WAŻNE!

XLIV Sesja - 28.09.2010 r.

Uchwała Nr XLIV/267/2010

UCHWAŁA NR XLIV/267/2010

RADY GMINY KRZYKOSY     

z dnia 28 września 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i,  pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXV/225/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok, zmienionej

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXVI/229/2010 z dnia 15 stycznia 2010r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXVIII/237/2010 z dnia 16 lutego 2010r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIXI/239/2010 z dnia 16 marca  2010r

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLI/248/2010 z dnia 07 maja  2010r

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 186/2010 z dnia 18 maja 2010r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 189/2010 z dnia 25  maja 2010r

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 191/2010 z dnia 15 czerwca 2010r

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLII/260/2010 z dnia 29 czerwca  2010r

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 196/2010 z dnia 23 lipca 2010r

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 199/2010 z dnia 16 sierpnia 2010r

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 200/2010 z dnia 19 sierpnia 2010r

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

     „ § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości 16.754.220,42 zł,

 z tego:

-  dochody bieżące w kwocie 16.229.583,42

-  dochody majątkowe w kwocie 524.637,00

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.386.628,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr3,

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 474.380,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3) Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 14.000,000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

    „ § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości 19.921.838,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

    - wydatki bieżące w wysokości  15.771.633,47 zł, 

   - wydatki majątkowe w wysokości  4.150.205,48. zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.386.628,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 933.824,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 1.711.534,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Określa się wydatki na lata 2010 - 2012 na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 7."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

    „ § 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.167.618,53 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) kredytów 1.988.839,78 zł

2) wolnych środków 1.178.778,75 zł

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

    „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.288.155,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8."

§ 5 otrzymuje brzmienie:

„ § 5. Określa się łączną kwotę planowanych  rozchodów 1.120.537,00 zł, zgodnie z załącznikiem

Nr 8."

§ 6 otrzymuje brzmienie:

 „ § 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.576.432,48 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 24.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9."

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

    „§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.509.376,78 na:

  • 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400.000 zł,
  • 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.388.427,78 zł,
  • 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 720.949 zł.

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

  „ § 11. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 400 000 zł;

2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 3.109.376,78 zł.

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu każdorazowo do kwoty 100.000 zł.

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.               

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

         2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

         3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

         4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

         5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały

         6. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały

         7. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały

         8. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

         9. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

        10. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr XLIV/268/2010

UCHWAŁA NR XLIV/268/2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 września 2010 roku

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

 

Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 5 i ust.2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz.1547 ze zmianami), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego gminy Antoniego Sibilskiego wybranego w  okręgu Wyborczym Nr 1 z powodu śmierci.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając

Uchwała Nr XLIV/269/2010

UCHWAŁA NR XLIV/269/2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 września 2010 roku

 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krzykosy

                   Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2005 r.: Dz. U. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami):

§ 1. Określa się górne stawki opłat brutto ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w następujących wysokościach:

1) Odbiór odpadów komunalnych:

            a)   18 zł    za 1 pojemnik 80 l,

            b)   20 zł    za 1 pojemnik 120 l,

            c)    38 zł    za 1 pojemnik 240 l,

            d)    95 zł    za wywóz 1 pojemnika 1100 l,

             e)  110 zł    za wywóz 1 pojemnika powyżej 1100 l na składowisko,

2)  Odbiór nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport do punktu zlewnego przez pojazdy asenizacyjne:

a)      pojemniki do 5000l -80 zł za jednokrotne opróżnienie zbiornika bezodpływowego

b)     za każde rozpoczęte 1000 l powyżej 5000 l - 16 zł, za jednokrotne opróżnienie zbiornika bezodpływowego

§ 2.1. Przy selektywnym zbieraniu i odbiorze odpadów, stawki o których mowa w § 1 pkt. 1 ulegają  obniżeniu  o 20 %

2. Za selektywne zbierane odpady uważa się zbieranie odpadów w sposób zapewniający odbiór w odrębnych pojemnikach lub workach, w ilościach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 ze zm.) Rady Gmin zobowiązane są określić górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Zaproponowane stawki opłat za odebranie odpadów zostały ustalone na wyższym poziomie w stosunku do obecnie obowiązujących cen na tego typu usługi. Takie określenie wysokości stawek ma na celu zapewnienie funkcji sankcyjnej tej opłaty w przypadku uchylania się właścicieli nieruchomości od obowiązku nałożonego przez art. 6 ust. 1 w/w ustawy .

Powyższy projekt uchwały Rad Miast i Gmin należących do Porozumienia, zgodnie z art. 6 ust. 4 w/w ustawy, przewiduje zastosowanie niższych stawek opłat w stosunku do właściciela nieruchomości, którego odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny. Powyższe stawki opłat za selektywną zbiórkę odpadów mają na celu zachęcenie mieszkańców do dbałości o środowisko oraz wyuczenia nawyku odzysku surowców z odpadów.

Wzrost ceny za usługę spowodowany jest podniesieniem opłaty za korzystanie ze środowiska

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając

Uchwała Nr LXIV/270/2010

UCHWAŁA NR LXIV/270/2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 września 2010 roku

w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność gminy Krzykosy

            Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r., nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1.   Wyraża się zgodę  na zamianę nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej w Młodzkowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 134/4 o powierzchni 0,3435 ha, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. KW 28861  na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej położoną w Młodzikowie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki 133/2 o pow. 0,2548 ha i 133/4 o pow. 0,0510 ha, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. KW 22088.

§ 2.    Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    Przewodniczący

                                                                                    Rady Gminy Krzykosy

                                                                                          Wiesław Zając