WAŻNE!

XLV Sesja - 28.10.2010 r.

Uchwała Nr LXV/271/2010

UCHWAŁA NR XLV/271/2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i,  pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXV/225/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok, zmienionej

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXVI/229/2010 z dnia 15 stycznia 2010r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXVIII/237/2010 z dnia 16 lutego 2010r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIXI/239/2010 z dnia 16 marca  2010r

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLI/248/2010 z dnia 07 maja  2010r

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 186/2010 z dnia 18 maja 2010r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 189/2010 z dnia 25  maja 2010r

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 191/2010 z dnia 15 czerwca 2010r

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLII/260/2010 z dnia 29 czerwca  2010r

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 196/2010 z dnia 23 lipca 2010r

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 199/2010 z dnia 16 sierpnia 2010r

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 200/2010 z dnia 19 sierpnia 2010r

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLII/267/2010 z dnia 28 września  2010r

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 203/2010 z dnia 30 września 2010r

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

     „ § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości 16.779.230,42 zł,

 z tego:

-  dochody bieżące w kwocie 16.254.593,42

-  dochody majątkowe w kwocie 524.637,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.382.383 zł, zgodnie z załącznikiem Nr3,

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 474.380,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3)  Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub  porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 14.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

    „ § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości 19.997.893,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

    - wydatki bieżące w wysokości  15.846.888,47 zł, 

   - wydatki majątkowe w wysokości  4.151.005,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.382.383 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 933.824,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 1.711.534,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Określa się wydatki na lata 2010 - 2012 na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 7."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.218.663,53 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) kredytów 2.439.472,78 zł

2) wolnych środków 779.190,75 zł

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

    „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów  4.339.200,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8."

§5 otrzymuje brzmienie:

 „ § 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.120.537,00 zł, zgodnie z załącznikiem    Nr 8"

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

 „ § 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.576.432,48 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 24.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9."

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

    „§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.560.421,78 na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.439.472,78 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 720.949 zł.

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

  „ § 11. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 400 000 zł;

2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 3.160.421,78 zł.

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu każdorazowo do kwoty 100.000 zł.

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.               

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

        2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

         3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

         4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

         5. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

         6. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.        

  • Załączniki nr 1-7.pdf                                                   

                                                                       Przewodniczący

                                                                       Rady Gminy

                                                                       (-) Wiesław Zając

Uchwała Nr XLV/272/2010

UCHWAŁA Nr XLV/272/2010
RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 października 2010 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek rocznych podatku od nieruchomości  w następujących wysokościach:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,64 zł od 1 m2 powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,97 zł od 1 ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,12 zł od 1 m2 powierzchni

 

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 13,02 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,56 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,38 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

 

3) od budowli - 2% ich wartości

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/210/2009 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 października 2009 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2009r. Nr 238, poz. 4447)

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2011 roku.

 

UZASADNIENIE

do UCHWAŁY Nr XLV/272/2010

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 28 października 2010 roku

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych określenie stawek podatku od nieruchomości należy do rady gminy. Maksymalne stawki zostały ustalone w art. 5 ust.1 pkt. 1-3 powołanej ustawy.  Proponowane stawki mieszczą się w granicach wynikających z tego przepisu.

Z tych względów podjęcie uchwały jest zasadne.

Uchwała Nr XLV/273/2010

UCHWAŁA Nr XLV/273/2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 października 2010 roku

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2011 na terenie gminy Krzykosy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2011, ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" z kwoty 37,64 zł za 1 dt do kwoty 35 zł za 1 dt

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

UZASADNIENIE

do UCHWAŁY Nr XLV/273/2010

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 28 października 2010 roku

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2011 na terenie gminy Krzykosy

W myśl art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) rada gminy jest uprawniona do obniżenia kwoty stanowiącej równoważność pieniężną średniej ceny skupu kwintala żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego będącej podstawą obliczenia wysokości podatku rolnego.

Proponowana stawka mieści się w granicach wynikających z tego przepisu.

W tym stanie faktycznym i prawnym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Uchwała Nr XLV/274/2010

UCHWAŁA Nr XLV/274/2010

RADY GNIMY KRZYKOSY

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na terenie Gminy Krzykosy      

Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz.1682, ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok podatkowy 2011, ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" z kwoty 154,65 zł do kwoty 140,09 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała Nr XLV/275/2010

UCHWAŁA Nr  XLV/275/2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 października 2010 roku

w sprawie   określenia wysokości stawek w podatku od środków

transportowych na terenie gminy Krzykosy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz  art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek rocznych podatku od środków transportowych w następujących wysokościach:

1)    od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 4,0 tony włącznie:

-  wyprodukowanych do roku 1985 włącznie   -  690,00 zł

-  wyprodukowanych do roku 1985 włącznie z katalizatorem   -  625,00 zł

-  wyprodukowanych po roku 1985   -  625,00 zł

-  wyprodukowanych po roku 1985 z katalizatorem   -  555,00 zł

b) powyżej 4,0 tony do 5,5 tony włącznie:

-   wyprodukowanych do roku 1985 włącznie   -  690,00 zł

-   wyprodukowanych do roku 1985 włącznie z katalizatorem   -  625,00 zł

-   wyprodukowanych po roku 1985   -  625,00 zł

-   wyprodukowanych po roku 1985 z katalizatorem   - 555,00 zł

c) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:

- wyprodukowanych do roku 1985 włącznie - 870,00

- wyprodukowanych do roku 1985 włącznie z katalizatorem - 800,00

- wyprodukowanych po roku 1985 - 800,00

- wyprodukowanych po roku 1985 z katalizatorem - 700,00

d) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton:

- wyprodukowanych do roku 1985 włącznie - 1130,00

- wyprodukowanych do roku 1985 włącznie z katalizatorem - 1010,00

- wyprodukowanych po roku 1985 - 1010,00

- wyprodukowanych po roku 1985 z katalizatorem - 900,00

 

2)    od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

      a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej:

- równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 13 ton - 1120,00

- równej lub wyższej niż 13 ton, a mniejszej niż 14 ton - 1240,00

- równej lub wyższej niż 14 ton, a mniejszej niż 15 ton - 1370,00

- równej lub wyższej niż 15 ton - 1510,00

       b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej:

- równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton - 870,00

- równej lub wyższej niż 15 ton, a mniejszej niż 17 ton - 995,00

- równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż 18 ton - 1120,00

- równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 19 ton - 1240,00

- równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 21 ton - 1370,00

- równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej niż 23 tony - 1510,00

- równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 25 ton - 1615,00

- równej lub wyższej niż 25 ton - 1740,00

      c) o liczbie osi - cztery i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej:

- równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 23 tony - 995,00

- równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 24 tony - 1120,00

- równej lub wyższej niż 24 tony, a mniejszej niż 25 ton - 1240,00

- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 26 ton - 1370,00

- równej lub wyższej niż 26 ton, a mniejszej niż 27 ton - 1510,00

- równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton - 1615,00

- równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 31 ton - 1995,00

- równej lub wyższej niż 31 ton - 1995,00

3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

      a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej:

- równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 13 ton - 1240,00

- równej lub wyższej niż 13 ton, a mniejszej niż 14 ton - 1370,00

- równej lub wyższej niż 14 ton, a mniejszej niż 15 ton - 1510,00

- równej lub wyższej niż 15 ton - 1615,00

      b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej:

- równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton - 995,00

- równej lub wyższej niż 15 ton, a mniejszej niż 17 ton - 1135,00

- równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż 18 ton - 1240,00

- równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 19 ton - 1370,00

- równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 21 ton - 1510,00

- równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej niż 23 tony - 1615,00

- równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 25 ton - 1900,00

- równej lub wyższej niż 25 ton - 1900,00

      c) o liczbie osi - cztery i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej:

- równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 23 tony - 1240,00

- równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 24 tony - 1370,00

- równej lub wyższej niż 24 tony, a mniejszej niż 25 ton - 1510,00

- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 26 ton - 1615,00

- równej lub wyższej niż 26 ton, a mniejszej niż 27 ton - 1740,00

- równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton - 2000,00

- równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 31 ton - 2820,00

- równej lub wyższej niż 31 ton - 2820,00

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, a poniżej 12 ton:

- wyprodukowanych do roku 1985 włącznie - 1240,00

- wyprodukowanych do roku 1985 włącznie z katalizatorem - 1130,00

- wyprodukowanych po roku 1985 - 1130,00

- wyprodukowanych po roku 1985 z katalizatorem - 995,00

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne:

a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej  zespołu pojazdów:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 1510,00

- równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 1615,00

- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton - 1740,00

- równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie - 1870,00

- powyżej 36 ton - 2120,00

b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 36 ton - 1740,00

- równej lub wyższej niż 36 ton, a mniejszej niż 40 ton - 1870,00

- równej lub wyższej niż 40 ton - 2125,00

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej  zespołu pojazdów:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 1610,00

- równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 1740,00

- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton - 1870,00

- równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie - 2180,00

- powyżej 36 ton - 2340,00

b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 36 ton - 2115,00

- równej lub wyższej niż 36 ton, a mniejszej niż 40 ton - 2115,00

- równej lub wyższej niż 40 ton - 2820,00

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

      - wyprodukowanych do roku 1985 włącznie   -  195,00

      - wyprodukowanych po roku 1985   -  175,00

8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) o liczbie osi - jedna i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 190,00

- równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 320,00

- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 28 ton - 435,00

- równej lub wyższej niż 28 ton - 435,00

b) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton - 265,00

- równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 33 tony - 745,00

- równej lub wyższej niż 33 tony do 36 ton włącznie - 1025,00

- powyżej 36 ton, a mniejszej niż 38 ton - 1230,00

- równej lub wyższej niż 38 ton - 1390,00

c) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 36 ton - 815,00

- powyżej 36 ton, a mniejszej niż 38 ton - 815,00

- równej lub wyższej niż 38 ton - 1145,00

9) od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) o liczbie osi - jedna i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 265,00

- równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 390,00

- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 28 ton - 690,00

- równej lub wyższej niż 28 ton - 690,00

b) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton - 380,00

- równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 33 tony - 1155,00

- równej lub wyższej niż 33 tony do 36 ton włącznie - 1590,00

- powyżej 36 ton, a mniejszej niż 38 ton - 1590,00

- równej lub wyższej niż 38 ton - 2095,00

c) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 36 ton - 1160,00

- równej lub wyższej niż 36 ton, a mniejszej niż 38 ton - 1160,00

- równej lub wyższej niż 38 ton - 1570,00

10) od autobusów:

a) o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc:

- wyprodukowanych do roku 1985 włącznie bez katalizatora - 1130,00 zł

- wyprodukowanych do roku 1985 z katalizatorem - 1010,00 zł

- wyprodukowanych po roku 1985 bez katalizatora - 1010,00 zł

- wyprodukowanych po roku 1985 z katalizatorem - 900,00 zł

b) o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc:

- wyprodukowanych do roku 1985 włącznie bez katalizatora - 1130,00 zł

- wyprodukowanych do roku 1985 z katalizatorem - 1010,00 zł

- wyprodukowanych po roku 1985 bez katalizatora - 1010,00 zł

- wyprodukowanych po roku 1985 z katalizatorem - 900,00 zł

§   2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/212/2009 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 października 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2009r. Nr 238, poz. 4449)

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2011 roku.

 

UZASADNIENIE

do UCHWAŁY Nr XLV/275/2010

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 28 października 2010 roku

w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Krzykosy

          Ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) nałożony został na gminy obowiązek określania w drodze uchwały wysokości szczegółowych stawek podatku od środków transportowych.

          Według aktualnego przepisu art. 8 ustawy podatkowi od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego oraz autobusy.

           W myśl art. 10 rada gminy określa wysokość stawek podatku od środków transportowych w granicach stawek przewidzianych w tym przepisie uwzględniając górne granice stawek podatku od środków transportowych, oraz stawki minimalne - załącznik nr 1-3 do ustawy.

Ponadto przy ustalaniu stawek podatkowych rada gminy uwzględnia, zgodnie z art. 10 ust. 7 pkt. 2 powołanej ustawy, rodzaj środka transportowego i jego wpływ na środowisko naturalne, dopuszczalną masę całkowitą, rok produkcji albo wiek pojazdu, nacisk na siodło ciągnika lub liczbę miejsc do siedzenia.

          Zaproponowane w projekcie uchwały stawki podatku mieszczą się w dopuszczalnych granicach.

          W tym stanie faktycznym i prawnym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Uchwała Nr XLV/276/2010

UCHWAŁA Nr XLV/276/2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 października 2010r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Krzykosy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego w przypadku jej powołania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zwany dalej konsultacjami.

§ 2. 1. Konsultacje, o których mowa w § 1 mogą być prowadzone w co najmniej jednej z podanych form:

1)    otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji i podmiotów, na którym przedstawiany jest projekt aktu prawnego,

2)    pisemnej, z wykorzystaniem formularza umieszczonego na stronie internetowej Urzędu Gminy w Krzykosach - Biuletyn Informacji Publicznej wraz z projektem aktu prawnego,

3)    umieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy w Krzykosach - Biuletyn Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Krzykosach projektu aktu prawnego do wglądu z zaznaczeniem możliwości zgłaszania uwag drogą pisemną lub elektroniczną na wskazany adres mailowy.

2. Decyzje o formie przeprowadzania konsultacji podejmuje Wójt.

3. Z przebiegu konsultacji, o których mowa w ust. 1 sporządza się protokół zawierający informacje o formie zawiadomienia, o terminie konsultacji, temacie i  wynikach konsultacji.

4. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji i podmiotów.

5. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

6. Odpowiedź zwrotna co do rozpatrywania uwag będzie udzielana organizacjom i podmiotom tylko w zakresie zgłaszanych uwag w formie pisemnej.

7. Informację o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy w Krzykosach - Biuletyn Informacji Publicznej nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia konsultacji.

8. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów gminy.

§ 3. Konsultacje określone w niniejszej uchwale  nie naruszają postanowień innych trybów konsultacji wynikających z odrębnych przepisów. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr XLV/277/2010

UCHWAŁA NR XLV/277/2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Krzykosy lub  jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz  art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)  Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1.  Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Krzykosy lub  jej jednostkom podległym,  warunki dopuszczalności pomocy publicznej     w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielania tych ulg.

§ 2. Zasady, sposób i tryb umarzania, odraczanie terminu płatności  lub rozkładanie na raty należności pieniężnych, o których mowa w niniejszej uchwale podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą bez względu na ich formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, następuje zgodnie z warunkami dopuszczalności udzielania pomocy publicznej, określonymi we właściwych przepisach prawa unijnego i krajowego oraz w trybie zgodnym z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

§ 3.  Przez wartość należności pieniężnej należy rozumieć kwotę należności głównej  lub odsetki. 

§ 4. Do umarzania, odraczania terminów płatności  lub rozkładania na raty należności pieniężnych uprawnieni są:

a) kierownicy gminnych jednostek podległych - w stosunku do należności przypadających kierowanym przez nich jednostkom,

b) Wójt Gminy w odniesieniu do pozostałych należności.

§ 5. 1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny mogą być umarzane w całości lub części, jeżeli:

a) nie można ustalić osoby dłużnika, miejsca jego zamieszkania lub faktycznego pobytu bądź jego siedziby,

b) osoba fizyczna zmarła nie pozostawiając żadnego majątku, albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji, lub pozostawiła jedynie przedmioty codziennego użytku o wartości nieprzekraczającej kwoty 6 tys. zł,

c) dłużnik będący osobą prawną został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można przeprowadzić egzekucję, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

d) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne stało się nieskuteczne,

e) spłata należności zagrażałaby egzystencji dłużnika lub mogłaby skutkować likwidacją, bądź uniemożliwiałaby realizację zadań, których wykonanie uzasadnione jest interesem publicznym.

2. Umorzenie należności głównej skutkuje umorzeniem odsetek w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona należność główna.

3. Umorzenie należności, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, może nastąpić wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

4. Umorzenie należności może nastąpić na wniosek dłużnika, a w okolicznościach, o których mowa w ust. 1 lit. b, c i d również z urzędu.

§ 6.1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi w szczególności uzasadnionych możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem gminy lub dłużnika organ uprawniony może również na wniosek dłużnika dokonać odroczenia terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenia spłaty w całości lub części na raty.

2.Jeżeli dłużnik nie uiści w terminie albo w pełnej wysokości choćby jednej raty wierzytelności, pozostała do spłaty należność staje się wymagalna wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę, liczonymi od pierwotnego terminu zapłaty.     

3.  Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 12 miesięcy a okres spłaty należności pieniężnej rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

§ 7. 1. Umorzenie lub udzielenie ulgi w spłacie należności następuje w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego.

2. W przypadkach, o których mowa w § 5 ust.1 lit. b, c i d umorzenie należności następuje w drodze jednostronnego oświadczenia woli.

§ 8. 1. Wniosek o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty wierzytelności  powinien zawierać między innymi:

a) szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi,

b) oświadczenie o sytuacji majątkowej.

2. W przypadku stwierdzenia, że przedstawione dokumenty lub podane informacje są niewystarczające i nie można na ich podstawie ustalić istnienia lub nieistnienia przesłanek do udzielenia ulgi, właściwy organ wzywa dłużnika do ich uzupełnienia, wyznaczając jednocześnie dłużnikowi termin na ich uzupełnienie.

3. Nie uzupełnienie przez dłużnika wniosku w wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

4. Organ właściwy do udzielania ulg może cofnąć swoją decyzję o udzieleniu ulgi, jeśli wyjdzie na jaw, że dowody na podstawie których udzielono ulgi okazały się fałszywe, nieprawdziwe.

5. W przypadku wszczęcia z urzędu postępowania w przedmiocie umorzenia należności pieniężnej, właściwy organ dokonuje ustalenia istnienia przesłanek warunkujących umorzenie należności na podstawie posiadanej dokumentacji.

§ 9. Informację o udzielonych ulgach składają :

a) kierownicy jednostek podległych - Wójtowi Gminy w terminie do 31 stycznia roku następnego.

b) Wójt Gminy - zbiorcze zestawienie z udzielonych ulg przedstawia Radzie Gminy łącznie ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za miniony rok.

§ 10. Traci moc uchwała Nr V/25/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Krzykosy lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 45, poz. 1114).

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XLV/277/2010

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 28 października 2010 r

 

Zgodnie  z art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240)  organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany  określić szczegółowe zasady , sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, które przypadają gminie lub jej jednostkom podległym oraz wskazać organy uprawnione  do udzielania wymienionych ulg, przy czym w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zasady te winny uwzględniać przepisy o pomocy publicznej.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest niezbędne.

Uchwała Nr XLV/278/2010

UCHWAŁA NR XLV/278/2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 października 2010r.

w sprawie   przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą  „E-belfer - przygotowanie  nauczycieli  Zespołu  Szkół  w  Pięczkowie  do   stosowania e-learingu  w  nauczaniu i samokształceniu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)w związku z art. 90t. ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do realizacji projektu pod nazwą „E-belfer - przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół w Pięczkowie do stosowania e-learingu w nauczaniu i samokształceniu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

§ 2. 1. Projekt, o którym mowa w § 1 jest odpowiedzią na konkurs otwarty numer POKL.09.04.00-30-008/10 ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

2. Całkowita wartość projektu wynosi 71.733,36 zł..

3. Projekt „E-belfer - przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół w Pięczkowie do stosowania e-learingu w nauczaniu i samokształceniu" będzie realizowany przez Zespół Szkół w Pięczkowie, w okresie od dnia 1 lutego 2011 roku do dnia 30 czerwca 2011 roku.    

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.