Zarządzenia 2019

Nr zarządzeniaData podpisaniaTytuł zarządzenia (w sprawie)
   
Styczeń
9/2019 10.I.2019 r. w sprawie zmiany dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości dla ewidencji księgowej budżetu gminy Krzykosy oraz jednostki budżetowej Urzędu Gminy Krzykosy
10/2019 28.I.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
11/2019 28.I.2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Krzykosy na 2019 rok
12/2019 28.I.2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
13/2019 29.I.2019 r. w sparwie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzykosy
14/2019 31.I.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
15/2019 31.I.2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Krzykosy na 2019 rok
     
Luty
15a/2019 1.II.2019 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości
16/2019 25.II.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Sulęcinku
17/2019 25.II.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sulęcinie
18/2019 25.II.2019 r. w sprawie wzajemnych rozliczeń między jednostkami w ewidencji i łącznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
     
Marzec
19/2019 1.III.2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach do wyłonienia podmiotu świadczącego usługi prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych
20/2019 12.III.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
21/2019 20.III.2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Sulęcinku oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sulęcinie
22/2019 20.III.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Pięczkowie
23/2019 20.III.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Murzynowie Leśnym
24/2019 21.III.2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Krzykosy na 2019 rok
     
Kwiecień
25/2019 17.IV.2019 r. w sprawie powołanie komisji konkursowej
     
Maj
26/2019 7.V.2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Krzykosy na 2019 rok
27/2019 8.V.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej własność gminy Krzykosy
28/2019 8.V.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej własność gminy Krzykosy
29/2019 8.V.2019 r.  w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Pięczowie 
30/2019  8.V.2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Murzynowie Leśnym
31/2019 8.V.2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sulęcinie
32/2019 8.V.2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Sulęcinku
33/2019 23.V.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
34/2019 23.V.2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Krzykosach na 2019 rok
35/2019 31.V.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
36/2019 31.V.2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Krzykosach na 2019 rok
37/2019  31.V.2019 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w zasobach Urzędu Gminy w Krzykosach"
     
Czerwiec
38/2019 7.VI.2019 r. w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Murzynowie Leśnym
38A/2019 7.VI.2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Murzynowie Leśnym
39/2019 7.VI.2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Pięczkowie
39A/2019 13.VI.2019 r. w sprawie planus finansowego Urzędu Gminy Krzykosy na 2019 rok
40/2019 14.VI.2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krzykosy
41/2019 14.VI.2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krzykosy
42/2019 28.VI.2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Osowskiej-Dziuba - Dyrektorowi Zespołu Szkół w Krzykosach
43/2019 28.VI.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
44/2019 28.VI.2019 r. w sprawie zmiany w planu finansowego Urzędu Gminy Krzykosy na 2019 rok
     
Lipiec
45/2019  3.VII.2019 r. w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego i przekazania do użytkowania inwestycji "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wygranka"
46/2019 3.VII.2019 r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
47/2019 18.VII.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 
48/2019  18.VII.2019 r. w sprawie zmiany w planu finansowego Urzędu Gminy Krzykosy na 2019 rok 
49/2019 19.VII.2019 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Krzykosy
     
Sierpień
50/2019 20.VIII.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 
51/2019 20.VIII.2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Krzykosy na 2019 rok
52/2019 28.VIII.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 
53/2019 28.VIII.2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Krzykosy na 2019 rok
54/2019 30.VIII.2019 r. w sprawie stosowania i weryfikacji wykazu podatników VAT przy dokonywaniu płatności dla podatników VAT za nabyte towary i usługi - biała lista podatników
     
Wrzesień
55/2019 9.IX.2019 r. w sprawie przekazania do użyczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krzykosy
56/2019 12.IX.2019 r.  w sprawie zmiany w planu finansowego Urzędu Gminy Krzykosy na 2019 rok 
57/2019 25.IX.2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz wynajmu pomieszczeń gospodarczych - garaży na terenie Gminy Krzykosy 
58/2019 25.IX.2019 r. w sprawie ustalenia zmiany odpłatności za wynajem lokali użytkowych na terenie Gminy Krzykosy 
59/2019 25.IX.2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz wynajem pomieszczeń gospodarczych tworzących Wspólnotę Mieszkaniową w budynku Garby 27 
60/2019 25.IX.2019 r. w sprawie opłat za centralne ogrzewanie w budynkach komunalnych na terenie Gminy Krzykosy 
61/2019 27.IX.2019 r. w sprawie przekazania do użyczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krzykosy
62/2019 27.IX.2019 r. w sprawie przekazania do użyczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krzykosy
63/2019 27.IX.2019 r.  w sprawie zmiany dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości dla ewidencji księgowej budżetu gminy Krzykosy oraz jednostki budżetowej Urzędu Gminy Krzykosy
64/2019 30.IX.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
65/2019 30.IX.2019 r. w sprawie zmiany w planu finansowego Urzędu Gminy Krzykosy na 2019 rok  
     
Październik
66/2019 4.X.2019 r. w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu na rok 2019 "Rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie"
67/2019 4.X.2019 r.  w sprawie wprowadzenia zasad stosowania podzielnej płatności VAT w Gminie Krzykosy oraz jej jednostkach organizacyjnych
68/2019 11.X.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
69/2019 11.X.2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Krzykosy na 2019 rok  
70/2019 14.X.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dierżawy stanowiącej własność gminy Krzykosy
71/2019 18.X.2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Krzykosy
72/2019 29.X.2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Krzykosy na 2019 rok
73/2019 30.X.2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w 2019 r.
74/2019 30.X.2019 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
     
Listopad
75/2019 12.XI.2019 r. w sprawie wprowadzenia "Polityki kluczy w Urzędzie Gminy w Krzykosach"
76/2019 14.XI.2019 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2020-2030
77/2019 14.XI.2019 r. w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Krzykosy na 2020 rok
78/2019 26.XI.2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Krzykosy na 2019 rok  
79/2019 26.XI.2019 r.

w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Gminy Krzykosy na 2020 rok  

     
Grudzień
80/2019  17.XII.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
81/2019 17.XII.2019 r. w sprawie zmiany w planu finansowego Urzędu Gminy Krzykosy na 2019 rok  
82/2019 18.XII.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok  
83/2019  30.XII.2019 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Krzykosy na 2019 rok 

84/2019  30.XII.2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Krzykosy na 2020 rok   
85/2019  30.XII.2019 r. w sprawie planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok