Zarządzenia 2012

Zarządzenie nr 126/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 126/2012
Wójta Gminy Krzykosy
z dnia 31 grudnia 2012r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 

Zarządzenie nr 116/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 116/2012

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 3 grudnia 2012 roku

 

w sprawie:   ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej świadczonej osobom bezdomnym.     

                      

      Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkurs na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej świadczonej osobom bezdomnym.   

§ 2. Treść ogłoszenia określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 116/2012

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 3 grudnia 2012 r.

 

Wójt Gminy Krzykosy

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

w zakresie pomocy społecznej świadczonej osobom bezdomnym

 

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami)

 

       I.          Rodzaj zadania:

 

Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Krzykosy wybranych form pomocy, będących zadaniami własnymi Gminy.

 

     II.          Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 

1.     W budżecie Gminy Krzykosy na rok 2013 przeznacza się kwotę 12000,00zł.

2.     Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

 

   III.          Zasady przyznawania dotacji:

 

1.     Dotację może otrzymać tylko podmiot wyłoniony w drodze konkursu.

2.     Dotację może otrzymać organizacja pozarządowa prowadząca działalność w zakresie pomocy społecznej, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli jej cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

3.     Dotacja może być przyznana tylko jednemu podmiotowi z odpowiednim zasobem rzeczowym i kadrowym zapewniającym realizację zadania.

4.     Dotacja może być przyznana tylko jednemu z podmiotów biorących udział w konkursie.

5.     Dotacja może być przyznana tylko podmiotowi, który złoży ważną ofertę na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.  w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25), zawierająca:

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

4) informacje o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy . o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadania publiczne,

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,

6)  deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

6. Podmiot, z którym zostanie podpisana umowa na realizację zadania publicznego jest zobowiązany do:

1) terminowego rozliczania dotacji,

2) sporządzenia sprawozdania w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

 

  IV.          Termin i warunki realizacji zadania:

 

1.     Realizacja zadania będzie miała miejsce w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.  

2.     Warunkiem realizacji zadania będzie zapewnienie osobom bezdomnym, kierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach:

a) miejsca noclegowego,

b) wyżywienia,

c) rozwoju umiejętności społecznych,

d) aktywizacji zawodowej,

e) pomocy prawnej,

f) pomocy psychologicznej, w tym: wspieranie terapii uzależnienia od alkoholu.

3.     Oferent jest obowiązany do prowadzenia wyodrębnionego konta bankowego przeznaczonego wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania.

4.     Dotacji nie można wykorzystać na:

a) prowadzenie działalności gospodarczej,

b) realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Gminę Krzykosy,

c) remonty,

d) projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy osób,

e) prowadzenie działalności politycznej.

 

    V.          Termin składania ofert:

 

1.     Oferty w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej świadczonej osobom bezdomnym" należy składać do dnia 28 grudnia 2012 roku, do godziny 12-tej w pokoju nr 12 - Sekretariat Urzędu Gminy Krzykosy, ul. Główna 37.

2.     Oferty przesłane w inny sposób (np. faksem lub pocztą elektroniczną), dostarczone na inny adres lub po upływie wyznaczonego terminu, nie będą brały udziału w konkursie.

3.     Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Urzędu Gminy Krzykosy lub pod numerem (0-61) 285 15 14 w godzinach urzędowania.

 

  VI.          Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru oferty:

 

1.     Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2012 roku.

2.     Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez Komisję Konkursową, pod względem merytorycznym.

3.     Przy ocenie merytorycznej będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

a) merytoryczna wartość projektu i jego zbieżność z celami zadania - 50%,

b) ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot przy uwzględnieniu doświadczenia tego podmiotu w realizacji zadania, zasobów ludzkich, bazy materialnej - 30%,

c) ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania - 20%.

 

 VII.          Wykaz zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

 

W roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert organ i w roku poprzednim, organ realizował zadanie tego samego rodzaju i poniósł w tym zakresie:

1)    w roku 2012 koszty - dotacja dla organizacji pozarządowej w wysokości 12000,00 zł,

2)    w roku 2011 koszty - dotacja dla organizacji pozarządowej w wysokości 12000,00 zł.

WÓJT

(-) inż. Andrzej Janicki

Zarządzenie nr 98/2012 z dnia 27 września 2012 r.

     Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  98 / 2012

  Wójta Gminy Krzykosy

    z dnia 27 września  2012roku.

 

w sprawie  podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  przeznaczonej do wydzierżawienia stanowiącej własność gminy Krzykosy. 

 

             Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r. Nr 261, poz.102 ze zmianami)

 

§ 1. Przeznacza się do wydzierżawienia na okres 1 roku nieruchomość  gruntową położoną  w obrębie Pięczkowo, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1006,  dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. prowadzi KW PO1D/00022417, w której zapisanym właścicielem jest Gmina Krzykosy Mienie Komunalne.

 

§ 2. Ogłasza się wykaz nieruchomości wymienionej w § 1 i szczegółowo opisuje w załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.  Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dnia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37, a informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2012

Wójta Gminy Krzykosy z dnia 27 września 2012r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia.

 

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze

bezprzetargowej położonej w Pieczkowie

 

Księga wieczysta

KW PO1D/00022417

Numer działki

1006

Powierzchnia

0,0780 ha

Położenie

Pięczkowo

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą Nr V/23/2007 Rady

Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy

Krzykosy ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 2007r. Nr 58, poz. 1526 ) działka gruntu nr 1006 znajduje się na terenie oznaczonym na w/w planie terenem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN).

 

Opis nieruchomości

Działka położona jest w Pięczkowie. Otoczenie stanowi droga powiatowa i teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Czynsz dzierżawny

15 zł miesięcznie

Forma zbycia

Dzierżawa na 1 rok

 Wójt Gminy Krzykosy

 /- /inż. Andrzej Janicki

Zarządzenie nr 97/2012 z dnia 27 września 2012 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  97 / 2012

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 27 września  2012 roku.

 

w sprawie  podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  przeznaczonej do wydzierżawienia stanowiącej własność gminy Krzykosy. 

 

             Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r. Nr 261, poz.102 ze zmianami)

 

§ 1. Przeznacza się (Murzynówko), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 230/3 ,  dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. prowadzi KW 27271, w której zapisanym właścicielem jest Gmina Krzykosy Mienie Komunalne.

 

§ 2. Ogłasza się wykaz nieruchomości wymienionej w § 1 i szczegółowo opisuje w załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.  Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dnia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu do wydzierżawienia na okres 1 roku nieruchomość  gruntową położoną w obrębie Miąskowo Gminy w Krzykosach ul. Główna 37, a informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                Wójt Gminy Krzykosy

                                                              /- /inż. Andrzej Janicki

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2012

Wójta Gminy Krzykosy z dnia 27 września 2012r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia.

 

WYKAZ

 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze

bezprzetargowej położonej w Miąskowie (Murzynówku)

 

Księga wieczysta

KW 27271

Numer działki

230/3

Powierzchnia

0,1944 ha

Położenie

Miąskowo (Murzynówko)

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą Nr V/23/2007 Rady

Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy

Krzykosy ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 2007r. Nr 58, poz. 1526 ) działka gruntu nr 1006 znajduje się na terenie oznaczonym na w/w planie terenem obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług (PU)

 

Opis nieruchomości

Działka położona jest w Murzynówku. Otoczenie stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Czynsz dzierżawny

15 zł miesięcznie

Forma zbycia

Dzierżawa na 1 rok

 Wójt Gminy Krzykosy
/- /inż. Andrzej Janicki

Zarządzenie nr 96/2012 z dnia 27 września 2012 r.

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 96/2012

Wójt Gminy Krzykosy

z dnia 27 września 2012r.

 

w sprawie : sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Krzykosy.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r. nr 102, poz. 651 ze zmianami ),

 

 § 1. Postanawia się sprzedać nieruchomości gruntowe działki nr 519/7, 519/9, 519/10 519/12 przeznaczone pod zabudowę, położone w miejscowości Bogusławki, które szczegółowo opisane zostały w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, o których mowa w §1.   

 

§ 3. Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37, a informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                             Wójt Gminy Krzykosy

                                               /- /inż. Andrzej Janicki

 

                                                                            Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 96/2012
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 27 września 2012r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych
stanowiących własność gminy Krzykosy

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze

przetargowej położonych w Bogusławkach

 

Księga Wieczysta

22414

Numer działki

519/7

519/9

519/10

519/12

Powierzchnia (m2)

790

914

1184

1083

Cena nieruchomości (zł)

27.500

31.700

41.200

37.500

Do ceny sprzedanych działek zostanie doliczony podatek VAT od towarów i usług obowiązujących w dacie sprzedaży

Położenie

Bogusławki

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z planem miejscowym w/w działki przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowo- usługowe oznaczone w planie symbolem ROM. 

Opis nieruchomości

Otoczenie działki stanowi zabudowa mieszkaniowa, zabudowa siedliskowa tereny rolne. Grunt w zasięgu ma energię elektryczną, dojazd jezdnią ziemną.

Forma nabycia

Sprzedaż

Termin zapłaty ceny sprzedaży nieruchomości

Najpóźniej na 1 dzień przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.  

 

Zarządzenie nr 95/2012 z dnia 27 września 2012 r.

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 95/2012

Wójt Gminy Krzykosy

z dnia 27 września 2012r.

 

w sprawie : sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krzykosy.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. nr 102, poz. 651 ze zmianami ),

 

 § 1. Postanawia się sprzedać nieruchomość gruntową  działkę nr 184/1 przeznaczoną pod zabudowę, położoną w miejscowości Solec, która szczegółowo opisana została w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, o której  mowa w §1.   

 

§ 3. Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37, a informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                           

                                                               Wójt Gminy Krzykosy

                                                              /- /inż. Andrzej Janicki

 

  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2012

              Wójta Gminy Krzykosy z dnia 27 września 2011r.

               w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych

               stanowiących własność gminy Krzykosy

 

 

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze

przetargowej położonej w Solcu przy ulicy Szkolnej

 

Księga wieczysta

22416

Numer działki

 184/1

 

 

 

Powierzchnia

1645 m2

 

 

 

Cena nieruchomości

57.000 zł

 

 

 

Do ceny sprzedanych działek zostanie doliczony podatek VAT od towarów i usług obowiązujący w dacie sprzedaży.

Położenie

Solec przy ulicy Szkolnej

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą Nr V/23/2007 Rady

Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy

Krzykosy ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 2007r. Nr 58, poz. 1526 ) wyżej wymieniona działka znajduje się w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo - usługową (ROM )

 

 

Sprzedaż nieruchomości nastąpi na w drodze. przetargu ustnego

nieograniczonego.

 

Opis nieruchomości

Uzbrojenie terenu: dostęp do sieci energetycznej i wodociągowej.

Forma zbycia

Sprzedaż.

Termin zapłaty ceny

sprzedaży nieruchomości

Cena nieruchomości płatna najpóźniej na 1 dzień przed dniem  zawarcia umowy notarialnej.

 

Zarządzenie nr 94/2012 z dnia 27 września 2012 r.

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 94/2012

Wójt Gminy Krzykosy

z dnia 27 września 2012r.

 

w sprawie : sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Krzykosy.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. nr 261, poz. 2603 ze zmianami ),

 

 § 1. Postanawia się sprzedać nieruchomości gruntowe działki nr 187/3, 187/6 przeznaczone pod zabudowę, położone w miejscowości Krzykosy przy ulicy Polnej, które szczegółowo opisane zostały w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, o których mowa w §1.   

 

§ 3. Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37, a informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                              Wójt Gminy Krzykosy

                                                              /- /inż. Andrzej Janicki

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 94/2012

Wójta Gminy Krzykosy z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych

stanowiących własność gminy Krzykosy

 

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze

przetargowej położonych w Krzykosach przy ulicy Polnej

 

 

Księga wieczysta

23284

Numer działki

 187/3

187/6

 

 

 

Powierzchnia

1672 m2

908m²

 

 

 

Cena nieruchomości

61.600 zł

35.000 zł

 

 

 

Do ceny sprzedanych działek zostanie doliczony podatek VAT od towarów i usług obowiązujący w dacie sprzedaży.

Położenie

Krzykosy przy ulicy Polnej

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą Nr V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 2007r. Nr 58, poz. 1526 ) wyżej wymienione działki znajdują się w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo - usługową (ROM ).

Sprzedaż nieruchomości nastąpi na w drodze. przetargu ustnego

nieograniczonego.

 

Opis nieruchomości

Uzbrojenie terenu stanowi  energia elektryczna - złącza energetyczne w granicy działek , wodociąg.

Wzdłuż krawędzi działki nr 187/6  biegnie światłowód.

Forma zbycia

Sprzedaż.

Termin zapłaty ceny

sprzedaży nieruchomości

Cena nieruchomości płatna najpóźniej na 1 dzień przed dniem  zawarcia umowy notarialnej.

Zarządzenie nr 85/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 85/2012

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 10 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/107/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok,

zmienionej:

Uchwałą Nr XV/108/2012 Rady Gminy Krzykosy z dnia 11 stycznia 2012r.,

Zarządzeniem Nr 74/2012 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 16 lutego 2012r.,

Zarządzeniem Nr 78/2012 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 27 lutego 2012r.,

Uchwałą Nr XVI/114/2012 Rady Gminy Krzykosy z dnia 27 marca 2012r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W wyniku podziału rezerwy ogólnej, zmniejsza się jej wysokość do kwoty 51.891,00 zł.

§ 2. 1. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do

niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wraz z załącznikiem podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy obwieszczeń

w Urzędzie Gminy

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
(-) inż. Andrzej Janicki

Załączniki:

Zarządzenie nr 82/2012 z dnia 26 marca 2012 r.

Zarządzenie Nr 82/2012

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 26 marca 2012

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Krzykosy za 2011 rok

 

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Krzykosy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Krzykosy za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Krzykosy, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

Zarządzenie nr 78/2012 z dnia 27 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 78/2012
Wójta Gminy Krzykosy
z dnia 27 lutego 2012r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/107/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok,

zmienionej:

Uchwałą Nr XV/108/2012 z dnia 11 stycznia 2012r.,

Zarządzeniem Nr 74/2012 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 16 lutego 2012r.

wprowadza się następujące zmiany:

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 3. Zarządzenie wraz z załącznikiem podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Gminy

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
(-) inż. Andrzej Janicki

Zarządzenie nr 74/2012 z dnia 16 luego 2012 r.

Zarządzenie Nr 74/2012
Wójta Gminy Krzykosy
z dnia 16 lutego 2012r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok


Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XIV/107/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok,
zmienionej Uchwałą Nr XV/108/2012 z dnia 11 stycznia 2012r.,
wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody o kwotę 20.000,00 zł i po zmianach wynoszą 19.223.000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące 17.060.161,00 zł,
- dotacje na zadania zlecone 2.030.184,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł i po zmianach wynoszą 18.673.000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące 16.678.834,15 zł,
- wydatki na zadania zlecone 2.030.184,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wraz z załącznikiem podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Gminy

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
(-) inż. Andrzej Janicki