WAŻNE!

XXII Sesja - 30.09.2008 r.

Uchwała Nr XXII/117/2008

UCHWAŁA NR XXII/117/2008 W SPR. ZACIĄGNIĘCIA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO

Uchwała Nr XXII/118/2008

UCHWAŁA NR XXII/118/2008 W SPR. ZACIĄGNIĘCIA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO

Uchwała Nr XXII/119/2008

UCHWAŁA NR XXII/119/2008 W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE NA 2008 R.

Uchwała Nr XXII/120/2008

UCHWAŁA  NR XXII/120/2008

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia ­­­30 września 2008 roku

w sprawie powierzenia Gminie Jarocin zadania publicznego p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi" oraz zawarcia porozumienia.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 w związku z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1.  Powierza się Gminie Jarocin wykonanie zadania publicznego p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi".

§ 2. Wykonanie uchwały w tym zawarcie POROZUMIENIA powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXII/121/2008

UCHWAŁA NR XXII/121/2008

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 września 2008 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

            Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1.   Wyraża się zgodę  na nabycie przez gminę Krzykosy nieruchomości gruntowych  położonych w miejscowości Sulęcinek:

 1) oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 386/9 o pow. 0,0036 ha, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą KW 17150, stanowiącej własność Pani Aldony Żak

 2) oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 393/1 o pow.0,0071 ha,  dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą KW 14630, stanowiącej własność Państwa - Urszuli i Wojciecha Łopatka

§ 2.     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR XXII/121/2008 RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 września 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości:

 

Przedmiotem nabycia są nieruchomości gruntowe:

1) działka nr 386/9 o pow. 0,0036ha, KW 17150, stanowiącą własność Pani Aldony Żak zam. w Sulęcinku,

2) działka nr 393/1 o pow. 0,0071 ha,  KW 14630, stanowiącej własność Państwa- Urszuli i Wojciecha Łopatka.

Na powyższych działkach wybudowane zostaną przepompownie ścieków.

Mając na uwadze powyższe nabycie działek jest zasadne.

Uchwała Nr XXII/122/2008

UCHWAŁA NR XXII/122/2008

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 września 2008 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Krzykosy

            Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1.   Wyraża się zgodę  na sprzedaż nieruchomości stanowiących niezabudowane działki gruntu: nr 519/7  o pow. 0,0796 ha,  519/9 o pow. 0,0914 ha, nr 519/10 o pow. 0,1184 ha,  nr 519/12 o pow. 0,1084 ha.

§ 2.   Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 519/11 o pow. 0,3254 ha.

§  3.  Wymienione w §1 i §2 nieruchomości przeznaczone do sprzedaży,   położone są w miejscowości Bogusławki, obrębie ewidencyjnym miejscowości Sulęcinek, dla których Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą KW 22414, w której w dziale II zapisanym właścicielem jest  gmina Krzykosy.

§ 4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 5.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR XXII/122/2008 RADY GMINY KRZYKOSY

 z dnia 30 września 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzykosy

Projekt uchwały przewiduje przetargową formę sprzedaży nieruchomości niezabudowanych działek gruntu przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo - usługową oraz formę sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym znajdują się 4 lokale mieszkalne.

Uchwała Nr XXII/123/2008

 UCHWAŁA NR XXII/123/2008

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 września 2008 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Krzykosy

            Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1.   Wyraża się zgodę  na sprzedaż nieruchomości stanowiących niezabudowane działki gruntu: nr 187/3 o pow. 1672 m2, nr 187/4 o pow. 653 m2, nr 187/5 o pow. 653m2, nr 187/6 o pow. 908 m2, nr 187/7 o pow. 828 m2, nr 187/8 o pow. 837m2,

nr 187/9 o pow. 1163 m2  , położone w Krzykosach, dla których Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą KW 23284, będące własnością gminy Krzykosy.

§ 2.    Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR XXII/123/2008 RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 września 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzykosy

Projekt uchwały przewiduje przetargową sprzedaż nieruchomości niezabudowanych działek gruntu budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo - usługową.

Gmina Krzykosy jest właścicielem działek gruntu: nr 187/3 o pow. 1672 m2, nr 187/4 o pow. 653 m2, nr 187/5 o pow. 653m2, nr 187/6 o pow. 908 m2, nr 187/7 o pow. 828 m2, nr 187/8 o pow. 837m2, nr 187/9 o pow. 1163 m2 , położone w Krzykosach, dla których Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą KW 23284.

Sprzedaż przedmiotowych działek gruntu nastąpi w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r, nr 207, poz. 2108 ze zm.).

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Uchwała Nr XXII/124/2008

 UCHWAŁA NR XXII/124/2008

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 września 2008 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Krzykosy

            Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 37ust. 2  pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r., nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1.   Wyraża się zgodę  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność gminy Krzykosy, położonej w Krzykosach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka

nr 1035 o pow. 0,0236 ha, dla której Sąd Rejonowy w Środzie prowadzi księgę wieczystą KW 23284, na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej.

§ 2. 1.  Wyraża się zgodę na udzielenie przez Wójta gminy bonifikaty od ceny nieruchomości opisanej w § 1, ustalonej zgodnie  z art. 67 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.      

         2. Udzielona bonifikata , o której mowa w ust. 1 wynosi 40 % wartości nieruchomości. 

§ 3.       Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXII/125/2008

 UCHWAŁA NR XXII/125/2008

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 września 2008 roku

 

w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność gminy Krzykosy

            Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2004r., nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1.   Wyraża się zgodę  na dokonanie zamiany nieruchomości będącej własnością Gminy Krzykosy, oznaczonej działką nr 500/5 o pow. 0,0343 ha, położonej w Krzykosach na nieruchomość oznaczoną jako działka nr 500/3 o pow. 0,0343 ha stanowiącą własność Pani Mieczysławy Siemieniec zam. Krzykosy ul. Główna 33.

§ 2.    Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.