WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

2017

PODATKI na 2017 r.

   

PODATEK ROLNY:

 • Cena żyta dla potrzeb wymiaru podatku rolnego na 2017 rok na terenie gminy Krzykosy, została obniżona i wynosi 48,00 zł za 1dt.

   
(Uchwała Nr XXIV/154/2016)

 


 

PODATEK LEŚNY:

 • Cena drewna dla potrzeb wymiaru podatku leśnego na 2017 rok, na terenie gminy Krzykosy wynosi 191,01 zł za 1 m3

 

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

1) od gruntów:

   • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,74 zł od 1 m2 powierzchni
   • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,54 zł od 1 ha powierzchni
   • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,20 zł od 1 m2 powierzchni
   • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 1,53 zł od 1m2 powierzchni

 

2) od budynków lub ich części:

   • mieszkalnych - 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
   • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
   • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
   • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
   • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

 

3) od budowli - 2% ich wartości

   

(Uchwała Nr XXIV/153/2016)

 


 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

  a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 660,00 zł

  b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 880,00 zł

  c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 1040,00 zł 

 

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

  a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej:

   • równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 13 ton - 1000,00 zł
   • równej lub wyższej niż 13 ton, a mniejszej niż 14 ton - 1100,00 zł
   • równej lub wyższej niż 14 ton, a mniejszej niż 15 ton - 1230,00 zł
   • równej lub wyższej niż 15 ton - 1340,00 zł

 

  b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej:

   • równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 17 ton - 1000,00 zł
   • równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż 19 ton - 1100,00 zł
   • równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 21 ton - 1230,00 zł
   • równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej niż 23 ton - 1340,00 zł
   • równej lub wyższej niż 23 ton, a mniejszej niż 25 ton - 1450,00 zł
   • równej lub wyższej niż 25 ton - 1550,00 zł

 

  c) o liczbie osi - cztery i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej:

   • równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 tony - 1100,00 zł
   • równej lub wyższej niż 25 tony, a mniejszej niż 27 tony - 1340,00 zł
   • równej lub wyższej niż 27 tony, a mniejszej niż 29 ton - 1450,00 zł
   • równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 31 ton - 1760,00 zł
   • równej lub wyższej niż 31 ton - 1760,00 zł


3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

  a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej:

   • równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 13 ton - 1070,00 zł
   • równej lub wyższej niż 13 ton, a mniejszej niż 14 ton - 1200,00 zł
   • równej lub wyższej niż 14 ton, a mniejszej niż 15 ton - 1310,00 zł
   • równej lub wyższej niż 15 ton - 1410,00 zł

 

  b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej:

   • równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 17 ton - 1050,00 zł
   • równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż 19 ton - 1200,00 zł
   • równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 21 ton - 1310,00 zł
   • równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej niż 23 ton - 1450,00 zł
   • równej lub wyższej niż 23 ton, a mniejszej niż 25 ton - 1690,00 zł
   • równej lub wyższej niż 25 ton - 1690,00 zł

 

  c) o liczbie osi - cztery i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej:

   • równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 tony - 1340,00 zł
   • równej lub wyższej niż 25 tony, a mniejszej niż 27 tony - 1550,00 zł
   • równej lub wyższej niż 27 tony, a mniejszej niż 29 ton - 1780,00 zł
   • równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 31 ton - 2570,00 zł
   • równej lub wyższej niż 31 ton - 2570,00 zł

 

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, a poniżej 12 ton - 1040,00 zł 

 

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne:

  a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej  zespołu pojazdów:

   • równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 1610,00 zł
   • równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 1610,00 zł
   • równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton - 1610,00 zł
   • równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie - 1610,00 zł
   • powyżej 36 ton - 1610,00 zł

 

  b) o liczbie osi - trzy i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

   • równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton - 1820,00 zł
   • równej lub wyższej niż 40 ton - 2040,00 zł

 

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

  a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej  zespołu pojazdów:

   • równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 1610,00 zł
   • równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 1610,00 zł
   • równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton - 1610,00 zł
   • równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie - 2040,00 zł
   • powyżej 36 ton - 2040,00 zł

 

  b) o liczbie osi - trzy i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

   • równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton - 1820,00 zł
   • równej lub wyższej niż 40 ton - 2680,00 zł

 

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 310,00 zł

 

8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

  a) o liczbie osi - jedna i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

   • równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 270,00 zł
   • równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 390,00 zł
   • równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 36 ton - 510,00 zł
   • równej lub wyższej niż 36 ton - 510,00 zł

 

  b) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

   • równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton - 440,00 zł
   • równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 33 tony - 890,00 zł
   • równej lub wyższej niż 33 tony, a mniejszej niż 38 tony - 1460,00 zł
   • równej lub wyższej niż 38 ton - 1610,00 zł

 

  c) o liczbie osi - trzy i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

   • równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton - 910,00 zł
   • równej lub wyższej niż 38 ton - 1120,00 zł

 

9) od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

  a) o liczbie osi - jedna i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

   • równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 330,00 zł
   • równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 470,00 zł
   • równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 36 ton - 830,00 zł
   • równej lub wyższej niż 36 ton - 830,00 zł

 

  b) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

   • równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton - 550,00 zł
   • równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 33 tony - 1180,00 zł
   • równej lub wyższej niż 33 tony, a mniejszej niż 38 ton - 1710,00 zł
   • równej lub wyższej niż 38 ton - 2040,00 zł

 

  c) o liczbie osi - trzy i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

   • równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton - 1290,00 zł
   • równej lub wyższej niż 38 ton - 1820,00 zł

 

10) od autobusów:

  a) o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc - 1040,00 zł 

 

  b) o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1160,00 zł 

  

(Uchwała Nr XXIV/155/2016)

 


 

ZMIANY W PODATKACH LOKALNYCH OD 2016 r.:

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym oraz w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, wynikające z ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2015 r. poz. 1045).


Najważniejsze zmiany wprowadzone ww. ustawą to:

 • Nie będą wydawane i doręczane podatnikom decyzje dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla osób fizycznych jeżeli wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekraczałaby określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru (obecnie to kwota 6,10 zł). W tym przypadku zobowiązanie podatkowe nie powstanie - podatek nie będzie należny.
 • Zmiana rat podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. Gdy kwota podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego nie przekroczy 100,00 zł, podatek ten powinien zostać uregulowany przez podatnika jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Wobec powyższego gdy łączna kwota podatku nie przekroczy 100,00 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Dla osób fizycznych to 15 marzec 2016r. Jeżeli podatek przekroczy wyżej wskazaną kwotę to płatny jest jak dotychczas w czterech terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.


Zmiany w podatku od nieruchomości:

 • Doprecyzowano pojęcie przedmiotów opodatkowania, które nie są i nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na ich zły stan techniczny. Warunkiem wykluczenia nieruchomości z kategorii „związane z prowadzeniem działalności gospodarczej" jest wydanie jednej z dwóch decyzji tj. decyzji ostatecznej organu nadzoru budowlanego o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego lub decyzji ostatecznej organu nadzoru górniczego, na podstawie której trwale wyłączono budynek, budowlę lub ich części z użytkowania.


Zmiany w podatku rolnym:

Nowe zasady przeliczania niektórych użytków rolnych do podatku rolnego:

 • Grunty rolne zabudowane - 1 ha fizyczny = 1 ha przeliczeniowy,
 • Rowy - 1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego,
 • Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych - 1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego,
 • Grunty pod stawami niezarybionymi - 1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego,
 • Grunty, dla których nie można ustalić przelicznika - 1 ha fizyczny = 1 ha przeliczeniowy.


Zmiany w podatku leśnym:

 • Zniesiono preferencyjną stawkę podatku leśnego dla lasów ochronnych.
 • Istotną zmianą w zakresie ustawy o podatku leśnym jest wprowadzenie łącznego zobowiązania pieniężnego jako formy pobierania zobowiązania podatkowego, dotyczy to osób fizycznych, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku rolnego.

 

W związku z powyższymi zmianami
OD 1 STYCZNIA 2016 r. OBOWIĄZUJĄ NOWE FORMULARZE INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH