WAŻNE!

Zmiany studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 27.12.2023 r.

Krzykosy, dnia 27.12.2023 r.

PL.6722.ZP.LŚN.8.2.2021

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krzykosy uchwały Nr LIV/448/2023 z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu linii elektroenergetycznej SN-15 kV wraz z jej pasem technologicznym, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04 października 2023 r., poz. 8738.

Jednocześnie informuję, że wszyscy zainteresowani ww. uchwałą mogą zapoznać się z jej treścią w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy oraz na urzędowej stronie BIP, natomiast z dokumentacją towarzyszącą w ww. siedzibie Gminy Krzykosy.

Wójt Gminy Krzykosy
(-) Andrzej Janicki

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 18.09.2023 r.

Krzykosy, dnia 18.09.2023 r.

PL.6722.ZPW.3.1.2023

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KRZYKOSY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze 223/7 w Miąskowie, gm. Krzykosy

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 977, ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1094, ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją dotyczącą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze 223/7 w Miąskowie, gm. Krzykosy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 29.09.2023 r. do 21.10.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, w godzinach urzędowania oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy http://gminakrzykosy.pl/krzykosy/ w zakładce planowanie przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17.10.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy, o godz. 10:00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 977, ze zm.), uwagi do projektu miejscowego planu może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte.
Uwagi mogą być wniesione w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy Krzykosy (e-mail: marcin.mankowski@krzykosy.pl) Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.11.2023 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Krzykosy.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy, oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krzykosy, reprezentowana przez Wójta, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy. Kontakt do inspektora ochrony danych: odo24@wp.pl
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: BIP http://gminakrzykosy.pl/krzykosy/bip/urzad-gminy/klauzula-informacyjna.html oraz w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki


Ikona DOC Uchwała Rady Gminy Krzykosy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze 223/7 w Miąskowie, gm. Krzykosy [85 KB]
Ikona DOC Uzasadnienie [68 KB]
Ikona PDF Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze 223/7 w Miąskowie, Gm. Krzykosy [1,16 MB]
Ikona DOC Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze 223/7 w Miąskowie, gm. Krzykosy [5,42 MB]
Ikona DOC Lokalizacja terenu objętego opracowaniem na tle Gminy Krzykosy [1,12 MB]
Ikona DOC Oświadczenie [85 KB]

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 4 września 2023 r.

Krzykosy, dnia 04.09.2023 r.

PL.6722.ZPM.3.1.2022

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KRZYKOSY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 559/1 i 560/1, położonych w obrębie geodezyjnym Sulęcinek

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 977, ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1094, ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją dotyczącą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 559/1 i 560/1, położonych w obrębie geodezyjnym Sulęcinek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 15.09.2023 r. do 09.10.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, w godzinach urzędowania oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy http://gminakrzykosy.pl/krzykosy/ w zakładce planowanie przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18.09.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy o godz. 10:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 977, ze zm.), uwagi do projektu miejscowego planu może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte.
Uwagi mogą być wniesione w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy Krzykosy (e-mail: marcin.mankowski@krzykosy.pl). Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.10.2023 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Krzykosy.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy, oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krzykosy, reprezentowana przez Wójta, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy. Kontakt do inspektora ochrony danych: odo24@wp.pl
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: BIP http://gminakrzykosy.pl/krzykosy/bip/urzad-gminy/klauzula-informacyjna.html oraz w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ Andrzej Janicki


Ikona DOC Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 559/1 i 560/1, położonych w obrębie geodezyjnym Sulęcinek [3,48 MB]
Ikona DOC Lokalizacja terenu objętego opracowaniem na tle gminy Krzykosy [1,12 MB]
Ikona PDF Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 559/1 i 560/1 położonych w obrębie geodezyjnym Sulęcinek [2,14 MB]
Ikona DOC Projekt mpzp Sulęcinek dz. 559/1 i 560/1 z dnia 29 sierpnia 2023 r._wyłożenie do publicznego wglądu [78 KB]
Ikona DOC Projekt mpzp Sulęcinek dz. 559/1 i 560/1 z dnia 29 sierpnia 2023 r._wyłożenie do publicznego wglądu - Uzasadnienie [68 KB]

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 24.08.2023 r.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KRZYKOSY
z dnia 24.08.2023 r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 977), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krzykosy Uchwały Nr LIII/441/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy.

Zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1094, ze zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany Studium oraz zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – gminakrzykosy.pl/krzykosy/.

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1094, ze zm.), informuję o możliwości składania wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: marcin.mankowski@krzykosy.pl

Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Krzykosy. Wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.

Ponadto Wójt Gminy Krzykosy zawiadamia, że informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na stronie BIP http://gminakrzykosy.pl/krzykosy/bip/urzad-gminy/klauzula-informacyjna.html oraz w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy.

Wójt Gminy Krzykosy
(-) inż. Andrzej Janicki

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 18 maja 2023 r.

Krzykosy, dnia 18.05.2023 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu linii elektroenergetycznej SN-15 kV wraz z jej pasem technologicznym przebiegającej przez obręby Sulęcinek, Murzynowo Leśne, Miąskowo

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) oraz uchwały Nr XXVIII/266/2021 Rady Gminy Krzykosy z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu linii elektroenergetycznej SN-15 kV wraz z jej pasem technologicznym przebiegającej przez obręby Sulęcinek, Murzynowo Leśne, Miąskowo, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu linii elektroenergetycznej SN-15 kV wraz z jej pasem technologicznym, przebiegającej przez obręby Sulęcinek, Murzynowo Leśne, Miąskowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26.05.2023 r. do 19.06.2023 r., w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy (e-mail: marcin.mankowski@krzykosy.pl), pokój nr 22. Granice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku nr 1 do projektu uchwały.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26.05.2023 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pokój nr 22.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, wyłożoną do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte.

Uwagi mogą być wnoszone na piśmie w formie papierowej do Wójta Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy albo w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: e-mail: marcin.mankowski@krzykosy.pl albo za pomocą platformy ePUAP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.07.2023r. Uwaga powinna zawierać imię, nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

W związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją oraz składać uwagi i wnioski do prognozy i postępowania w tej sprawie. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, na adres Wójta Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, e mail: marcin.mankowski@krzykosy.pl z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.07.2023 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków będzie Wójt Gminy Krzykosy.

Jednocześnie unieważniam wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu linii elektroenergetycznej SN-15 kV wraz z jej pasem technologicznym przebiegającej przez obręby Sulęcinek, Murzynowo Leśne, Miąskowo planowane w terminie od 12.05.2023 r. do 05.06.2023 r., uwagi przyjmowane do 19.06.2023 r.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krzykosy, reprezentowana przez Wójta, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy. Kontakt do inspektora ochrony danych: odo24@wp.pl

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: BIP http://gminakrzykosy.pl/krzykosy/bip/urzad-gminy/klauzula-informacyjna.html oraz w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ Andrzej Janicki


Ikona ZIP Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu linii elektroenergetycznej SN-15 kV wraz z jej pasem technologicznym, przebiegającej przez obręby Sulęcinek, Murzynowo Leśne, Miąskowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko [21,1 MB]

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 4 maja 2023 r.

Krzykosy, dnia 04.05.2023 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu linii elektroenergetycznej SN-15 kV wraz z jej pasem technologicznym przebiegającej przez obręby Sulęcinek, Murzynowo Leśne, Miąskowo

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) oraz uchwały Nr XXVIII/266/2021 Rady Gminy Krzykosy z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu linii elektroenergetycznej SN-15 kV wraz z jej pasem technologicznym przebiegającej przez obręby Sulęcinek, Murzynowo Leśne, Miąskowo, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu linii elektroenergetycznej SN-15 kV wraz z jej pasem technologicznym, przebiegającej przez obręby Sulęcinek, Murzynowo Leśne, Miąskowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12.05.2023 r. do 05.06.2023 r., w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy (e-mail: marcin.mankowski@krzykosy.pl), pokój nr 22. Granice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku nr 1 do projektu uchwały.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26.05.2023 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pokój nr 22.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, wyłożoną do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte.

Uwagi mogą być wnoszone na piśmie w formie papierowej do Wójta Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy albo w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: e-mail: marcin.mankowski@krzykosy.pl albo za pomocą platformy ePUAP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.06.2023 r. Uwaga powinna zawierać imię, nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

W związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją oraz składać uwagi i wnioski do prognozy i postępowania w tej sprawie. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, na adres Wójta Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, e mail: marcin.mankowski@krzykosy.pl z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.06.2023 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków będzie Wójt Gminy Krzykosy.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krzykosy, reprezentowana przez Wójta, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy. Kontakt do inspektora ochrony danych: odo24@wp.pl

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: BIP http://gminakrzykosy.pl/krzykosy/bip/urzad-gminy/klauzula-informacyjna.html oraz w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ Andrzej Janicki


Ikona ZIP Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu linii elektroenergetycznej SN-15 kV wraz z jej pasem technologicznym, przebiegającej przez obręby Sulęcinek, Murzynowo Leśne, Miąskowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko [21,1 MB]

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 23 marca 2023 r.

PL.6722.ZPW.1.2.2023

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KRZYKOSY
z dnia 23.03.2023 r.

o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla działki o numerze 223/7 w obrębie Miąskowo, gm. Krzykosy

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 503, ze zm.) oraz art. 39, w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krzykosy XLIX/409/2023 z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze 223/7 w Miąskowie, gm. Krzykosy.

Zgodnie z art. 39, w związku z art. 46 pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, ze zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych opracowań oraz zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – gminakrzykosy.pl/krzykosy/ w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę oraz adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, e-mail: marcin.mankowski@krzykosy.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Wójt Gminy Krzykosy. Ponadto Wójt Gminy Krzykosy zawiadamia, że informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na stronie BIP http://gminakrzykosy.pl/krzykosy/bip/urzad-gminy/klauzula-informacyjna.html oraz w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy.

Wójt Gminy Krzykosy
(-) Andrzej Janicki

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 13 grudnia 2022 r.

PL.6722.ZPM.1.2.2022

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KRZYKOSY
z dnia 13 grudnia 2022 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 559/1 i 560/1, położonych w obrębie geodezyjnym Sulęcinek

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 503, ze zm.) oraz art. 39, w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krzykosy Uchwały Nr XLV/383/2022 z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 559/1 i 560/1, położonych w obrębie geodezyjnym Sulęcinek.
Zgodnie z art. 39, w związku z art. 46 pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, ze zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych opracowań oraz zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – gminakrzykosy.pl/krzykosy/ w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę oraz adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, e-mail: marcin.mankowski@krzykosy.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Wójt Gminy Krzykosy. Ponadto Wójt Gminy Krzykosy zawiadamia, że informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na stronie BIP http://gminakrzykosy.pl/krzykosy/bip/urzad-gminy/klauzula-informacyjna.html oraz w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy.

Wójt Gminy Krzykosy
(-) inż. Andrzej Janicki

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 3 października 2022 r.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KRZYKOSY

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 339/5, położonej w Sulęcinku

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 503, ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją dotyczącą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 339/5, położonej w Sulęcinku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14.10.2022 r. do 04.11.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, w godzinach urzędowania oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy (http://gminakrzykosy.pl/krzykosy/bip/ w zakładce planowanie przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26.10.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy, o godz. 10:00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 503, ze zm.), uwagi do projektu miejscowego planu może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte.
Uwagi mogą być wniesione w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy Krzykosy (e-mail: marcin.mankowski@krzykosy.pl). Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.11.2022 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Krzykosy.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy, oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krzykosy, reprezentowana przez Wójta, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy. Kontakt do inspektora ochrony danych: odo24@wp.pl
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: BIP http://gminakrzykosy.pl/krzykosy/bip/urzad-gminy/klauzula-informacyjna.html oraz w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ Andrzej Janicki


Ikona DOC Uchwała miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 339/5, położonej w Sulęcinku [78 KB]
Ikona PDF Załącznik Nr 1 do Uchwały - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 339/5, położonej w Sulęcinku [8 MB]
Ikona DOC Uzasadnienie do uchwały [62 KB]
Ikona DOC Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 339/5, położonej w Sulęcinku [1 MB]
Ikona DOC Załącznik nr 1 - Orientacyjna lokalizacja obszaru objętego opracowaniem [2 MB]

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 15 lipca 2022 r.

Krzykosy, 15.07.2022 r.

PL.6720.SM.4.2.2021 

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KRZYKOSY

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, dla działki o numerze 223/7 w obrębie geodezyjnym Miąskowo

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 503, ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją dotyczącą projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, dla działki o numerze 223/7 w obrębie geodezyjnym Miąskowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 29.07.2022 r. do 19.08. 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, w godzinach urzędowania oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Planowanie przestrzenne."

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18.08.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy, o godz. 10:00

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 503, ze zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium.
Uwagi mogą być wniesione w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy Krzykosy (e-mail: marcin.mankowski@krzykosy.pl), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.09.2022 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Krzykosy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krzykosy, reprezentowana przez Wójta, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy. Kontakt do inspektora ochrony danych: odo24@wp.pl
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: BIP oraz w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki


Ikona ZIP Załączniki [5,31 MB]

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 21 lutego 2022 r.

Krzykosy, dnia 21.02.2022 r.

PL.6722.ZP.PSZ.3.1.2021

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KRZYKOSY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 328/8, położonej w Sulęcinku

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 741, ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 2373, ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją dotyczącą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 328/8, położonej w Sulęcinku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 04.03.2022 r. do 25.03.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, w godzinach urzędowania oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w zakładce planowanie przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22.03.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy, o godz. 10:00
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 741, ze zm.), uwagi do projektu miejscowego planu może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte.
Uwagi mogą być wniesione w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy Krzykosy (e-mail: marcin.mankowski@krzykosy.pl). Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.04.2022 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Krzykosy.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy, oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krzykosy, reprezentowana przez Wójta, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy. Kontakt do inspektora ochrony danych: odo24@wp.pl
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: BIP http://gminakrzykosy.pl/krzykosy/bip/urzad-gminy/klauzula-informacyjna.html oraz w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ Andrzej Janicki


Ikona DOC Uchwała miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 328/8, położonej w Sulęcinku [61 KB]
Ikona PDF 
Załącznik Nr 1 do Uchwały - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 328/8, położonej w Sulęcinku [3,25 MB]
Ikona DOC Uzasadnienie do uchwały [54 KB]
Ikona DOC Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy obejmującego teren w Sulęcinku [251 KB]
Ikona DOC Załącznik nr 1 - Orientacyjna lokalizacja obszaru objętego miejscowym planem [363 KB]
Ikona PDF Oświadczenie [160 KB]

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 14 lutego 2022 r.

Krzykosy, dnia 14.02.2022r.

PL.6720.S.3.2.2021

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzykosy
z dnia 14.02.2022 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, obejmującej tereny w Sulęcinku

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 741, ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 2373, ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją dotyczącą projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, obejmującej tereny w Sulęcinku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 25.02.2022 r. do 18.03.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, w godzinach urzędowania oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Planowanie przestrzenne": http://gminakrzykosy.pl/krzykosy/bip/planowanie-przestrzenne1/zmiany-miejscowych-planow-zagospodarowania-przestrzennego.html

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.03.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy, o godz. 10:00

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 741, ze zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektów zmian Studium.
Uwagi mogą być wniesione w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy Krzykosy (e-mail: marcin.mankowski@krzykosy.pl), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.04.2022 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Krzykosy..

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krzykosy, reprezentowana przez Wójta, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy. Kontakt do inspektora ochrony danych: odo24@wp.pl
Ponadto Wójt Gminy Krzykosy zawiadamia, że informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na stronie BIP http://gminakrzykosy.pl/krzykosy/bip/urzad-gminy/klauzula-informacyjna.html oraz w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy.

Wójt Gminy Krzykosy
(-) Andrzej Janicki


Załączniki:
Ikona DOC Uchwała Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy [43 KB]
Ikona DOC Uwarunkowania [89 KB]
Ikona PDF Zmiana studium - obszar 7a [2,98 MB]
Ikona PDF Zmiana studium - obszar 7b [3,21 MB]
Ikona DOC 
Kierunki [52 KB]
Ikona DOC 
Prognoza [296 KB]
Ikona DOC Orientacyjna lokalizacja obszarów objętych opracowaniem [2,03 MB]
Ikona PDF Oświadczenie [160 KB]

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 10 grudnia 2021 r.

PL.6720.SM.2.6.2021

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KRZYKOSY

z dnia 10 grudnia 2021 r.

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, dla działki o numerze ewidencyjnym 223/7 w obrębie geodezyjnym Miąskowo

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 741, ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krzykosy Uchwały Nr XVII/168/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. oraz Uchwały Nr XXX/284/2021 z dnia 28 października 2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, dla działki o numerze ewidencyjnym 223/7 w obrębie geodezyjnym Miąskowo.

Przedmiotem zmiany Studium jest wprowadzenie na przedmiotowej działce terenu związanego z działalnością gospodarczą.

 Zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 247, ze zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany Studium oraz zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – gminakrzykosy.pl/krzykosy/.

 Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 247, ze zm.), informuję o możliwości składania wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: marcin.mankowski@krzykosy.pl

 Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Krzykosy. Wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.

 Ponadto Wójt Gminy Krzykosy zawiadamia, że informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na stronie BIP http://gminakrzykosy.pl/krzykosy/bip/urzad-gminy/klauzula-informacyjna.html oraz w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy.

 Wójt Gminy Krzykosy Andrzej Janicki

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 18 października 2021 r.

Krzykosy, dnia 18.10.2021 r.
PL.6722.ZP.LŚN.1.1.2021

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu linii elektroenergetycznej SN-15 kV wraz z jej pasem technologicznym
oraz
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 oraz 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krzykosy uchwały nr XXVIII/266/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu linii elektroenergetycznej SN-15 kV wraz z jej pasem technologicznym.
Zawiadamiam również o przystąpieniu do przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu miejscowego planu.
Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest uporządkowanie sytuacji formalno - prawnej istniejącej linii elektroenergetycznej SN-15 kV, z umożliwieniem wykonania robót budowlanych dla tej linii.

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi dotyczące wyżej wymienionego planu miejscowego oraz zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy, ul. Główna 37,
63-024 Krzykosy (e-mail: marcin.mankowski@krzykosy.pl), pokój nr 22, w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.
Wniosek i uwaga powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski i uwagi należy kierować:
- w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy,
- ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pokój nr 22,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w tym na adres e-mail: marcin.mankowski@krzykosy.pl).
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Krzykosy.

Ponadto Wójt Gminy Krzykosy zawiadamia, że informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na stronie BIP http://gminakrzykosy.pl/krzykosy/bip/urzad-gminy/klauzula-informacyjna.html oraz w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy.

Wójt Gminy Krzykosy
(-) Andrzej Janicki

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 13 września 2021 r.

PL.6722.ZP.DO.1.2.2021

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KRZYKOSY
z dnia 13 września 2021 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 302/1, 302/2 i 302/3, położonych w Pięczkowie

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 741, ze zm.) oraz art. 39, w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krzykosy XXVIII/265/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 302/1, 302/2 i 302/3, położonych w Pięczkowie.

Przedmiotem miejscowego planu jest wprowadzenie na ww. działkach przeznaczenia związanego z działalnością usługową.

Zgodnie z art. 39, w związku z art. 46 pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 247, ze zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych opracowań oraz zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – gminakrzykosy.pl/krzykosy/ w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, e-mail: marcin.mankowski@krzykosy.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Wójt Gminy Krzykosy. Ponadto Wójt Gminy Krzykosy zawiadamia, że informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na stronie BIP http://gminakrzykosy.pl/krzykosy/bip/urzad-gminy/klauzula-informacyjna.html oraz w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy.

Wójt Gminy Krzykosy
(-) Andrzej Janicki

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 26 lipca 2021 r.

PL.6720.SM.1.6.2021

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KRZYKOSY
z dnia 26 lipca 2021 r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, dla działki o numerze ewidencyjnym 223/7 w obrębie geodezyjnym Miąskowo

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 741, ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krzykosy Uchwały Nr XVII/168/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, dla działki o numerze ewidencyjnym 223/7 w obrębie geodezyjnym Miąskowo.
Przedmiotem zmiany Studium jest wprowadzenie na przedmiotowej działce terenu związanego z działalnością gospodarczą.

Zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 247, ze zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany Studium oraz zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – gminakrzykosy.pl/krzykosy/.

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 247, ze zm.), informuję o możliwości składania wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: marcin.mankowski@krzykosy.pl

Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Krzykosy. Wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.

Ponadto Wójt Gminy Krzykosy zawiadamia, że informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na stronie BIP http://gminakrzykosy.pl/krzykosy/bip/urzad-gminy/klauzula-informacyjna.html oraz w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy.

Wójt Gminy Krzykosy
(-) Andrzej Janicki

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 17 czerwca 2021 r.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KRZYKOSY
z dnia 17 czerwca 2021 r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 741, ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krzykosy Uchwały Nr XXIII/219/2021 z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy.

Przedmiotem zmiany Studium jest wprowadzenie:

 • na działce o numerze ewidencyjnym 328/8 w Sulęcinku – przeznaczenia związanego z gospodarką odpadami – punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 • na działce o numerze ewidencyjnym 339/5 w Sulęcinku – przeznaczenia związanego ze sportem i rekreacją.


Zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 247, ze zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany Studium oraz zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – gminakrzykosy.pl/krzykosy/.

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 247, ze zm.), informuję o możliwości składania wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: marcin.mankowski@krzykosy.pl

Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Krzykosy. Wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.

Ponadto Wójt Gminy Krzykosy zawiadamia, że informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na stronie BIP http://gminakrzykosy.pl/krzykosy/bip/urzad-gminy/klauzula-informacyjna.html oraz w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy.

Wójt Gminy Krzykosy
(-) Andrzej Janicki

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 5 lipca 2021 r.

PL.6722.ZP.TK.1.1.2021

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KRZYKOSY
z dnia 5 lipca2021 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 339/5, położonej w Sulęcinku

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 741, ze zm.) oraz art. 39, w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krzykosy Uchwały Nr XXVI/258/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 339/5, położonej w Sulęcinku.
Przedmiotem miejscowego planu jest wprowadzenie na ww. działce przeznaczenia związanego ze sportem i rekreacją.

Zgodnie z art. 39, w związku z art. 46 pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 247, ze zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych opracowań oraz zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – gminakrzykosy.pl/krzykosy/ w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, e-mail: marcin.mankowski@krzykosy.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Wójt Gminy Krzykosy. Ponadto Wójt Gminy Krzykosy zawiadamia, że informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na stronie BIP http://gminakrzykosy.pl/krzykosy/bip/urzad-gminy/klauzula-informacyjna.html oraz w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy.

Wójt Gminy Krzykosy
(-) Andrzej Janicki

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 5 lipca 2021 r.

PL.6722.ZP.PSZ.1.1.2021

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KRZYKOSY
z dnia 5 lipca 2021 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 328/8, położonej w Sulęcinku

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 741, ze zm.) oraz art. 39, w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krzykosy XXVI/257/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 328/8, położonej w Sulęcinku.
Przedmiotem miejscowego planu jest wprowadzenie na ww. działce – przeznaczenia związanego z gospodarką odpadami – punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Zgodnie z art. 39, w związku z art. 46 pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 247, ze zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych opracowań oraz zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – gminakrzykosy.pl/krzykosy/ w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, e-mail: marcin.mankowski@krzykosy.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Wójt Gminy Krzykosy. Ponadto Wójt Gminy Krzykosy zawiadamia, że informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na stronie BIP http://gminakrzykosy.pl/krzykosy/bip/urzad-gminy/klauzula-informacyjna.html oraz w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy.

Wójt Gminy Krzykosy
(-) Andrzej Janicki

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 17 czerwca 2021 r.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KRZYKOSY
z dnia 17 czerwca 2021 r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 741, ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krzykosy Uchwały Nr XXIII/219/2021 z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy.
Przedmiotem zmiany Studium jest wprowadzenie:

 • na działce o numerze ewidencyjnym 328/8 w Sulęcinku – przeznaczenia związanego z gospodarką odpadami – punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 • na działce o numerze ewidencyjnym 339/5 w Sulęcinku – przeznaczenia związanego ze sportem i rekreacją.


Zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 247, ze zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany Studium oraz zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – gminakrzykosy.pl/krzykosy/.
Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 247, ze zm.), informuję o możliwości składania wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: marcin.mankowski@krzykosy.pl
Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Krzykosy. Wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.

Ponadto Wójt Gminy Krzykosy zawiadamia, że informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na stronie BIP http://gminakrzykosy.pl/krzykosy/bip/urzad-gminy/klauzula-informacyjna.html oraz w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy.

Wójt Gminy Krzykosy
(-) Andrzej Janicki

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 17 czerwca 2021 r.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KRZYKOSY
z dnia 17 czerwca 2021 r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 741, ze zm.) oraz art. 39, w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krzykosy Uchwały Nr XXI/206/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy.
Przedmiotem zmiany miejscowego planu jest wprowadzenie zmian do tekstu ww. miejscowego planu.
Zgodnie z art. 39, w związku z art. 46 pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 247, ze zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych opracowań oraz zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – gminakrzykosy.pl/krzykosy/ w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, e-mail: marcin.mankowski@krzykosy.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Wójt Gminy Krzykosy. Ponadto Wójt Gminy Krzykosy zawiadamia, że informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na stronie BIP http://gminakrzykosy.pl/krzykosy/bip/urzad-gminy/klauzula-informacyjna.html oraz w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy.

Wójt Gminy Krzykosy
(-) Andrzej Janicki

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 19 kwietnia 2021 roku

Krzykosy, dnia 19.04.2021 r.

PL6722.ZPF.4.2.2020

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KRZYKOSY

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w zakresie energii ze źródeł odnawialnych

Na postawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 293, ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 247, ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, zwanego dalej „projektem miejscowego planu", wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30.04.2021 r do 24.05.2021 r w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.05.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, o godz. 10:00.

Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu miejscowego planu.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Krzykosy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.06.2021 r.

Wójt Gminy Krzykosy
(-) Andrzej Janicki


 Ikona DOC Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w zakresie energii ze źródeł odnawialnych [84 KB]
 Ikona DOC 
Uzasadnienie do uchwały [53KB]
 Ikona DOC Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w zakresie energii ze źródeł odnawialnych [228 KB]
 Ikona PDF Załącznik nr 1 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w zakresie energii ze źródeł odnawialnych [12,6 MB]
 Ikona PDF Załącznik nr 2 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w zakresie energii ze źródeł odnawialnych [9,01 MB]
 Ikona PDF Lokalizacja obszarów objętych opracowaniem [1,48 MB]
 Ikona PDF Oświadczenie [156 KB]

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 25 stycznia 2021 roku

Krzykosy, dnia 25.01.2021 r.

PL.6722.P.P.3.2.2020

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KRZYKOSY

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki o numerze ewidencyjnym 107/17 położonej w obrębie geodezyjnym Witowo

Na postawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 293, ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki o numerze ewidencyjnym 107/17 położonej w obrębie geodezyjnym Witowo, zwanego dalej „projektem miejscowego planu" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 05.02.2021 r. do 01.03.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19.02.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, o godz.10:00

Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu miejscowego planu.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Krzykosy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.03.2021 r.

Wójt Gminy Krzykosy
(-) Andrzej Janicki

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, email: krzykosy@wokiss.pl, tel.: +48 61 28 51 514, reprezentowany przez Wójta Gminy Krzykosy; Kontakt z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: odo24@wp.pl lub pisemnie na adres Administratora.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w szczególności art. 17.
3. Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt niniejsze materiały są przechowywane 25 lat od roku następnego po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy Krzykosy przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Krzykosy.
5. Składającemu przysługuje, na zasadach przewidzianych w RODO, prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, a odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.
7. W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO), prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Załączniki:
Ikona DOC 
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki o numerze ewidencyjnym 107/17 położonej w obrębie geodezyjnym Witowo [244 KB]
Ikona PDF 
Załącznik Nr 1 - Lokalizacja obszaru objętego opracowaniem [1,52 MB]
Ikona PDF 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie [155 KB]
Ikona DOC 
Uchwała w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki o numerze ewidencyjnym 107/17 położonej w obrębie geodezyjnym Witowo [79 KB]
Ikona PDF 
Załącznik Nr 1 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki o numerze ewidencyjnym 107/17 położonej w obrębie geodezyjnym Witowo [3,10 MB]
Ikona DOC 
Uzasadnienie [53 KB] 
Ikona TIF Bronisław [18,2 MB]

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 1 października 2020 roku

Krzykosy, 1 październik 2020 r.

Nr sprawy: PL.6722.Z.3.1.2019

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Zacisze, obręb geodezyjny Sulęcinek, gmina Krzykosy

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 w związku z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz uchwały Nr V/54/2019 z dnia 21 marca 2019 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Zacisze, obręb geodezyjny Sulęcinek, gmina Krzykosy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 09.10.2020 r. do 02.11.2020 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, w godzinach urzędowania. Przedmiotem planu jest wprowadzenie zmian w zakresie zagospodarowania przedmiotowych terenów – w tym korekta układu komunikacyjnego.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30.10.2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte.

Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krzykosy, a także ustnie do protokołu – w terminie do dnia 17 listopada 2020 r. Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Wójt Gminy Krzykosy.

Wójt Gminy Krzykosy
(-) inż. Andrzej Janicki

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, email: krzykosy@wokiss.pl, tel.: +48 61 28 51 514, reprezentowany przez Wójta Gminy Krzykosy; Kontakt z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: odo24@wp.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w szczególności art. 17.
 3. Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt niniejsze materiały są przechowywane 25 lat od roku następnego po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy Krzykosy przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Krzykosy.
 5. Składającemu przysługuje, na zasadach przewidzianych w RODO, prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, a odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.
 7. W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO), prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ikona DOC Wniosek do procedury miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [28 KB]
Ikona PDF Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Zacisze, obręb geodezyjny Sulęcinek, gmina Krzykosy [592 KB]
Ikona PDF Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Zacisze, obręb geodezyjny Sulęcinek, gmina Krzykosy [6,83 MB]
Ikona PDF Uchwała Rady Gminy Krzykosy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Zacisze, obręb geodezyjny Sulęcinek, gmina Krzykosy [341 KB]

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 7 września 2020 roku

Krzykosy, dnia 07.09.2020 r.

PL.6720.S.F.4.2.2020

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KRZYKOSY

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293, ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 17.09.2020 r. do 09.10.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 07.10.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, o godz. 10:00

Zgodnie z art. 11 pkt. 8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Krzykosy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.10.2020 r.

Wójt Gminy Krzykosy 
/-/ inż. Andrzej Janicki


Załączniki:
Ikona DOC Uchwała w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy [43 KB]
Ikona PDF Załącznik Nr 1 - Lokalizacja obszarów objętych opracowaniem [1,48 MB]
Ikona PDF Załącznik Nr 2 - Oświadczenie [156 KB]
Ikona JPG Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy [28,9 MB]
Ikona PDF Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy [472 KB]
Ikona PDF Zmiana Nr 6 - Kierunki [167 KB]
Ikona PDF Zmiana Nr 6 - Uwarunkowania [192 KB]

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 1 czerwca 2020 roku

Krzykosy, dnia 01.06.2020 r.

PL.6720.S.P.3.2.2019

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KRZYKOSY

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293, ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 15.06.2020 r. do 07.07.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 06.07.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, o godz. 10:00

Zgodnie z art. 11 pkt. 8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu miejscowego planu.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Krzykosy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2020 r.

Wójt Gminy Krzykosy 
/-/ inż. Andrzej Janicki


Załączniki:
Ikona PDF Studium [2,83 MB]
Ikona DOC Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy [204 KB]
Ikona DOC 
Zmiana Nr 4 [52 KB]
Ikona DOC Zmiana Nr 5 [65 KB]
Ikona DOC Przewidywane znaczące oddziaływania, jakie spowoduje realizacja zapisów projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy [45 KB]
Ikona PDF Lokalizacja obszaru objętego opracowaniem [1,53 MB]

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 21 kwietnia 2020 roku

PL.6722.ZPF.1.1.2020

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KRZYKOSY
z dnia 21.04.2020 r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w zakresie energii ze źródeł odnawialnych

    Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz art. 39, w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283, ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krzykosy Uchwały Nr XII/127/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.

    Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
    Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
    Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 162, ze zm.),, na adres: Urząd Gminy Krzykosy. ul. Główna 37, 63 –024 Krzykosy; marcin.mankowski@krzykosy.pl

    Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Wójt Gminy Krzykosy.

Wójt Gminy Krzykosy
(-) Andrzej Janicki   

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 10 lutego 2020 roku

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KRZYKOSY
z dnia 10.02.2020 r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki o numerze ewidencyjnym 107/17 położonej w obrębie geodezyjnym Witowo

    Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, ze zm.) oraz art. 39, w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krzykosy Uchwały Nr IX/88/2019 z dnia 12 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki o numerze ewidencyjnym 107/17 położonej w obrębie geodezyjnym Witowo.

    Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
    Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
    Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 162, ze zm.),, na adres: Urząd Gminy Krzykosy. ul. Główna 37, 63 –024 Krzykosy; marcin.mankowski@krzykosy.pl

    Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Wójt Gminy Krzykosy.

Wójt Gminy Krzykosy
(-) Andrzej Janicki   

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 27 stycznia 2020 roku

Krzykosy, dnia 27.01.2020 r.

PL.6722.PG.DG.4.2.2019

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KRZYKOSY

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w zakresie eksploatacji kruszywa oraz działalności gospodarczej - część B

Na postawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w zakresie eksploatacji kruszywa oraz działalności gospodarczej - część B, zwanego dalej „projektem miejscowego planu" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 07.02.2020 r. do 29.02.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18.02.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, o godz.10:00

Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu miejscowego planu.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Krzykosy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.03.2020 r.

Wójt Gminy Krzykosy
(-) Andrzej Janicki    

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 3 stycznia 2020 roku

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KRZYKOSY
z dnia 03.01.2020 r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

    Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz.1945, ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ,ze zm.); zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krzykosy uchwały Nr IX/89/2019 z dnia 12 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy. Przedmiotem zmiany Studium jest wprowadzenie na obszarze gminy Krzykosy terenów lokalizacji systemów instalacji fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 100kW.

    Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany Studium w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
    Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
    Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 162, ze zm.),, na adres: Urząd Gminy Krzykosy. ul. Główna 37, 63 –024 Krzykosy; marcin.mankowski@krzykosy.pl

    Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Wójt Gminy Krzykosy.

Wójt Gminy Krzykosy
(-) Andrzej Janicki    

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 22 listopada 2019 roku

Krzykosy, dnia 22.11.2019 r.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KRZYKOSY

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w zakresie eksploatacji kruszywa oraz działalności gospodarczej - część A

    Na postawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w zakresie eksploatacji kruszywa oraz działalności gospodarczej - część A, zwanego dalej „projektem miejscowego planu" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 06.12.2019 r. do 31.12.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach.

    Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19.12.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, o godz. 10:00.

    Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu miejscowego planu.

    Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Krzykosy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.01.2020 r.

Wójt Gminy Krzykosy
(-) Andrzej Janicki   

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 13 sierpnia 2019 roku

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KRZYKOSY
z dnia 13.08.2019 r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

    Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz.1945, ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ,ze zm.); zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krzykosy uchwały Nr VII/69/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy.

    Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany Studium w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
    Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
    Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 162, ze zm.),, na adres: Urząd Gminy Krzykosy. ul. Główna 37, 63 –024 Krzykosy; marcin.mankowski@krzykosy.pl

    Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Wójt Gminy Krzykosy.

Z up. Wójta    
(-) Ewa Tomczak
Sekretarz Gminy

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 15 kwietnia 2019 roku

Krzykosy, 15 kwiecień 2019 r.

Nr sprawy: PL.6722.Z.1.2.2019

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ul. Zacisze, obręb geodezyjny Sulęcinek, gmina Krzykosy

    Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krzykosy uchwały Nr V/54/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Zacisze, obręb geodezyjny Sulęcinek, gmina Krzykosy. Przedmiotem planu jest wprowadzenie zmian w zakresie zagospodarowania przedmiotowych terenów – korekta układu komunikacyjnego w rejonie działek oznaczonych numerami ewid.: 361/11 i 361/2.

    Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, w terminie do dnia 13.05.2019 r. i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

    Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy (e-mail: marcin.mankowski@krzykosy.pl).
    Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Wójt Gminy Krzykosy.

Wójt Gminy Krzykosy
(-) Andrzej Janicki    

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 8.11.2018 r.

Krzykosy, dnia 08.11.2018 r.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KRZYKOSY

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Murzynowo Leśne, gmina Krzykosy

    Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLVII/323/2014 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 października 2014 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Murzynowo Leśne, gmina Krzykosy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16.11.2018 r. do 10.12.2018 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, w godzinach urzędowania.
    Przedmiotem zmiany planu jest realizacja inwestycji polegającej na wydobyciu kruszywa naturalnego.
    Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.12.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy.
    Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu zmiany planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy w Krzykosach lub na adres e-mail: krzykosy@wokiss.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.12.2018 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Wójt Gminy Krzykosy.

Wójt Gminy Krzykosy
(-) Andrzej Janicki   

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 17.09.2018 r.

Krzykosy, dnia 17.09.2018 r.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KRZYKOSY

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadzającego w gminie Krzykosy tereny pod instalacje fotowoltaiczne.

Na postawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073, ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, zwanego dalej „projektem miejscowego planu" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28.09.2018 r. do 18.10.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.10.2018r. w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, o godz. 10:00

Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu miejscowego planu.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Krzykosy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.11.2018r.

Wójt Gminy     
(-)Andrzej Janicki

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 12.07.2018 r.

Krzykosy, dnia 12.07.2018 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Garby, gmina Krzykosy

    Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwały Nr X/50/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 24 września 2015 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Garby, gmina Krzykosy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20.07.2018 r. do 10.08.2018 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, w godzinach urzędowania.
    Przedmiotem zmiany planu jest realizacja inwestycji polegającej na wydobyciu kruszywa naturalnego.
    Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 06.08.2018 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy.
    Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu zmiany planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy w Krzykosach lub na adres e-mail: krzykosy@wokiss.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.08.2018 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Wójt Gminy Krzykosy.

Wójt Gminy Krzykosy
(-) Andrzej Janicki   

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 04.07.2018 r.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KRZYKOSY
z dnia 04.07.2018 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, w zakresie eksploatacji kruszywa oraz działalności gospodarczej

    Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 39, w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krzykosy Uchwały Nr XLVII/285/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, w zakresie eksploatacji kruszywa oraz działalności gospodarczej.

    Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
    Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
    Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w Ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1579, z późn. zm.), na adres: Urząd Gminy Krzykosy. ul. Główna 37, 63 – 024 Krzykosy; marcin.mankowski@krzykosy.pl

    Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Wójt Gminy Krzykosy.

Wójt Gminy Krzykosy
(-) Andrzej Janicki   

Projekt zmiany studium

Portable Document Format Prognoza oddziaływania na środowisko [pdf]
Portable Document Format Projekt zmiany studium cz. 1 [pdf]
Portable Document Format Projekt zmiany studium cz. 2 [pdf]
Portable Document Format Lokalizacja obszarów objętych opracowaniem [pdf]
Portable Document Format Przewidywane znaczące oddziaływania [pdf]
Portable Document Format Mapa [pdf]

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 07.05.2018 r.

Krzykosy, dnia 07.05.2018 r.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KRZYKOSY

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

    Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073, 1566) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1405, 1566, 1999) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy wprowadzającego nowe tereny eksploatacji kruszywa naturalnego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 17.05.2018 r. do 07.06.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach.

    Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 06.06.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, o godz. 10:00

    Zgodnie z art. 11 pkt. 8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

    Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Krzykosy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.06.2018 r.

Wójt Gminy Krzykosy
(-) Andrzej Janicki   

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 16.04.2018 r.

Krzykosy, dnia 16.04.2018 r.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KRZYKOSY

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, obejmującego działkę nr 12 w Pięczkowie

    Na postawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073, ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, obejmującego działkę nr 12 w Pięczkowie, zwanego dalej „projektem miejscowego planu" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26.04.2018 r. do 17.05.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16.05.2018r. w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, o godz. 10:00

Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu miejscowego planu.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Krzykosy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.06.2018 r.

Wójt Gminy    
(-)Andrzej Janicki

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 03.04.2018 r.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KRZYKOSY
z dnia 03.04.2018 r.

o możliwości składaniu wniosków dotyczących zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w zakresie wyznaczenia nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową i zagrodową

    W związku z przygotowaniami do rozpoczęcia procedury zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w zakresie wyznaczenia nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową i zagrodową informuję o możliwości składania wniosków w tym zakresie. Zainteresowani mogą składać wnioski do dnia 30.04.2018 r.
    Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku, oznaczenie nieruchomości której dotyczy oraz załączniki ( kopię mapy zasadniczej, wypis z rejestru gruntów).
    Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 262, z późn. zm), na adres: Urząd Gminy Krzykosy. ul. Główna 37, 63 –024 Krzykosy; marcin.mankowski@krzykosy.pl

Wójt Gminy     
(-) Andrzej Janicki 

Projekt zmiany studium

pdf Prognoza oddziaływania na środowisko [pdf]
pdf Projekt zmiany studium cz. 1 [pdf]
pdf Projekt zmiany studium cz. 2 [pdf]
pdf Lokalizacja obszarów objętych opracowaniem [pdf]
pdf Przewidywane znaczące oddziaływania [pdf]
pdf Oświadczenie [pdf]
pdf Mapa [pdf]

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

Krzykosy, dnia 05.03.2018r. 

OGŁOSZENIE 
WÓJTA GMINY KRZYKOSY
  

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073, 1566) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1405, 1566, 1999) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy wprowadzającego nowe tereny aktywizacji gospodarczej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 16.03.2018r. do 05.04.2018r. w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 05.04.2018r. w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, o godz. 10:00

Zgodnie z art. 11 pkt. 8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Krzykosy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.04.2018 r. 

Wójt Gminy Krzykosy
(-) Andrzej Janicki  

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Krzykosy, dnia 19.02.2018 r. 


OGŁOSZENIE 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Murzynowo Leśne, gmina Krzykosy 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLVII/323/2014 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 października 2014 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Murzynowo Leśne, gmina Krzykosy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 02.03.2018 r. do 26.03.2018 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, w godzinach urzędowania.
Przedmiotem zmiany planu jest realizacja inwestycji polegającej na wydobyciu kruszywa naturalnego.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26.03.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy.
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu zmiany planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy w Krzykosach lub na adres e-mail: krzykosy@wokiss.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.04.2018 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Wójt Gminy Krzykosy. 

Wójty Gminy Krzykosy
(-) Andrzej Janicki    

Projekt zmiany studium

pdf Mapa [pdf]  

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

Krzykosy, dnia 08.01.2018r. 

OGŁOSZENIE 
WÓJTA GMINY KRZYKOSY 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

Na podstawie art. 11 pkt.7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1405, 1566, 1999) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 19.01.2018 r. do 12.02.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach.  

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 09.02.2018r. w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy o godz. 10:00

Zgodnie z art. 11 pkt. 8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu miejscowego planu.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Krzykosy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.03.2018r. 

Wójt Gminy Krzykosy
(-) inż. Andrzej Janicki 

Uchwała Nr XXXII/201/2017 z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/175/2016 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Stu

UCHWAŁA NR XXXII/201/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 maja 2017 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/175/2016 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

 

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778, ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

 1. W §1, ust. 2 uchwały Nr XXVIII/175/2016 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2016r. zmienionej uchwałą Nr XXIX/183/2017 Rady Gminy Krzykosy z dnia 23 lutego 2017r. dodaje się pkt. 17 o brzmieniu:

„17) w obrębie geodezyjnym Murzynowo Leśne  - o numerach ewidencyjnych 341, 408"

 1. Do uchwały, której dotyczy zmiana, dodaje się kolejny załącznik, na którym wskazano granice terenu wymienionego w ust. 1; załącznik ten jest integralną częścią niniejszej uchwały. 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

 

Uchwała Nr XXIX/184/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

UCHWAŁA NR XXIX/184/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 23 lutego 2017 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

 

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.     Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, uchwalonego uchwałą Nr XVIII/104/2000 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 czerwca 2000r. z późniejszymi zmianami, dalej zwanej zmianą Studium.

2.     Zmiana Studium dotyczy terenów, obejmujących działki gruntu lub ich części, które wskazano na mapach stanowiących załączniki graficzne do niniejszej uchwały o numerach od 1 do 14.

3.     Dopuszcza się uchwalanie zmiany Studium w częściach zgodnie z załącznikami o których mowa w §1 ust .2.

§ 2

Zakres ustaleń zmiany Studium będzie obejmował problematykę zgodną z przepisami art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XXIX/183/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/175/2016 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studi

UCHWAŁA NR XXIX/183/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 23 lutego 2017 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/175/2016 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

 

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778, ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

 1. W Uchwale Nr XXVIII/175/2016 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, dodaje się:

1)     w §1, ust. 2 - pkt. 13 o brzmieniu: „13) w obrębie geodezyjnym Garby - o numerach ewidencyjnych 36 i 160/2 "

2)     w §1, ust. 2 - pkt. 14 o brzmieniu: „14) w obrębie geodezyjnym Garby - o numerach ewidencyjnych 172, 173, 175, 176, 177/1, 180 i 181"

3)     w §1, ust. 2 - pkt. 15 o brzmieniu: „15) w obrębie geodezyjnym Pięczkowo - o numerze ewidencyjnym 669."

4)     w §1, ust. 2 - pkt. 16 o brzmieniu: „16) w obrębie geodezyjnym Garby - o numerze ewidencyjnym 34 "

 1. Do uchwały, której dotyczy zmiana, dodaje się cztery kolejne załączniki, na których wskazano granice terenów wymienionych w ust. 1 pkt. 1, pkt. 2, pkt. 3 i pkt. 4; załączniki te są integralną częścią niniejszej uchwały.
 2. Pozostałe zapisy uchwały określonej w § 1, ust. 1, nie ulegają zmianie.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XXIX/182/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

UCHWAŁA NR XXIX/182/2017
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 23 lutego 2017 roku
 

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

   § 1.      

1.     Uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, uchwalonego uchwałą Nr XVIII/104/2000 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 czerwca 2000 r. z późniejszymi zmianami, zwaną dalej „zmianą studium".

2.     Zmiana Studium dotyczy  terenów:

1)     działek o numerach ewidencyjnych 73, 74, 75, 68/1, 68/2, 68/3 w obrębie Młodzikowo oznaczonych jako zm. 3a;

2)     działki o numerze ewidencyjnym 47/4 w obrębie Młodzikowo oznaczonej jako zm. 3b;

3)     działki o numerze ewidencyjnym 104/2 w obrębie Młodzikowo oznaczonej jako zm. 3c;

4)     działek o numerach ewidencyjnych 43/15, 43/16, 43/17 w obrębie Młodzikowo oznaczonych jako zm. 3d;

5)     części działki o numerze ewidencyjnym 96/1 w obrębie Solec oznaczonej jako zm. 3e;

6)     działek o numerach ewidencyjnych 223/1, 223/2. 223/3, 223/4, 223/5 w obrębie Miąskowo oznaczonych jako zm. 3f;

7)     części działki o numerze ewidencyjnym 204/10 w obrębie Miąskowo oznaczonej jako zm. 3g;

8)     działek o numerach ewidencyjnych 218/1, 218/2, 218/4, 218/5, 202/1, 202/2, 200/6 w obrębie Miąskowo oznaczonych jako zm. 3h;

9)     działki o numerze ewidencyjnym 227/2 w obrębie Miąskowo oznaczonej jako zm. 3i;

10) działki o numerze ewidencyjnym 46 w obrębie Miąskowo oznaczonej jako zm. 3j;

11) działek o numerach ewidencyjnych 790 i 791 w obrębie Pięczkowo oznaczonych jako zm. 3k;

12) działki o numerze ewidencyjnym 12 w obrębie Pięczkowo oznaczona jako zm. 3l.

 

   § 2.      

Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1)     załącznik nr 1 - ujednolicony tekst studium składający się z dwóch części zatytułowanych:

a)     część I - „Gmina Krzykosy - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Uwarunkowania",

b)     część II - „Gmina Krzykosy - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Kierunki zagospodarowania";

2)     załącznik nr 2 - ujednolicony rysunek studium, zatytułowany „Krzykosy - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego";

3)     załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Gminy Krzykosy o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu zmiany studium wniesionych przez osoby prawne i fizyczne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej.

   § 3.      

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

   § 4.      

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XXVIII/175/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

UCHWAŁA NR XXVIII/175/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 grudnia 2016 roku

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

 

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 788, ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1  1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, uchwalonego uchwałą Nr XVIII/104/2000 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 czerwca 2000r. z późniejszymi zmianami, dalej zwanej zmianą Studium.

2. Zmiana Studium dotyczy terenów, obejmujących następujące działki gruntu lub ich części:

1)      w obrębie geodezyjnym Murzynowo Leśne - o numerach ewidencyjnych: 235, 236, 237, 238, i 234/1;

2)     w obrębie geodezyjnym Krzykosy - o numerach ewidencyjnych: 57 i 58

3)     w obrębie geodezyjnym Garby - o numerze ewidencyjnym 33;

4)     w obrębie geodezyjnym Garby - o numerze ewidencyjnym 35;

5)     w obrębie geodezyjnym Garby - o numerze ewidencyjnym 39;

6)     w obrębie geodezyjnym Garby - o numerze ewidencyjnym 137/1 i 138;

7)     w obrębie geodezyjnym Garby - o numerze ewidencyjnym 162/1;

8)     w obrębie geodezyjnym Garby - o numerze ewidencyjnym 170;

9)     w obrębie geodezyjnym Garby - o numerze ewidencyjnym 171;

10) w obrębie geodezyjnym Garby - o numerze ewidencyjnym 165/1 i 37/1;

11) w obrębie geodezyjnym Garby - o numerze ewidencyjnym 27;

12) w obrębie geodezyjnym Garby - o numerze ewidencyjnym 5;

3.Granice obszarów, których dotyczy zmiana Studium, wskazano na mapach stanowiących załączniki graficzne do niniejszej uchwały.

4.Dopuszcza się uchwalanie zmian Studium w częściach zgodnie z §1 ust .2.

 

§ 2 Zakres ustaleń zmiany Studium będzie obejmował problematykę zgodną z przepisami art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KRZYKOSY
z dnia 27.10.2016 r. 

o możliwości składaniu wniosków dotyczących zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy w zakresie wyznaczenia nowych terenów pod aktywizację gospodarczą

W związku z przygotowaniami do rozpoczęcia procedury zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy w zakresie wyznaczenia nowych terenów pod aktywizację gospodarczą informuję o możliwości składania wniosków w tym zakresie. Zainteresowani mogą składać wnioski do dnia 18.11.2016 r.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z późn. zm), na adres: Urząd Gminy Krzykosy. ul. Główna 37, 63 –024 Krzykosy; marcin.mankowski@krzykosy.pl.

 

Wójt Gminy Krzykosy 
(-) inż. Andrzej Janicki

Uchwała Nr VII/36/2015 o zmianie Studium

Uchwała Nr VII/36/2015
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 20 maja 2015 r.

 

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, obejmującej tereny w Murzynowie Leśnym i Garbach

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, uchwalonego uchwałą Nr XVIII/104/2000 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 czerwca 2000 r. z późniejszymi zmianami, zwaną dalej „zmianą studium".

2. Zmiana Studium dotyczy  terenów: w obrębie ewidencyjnym Murzynowo Leśne - działek o numerach ewidencyjnych 7, 8, 10/1 i 10/2 oraz w obrębie geodezyjnym Garby  - działki o numerze ewidencyjnym 40 i części działki o numerze ewidencyjnym 28/2.

§ 2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1)     załącznik nr 1 - ujednolicony tekst studium składający się z dwóch części zatytułowanych:

a)     część I - „Gmina Krzykosy - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Uwarunkowania",

b)     część II - „Gmina Krzykosy - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Kierunki zagospodarowania";

2)     załącznik nr 2 - ujednolicony rysunek studium, zatytułowany „Krzykosy - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego";

3)     załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Gminy Krzykosy o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu zmiany studium wniesionych przez osoby prawne i fizyczne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Krzykosy

Uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Krzykosy: