WAŻNE!

Zarządzenia 2014

Zarządzenie nr 232/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 232/2014

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 28 listopada 2014 roku

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej świadczonej osobom bezdomnym.

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam konkurs na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej świadczonej osobom bezdomnym.

 

§ 2. Treść ogłoszenia określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

(-) inż. Andrzej Janicki

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 232/2014

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 28 listopada 2014 r.

 

 

Wójt Gminy Krzykosy

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

w zakresie pomocy społecznej świadczonej osobom bezdomnym

 

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)

 

      I. Rodzaj zadania:

 

Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Krzykosy wybranych form pomocy, będących zadaniami własnymi Gminy.

 

    II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 

1. W budżecie Gminy Krzykosy na rok 2015 przeznacza się kwotę 13 000,00zł.

2. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

 

  III.          Zasady przyznawania dotacji:

 

1. Dotację może otrzymać tylko podmiot wyłoniony w drodze konkursu.

2. Dotację może otrzymać organizacja pozarządowa prowadząca działalność w zakresie pomocy społecznej, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli jej cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

3. Dotacja może być przyznana tylko jednemu podmiotowi z odpowiednim zasobem rzeczowym i kadrowym zapewniającym realizację zadania.

4. Dotacja może być przyznana tylko jednemu z podmiotów biorących udział w konkursie.

5. Dotacja może być przyznana tylko podmiotowi, który złoży ważną ofertę na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), zawierająca:

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

4) informacje o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy . o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadania publiczne,

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,

6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

6. Podmiot, z którym zostanie podpisana umowa na realizację zadania publicznego jest zobowiązany do:

1) terminowego rozliczania dotacji,

2) sporządzenia sprawozdania w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

 

  IV. Termin i warunki realizacji zadania:

 

1. Realizacja zadania będzie miała miejsce w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

2. Warunkiem realizacji zadania będzie zapewnienie osobom bezdomnym, kierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach:

a) miejsca noclegowego,

b) wyżywienia,

c) rozwoju umiejętności społecznych,

d) aktywizacji zawodowej,

e) pomocy prawnej,

f) pomocy psychologicznej, w tym: wspieranie terapii uzależnienia od alkoholu.

3. Oferent jest obowiązany do prowadzenia wyodrębnionego konta bankowego przeznaczonego wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania.

4. Dotacji nie można wykorzystać na:

a) prowadzenie działalności gospodarczej,

b) realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Gminę Krzykosy,

c) remonty,

d) projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy osób,

e) prowadzenie działalności politycznej.

 

    V. Termin składania ofert:

 

1. Oferty w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej świadczonej osobom bezdomnym" należy składać do dnia 29 grudnia 2014 roku, do godziny 12-tej w pokoju nr 12 - Sekretariat Urzędu Gminy Krzykosy, ul. Główna 37.

2. Oferty przesłane w inny sposób (np. faksem lub pocztą elektroniczną), dostarczone na inny adres lub po upływie wyznaczonego terminu, nie będą brały udziału w konkursie.

3. Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Urzędu Gminy Krzykosy lub pod numerem (0-61) 285 15 14 w godzinach urzędowania.

 

  VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru oferty:

 

1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku.

2. Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez Komisję Konkursową pod względem merytorycznym.

3. Przy ocenie merytorycznej będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

a) merytoryczna wartość projektu i jego zbieżność z celami zadania - 50%,

b) ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot przy uwzględnieniu doświadczenia tego podmiotu w realizacji zadania, zasobów ludzkich, bazy materialnej - 30%,

c) ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania - 20%.

 

    VII. Wykaz zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

 

W roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert organ i w roku poprzednim, organ realizował zadanie tego samego rodzaju i poniósł w tym zakresie:

1) w roku 2014 koszty - dotacja dla organizacji pozarządowej w wysokości 13.000,00 zł;

2) w roku 2013 koszty - dotacja dla organizacji pozarządowej w wysokości 12000,00 zł.

WÓJT

(-) inż. Andrzej Janicki

Zarządzenie nr 230/2014 z dnia 19 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 230/2014

WÓJTA GMINY KRZYKOSY

z dnia 19 listopada 2014 roku

 

zmieniające uchwałę w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy

 

            Na podstawie art. 232 ustawy  dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) Wójt Gminy Krzykosy zarządza, co następuje:

 

§ 1.W uchwale Nr XXXVII/256/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy, zmienionej:

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIX/256/2014 z dnia 28 lutego 2014r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XL/270/2014 z dnia 28 marca 2014r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLI/279/2014 z dnia 29 kwietnia 2014r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLII/287/2014 z dnia 14 maja 2014r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIII/289/2014 z dnia 16 maja 2014r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 210/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLV/304/2014 z dnia 12 sierpnia 2014r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVI/307/2014 z dnia 25 września 2014r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVII/318/2014 z dnia 29 października 2014r.,

 

wprowadza się następujące zmiany:  

 

1)     Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

 

§ 2.Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

Wójt
(-) inż. Andrzej Janicki

Zarządzenie nr 224a/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr 224a/2014

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 14 listopada 2014r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 

Na podstawie art. 257 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/257/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu na 2014 rok , zmienionej:

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIX/264/2014 z dnia 28 lutego 2014r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 185/2014 z dnia 10 marca 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XL/269/2014 z dnia 28 marca 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLI/278/2014 z dnia 29 kwietnia 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLII/286/2014 z dnia 14 maja 2014r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 174/2014 z dnia 23 marca 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIII/288/2014 z dnia 16 czerwca 2014r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 209/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLV/303/2014 z dnia 12 sierpnia 2014r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 218/2014 z dnia 27 sierpnia 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVI/306/2014 z dnia 25 września 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVII/317/2014 z dnia 29 października 2014r.

 

wprowadza się następujące zmiany:

 

1.     Zwiększa się dochody o kwotę 10.816,00 zł i po zmianach wynoszą 18.808.519,23 zł,

w tym:

- dochody bieżące 18.510.215,42 zł,

- dotacje na zadania zlecone 2.678.247,87 zł,

- dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 132.580,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2.     Zwiększa się wydatki o kwotę 10.816,00 zł i po zmianach wynoszą 19.828.519,23 zł,

 w tym:

- wydatki bieżące 17.747.879,59 zł,

- wydatki na zadania zlecone 2.678.247,87 zł,

- wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 132.580,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

  1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1)     dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 595.781,00

2)     dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 36.600,00 zł.

 

  1. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla

 poszczególnych sołectw na realizację wnioskowanych przedsięwzięć.

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Wójt
(-) inż. Andrzej Janicki

Zarządzenie nr 224/2014 z dnia 13 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 224/2014

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 13 listopada 2014r.

 

w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Krzykosy na 2015 rok

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz na podstawie art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Krzykosy na 2015 rok wraz z objaśnieniami w wersji określonej w projekcie uchwały budżetowej wraz z załącznikami i przekłada się te materiały Radzie Gminy Krzykosy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Wójt
(-) inż. Andrzej Janicki

Zarządzenie nr 223/2014 z dnia 13 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr 223/2014

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 13 listopada 2014 roku

 

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2015-2023          

 

            Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

 

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2015-2023 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2015-2023 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Krzykosy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Wójt
(-) inż. Andrzej Janicki

Zarządzenie nr 218/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 218/2014

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 27 sierpnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 

Na podstawie art. 257 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/257/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu na 2014 rok , zmienionej:

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIX/264/2014 z dnia 28 lutego 2014r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 185/2014 z dnia 10 marca 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XL/269/2014 z dnia 28 marca 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLI/278/2014 z dnia 29 kwietnia 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLII/286/2014 z dnia 14 maja 2014r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 174/2014 z dnia 23 marca 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIII/288/2014 z dnia 16 czerwca 2014r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 209/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLV/303/2014 z dnia 12 sierpnia 2014r

 

wprowadza się następujące zmiany:

 

1.     Zwiększa się dochody o kwotę 9.949,00 zł i po zmianach wynoszą 18.678.416,86 zł,

w tym:

- dochody bieżące 17.916.416,86 zł,

- dotacje na zadania zlecone 2.310.880,86 zł,

 zgodnie z załącznikiem nr 1

2.     Zwiększa się wydatki o kwotę 9.949,00 zł i po zmianach wynoszą 19.578.416,86 zł,

 w tym:

 - wydatki bieżące 17.158.987,22 zł,

 - wydatki na zadania zlecone 2.310.880,86 zł,

 zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

 2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Zarządzenie wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Wójt
(-) inż. Andrzej Janicki

Zarządzenie nr 210/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 210/2014

WÓJTA GMINY KRZYKOSY

z dnia 27 czerwca 2014 roku

 

zmieniające uchwałę w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy

 

            Na podstawie art. 232 ustawy  dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Wójt Gminy Krzykosy zarządza, co następuje:

 

§ 1.W uchwale Nr XXXVII/256/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy, zmienionej:

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIX/256/2014 z dnia 28 lutego 2014r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XL/270/2014 z dnia 28 marca 2014r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLI/279/2014 z dnia 29 kwietnia 2014r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLII/287/2014 z dnia 14 maja 2014r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIII/289/2014 z dnia 16 maja 2014r.,

 

wprowadza się następujące zmiany:  

 

1)     Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

 

§ 2.Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

Zarządzenie nr 209/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Nr 209/2014

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 27 czerwca 2014r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 

Na podstawie art. 257 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/257/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu na 2014 rok , zmienionej:

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIX/264/2014 z dnia 28 lutego 2014r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 185/2014 z dnia 10 marca 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XL/269/2014 z dnia 28 marca 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLI/278/2014 z dnia 29 kwietnia 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLII/286/2014 z dnia 14 maja 2014r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 174/2014 z dnia 23 marca 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIII/288/2014 z dnia 16 czerwca 2014r.

 

wprowadza się następujące zmiany:

1.     Zwiększa się dochody o kwotę 23.509,00 zł i po zmianach wynoszą 18.586.556,86 zł,

w tym:

- dochody bieżące 17.849.556,86 zł,

- dotacje na zadania zlecone 2.300.931,86 zł,

 zgodnie z załącznikiem nr 1

2.     Zwiększa się wydatki o kwotę 23.509,00 zł i po zmianach wynoszą 19.656.556,86 zł,

 w tym:

 - wydatki bieżące 17.124.127,22 zł,

 - wydatki na zadania zlecone 2.300.931,86 zł,

 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

 2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Wójt
(-) inż. Andrzej Janicki

Zarządzenie nr 202/2014 z dnia 23 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr 202/2014
Wójta Gminy Krzykosy
z dnia 23 maja 2014 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 ro.

 

Zarządzenie nr 201/2014 z dnia 21 maja 2014 r.

Zarządzenie nr 201/2014
Wójta Gminy Krzykosy
z dnia 21 maja 2014 r.

w sprawie powołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Murzynowie Leśnym powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
 

Zarządzenie nr 200/2014 z dnia 21 maja 2014 r.

Zarządzenie nr 200/2014
Wójta Gminy Krzykosy
z dnia 21 maja 2014 r.

w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Murzynowie Leśnym powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
 

Zarządzenie nr 185/2014 z dnia 10 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 185/2014

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 10 marca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 

Na podstawie art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/257/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu na 2014 rok , zmienionej:

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIX/264/2014 z dnia 28 lutego 2014r.

 

wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Zarządzenie wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Gminy

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Wójt
(-) inż. Andrzej Janicki