WAŻNE!

XLIII Sesja - 07.09.2010 r.

Uchwała Nr XLIII/266/2010

UCHWAŁA NR XLIII/266/2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 7 września 2010 roku

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy w Krzykosach uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć w roku 2010 długoterminowy kredyt na:. dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3671P - Kijewo-Krzykosy na odcinku: Solec - droga krajowa nr 11(etap I: Krzykosy - droga nr 11)" w wysokości do  880.000,- PLN (słownie: osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

§ 2. Spłata kredytu nastąpi w latach 2011-2015, w ratach określonych w umowie kredytowej zawartej między stronami.

§ 3. Spłata kredytu może być zabezpieczona w formach przewidzianych prawem, w tym wystawienie weksla „in blanco" wraz z deklaracją wekslową, z wyłączeniem: udzielenia nieodwołalnego pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym gminy, przelewu wierzytelności z tytułu zobowiązań publiczno - prawnych oraz ustanowienia blokady rachunku bieżącego.

§ 4. Jako źródło dochodów, z którego będzie realizowana spłata kredytu wskazuje się dochody własne Gminy w latach obejmujących spłatę.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając

 

U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Rady Gminy Krzykosy

Nr  XLIII/266/2010 z dnia 7 września 2010 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

            W uchwale budżetowej na rok 2010 Gmina założyła pokrycie deficytu budżetowego i rozchodów kredytem długoterminowym zaciągniętym na rynku krajowym.

            W związku z tym, dla sprawnego i prawidłowego wykonywania zadań, po przeprowadzeniu analizy wykonania budżetu za I półrocze br. proponuje się zaciągnąć kredyt określony niniejszą uchwałą.

            W związku z powyższym odjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu uważa się za konieczne i uzasadnione.

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając