WAŻNE!

XLII Sesja - 29.06.2010 r.

Uchwała Nr XLII/260/2010

UCHWAŁA NR XLII/260/2010

RADY GMINY KRZYKOSY     

z dnia 29 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i,  pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXV/225/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok, zmienionej

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXVI/229/2010 z dnia 15 stycznia 2010r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXVIII/237/2010 z dnia 16 lutego 2010r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIXI/239/2010 z dnia 16 marca  2010r

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLI/248/2010 z dnia 07 maja  2010r

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 186/2010 z dnia 18 maja 2010r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 189/2010 z dnia 25  maja 2010r

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 191/2010 z dnia 15 czerwca 2010r

 

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

     „ § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości 16.360.136,34 zł,

 z tego:

-  dochody bieżące w kwocie 15.785.499,34

-  dochody majątkowe w kwocie 574.637,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.370.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr3,

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 365.347,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

    „ § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości 19.852.661,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

    - wydatki bieżące w wysokości  15.679.506,47 zł, 

   - wydatki majątkowe w wysokości  4.173.155,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.370.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 924.984,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 2.002.983,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Określa się wydatki na lata 2010 - 2012 na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 7."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

    „ § 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.492.525,61 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) kredytów 2.313.746,86 zł

2) wolnych środków 1.178.778,75 zł"

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

    „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.742.367,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8."

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

 „ § 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.581.592,48 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 24.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9."

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

    „§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.564.000,86 na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.313.746,86 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 850.254 zł.

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

  „ § 11. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 400 000 zł;

2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 3.164.000,86 zł.

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu każdorazowo do kwoty 100.000 zł.

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż

      bank prowadzący obsługę budżetu.               

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

        2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

         3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

         4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

         5. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

         6. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

        7. Załącznik Nr 12 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

       Przewodniczący Rady Gminy

(-) Wiesław Zając

U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Rady Gminy Krzykosy

Nr  XLII/260/2010  z dnia 29 czerwca 2010r.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę :

- rozdział 40002 -wydatki : dokonano przesunięć miedzy paragrafami

Dz. 600 Transport i łączność:

- rozdział 60014 - wydatki : W planie wydatków zmniejszono środki na wydatki inwestycyjne §605 wynikające z oszczędności po przetargu na ulicę Zieloną ,w § 427  zwiększono środki na remont dróg gminnych w Murzynowie Leśnym na kwotę 50.000,00 oraz 20.000,00 na remont drogi w Młodzikowie

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- rozdział 70005 - wydatki: zmniejszono wydatki inwestycyjne w §605 przeznaczone na modernizację c.o. w budynku komunalnym w Pięczkowie tj. -30.000,00 zł oraz zwiększono wydatki na budowę zbiornika kanalizacyjnego w Pięczkowie o 500,00zł

Dz. 710 Działalność usługowa:

- rozdział 71004  wydatki : Plan  wydatków  zwiększono o kwotę 85.640,00 zł z przeznaczeniem na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa :

- rozdział 75107 - dochody i wydatki : na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego  Nr DKN-680-13/10 z dnia 28 czerwca 2010r. zwiększono plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na wypłatę diet członków obwodowych komisji wyborczych w czasie II tury Wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej  oraz dokonano przesunięć między paragrafami

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- rozdział 75421 -wydatki : dokonano przesunięć miedzy paragrafami w celu zapewnienia środków na zakup żywności  oraz usługi telekomunikacyjne

Dz. 758 Różne rozliczenia:

- rozdział 75862 -wydatki : dokonano przesunięć miedzy paragrafami

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

- rozdział 80101 -wydatki : Zgodnie z wnioskami dyrektorów poszczególnych szkół dokonano przesunięć między paragrafami i rozdziałami.

- rozdział 80103 - wydatki: zwiększono plan wydatków inwestycyjnych w § 6050 o kwotę 30.000,00zł z przeznaczeniem  na modernizację kotłowni w budynku przedszkolnym w Pięczkowie .

Dokonano przesunięcia kwoty 7.900,00 zł z § 4210 do paragrafu 6060 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia placu zabaw przy Zespole Szkół w Pięczkowie -(przedszkole Witowo), w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego.

Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów w § 4210 kwotę 7.900,00 zł.

Ponadto zgodnie z wnioskami dyrektorów poszczególnych szkół dokonano przesunięć między paragrafami i rozdziałami.

- rozdział 80110 - wydatki: Zgodnie z wnioskami dyrektorów poszczególnych szkół dokonano przesunięć między paragrafami i rozdziałami.

- rozdział 80114 - wydatki: zgodnie z wnioskiem dyrektora Gminnego Ośrodka Oświaty dokonano przesunięć między paragrafami i rozdziałami.

- rozdział 80148 - wydatki: Zgodnie z wnioskami dyrektorów poszczególnych szkół dokonano przesunięć między paragrafami i rozdziałami.

Dz. 852 Pomoc społeczna:

- rozdział 85214 - dochody i wydatki : Na podstawie zawiadomienia Wojewody Nr FB.I-3.3011-181/10 z dnia 23 czerwca 2010r. zwiększono plan dochodów w § 2030 o kwotę 1.276,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych . Jednocześnie wprowadzono kwotę po stronie wydatków w § 3110 w Ośrodku Pomocy Społecznej.

- rozdział 85216 - dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Nr FB.I-3.3011-181/10 z dnia 23 czerwca 2010r. zwiększono plan dochodów w § 2030 o kwotę 1.660,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. Jednocześnie wprowadzono kwotę po stronie wydatków w § 3110 w Ośrodku Pomocy Społecznej.

- rozdział 85295-  wydatki: w Ośrodku Pomocy Społecznej przesunięto kwotę 200,00 zł z § 430 na § 422 z przeznaczeniem  na zakup żywności.

 W Urzędzie Gminy zwiększono plan wydatków w § 4300 z przeznaczeniem na transport żywności.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- rozdział 85395 - dochody i wydatki : Plan dochodów zmniejszono o kwotę 42.253,50 zł w § 2008 oraz o kwotę 7.456,50 zł w § 2009 zgodnie ze wskazaniem błędu przez Regionalną Izbę Obrachunkową - Uchwała Nr 11/842/2010. Po stronie wydatków dokonano przesunięć między paragrafami.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- rozdział 85401 -wydatki : Zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół dokonano przesunięć między paragrafami i rozdziałami.

- rozdział 85415 -wydatki : zwiększono plan wydatków w § 324 o kwotę 3.612,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów zgodnie  z art.128 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240)

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdział 90001 -wydatki : dokonano przesunięć miedzy paragrafami

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- rozdział 92109 -wydatki : Zwiększono plan wydatków w § 6220 z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Gminnego Ośrodka Kultury, ponadto zwiększono plan wydatków w § 6050 z przeznaczeniem na remont i modernizacje świetlic wiejskich.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport:

- rozdział 92605 -dochody i wydatki : Zwiększono plan dochodów w § 0970 o kwotę 1.400,00 zł z tytułu darowizny od Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzykosach  z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kosiarki na boisko w Krzykosach

- wydatków- dokonano przesunięć miedzy paragrafami , w § 606 zwiększono kwotę 12.600,00 zł, z przeznaczeniem na zakup kosiarki na boisko sportowe w Krzykosach oraz boisko sportowe w Sulęcinie oraz dokonano przesunięć między paragrafami.                               

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr XLII/261/2010

UCHWAŁA NR XLII/261/2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy w Krzykosach uchwala, co następuje:

§ 1

            Postanawia się zaciągnąć w roku 2010 długoterminowy kredyt na:. sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Zielonej w miejscowości Pięczkowo" w wysokości do  400.000,- PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100),

§ 2

Spłata kredytu nastąpi w latach 2011-2014, w ratach określonych w umowie kredytowej zawartej między stronami.

§ 3

Spłata kredytu może być zabezpieczona w formach przewidzianych prawem, w tym wystawienie weksla „in blanco" wraz z deklaracją wekslową, z wyłączeniem: udzielenia nieodwołalnego pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym gminy, przelewu wierzytelności z tytułu zobowiązań publiczno - prawnych oraz ustanowienia blokady rachunku bieżącego.

§ 4

Jako źródło dochodów, z którego będzie realizowana spłata kredytu wskazuje się dochody własne Gminy w latach obejmujących spłatę.

§ 5

            Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Wiesław Zając

 

U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Rady Gminy Krzykosy

Nr XLII/261/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

            W uchwale budżetowej na rok 2010 Gmina założyła pokrycie deficytu budżetowego i rozchodów kredytem długoterminowym zaciągniętym na rynku krajowym.

            W związku z tym, dla sprawnego i prawidłowego wykonywania zadań, po przeprowadzeniu analizy wykonania budżetu za I półrocze br. proponuje się zaciągnąć kredyt określony niniejszą uchwałą.

            W związku z powyższym podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu uważa się za konieczne i uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr XLII/262/2010

UCHWAŁA NR XLII/262/2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy w Krzykosach uchwala, co następuje:

§ 1

            Postanawia się zaciągnąć w roku 2010 długoterminowy kredyt na: sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Sulęcinek etap III podetap II" w wysokości do 636.000 PLN (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100)

§ 2

Spłata kredytu nastąpi w latach 2011-2015, w ratach określonych w umowie kredytowej zawartej między stronami.

§ 3

Spłata kredytu może być zabezpieczona w formach przewidzianych prawem, w tym wystawienie weksla „in blanco" wraz z deklaracją wekslową, z wyłączeniem: udzielenia nieodwołalnego pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym gminy, przelewu wierzytelności z tytułu zobowiązań publiczno - prawnych oraz ustanowienia blokady rachunku bieżącego.

§ 4

Jako źródło dochodów, z którego będzie realizowana spłata kredytu wskazuje się dochody własne Gminy w latach obejmujących spłatę.

§ 5

            Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Wiesław Zając

 

U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Rady Gminy Krzykosy

Nr  XLII/262/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

            W uchwale budżetowej na rok 2010 Gmina założyła pokrycie deficytu budżetowego i rozchodów kredytem długoterminowym zaciągniętym na rynku krajowym.

            W związku z tym, dla sprawnego i prawidłowego wykonywania zadań, po przeprowadzeniu analizy wykonania budżetu za I półrocze br. proponuje się zaciągnąć kredyt określony niniejszą uchwałą.

            W związku z powyższym podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu uważa się za konieczne i uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr XLII/263/2010

UCHWAŁA Nr XLII/263/ 2010

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w  sprawie:  trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

 

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r. o  samorządzie  gminnym    (tekst jednolity Dz.U. z  2001r. Nr 142,  poz.1591 ze zm.) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada  Gminy  Krzykosy,  uchwala  co  następuje:

§ 1. 1.  Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych przedkładają Wójtowi Gminy w terminie do 10 października roku poprzedzającego rok budżetowy plany rzeczowo-finansowe swoich jednostek. Plany winny zawierać szczegółową kalkulację dochodów i wydatków.

2. Radni Gminy, organy jednostek pomocniczych Gminy mogą składać Wójtowi Gminy wnioski do projektu budżetu w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

§  2.  Projekty planów finansowych opracowywane są na podstawie :

a)      prognozy stawek podatkowych,

b)      opłat i cen obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy, z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku budżetowego lub prognozy cen w roku budżetowym,

c)      przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy,

d)      wynagrodzeń za m-c wrzesień obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy powiększony o przewidywany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w roku budżetowym.

§ 3. 1. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami sporządza się w szczegółowości określonej przepisami ustawy o finansach publicznych z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4.

2. Załącznik do projektu uchwały budżetowej o dochodach sporządza się z podziałem na dochody bieżące i majątkowe w szczegółowości do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.

3. Załącznik do projektu uchwały budżetowej o wydatkach sporządza się z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w szczegółowości do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.

4. Wszystkie pozostałe załączniki do projektu uchwały budżetowej sporządza się w szczegółowości określonej w ust. 2 i 3, jeśli inne przepisy nie stanowią inaczej.

§  4.  Skarbnik Gminy w oparciu o przedłożone materiały i wnioski, a także przedstawione przez właściwe organy informacje o wysokościach planowanych kwot subwencji, dotacji oraz udziałów w podatkach opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków budżetowych i przedkłada Wójtowi Gminy.               

§  5. 1. Wójt Gminy przygotowuje na podstawie materiałów opracowanych przez Skarbnika Gminy projekt budżetu.

2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi Wójt Gminy przedstawia w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 6. Uzasadnienie do projektu budżetu obejmuje:

a)      omówienie dochodów z poszczególnych źródeł, ze wskazaniem sposobu i podstaw obliczenia;

b)      uzasadnienia poszczególnych rodzajów wydatków;

c)      omówienie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych;

d)      omówienie przychodów i rozchodów budżetu;

e)      omówienie źródeł pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetu;

§ 7. Wraz z projektem budżetu przedkłada się następujące materiały informacyjne:

a)      projekty planów finansowych samorządowych instytucji kultury;

§ 8. 1. Przewodniczący Rady Gminy przesyła niezwłocznie projekt budżetu wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi do zaopiniowania stałym komisjom Rady Gminy.

2. Komisje Rady w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu uchwały budżetowej odbywają posiedzenia, na których formułują na piśmie opinie o projekcie budżetu.

3. Komisja proponująca wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku przewidzianego w projekcie budżetu zobowiązana jest wskazać źródło jego finansowania.

4. Przewodniczący po otrzymaniu opinii komisji przekazuje je Wójtowi.

§ 9. 1.Wójt Gminy może z własnej inicjatywy oraz na podstawie wniosków zawartych w opiniach komisji zaproponować autopoprawki do przedłożonego projektu uchwały budżetowej.

2. W przypadku nieuwzględnienia przez Wójta wniosków zawartych w opiniach komisji, Wójt zobowiązany jest przedstawić stanowisko w sprawie nieuwzględnionych wniosków.

§ 10. Przy sporządzaniu projektu porządku obrad sesji Rady Gminy, na której rozpatrywany będzie projekt uchwały budżetowej, powinny zostać uwzględnione następujące punkty:

1)      odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;

2)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej;

3)      odczytanie opinii komisji stałych Rady Gminy;

4)      przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie: opinii i wniosków komisji stałych Rady oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. Stanowisko to zawiera również ewentualne autopoprawki do projektu uchwały;

5)      dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie;

6)      głosowanie uchwały.

§ 11. 1. Uchwałę budżetową Rada Gminy uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

2. Do czasu uchwalenia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej Gminy jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony Radzie Gminy.

§ 12. Traci moc uchwała Nr XI/49/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 września 2007r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

§  13.  Wykonanie  uchwały   powierza  się  Wójtowi  Gminy.

§  14. Uchwała  wchodzi  w   życie  z  dniem  podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Wiesław Zając

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLII/263/ 2010

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 29 czerwca 2010 roku

Zgodnie z art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Rada Gminy określa tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, uwzględniając obowiązujące w tym zakresie przepisy w/w ustawy. Uchwała ta określa w szczególności: wymaganą szczegółowość projektu budżetu gminy, terminy obowiązujące w toku prac na projektem uchwały budżetowej oraz wymogi dotyczące uzasadnienia i materiałów informacyjnych, które Wójt przedłoży Radzie Gminy wraz z projektem uchwały budżetowej.

Wobec powyższego podjęcie uchwały uważa się za celowe.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr XLII/264/2010

Uchwała Nr XLII/264/2010

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 29 czerwca 2010  roku

w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 266  ust. 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. )

Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzykosy za I półrocze danego roku budżetowego sporządza się formie pisemnej wg stanu na dzień 30 czerwca danego roku.

2. Informacja winna zawierać część opisową i tabelaryczną.

3. W części opisowej należy przedstawić:

1) realizację planu dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji z podziałem na:

- dochody bieżące, w tym: dotacje, subwencje, dochody własne, z omówieniem: zaległości podatkowych, skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych przez gminę ulg, umorzeń  i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych), wydanych  decyzji  przez organ  podatkowy na  podstawie ustawy ordynacja podatkowa oraz przyczyn powstałych różnic między planem  a wykonaniem;

- dochody majątkowe, w tym: dotacje, subwencje, dochody własne, z omówieniem powstałych różnic między planem a wykonaniem;

2) realizację planu wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących, w tym: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, dotacji, wydatków na obsługę długu publicznego, wydatków z funduszu sołeckiego, przyczyn  powstałych  różnic między  planem  a  wykonaniem;

- wydatków majątkowych, przyczyn powstałych różnic między planem a wykonaniem;

3) zobowiązania gminy, w tym wymagalne,

4) przychody i rozchody budżetu z omówieniem źródła pokrycia deficytu lub przeznaczeniem nadwyżki budżetowej;

4. W części tabelarycznej należy przedstawić:

1) zmiany w planie dochodów i wydatków za okres sprawozdawczy,

2) zestawienie wykonania dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podaniem wykonania procentowego;

3) zestawienie wykonania wydatków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

4) zestawienie wykonania wydatków z Funduszu sołeckiego,

§ 2. 1. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze sporządza się pisemnie w ujęciu tabelaryczno-opisowym wg stanu na dzień 30 czerwca danego roku.

2. W części tabelarycznej wykazuje się plan i wykonanie:

            1) przychodów z podziałem na:

                        a) dotacje podmiotowe z budżetu jst,

                        b) przychody z prowadzonej działalności,

                        c) inne dotacje,

            2) kosztów z wyszczególnieniem:

                        a) wynagrodzeń i składek od niech naliczanych,

                        b) zakupów materiałów, towarów i usług,

                        c) pozostałych wydatków związanych z bieżącą działalnością,

                        d) wydatków na inwestycje.

3. W części opisowej przedstawia się:

            1) opis ważniejszych źródeł przychodów z podaniem przyczyn znacznych odchyleń wykonania od planu,

            2)  opis ważniejszych rodzajów kosztów z podaniem przyczyn znacznych odchyleń wykonania od planu,

            3) stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych,

4) ogólną sytuację finansową jednostki z podaniem ewentualnych zagrożeń do jej gospodarki finansowej.

§ 3. 1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej winna zawierać w szczególności informację o wyniku budżetu, wielkości zadłużenia, kształtowania się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem.

2. Informacja zawiera także sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załącznikach do wieloletniej prognozy finansowej.

§ 4. Informację , o której mowa w § 3 sporządza się po raz pierwszy w roku 2011.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVI/215/2006 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I  półrocze.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Wiesław Zając

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLII/264/2010

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 29 czerwca 2010 roku

Zgodnie z art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy określa zakres i formę: informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu  się wieloletniej prognozy finansowej.

Powyższe informacje Wójt Gminy przedstawiona Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej   w Poznaniu w terminie do dnia 31 sierpnia.

Wobec powyższego podjęcie uchwały uważa się za celowe.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Wiesław Zając