WAŻNE!

XX Sesja - 30.06.2008 r.

Uchwała Nr XX/100/2008

Uchwała Nr XX/100/2008

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 30 czerwca  2008r.

           w sprawie   wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

            Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. nr 261, poz. 2603 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy

uchwala, co następuje:

§1. Postanawia się oddać w dzierżawę  na okres 3 lat Pani Joannie Sterczyńskiej- Seidel zam. Sulęcin, ul. Długa 36 część nieruchomości gruntowej o powierzchni 30 m2 ,działki  nr 178/3 położonej w obrębie ewidencyjnym miejscowości Solec, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. prowadzi KW 22416, w której w dziale drugim zapisanym właścicielem jest Gmina Krzykosy Mienie komunalne.

§2. Ustala się czynsz dzierżawny w wysokości 15 zł miesięcznie, płatny w dwóch ratach rocznych,  w terminie do dnia 15 maja za I półrocze i do dnia 15 września za II półrocze w dacie obowiązywania umowy dzierżawnej.

§3. Ogłasza się wykaz nieruchomości wymienionej w §1 niniejszej uchwały.

§4. Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzykosy ul. Główna nr 37, oraz informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz na stronie www. krzykosy bip.net.pl.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy Krzykosy

Wiesław Zając

 

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały nr XX/ 100/2008 Rady Gminy Krzykosy

z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

      Z dniem 22 października 2007 roku zmieniona została ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym .artr.18 ust. 2 pkt.9 lit a brzmi następująco:

„ Do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego  zarządu, dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążani nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej ; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad Wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy"

                          Zmieniona ustawa o samorządzie gminnym spowodowała wymóg uzyskania zgody Rady Gminy na zawarcie przez Wójta Gminy, umowy dzierżawy lub najmu na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, jak również  w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Aktualnie  zamierza się zawrzeć kolejną umowę dzierżawną i  wydzierżawić na rzecz dotychczasowego dzierżawcy cześć nieruchomości gruntowej, o której mowa w projekcie uchwały.

     Z tych względów podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione

Uchwała Nr XX/101/2008

 UCHWAŁA NR XX/101/2008

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 czerwca 2008r.

w sprawie   wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

            Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 nr 261, poz. 2603 ze zmianami)

uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się oddać w dzierżawę  na okres 3 lat Panu Piotrowi  Ludwiczak zamieszkałemu w Murzynowie Leśnym przy ulicy Poznańskiej nr 10, cześć działki rolnej o powierzchni 0,3000 ha, położonej  w obrębie ewidencyjnym miejscowości Miąskowo , dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. prowadzi KW 23285, w której w dziale drugim zapisanym właścicielem jest Gmina Krzykosy Mienie komunalne.

§ 2. Ustala się czynsz dzierżawny w wysokości 7 q żyta z 1 ha rocznie, który dzierżawca zobowiązany jest wnieść  w terminie do dnia 15 września każdego roku  w dacie obowiązywania umowy dzierżawnej.

§ 3. Ogłasza się wykaz nieruchomości wymienionej w §1 niniejszej uchwały.

§ 4. Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzykosy ul. Główna nr 37, oraz informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz na stronie www. krzykosy bip.net.pl.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

     Rady Gminy Krzykosy

    Wiesław Zając

 

U Z A S A D N I E N I E

 do Uchwały nr XX/101/2008 

 Rady Gminy Krzykosy 

z dnia 30 czerwca 2008r. 

w sprawie wydzierżawienia gruntu rolnego.

 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 tej ustawy nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu.

Miedzy innymi mogą być oddane w dzierżawę

 Na wniosek osoby fizycznej złożony w sprawie wydzierżawienia w części działki, o której mowa w projekcie uchwały gmina, przystąpiła do czynności związanych z przygotowaniem nieruchomości do zawarcia umowy dzierżawnej.

Z tych względów podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Uchwała Nr XX/102/2008

 UCHWAŁA NR XX/102/2008

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 czerwca 2008r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Solcu przy ulicy Sportowej i ogłoszeniu wykazu nieruchomości.

            Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 35 ust.1, art 37 ust. 2 pkt. 6 . ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 nr 261, poz. 2603 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy 

uchwala, co następuje:

§1.Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej za cenę 3906,00 zł, nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Krzykosy, położone w obrębie miejscowości  Solec przy ulicy Sportowej, a oznaczone ewidencyjnie jako działki nr 445/3 i 445/4 o powierzchni 197 m² ,pod poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, działki nr 272/7 o powierzchni 783 m², stanowiącej własność Pana Zbigniewa Surdyka.

§2.Koszty sporządzenia dokumentacji wymaganej przy zbyciu nieruchomości  w tym podziału nieruchomości , sporządzenia operatu szacunkowego oraz opłaty notarialnej,  ponosi Nabywca.

§3. Ogłasza się wykaz nieruchomości wymienionych w § 1 niniejszej uchwały.

§4.Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy głoszeń w Urzędzie Gminy Krzykosy oraz informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz została umieszczona na stronie http://www.krzykosy.bip.net.pl/.

 §5.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§7.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                  Przewodniczący

                                  Rady Gminy

                                  Wiesław Zając

  

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały nr XX/102/2008 Rady Gminy Krzykosy

z dnia 30 czerwca 2008 roku.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w  Solcu przy ulicy Sportowej.

 

      Na prośbę  osoby fizycznej gmina przygotowała nieruchomości wymienione w projekcie uchwały do sprzedaży.

Wobec tego, że tereny spełniają ustawowe przesłanki do zbycia na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej  z przeznaczeniem na polepszenie sposobu zagospodarowania nieruchomości przyległej, projekt jest zasadny.                

 

Wykaz do Uchwały Nr XX/102/ 2008 Rady Gminy Krzykosy z dnia 30 czerwca 2008r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych

 

Sprzedaż - forma bezprzetargowa ,

Działki nr 445/3 i 445/4, o łącznej powierzchni 197 m²  

Położenie - Obręb Solec,

Zapisane w KW 22416,

Sprzedaż pod poszerzenie nieruchomości sąsiedniej  dz. nr 272/7 o  powierzchni 783 m² właściciel Zbigniew Surdyk. Przeznaczenie dla działek nr 445/3 i 445/4  znajdują się w terenach przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowo- usługowej ,

Wartość nieruchomości wynosi:  3 906 3,zł

Uchwała Nr XX/103/2008

 UCHWAŁA NR XX/103/2008

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 czerwca 2008r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonych w Solcu  przy ulicy Szkolnej i ogłoszeniu wykazu nieruchomości.

            Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 35 ust. 1 37 ust. 1ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 nr 261, poz. 2603 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy 

uchwala, co następuje:

§1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Krzykosy, położone w obrębie ewidencyjnym miejscowości  Solec przy ulicy Szkolnej, a oznaczone ewidencyjnie jako działki nr 184/1o powierzchni  1645 m² , pod zabudowę mieszkaniowo- usługową -ROM, oraz 184/2 o powierzchni 702m²,  pod zabudowę mieszkaniową- jednorodzinną- MN, dla których Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp prowadzi KW 22416.

§2. Ogłasza się wykaz nieruchomości wymienionych w §1stanowiący  załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3. Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy głoszeń w Urzędzie Gminy Krzykosy oraz informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz została umieszczona na stronie www.krzykosy.bip.net.pl

 §4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy Krzykosy

 Wiesław Zając

Załącznik nr 1

do Uchwały nr  XX/103/2008 Rady Gminy Krzykosy z dnia 30 czerwca 2008r.

Ogłasza się wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Działka nr 184/1 o powierzchni 1645 m²

Położona w obrębie miejscowości Solec przy ulicy Szkolnej

Właściciel - Gmina Krzykosy Mienie komunalne

Księga Wieczysta 22416 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp

Działka przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej - oznaczony symbolem ROM,

W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa oraz cmentarz

Grunt uzbrojony jest w energię elektryczną, i wodociąg,

Cena nieruchomości wynosi 58 000,00 zł ( pięćdziesiątosiemtysięcyzłotych)

 

 Działka nr 184/2 o powierzchni 702 m²

 Położona w obrębie miejscowości Solec

Właściciel - Gmina Krzykosy Mienie Komunalne

Księga Wieczysta 22416, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp

Działka przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe - jednorodzinne MN

W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa oraz cmentarz,

Grunt uzbrojony w energię elektryczną  i wodociąg

Cena nieruchomości wynosi 25 000,00 zł ( dwadzieściapięćtysięcyzłotych)

 

UZASADNIENIE

Do Uchwały NrXX/103/2008 Rady Gminy Krzykosy

z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonych w Solcu  przy ulicy Szkolnej i ogłoszeniu wykazu nieruchomości.

Projekt uchwały przewiduje przetargową sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej.

Gmina Krzykosy jest właścicielem nieruchomości gruntowej zapisanej w KW 22416, w skład której wchodzą 2 działki budowlane położone w Solcu przy ul. Szkolnej, oznaczone numerami 184/1 i 184/2.

Zgodnie Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzykosy, zatwierdzonym Uchwałą Nr V/23/2007 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 2007r. Nr 58, poz. 1526), przedmiotowe działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, symbol w planie MN i zabudowę mieszkaniowo - usługową, symbol w planie ROM.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, podaje się do publicznej wiadomości, stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Sprzedaż przedmiotowych działek budowlanych, nastąpi w drodze przetargu ustnego - nieograniczonego przeprowadzonego w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.).

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Uchwały Nr XX/104/2008

UCHWAŁA NR XX/104/2008

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 czerwca 2008r.  

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Sulęcinku  przy ulicy Mostowej i ogłoszeniu wykazu nieruchomości.

            Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 35 ust. 1, art.37 ust. 2 pkt. 6  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 nr 261, poz. 2603 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy 

uchwala, co następuje:

§1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  za cenę 17 771,00 zł nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Krzykosy, położone w obrębie ewidencyjnym miejscowości  Sulęcinek przy ulicy Mostowej, a oznaczone ewidencyjnie jako działki nr 413/10 i 413/12,414/9 o powierzchni łącznej 917 m², pod poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, składającej się z dwóch działek nr 413/7 414/6 o łącznej powierzchni 1712 m², stanowiącej własność: Bajer Jadwigi, Kasprzyk Magdaleny, Pietrzyk Doroty, Szymkowiak Zofii, Witkowskiej Wiesławy, Waligóry Marii, Remigiusza  i Waldemara, Zawielak Jolanty i Pawła, Jaśkowiak Małgorzaty i Jana , Wojszczyk Teresy i Piotra, Gaca Małgorzaty i Waldemara, Forszt Hanki i Romana, Grzesik Zofii i Piotra - w Sulęcinku przy ulicy Mostowej 2a m 1,2,3,4, 5, 6 i 2b m 1,2,3,4,5,6.

§2. Koszty sporządzenia dokumentacji wymaganej przy zbyciu nieruchomości w tym podziału nieruchomości, sporządzenia operatu szacunkowego oraz opłaty notarialnej, ponoszą Nabywcy.

§3. Ogłasza się wykaz nieruchomości wymienionych w § 1 niniejszej uchwały.

§4.Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy głoszeń w Urzędzie Gminy Krzykosy oraz informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz została umieszczona na stronie http://www.krzykosy.bip.net.pl/.

 §5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 §6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                       Przewodniczący

                       Rady Gminy

                      Wiesław Zając

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały nr XX/104/2008 Rady Gminy Krzykosy

z dnia 30 czerwca 2008 roku.

 

     w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w  Sulęcinku  przy ulicy Mostowej.

 

      Na prośbę  wspólnoty mieszkaniowej „Dom Nauczyciela" gmina przygotowała nieruchomości wymienione w projekcie uchwały do sprzedaży.

Wobec tego, że tereny spełniają ustawowe przesłanki do zbycia na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiednich z przeznaczeniem na polepszenie sposobu zagospodarowania nieruchomości przyległych, projekt jest zasadny.                

Wykaz do Uchwały nr XX/104/2008 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych

Sprzedaż - forma bezprzetargowa ,

Działki nr 413/10 ,413/12, 414/9  o pow. o łącznej powierzchni 917 m²  

Położenie - Obręb Sulęcinek,

Zapisane w KW 22414, 15873,

Sprzedaż pod poszerzenie nieruchomości sąsiednich dz. nr 413/7 i 414/6 o łącznej powierzchni 1712 m² właściciele wspólnota mieszkaniowa" Dom Nauczyciela"

Przeznaczenie dla działek nr 413/10, 413/12, 4141/9 znajdują się w terenach przeznaczonych pod usługi oświaty,

Wartość nieruchomości wynosi: 17.771 zł

Uchwała Nr XX/105/2008

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI WIOSNA

W sprawie:
Planu Odnowy Miejscowości Wiosna

Data uchwały:
2008-06-30

Numer uchwały:
XX/105/2008

Podjęta przez:
Radę Gminy Krzykosy

Uchwała wchodzi w życie:
2008-06-30

  

Uchwała Nr XX/106/2008

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MŁODZIKOWO

W sprawie:
Planu Odnowy Miejscowości Młodzikowo

Data uchwały:
2008-06-30

Numer uchwały:
XX/106/2008

Podjęta przez:
Radę Gminy Krzykosy

Uchwała wchodzi w życie:
2008-06-30

  

Uchwała Nr XX/107/2008

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KRZYKOSY

W sprawie:
Planu Odnowy Miejscowości Krzykosy

Data uchwały:
2008-06-30

Numer uchwały:
XX/107/2008

Podjęta przez:
Radę Gminy Krzykosy

Uchwała wchodzi w życie:
2008-06-30

 

Uchwała Nr XX/108/2007

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MURZYNOWO LEŚNE

W sprawie:
Planu Odnowy Miejscowości Murzynowo Leśne

Data uchwały:
2008-06-30

Numer uchwały:
XX/108/2007

Podjęta przez:
Radę Gminy Krzykosy

Uchwała wchodzi w życie:
2008-06-30

   

Uchwała Nr XX/109/2008

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MIĄSKOWO

W sprawie:
Planu Odnowy Miejscowości Miąskowo

Data uchwały:
2008-06-30

Numer uchwały:
XX/109/2008

Podjęta przez:
Radę Gminy Krzykosy

Uchwała wchodzi w życie:
2008-06-30

   

Uchwała Nr XX/110/2008

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MŁODZIKÓWKO

W sprawie:
Planu Odnowy Miejscowości Młodzikowko

Data uchwały:
2008-06-30

Numer uchwały:
XX/110/2008

Podjęta przez:
Radę Gminy Krzykosy

Uchwała wchodzi w życie:
2008-06-30

   

Uchwała Nr XX/111/2008

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SULĘCIN

W sprawie:
Planu Odnowy Miejscowości Sulęcin

Data uchwały:
2008-06-30

Numer uchwały:
XX/111/2008

Podjęta przez:
Radę Gminy Krzykosy

Uchwała wchodzi w życie:
2008-06-30

   

Uchwała Nr XX/112/2008

UCHWAŁA NR XX/112/2008 ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPR. ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2008R.

W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

Data uchwały:
2008-06-30

Numer uchwały:
XX/112/2008

Podjęta przez:
Radę Gminy Krzykosy

Uchwała wchodzi w życie:
2008-06-30

   

Uchwała Nr XX/113/2008

UCHWAŁA NR XX/113/2008 W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2008R.

W sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2008r.

Data uchwały:
2008-06-30

Numer uchwały:
XX/113/2008

Podjęta przez:
Radę Gminy Krzykosy

Uchwała wchodzi w życie:
2008-06-30