WAŻNE!

XL Sesja - 29.04.2010 r.

Uchwała Nr XL/247/2010

Uchwała Nr XL /247/2010

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 29 kwietnia 2010 roku

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2009

         Na  podstawie  art.  18  ust. 2  pkt 4  ustawy  z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) i art.  199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2009  i  zapoznaniu   się  z   wnioskiem   Komisji   Rewizyjnej   oraz   opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej udziela się Wójtowi Gminy Krzykosy absolutorium.

 

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

   Rady Gminy

 

Wiesław Zając

 

Stanowisko

STANOWISKO
RADY GMINY w KRZYKOSACH

z dnia  29 kwietnia 2010 r.


w sprawie zamiaru przystąpienia gminy Śrem do Porozumienia Międzygminnego w Jarocinie zawartego w dniu 7 października 2008 r.
            Rada Gminy Krzykosy wyraża wolę przyjęcia gminy Śrem do zawartego w dniu 07 października 2008 roku Porozumienia Międzygminnego w Jarocinie w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. "Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi" oraz popiera podjęcie działań przez Wójta Gminy Krzykosy w tym zakresie.
Przystąpienie gminy Śrem do ww. Porozumienia Międzygminnego poprzedzone musi być działaniami związanymi z wywołaniem aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008 - 2011 z perspektywą na lata 2012-2019, co pozwoli gminie Śrem stać się pełnoprawnym uczestnikiem przedmiotowego porozumienia zawartego w dniu 7 października 2008 r. w Jarocinie.


Przewodniczący
Rady Gminy w Krzykosach
Wiesław Zając