WAŻNE!

2013

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dot. "Zbieranie odpadów - złomu w Witowie, na działce nr 481/1"

 OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KRZYKOSY W KRZYKOSACH

  

Na podstawie art.49 kpa oraz art.38 i art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 poz.1235 j.t. ze zm.)

 

Zawiadamiam

że w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia:

pn. Zbieranie odpadów - złomu w Witowie gmina Krzykosy, na działce nr 481/1 

na wniosek na wniosek Inwestora : Firma Handlowo- Usługowa „BORYS" Ewelina Roszyk, ul. Surzyńskich 4, 63-000 Środa Wlkp. 

po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego

w dniu 29 października 2013r. Wójt Gminy Krzykosy wydał

 

Decyzję nr 3/13 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 

 

Decyzja i dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23 (tel. 061-2851514 wew.131), w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Krzykosy
/.../ inż. Andrzej Janicki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dot. eksploatacji piasków ze złoża GARBY MM

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KRZYKOSY W KRZYKOSACH


Na podstawie art.49 kpa oraz art.38 i art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz.1227)


Zawiadamiam

że w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia:

„Eksploatacja piasków ze złoża GARBY MM" na działce o nr ewidencyjnym 30 w miejscowości Garby

 

na wniosek Firmy: ŻWIROWNIA-MATUSZAK, Marian Matuszak,
Solec, ul. Kościelna 12, 63-023 Sulęcinek

 

po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego

w dniu 30 lipca 2013r. Wójt Gminy Krzykosy wydał

 

Decyzję nr 2/13 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

 

Decyzja i dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 22 (tel. 061-2851514 wew.131), w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Krzykosy
/.../ inż. Andrzej Janicki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dot. "Odbudowy kanału Miłosławskiego"

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KRZYKOSY W KRZYKOSACH

 

Na podstawie art.49 kpa oraz art.38 i art.85 ust.3 ustawy z dnia

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz.1227)

  

Zawiadamiam

 

że w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia:

 „Odbudowa kanału Miłosławskiego od km 0+000 do km 18+110"

 

na wniosek Inwestora: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań

 

po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego 

w dniu 20 maja 2013r. Wójt Gminy Krzykosy wydał 

Decyzję nr 1/13 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

 

Decyzja i dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23 (tel. 061-2851514 wew.131), w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Krzykosy
/.../ inż. Andrzej Janicki