Zarządzenia 2013

Zarządzenie nr 174/2013 z dnia 28 listopada 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 174/2013

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 28 listopada 2013 roku

 

w sprawie:   ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej świadczonej osobom bezdomnym.     

                       

      Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Ogłaszam konkurs na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej świadczonej osobom bezdomnym.   

 

§ 2. Treść ogłoszenia określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do Zarządzenia Nr 174/2013

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 28 listopada 2013 r.

 

Wójt Gminy Krzykosy

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

w zakresie pomocy społecznej świadczonej osobom bezdomnym

 

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami)

 

      I.          Rodzaj zadania:

 

Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Krzykosy wybranych form pomocy, będących zadaniami własnymi Gminy.

 

    II.          Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 

1.     W budżecie Gminy Krzykosy na rok 2014 przeznacza się kwotę 13 000,00zł.

2.     Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

 

  III.          Zasady przyznawania dotacji:

 

1.     Dotację może otrzymać tylko podmiot wyłoniony w drodze konkursu.

2.     Dotację może otrzymać organizacja pozarządowa prowadząca działalność w zakresie pomocy społecznej, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli jej cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

3.     Dotacja może być przyznana tylko jednemu podmiotowi z odpowiednim zasobem rzeczowym i kadrowym zapewniającym realizację zadania.

4.     Dotacja może być przyznana tylko jednemu z podmiotów biorących udział w konkursie.

5.     Dotacja może być przyznana tylko podmiotowi, który złoży ważną ofertę na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.  w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25), zawierająca:

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

4) informacje o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy . o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadania publiczne,

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,

6)  deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

6. Podmiot, z którym zostanie podpisana umowa na realizację zadania publicznego jest zobowiązany do:

1) terminowego rozliczania dotacji,

2) sporządzenia sprawozdania w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

 

  IV.          Termin i warunki realizacji zadania:

 

1.     Realizacja zadania będzie miała miejsce w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.  

2.     Warunkiem realizacji zadania będzie zapewnienie osobom bezdomnym, kierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach:

a) miejsca noclegowego,

b) wyżywienia,

c) rozwoju umiejętności społecznych,

d) aktywizacji zawodowej,

e) pomocy prawnej,

f) pomocy psychologicznej, w tym: wspieranie terapii uzależnienia od alkoholu.

3.     Oferent jest obowiązany do prowadzenia wyodrębnionego konta bankowego przeznaczonego wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania.

4.     Dotacji nie można wykorzystać na:

a) prowadzenie działalności gospodarczej,

b) realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Gminę Krzykosy,

c) remonty,

d) projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy osób,

e) prowadzenie działalności politycznej.

 

    V.          Termin składania ofert:

 

1.     Oferty w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej świadczonej osobom bezdomnym" należy składać do dnia 23 grudnia 2013 roku, do godziny 12-tej w pokoju nr 12 - Sekretariat Urzędu Gminy Krzykosy, ul. Główna 37.

2.     Oferty przesłane w inny sposób (np. faksem lub pocztą elektroniczną), dostarczone na inny adres lub po upływie wyznaczonego terminu, nie będą brały udziału w konkursie.

3.     Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Urzędu Gminy Krzykosy lub pod numerem (0-61) 285 15 14 w godzinach urzędowania.

 

  VI.          Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru oferty:

 

1.     Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku.

2.     Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez Komisję Konkursową, pod względem merytorycznym.

3.     Przy ocenie merytorycznej będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

a) merytoryczna wartość projektu i jego zbieżność z celami zadania - 50%,

b) ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot przy uwzględnieniu doświadczenia tego podmiotu w realizacji zadania, zasobów ludzkich, bazy materialnej - 30%,

c) ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania - 20%.

 

VII.          Wykaz zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

 

W roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert organ i w roku poprzednim, organ realizował zadanie tego samego rodzaju i poniósł w tym zakresie:

1)    w roku 2013 koszty - dotacja dla organizacji pozarządowej w wysokości 12000,00 zł,

2)    w roku 2012 koszty - dotacja dla organizacji pozarządowej w wysokości 12000,00 zł.

WÓJT

(-) inż. Andrzej Janicki

Zarządzenie nr 170/2013 z dnia 4 listopada 2013 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 170/2013

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 4.11.2013r.

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność gminy Krzykosy.

 

 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 poz.594 ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 ze zmianami)a ponadto w oparciu o uchwałę nr XXXIV/241/2013 Rady Gminy Krzykosy z dnia 30 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzykosy zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomość rolniczą działkę nr 187/1 o powierzchni 0,7282 ha w obrębie Krzykosy, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. prowadzi KW PO1D/00023284/3, w której zapisanym właścicielem jest Gmina Krzykosy Mienie Komunalne.

 

§ 2. Ogłasza się wykaz nieruchomości wymienionej w § 1 i szczegółowo opisuje w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dnia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37, a informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 170/2013

Wójta Gminy Krzykosy z dnia 4 listopada 2013r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej

stanowiącej własność gminy Krzykosy

 

WYKAZ 

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Księga wieczysta

PO1D/00023284/3

Numer działki

187/1

Powierzchnia

0,7282 ha

Położenie

Krzykosy

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą Nr V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 2007r. Nr 58, poz. 1526 ) działkę rolną nr 187/1 stanowią w części grunty rolne (R) i użytki zielone (ZN).

Opis nieruchomości

Działka położona w otoczeniu terenów użytkowanych rolniczo w odległości 1 km od centrum miejscowości.

Cena nieruchomości

Cena nieruchomości gruntowej wynosi: 29 500,00 PLN (dwadzieściadziewięćtysięcypięćsetzłotych00/100)

Forma zbycia

Sprzedaż w drodze przetargu

Termin zapłaty ceny sprzedaży nieruchomości

Cena nieruchomości płatna jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy

            Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 34 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 ze zmianami), wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janick

Zarządzenie Nr 152/2013 z dnia 31 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr 152/2013

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 31 lipca 2013r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

 

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/176/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na 2013 rok , zmienionej:

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXVI/177/2013 z dnia 30 stycznia 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXVIII/188/2013 z dnia 22 marca 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIX/201/2013 z dnia 30 kwietnia 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXX/208/2013 z dnia 28 maja 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXI/220/2013 z dnia 21 czerwca 2013r.

 

wprowadza się następujące zmiany:

 

1.      Zwiększa się dochody o kwotę 22.184,00 zł i po zmianach wynoszą 20.128.566,00 zł,

w tym:

- dochody bieżące 18.044.704,00 zł,

- dotacje na zadania zlecone 2.299.471,88 zł,

 zgodnie z załącznikiem nr 1

 2. Zwiększa się wydatki o kwotę 22.184,00 zł i po zmianach wynoszą 19.878.371,00 zł,

 w tym:

 - wydatki bieżące 18.174.187,46 zł,

 - wydatki na zadania zlecone 2.299.471,88 zł,

 zgodnie z załącznikiem nr 2.

 3. W wyniku podziału rezerwy ogólnej, zmniejsza się jej wysokość do kwoty 57.275,00 zł.

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

 2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia

§ 3. Zarządzenie wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Gminy

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Wójt

(-) inż. Andrzej Janicki

UNIEWAŻNIENIE CZĘŚCI ZAPISÓW W ZAŁĄCZNIKACH DO ZARZĄDZENIA