WAŻNE!

Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2019

Zgodnie § 17 ust. 2 Rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr II/19/2018 Rady Gminy Krzykosy z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedkładam Radzie Gminy Krzykosy sprawozdanie z realizacji programu za rok 2019.

W 2019 roku na realizację programu zaplanowano w budżecie 41.000,00 zł.

Finansowe formy współpracy:

W roku 2019 nie ogłoszono żadnego konkursu na realizację zadań publicznych.

W 2019 roku wpłynęło 5 ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzykosy w ramach tzw. małego grantu – w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wszystkie zostały przyjęte do realizacji. Łączna suma dotacji wyniosła 4.100,00 zł wg poniższej tabeli:

L.p.  Podmiot Nazwa zadania publicznego Nr umowy Przyznana kwota dotacji Wykorzystana kwota dotacji 
1.  Stowarzyszenie „Krzykosianki 2018" Warsztaty florystyczne „Stół wielkanocny" 1/2019 500,00 zł 497,00 zł 
2.  Stowarzyszenie „Pięczkowianie"  Kultywowanie tradycji, folkloru i produktów regionalnych, rękodzieł artystycznych w gminie oraz powiecie  2/2019  1000,00 zł 1000,00 zł
3.  Stowarzyszenie „Pięczkowianie"   Klub Integracji Senioralnej  3/2019

1000,00 zł

 1000,00 zł
4.  Fundacja Dwóch Serc Poznajemy Wielkopolskę „Tulipanowy zawrót głowy"  4/2019 800,00 zł 800,00 zł
5.  Fundacja Dwóch Serc Wyjazd studyjny seniorów i osób niepełnosprawnych na warsztaty edukacyjne „Zioła wokół nas"  5/2019 800,00 zł 800,00 zł

 
Gmina Krzykosy rozliczyła zadania publiczne realizowane w formie małych grantów w kwocie 4.097,00 zł. Niewykorzystana kwota, tj. 3,00 zł, została zwrócona na konto Gminy.

Zadanie pt. „Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Krzykosy schronienia, wyżywienia i innych form pomocy, będących zadaniami własnymi Gminy", które do tej pory było zlecane w formie konkursu, jest realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach w formie zapytania cenowego.

Na podstawie umów zawartych pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzykosach, a:
a) Zarządem Głównym Stowarzyszenia MONAR z siedzibą w Warszawie udzielono schronienia 1 osobie bezdomnej w schronisku dla bezdomnych MARKOT w Poznaniu (za kwotę 4.940,00 zł, tj. 130 świadczeń. 1 świadczenie – 1 osobo-doba. Koszt osobo-dobowy wynosi 38,00 zł brutto).
b) Stowarzyszeniem Pomocy „KRĄG" z siedzibą w Dębnie zapewniono 2 osobom miejsce w mieszkaniu chronionym (za kwotę 15.754,90 zł, koszt osobo-dobowy wynosi 900,00 zł miesięcznie).

Ogólny koszt świadczeń za 3 osoby (2 mężczyzn i 1 kobietę) wyniósł 20.694,90 .

Kadra Ośrodka od kilku lat efektywnie współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Krzykosy „Najlepiej Razem", włączając się aktywnie w realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, który polega na udzielaniu osobom najuboższym pomocy żywnościowej w formie artykułów żywnościowych. Pomocą taką mogły być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego: 1.402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej (701,00 zł x 200%), 1.056,00 dla osoby w rodzinie (528,00 zł x 200%).

W 2019 roku współpraca polegała na dystrybucji oraz rozliczaniu żywności w formie darów żywnościowych. W roku sprawozdawczym z Podprogramu 2018 (3 dystrybucje żywności w 2019 r.) udzielono pomocy 400 osobom (130 rodzinom) z terenu Gminy Krzykosy. Wydano 20.012,02 kg żywności o łącznej wartości 98.739,88 zł. Objęci pomocą otrzymali: groszek z marchewką, fasolę białą, koncentrat pomidorowy, buraczki-wiórki, powidła, makaron, makaron kukurydziany, ryż, kaszę gryczaną, herbatniki, mleko, ser żółty, szynkę drobiową, szynkę wieprzową mieloną, pasztet, kabanosy, filety z makreli w oleju, cukier, miód, olej rzepakowy, gołąbki w sosie pomidorowym.
Ze środków na realizację programu pokryto koszty transportu żywności z Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu w wysokości 910,20 zł.

Na zaplanowane 41.000,00 zł nie wykorzystano 15.297,90 zł. Środki te zabezpieczone były na pokrycie kosztów udzielenia schronienia większej liczbie osób bezdomnych lub zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych oraz ewentualne wyższe koszty transportu darów żywnościowych.

Z form pozafinansowych współpracy:

Do realizacji organizacjom pozarządowym nie zlecano takich zadań publicznych jak upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, upowszechnianie działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

Zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu – rozgrywki Gminnej Ligi Piłkarskiej, Gmina prowadzi samodzielnie.

Ponadto Gmina wywiązuje się z obowiązku konsultowania z organizacjami pozarządowymi aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XLXV/276/2010 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określania szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Krzykosy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – w roku 2019 konsultacji w myśl tej uchwały podlegała jedna podjęta przez Radę Gminy Uchwała – Uchwała Nr X/101/2019 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 października 2019 r. w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dalszym ciągu udzielano wsparcia technicznego, organizacyjnego i merytorycznego organizacjom pozarządowym przy realizacji przez nie zadań statutowych, ważnych dla lokalnego środowiska, takich jak:
a) Wiejskie Towarzystwo Tenisowe w Solcu – pomoc techniczna i organizacyjna przy realizacji turniejów tenisa ziemnego oraz Rankingu Powiatów w Biegach Przełajowych o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
b) Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło Krzykosy, Stowarzyszenie „Kapela i My" – pomoc techniczna i organizacyjna przy organizacji V Krajowego Festiwalu Seniorów „ŚPIEWAJ RAZEM Z NAMI",
c) Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Krzykosach i Jednostki OSP z terenu Gminy – pomoc techniczna i organizacyjna przy realizacji Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Gminnych Zawodów Sportowo–Pożarniczych.

Dodatkowo z inicjatywy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Krzykosy zorganizowano dwa spotkania z przedstawicielami wszystkich stowarzyszeń, grup nieformalnych i Kół Gospodyń Wiejskich. Omawiano na nich bieżącą działalność statutową organizacji oraz ustalono możliwości i kierunki dalszej współpracy.

Wójt Gminy Krzykosy 
/-/ inż. Andrzej Janicki  

Krzykosy, dnia 29 kwietnia 2020 r.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2018

    Zgodnie § 17 ust. 2 Rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIX/233/2017 Rady Gminy Krzykosy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia na rok 2017 rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedkładam Radzie Gminy Krzykosy sprawozdanie z realizacji programu za rok 2018:

W 2018 roku na realizację programu przewidziano w budżecie 33.000,00 zł, w ciągu roku zwiększono środki do 35.000,00 zł.

Finansowe formy współpracy:
W roku 2018 nie ogłoszono żadnego konkursu na realizację zadań publicznych.

Dotychczasowe zadanie pt. „Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Krzykosy schronienia, wyżywienia i innych form pomocy, będących zadaniami własnymi Gminy", które było zlecane w formie konkursu, ze względu na zmianę przepisów w tym zakresie zostało przekazane do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach i obecnie jest realizowane w formie zapytania cenowego.
Przedmiotowe zadanie było realizowane na podstawie podpisanych umów, zawartych pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzykosach, a:

 1. Stowarzyszeniem Pomocy „KRĄG" z siedzibą w Nowym Mieście nad Wartą, ul. Poznańska 14 – schronisko dla mężczyzn (koszt osobo-dobowy wynosi 26 zł brutto)
 2. Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Łódzkie, 94-102 Łódź, Nowe Sady 17 – schronisko dla kobiet i matek z dziećmi (koszt wynosi 900 zł brutto miesięcznie od kobiety + w przypadku dziecka/dzieci dodatkowy koszt uzależniony od wieku).


Ogólny koszt świadczeń za 5 osób (3 mężczyzn i 2 kobiety) wyniósł 25.622,44 zł.

Ośrodkowi Pomocy Społecznej zlecono także współpracę ze Stowarzyszeniem „Najlepiej Razem", polegającą na dystrybucji oraz rozliczaniu żywności w formie darów żywnościowych. W roku sprawozdawczym z Podprogramu 2017 (3 dystrybucje żywności w 2018 r.) i z Podprogramu 2018 (1 dystrybucja żywności) skorzystało 400 osób z terenu Gminy Krzykosy. Koszt ogólny żywności wyniósł 144.877,88 zł, łącznie wydano 30.813,16 kg żywności. Ze środków na realizację programu pokryto koszty transportu żywności w wysokości 2.706,00 zł.
Kadra Ośrodka od kilku lat efektywnie współpracuje z tym Stowarzyszeniem włączając się aktywnie w realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, który polega na udzielaniu osobom najuboższym pomocy żywnościowej w formie artykułów żywnościowych. Pomocą taką mogły być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego odpowiednio dla osoby samotnie gospodarującej tj. 1.402,00 zł (701,00 zł x 200%), a dla osoby w rodzinie tj. 1.056,00 zł (528,00 zł x 200%) uprawniającego do korzystania z pomocy po otrzymaniu skierowania od pracownika socjalnego.
Innych zadań publicznych, takich jak np. zadania w zakresie:

 1. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 2. upowszechniania działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 3. przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy,


nie zlecano do realizacji organizacjom pozarządowym.

Zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu – rozgrywki Gminnej Ligi Piłkarskiej, Gmina prowadzi samodzielnie.

Z form pozafinansowych współpracy:

 1. Gmina wywiązuje się z obowiązku konsultowania z organizacjami pozarządowymi aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XLXV/276/2010 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określania szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Krzykosy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – w roku 2018 konsultacji w myśl ustawy podlegała jedna podjęta przez Radę Gminy Uchwała – Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Krzykosy z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.
 2. udzielano wsparcia technicznego, organizacyjnego i merytorycznego organizacjom pozarządowym przy realizacji przez nie zadań statutowych, ważnych dla lokalnego środowiska, takich jak:
  a) Wiejskie Towarzystwo Tenisowe w Solcu – pomoc techniczna i organizacyjna przy realizacji turniejów tenisa ziemnego oraz Rankingu Powiatów w Biegach Przełajowych o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
  b) Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło Krzykosy – pomoc techniczna i organizacyjna przy organizacji V Krajowego Festiwalu Seniorów „ŚPIEWAJ RAZEM Z NAMI",
  c) Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Krzykosach i Jednostki OSP z terenu Gminy – pomoc techniczna i organizacyjna przy realizacji Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Gminnych Zawodów Sportowo–Pożarniczych oraz Turnieju strzelania z wiatrówki i tenisa stołowego.

Wójt Gminy Krzykosy 
/-/ inż. Andrzej Janicki  

Krzykosy, dnia 13 maja 2019 r.