WAŻNE!

Zarządzenia 2016

Zarządzenie Nr 139/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 139/2016

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 29 grudnia 2016r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

 

Na podstawie art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/85/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok zmienionej:

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 88/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVI/92/2016 z dnia 22 marca 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVII/98/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVIII/112/2016 z dnia 13 czerwca 2016r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 96/2016 z dnia 15 czerwca 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XIX/116/2016 z dnia 16 czerwca 2016r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 100/2016 z dnia 28 czerwca 2016r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 104/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXI/132/2016 z dnia 5 sierpnia 2016r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 107/2016 z dnia 22 sierpnia 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXII/135/2016 z dnia 9 września 2016r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 112/2016 z dnia 20 września 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIII/137/2016 z dnia 30 września 2016r

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIV/151/2016 z dnia 27 października 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXVI/161/2016 z dnia 25 listopada 2016r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 132/2016 z dnia 5 grudnia 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXVII/167/2016 z dnia 20 grudnia 2016r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 138/2016 z dnia 28 grudnia 2016r. 

wprowadza się następujące zmiany:

  1. Dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. 1. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:

Wójt Gminy Krzykosy: inż. Andrzej Janicki

Zarządzenie Nr 138/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 138/2016

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 28 grudnia 2016r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

 

Na podstawie art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/85/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok zmienionej:

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 88/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVI/92/2016 z dnia 22 marca 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVII/98/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVIII/112/2016 z dnia 13 czerwca 2016r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 96/2016 z dnia 15 czerwca 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XIX/116/2016 z dnia 16 czerwca 2016r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 100/2016 z dnia 28 czerwca 2016r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 104/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXI/132/2016 z dnia 5 sierpnia 2016r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 107/2016 z dnia 22 sierpnia 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXII/135/2016 z dnia 9 września 2016r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 112/2016 z dnia 20 września 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIII/137/2016 z dnia 30 września 2016r

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIV/151/2016 z dnia 27 października 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXVI/161/2016 z dnia 25 listopada 2016r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 132/2016 z dnia 5 grudnia 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXVII/167/2016 z dnia 20 grudnia 2016r.

 

 

wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. Dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
  3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację programów rozwiązywania problemów alkoholowych oraz realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w 2016r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

  1. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Zarządzenie wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Gminy.

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:

Wójt Gminy Krzykosy: inż. Andrzej Janicki

Zarządzenie Nr 132/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 132/2016

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 5 grudnia 2016r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

 

Na podstawie art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/85/2016 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016rok,

zmienionej:

Zarządzeniem Nr 88/2016 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 29 stycznia 2016r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVI/92/2016 z dnia 22 marca 2016r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVII/98/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVIII/112/2016 z dnia 13 czerwca 2016r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 96/2016 z dnia 15 czerwca 2016r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XIX/116/2016 z dnia 16 czerwca 2016r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 100/2016 z dnia 28 czerwca 2016r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 104/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXI/132/2016 z dnia 5 sierpnia 2016r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 107/2016 z dnia 22 sierpnia 2016r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXII/135/2016 z dnia 9 września 2016r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 112/2016 z dnia 20 września 2016r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIII/137/2016 z dnia 30 września 2016r.,

 

wprowadza się następujące zmiany:

  1. Zwiększa się dochody o kwotę 207.228,00 zł i po zmianach wynoszą 26.633.882,24 zł, w tym:

- dochody bieżące 25.929.806,66 zł,

- dotacje na zadania zlecone 7.491.314,24 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

  1. Zwiększa się wydatki o kwotę 207.228,00 zł i po zmianach wynoszą 29.123.882,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące 24.659.468,24 zł,

- dotacje na zadania zlecone 7.491.314,24 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1.W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

            2.W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

            3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:

Wójt Gminy Krzykosy: inż. Andrzej Janicki

Zarządzenie Nr 129/2016 z dnia 14 listopada 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 129/2016

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 14 listopada 2016r.

 

w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Krzykosy na 2017 rok

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz na podstawie art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Krzykosy na 2017 rok wraz z objaśnieniami w wersji określonej w projekcie uchwały budżetowej wraz z załącznikami i przedkłada się te materiały Radzie Gminy Krzykosy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Wójt Gminy Krzykosy inż. Andrzej Janicki

Zarządzenie Nr 128/2016 z dnia 14 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr 128/2016

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 14 listopada 2016 roku

 

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2017-2027          

 

            Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

 

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2017-2027 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2017-2027 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Krzykosy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Wójt Gminy Krzykosy: inż. Andrzej Janicki

Zarządzenie Nr 112/2016 z dnia 20 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 112/2016

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 20 września 2016r.

   

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

 

Na podstawie art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/85/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok zmienionej:

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 88/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVI/92/2016 z dnia 22 marca 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVII/98/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVIII/112/2016 z dnia 13 czerwca 2016r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 96/2016 z dnia 15 czerwca 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XIX/116/2016 z dnia 16 czerwca 2016r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 100/2016 z dnia 28 czerwca 2016r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 104/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXI/132/2016 z dnia 5 sierpnia 2016r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 107/2016 z dnia 22 sierpnia 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXII/135/2016 z dnia 9 września 2016r.

 

wprowadza się następujące zmiany:

 

1.      Zwiększa się dochody o kwotę 1.580.226,99 zł i po zmianach wynoszą 26.484.028,44 zł,

w tym:

- dochody bieżące 25.779.952,86 zł,

- dotacje na zadania zlecone 7.443.351,44 zł,

 zgodnie z załącznikiem nr 1

2.      Zwiększa się wydatki o kwotę 1.580.226,99 zł i po zmianach wynoszą 28.974.028,44 zł,

 w tym:

 - wydatki bieżące 24.487.154,44 zł,

 - wydatki na zadania zlecone 7.443.351,44 zł,

 zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:

Wójt: inż. Andrzej Janicki

Zarządzenie Nr 109/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.

  

Zarządzenie Nr 107/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 107/2016

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 22 sierpnia 2016r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

 

Na podstawie art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/85/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok zmienionej:

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 88/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVI/92/2016 z dnia 22 marca 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVII/98/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVIII/112/2016 z dnia 13 czerwca 2016r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 96/2016 z dnia 15 czerwca 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XIX/116/2016 z dnia 16 czerwca 2016r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 100/2016 z dnia 28 czerwca 2016r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 104/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXI/132/2016 z dnia 5 sierpnia 2016r.

 

wprowadza się następujące zmiany:

 

1.      Zwiększa się dochody o kwotę 58.370,00 zł i po zmianach wynoszą 23.940.578,45 zł,

w tym:

- dochody bieżące 23.162.878,45 zł,

- dotacje na zadania zlecone 4.974.330,45 zł,

 zgodnie z załącznikiem nr 1

2.      Zwiększa się wydatki o kwotę 58.370,00 zł i po zmianach wynoszą 27.210.578,45 zł,

 w tym:

 - wydatki bieżące 21.853.704,45 zł,

 - wydatki na zadania zlecone 4.974.330,45 zł,

 zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Gminy.

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:

Wójt: inż. Andrzej Janicki

Zarządzenie Nr 104/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 104/2016

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 30 czerwca 2016r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

 

Na podstawie art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/85/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok zmienionej:

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 88/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVI/92/2016 z dnia 22 marca 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVII/98/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVIII/112/2016 z dnia 13 czerwca 2016r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 96/2016 z dnia 15 czerwca 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XIX/116/2016 z dnia 16 czerwca 2016r.

 

wprowadza się następujące zmiany:

 

1.      Zmniejsza się dochody o kwotę 4.000,00 zł i po zmianach wynoszą 23.798.127,51 zł,

w tym:

- dochody bieżące 23.020.427,51 zł,

- dotacje na zadania zlecone 4.869.068,51 zł,

 zgodnie z załącznikiem nr 1

2.      Zmniejsza się wydatki o kwotę 4.000,00 zł i po zmianach wynoszą 27.068.127,51 zł,

 w tym:

 - wydatki bieżące 21.711.253,51 zł,

 - wydatki na zadania zlecone 4.869.068,51 zł,

 zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:

Wójt: inż. Andrzej Janicki

Zarządzenie Nr 100/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 100/2016

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 28 czerwca 2016 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

 

Na podstawie art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/85/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok zmienionej:

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 88/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVI/92/2016 z dnia 22 marca 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVII/98/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVIII/112/2016 z dnia 13 czerwca 2016r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 96/2016 z dnia 15 czerwca 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XIX/116/2016 z dnia 16 czerwca 2016r.

 

wprowadza się następujące zmiany:

 

1.      Zwiększa się dochody o kwotę 505.400,00 zł i po zmianach wynoszą 23.802.127,51 zł,

w tym:

- dochody bieżące 23.024.427,51 zł,

- dotacje na zadania zlecone 4.873.068,51 zł,

 zgodnie z załącznikiem nr 1

2.      Zwiększa się wydatki o kwotę 505.400,00 zł i po zmianach wynoszą 27.072.127,51 zł,

 w tym:

 - wydatki bieżące 21.715.253,51 zł,

 - wydatki na zadania zlecone 4.873.068,51 zł,

 zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Gminy.

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:

Wójt: inż. Andrzej Janicki

Zarządzenie Nr 96/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 96/2016

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 15 czerwca 2016r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

 

Na podstawie art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/85/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok zmienionej:

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 88/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVI/92/2016 z dnia 22 marca 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVII/98/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVIII/112/2016 z dnia 13 czerwca 2016r.

 

wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. Dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
  3. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:

Wójt Gminy Krzykosy: inż. Andrzej Janicki

Zarządzenie Nr 88/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 88/2016

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 29 stycznia 2016 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

 

Na podstawie art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/85/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

 

wprowadza się następujące zmiany:

1.      Zwiększa się dochody o kwotę 198,00 zł i po zmianach wynoszą 20.665.198,00 zł,

w tym:

- dochody bieżące 20.001.498,00 zł,

- dotacje na zadania zlecone 2.203.506,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem nr 1

2.      Zwiększa się wydatki o kwotę 198,00 zł i po zmianach wynoszą 23.395.198,00 zł,

 w tym:

 - wydatki bieżące 18.518.798,00 zł,

 - wydatki na zadania zlecone 2.203.506,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

 2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:

Wójt Gminy Krzykosy: inż. Andrzej Janicki

Zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 87/2016

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 29 stycznia 2016 roku

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych.

Na podstawie § 14 ust. 2 oraz załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942),

zarządza się, co następuje:

§ 1

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych szkół podstawowych określa się następujące terminy:

1.   Składanie wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 1 kwietnia 2016 do dnia 30 kwietnia 2016 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 1 czerwca 2016 do dnia 9 czerwca 2016.

2.   Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 20t ust. 7 u.s.o. - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 1 maja 2016 do dnia 10 maja 2016 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 10 czerwca 2016 do dnia 16 czerwca 2016.

3.   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 17 maja 2016 oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 17 czerwca 2016 .

4.   Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 17 maja 2016 do dnia 20 maja 2016 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 18 czerwca 2016 do dnia 20 czerwca 2016.

5.   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 20 maja 2016 oraz w postępowaniu uzupełniającym do dnia 31 sierpnia 2016.

§ 2

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

§ 3

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej oraz w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzykosy.

 § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Krzykosy: Andrzej Janicki

Zarządzenie Nr 86/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 86/2016

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 29 stycznia 2016 roku

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie § 14 ust. 2 oraz załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942),

zarządza się, co następuje:

§ 1

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych przedszkoli określa się następujące terminy:

1.   Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 1 marca 2016 do dnia 31 marca 2016 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 7 czerwca 2016 do dnia 11 czerwca 2016.

2.   Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 20t ust. 7 u.s.o. - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 1 kwietnia 2016 do dnia 6 kwietnia 2016 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 13 czerwca 2016 do dnia 16 czerwca 2016.

3.   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 15 kwietnia 2016 oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 17 czerwca 2016 .

4.   Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 18 kwietnia 2016 do dnia 22 kwietnia 2016 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 18 czerwca 2016 do dnia 22 czerwca 2016 .

5.   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 25 kwietnia 2016 oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 24 czerwca 2016.

§ 2

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych przedszkoli obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Rady Gminy Krzykosy Nr V/29/2015 z dnia 25 marca 2015 w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzykosy, przyznania liczby punktów dla każdego z tych kryteriów i określenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

 

§ 3

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej oraz w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzykosy.

 § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Krzykosy: Andrzej Janicki