołu lub inną osobę wyznaczoną do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy,

5) dyrektorze - rozumie się przez to dyrektora szkoły, dyrektora przedszkola lub dyrektora zespołu

6) nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w szkole, przedszkolu lub zespole przez danego pracodawcę,

7) obowiązkowym wymiarze godzin zajęć - rozumie się przez to tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,

8) uczniu - rozumie się przez to także wychowanka,

9) klasie - rozumie się przez to także oddział lub grupę.

§ 3.  1. Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli szkół.

2. Regulaminu nie stosuje się do pracowników szkół nie będących nauczycielami.

 

Rozdział II

Dodatki.

1.    Dodatek za wysługę lat.

§ 4. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat.

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1 określa art. 33 Karty Nauczyciela.

3. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat określa § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

4. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

2) za dany miesiąc jeśli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

5. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 przysługuje również za dni nieobecności w pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

6. Zgodnie z art. 73 ust. 5 Karty Nauczyciela nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia.

7. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

2.    Dodatek motywacyjny.

§ 5. 1. Ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego określa § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki, o których mowa w ust.1 określana jest na rok budżetowy dla poszczególnych szkół i wynosi:

a) dla nauczycieli 5% płacy zasadniczej nauczycieli danej szkoły,

b) dla dyrektorów 25% płacy zasadniczej.

3. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela lub dyrektora nie może być wyższy niż 30% jego wynagrodzenia zasadniczego.

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielowi lub dyrektorowi na czas określony nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 12 miesięcy nie przekraczających roku budżetowego.

5. Nauczycielowi dodatek motywacyjny przyznaje Dyrektor, a dyrektorowi Wójt.

6. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach,

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,

b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,

c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub urządzeń szkolnych,

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych i powierzonych obowiązków,

3) dobra ocena pracy lub pozytywna ocena dorobku zawodowego,

4) zaangażowanie w realizację innych czynności i zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów, a w szczególności:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,

c) opieka nad samorządem uczniowskim lub organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

5) zaangażowanie w realizację zajęć i czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

7. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi jest:

1) osiąganie wysokich wyników w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

2) pozytywne wnioski organu nadzorującego szkołę,

3) dobra ocena pracy,

4) samodzielność i prawidłowość wykonywania powierzonych zadań,

5) dbałość o mienie szkoły, pozyskiwanie środków pozabudżetowych,

6) prawidłowość gospodarowania środkami budżetowymi,

7) współdziałanie z organami społecznymi szkoły,

8) organizacja pracy szkoły zgodnie z przepisami,

9) podejmowanie i realizacja inicjatyw wspomagających pracę szkoły w jej różnych aspektach.

8. Dodatek motywacyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, urlopu dla poratowania zdrowia oraz w okresie, za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.

9. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

3.    Dodatek funkcyjny.

§ 6. 1. Wykaz stanowisk i funkcji, których zajmowanie lub pełnienie uprawnia do dodatku funkcyjnego określa § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

2. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego określa poniższa tabela dodatków funkcyjnych:

L.p.

Stanowisko lub funkcja

Kwota dodatku w zł

od - do

1.

Dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów

330 - 570

2.

Dyrektor szkoły liczącej 9 oddziałów i więcej

450 - 750

3.

Wicedyrektor szkoły

350 - 460

4.

Wychowawca klasy  i oddziału przedszkolnego

49 - 72

5.

Opiekun stażu

34 - 56

4. Dodatek funkcyjny w granicach stawek określonych tabelą przyznaje dyrektorom Wójt, wicedyrektorowi i innym nauczycielom uprawnionym Dyrektor uwzględniając:

1) wielkość szkoły (liczbę uczniów i oddziałów, pracowników warunki środowiskowe),

2) warunki organizacyjne i warunki pracy,

3) złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska,

4) liczbę stanowisk kierowniczych w szkole.

5. W razie zbiegu tytułów do dodatku funkcyjnego z tytułu wychowawstwa klasy i opiekuna stażu wypłaca się obydwa dodatki.

6. Prawo do dodatku, o którym mowa w ust. 1 powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło objęcie stanowiska lub funkcji uprawniających do dodatku funkcyjnego, a jeżeli objęcie stanowiska lub funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

7. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko lub funkcję na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z końcem miesiąca, w którym upłynął okres. Dotyczy to również wcześniejszego odwołania ze stanowiska lub funkcji.

8. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie stanu nieczynnego i urlopu dla poratowania zdrowia, w okresie, za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

9. Dodatek funkcyjny w stawce dla dyrektora przysługuje wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po jednym miesiącu zastępstwa.

10. Dodatek funkcyjny przyznaje się na okres do końca roku budżetowego.

11. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

4.    Dodatek za warunki pracy.

§ 7. 1. Wykaz prac wykonywanych przez nauczycieli w trudnych i uciążliwych warunkach pracy określa § 8 i § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

2. Dodatek za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych przysługuje nauczycielowi w wysokości 20% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.

3. W przypadku zbiegu tytułów do dodatku za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych przysługuje nauczycielowi jeden dodatek w wysokości, o której mowa w ust. 2.

4. Dodatek, o którym mowa w ust. 2 przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie wyliczone jak za okres urlopu wypoczynkowego chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.

5. Dodatek za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych i uciążliwych warunkach pracy cały obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar godzin zajęć. Dodatek wypłaca się w odpowiedniej części, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych i uciążliwych warunkach pracy tylko część obowiązującego wymiaru godzin zajęć lub, jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin.

6. Dodatek za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych wypłaca się z dołu.

§ 8. 1. Wykaz prac wykonywanych przez nauczycieli w warunkach szkodliwych dla zdrowia określają odrębne przepisy.

2. Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia przysługuje nauczycielowi pracującemu w warunkach szkodliwych dla zdrowia w wysokości:

1) od 10,03 zł do 40,15 zł - przy pierwszym stopniu szkodliwości,

2) od 20,08 zł do 59,12 zł - przy drugim stopniu szkodliwości,

3) od 30,12 zł do 79,20 zł - przy trzecim stopniu szkodliwości. 

3. Dodatek, o którym mowa w ust. 2 przyznaje się na okres przejściowy do czasu poprawy warunków pracy przez wyeliminowanie lub ograniczenie szkodliwości uzasadniających przyznanie dodatku.

4. Dodatek wypłaca się miesięcznie z dołu za czas faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz za okresy:

1) urlopu macierzyńskiego,

2) urlopu wypoczynkowego,

3) choroby trwającej nie dłużej niż trzy miesiące,

4) niewykonywania pracy z innych przyczyn, za które to okresy przysługuje wynagrodzenie jak za urlop wypoczynkowy.

5. W razie zbiegu tytułów do dodatku za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia i dodatku za pracę w warunkach trudnych lub w warunkach uciążliwych przysługuje prawo do obydwu tych dodatków.

6. Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia wypłaca się z dołu.

Rozdział III

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe

oraz za godziny doraźnych zastępstw.

§ 9. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy zgodnie z art. 35 Karty Nauczyciela.

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się dzieląc sumę stawki przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za warunki pracy przez miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru godzin zajęć z uwzględnieniem ust. 3.

3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeśli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.

4. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela, o której mowa w ust. 2 i 3 ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone nauczycielowi w planie organizacyjnym szkoły nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych w organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

6. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł realizować godzin zajęć z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z:

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii i mrozów,

2) wyjazdem uczniów na wycieczki lub imprezy,

3) choroba ucznia nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż tydzień,

4) rekolekcjami,

5) udziałem nauczyciela w konferencji metodycznej,

oraz w dniach usprawiedliwionej nieobecności w pracy z tytułu:

1) opieki nad zdrowym dzieckiem,

2) urlopu okolicznościowego określonego Kodeksem Pracy,

3) urlopu szkoleniowego udzielonego nauczycielowi w celu kształcenia i doskonalenia,

4) zwolnienia z pracy zawodowej na czas niezbędny do wykonywania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej

traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.

7. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielona w planie organizacyjnym szkoły.

8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Traci moc Uchwała Nr XIII/64/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Krzykosy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2009r..

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały

RADY GMINY KRZYKOSY

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Krzykosy.

Zgodnie z art. 91d ustawy Karta Nauczyciela do wyłącznej kompetencji Rady Gminy należy uchwalenie w związku z art. 30 ust. 6 wyżej wymienionej ustawy regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Krzykosy.

Zgodnie z art. 30 ust. 6a ustawy Karta Nauczyciela projekt regulaminu wynagradzania nauczycieli podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

Projekt Regulaminu opracowano zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 30 ust. 6 ustawy karta nauczyciela.

Ustalając wysokość stawek składników wynagrodzenia nauczycieli kierowano się z jednej strony koniecznością zagwarantowania nauczycielom w poszczególnych stopniach awansu zawodowego wynagrodzeń określonych w art. 30 ust. 3 i 4 ustawy karta Nauczyciela, a z drugiej strony finansami gminy. W celu realizacji powyżej przedstawionych zadań w projekcie uchwały przyjęto kwotę dodatku motywacyjnego na rok 2009 w wysokości 5% odpisu rocznej płacy zasadniczej nauczycieli danej szkoły oraz dla dyrektorów w wysokości 25% odpisu rocznej płacy.

Przyjęto również wzrost stawek dodatku funkcyjnego oraz wzrost dodatku za pracę w warunkach szkodliwych wysokości 7%.

Proponowane w regulaminie rozwiązania płacowe zapewniają nauczycielom uzyskanie przeciętnych wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 i 4 ustawy Karta Nauczyciela.  

Przy obecnym stanie finansów gminy nie jest możliwym zaproponowanie wyższych składników wynagrodzenia niż te, które obejmuje regulamin.

Wobec powyższego proponuje się przyjęcie regulaminu.

Uchwała Nr XXV/139/2008

UCHWAŁA NR XXV/139/2008 W SPR. OBNIŻENIA ŚREDNIEJ CENY SKUPU ŻYTA PRZYJMOWANEJ JAKO PODSTAWA DO OBLICZENIA PODATKU ROLNEGO

Uchwała Nr XXV/140/2008

UCHWAŁA Nr  XXV/140/2008

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 16 grudnia 2008 roku

w sprawie  wysokości ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej.

Na podstawie art. 28 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147,poz. 1229 ze zm.) uchwala się , co następuje:

§ 1.  Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczej straży pożarnej w wysokości 7,oo zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym i szkoleniu  pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXV/140/2008 Rady Gminy Krzykosy z dnia 16 grudnia 2008 roku

w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej.

 

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy powołanej w projekcie uchwały członkowi ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym przysługuje ekwiwalent. Wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy.

W myśl art. 28 ust. 2 wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przed dniem ustalenia ekwiwalentu.

Przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa wynosi 2.951, 36 zł. Proponowana wysokość ekwiwalentu nie przekracza 1/175 wynagrodzenia .

Z tych względów podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Uchwała Nr XXV/141/2008

UCHWAŁA Nr XXV/141/2008

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 16 grudnia 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy na obciążenie nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy na obciążenie nieruchomości położonych w Pięczkowie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 562 i 561/6, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej prowadzi księgi wieczyste: Kw 5224 i Kw 22417, służebnością przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Strzeszyńska 58 za wynagrodzeniem.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały

RADY GMINY KRZYKOSY

w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy na obciążenie nieruchomości.

Zgodnie z art. 3051 kodeksu cywilnego nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia służące między innymi do doprowadzenie lub odprowadzenia energii elektrycznej prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Strzeszyńska 58 zamierza pobudować urządzenia energetyczne na nieruchomościach, o których mowa w projekcie uchwały, z których będzie korzystać i wystąpiła do Gminy o ustanowienie na tych nieruchomościach służebności przesyłu.

W myśl art. 3052 kodeksu cywilnego w przypadku odmowy zawarcia umowy ustanowienia służebności przesyłu przedsiębiorca ma roszczenie o jej zawarcie.

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. A ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) określenie zasad obciążenia nieruchomości gruntowych należy do wyłącznych kompetencji rady. Do czasu ich określenia Wójt może obciążyć nieruchomość wyłącznie za zmianą Rady Gminy.

Ponieważ Rada Gminy zasad obciążania nie określiła podjęcie uchwały jest uzasadnione.