WAŻNE!

Nabór na stanowisko ds. gospodarki komunalnej i zamówień publicznych

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

WÓJT GMINY KRZYKOSY
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

 

DO SPRAW GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

1. Nazwa i adres jednostki:
    Urząd Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy

2. Określenie stanowiska:
    Stanowisko do spraw gospodarki komunalnej i zamówień publicznych  

3. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
1) wykształcenie wyższe, preferowane  kierunki: prawo, administracja,  
2) wiedza w zakresie przepisów ustaw: 

 • o samorządzie gminnym,
 • Kodeks postępowania administracyjnego,  
 • o gospodarce komunalnej,
 • prawo zamówień publicznych, 

3) jest obywatelem polskim,
4) ma ukończony  18 rok życia,
5) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
6) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
8) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

4. Wymagania dodatkowe:
1) preferowane doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej na takim samym lub podobnym stanowisku,  
2) wysoka kultura osobista, samodzielność i kreatywność, komunikatywność oraz dobra organizacja pracy,
3) umiejętność pracy pod presją czasu,
4) dobra znajomość obsługi komputera, Internetu i poczty elektronicznej oraz obsługi urządzeń biurowych,
5) mile widziane studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych,

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) w zakresie gospodarki komunalnej:
a) administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi w zasobach komunalnych,
b) prowadzenie spraw związanych z oddawaniem lokali w najem,
c) prowadzenie spraw związanych z wieloletnim programem gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy,
d) zapewnienie prawidłowego stanu technicznego komunalnych zasobów mieszkaniowych, obiektów użyteczności publicznej,
e) prowadzenie spraw związanych ze stawkami czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe,
f) prowadzenie ewidencji spraw dotyczących wszelkich przeglądów budynków stanowiących mienie komunalne,
g) prowadzenie książek obiektów dla obiektów komunalnych,
h) przygotowywanie i koordynowanie wykonawstwa inwestycji i remontów kapitalnych w budynkach należących do komunalnego zasobu gminy, zapewnienie prawidłowego przebiegu prac w tym zakresie, w tym organizacja oraz odbiory prac inwestycyjnych i remontowych,
i) bieżący nadzór oraz kontrola kosztów realizacji inwestycji do momentu przekazania ich do eksploatacji wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych dokumentów,
j) prowadzenie spraw z zakresu rozliczania inwestycji i remontów,
k) prowadzenie spraw dotyczących świetlic wiejskich będących w komunalnym zasobie gminy,
l) prowadzenie ewidencji wszystkich obiektów komunalnych,
m) prowadzenie ewidencji ciągników, maszyn i sprzętu,
n) rozliczanie zużycia paliwa i części kupowanych do ciągników i pozostałych maszyn,
2) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych:
a) prowadzenie rejestru dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
b) przygotowywanie decyzji,
c) sporządzanie list osób fizycznych i zarządców pobierających dodatki, ich aktualizowanie i przekazywanie aktualnych danych do referatu gospodarki finansowej celem dokonania wypłaty dodatków,
d)wstrzymywanie wypłaty dodatków mieszkaniowych lub energetycznych,
3) w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych:
a) opracowywanie rocznego planu zamówień publicznych przewidzianych do realizacji przez Urząd Gminy lub publikacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego o planowanych w ciągu 12 miesięcy zamówieniach o znacznej wartości lub planowanych umowach ramowych przewidujących udzielenie takich zamówień,
b) określanie kwoty – po uzgodnieniu ze Skarbnikiem Gminy, którą zamawiający przeznacza na wykonanie zadania,
c) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, dostawy i usługi w trybach przewidzianych w ustawie prawo zamówień publicznych zgodnie z przepisami cytowanej ustawy oraz Dyrektywami Unii Europejskiej, Banku Światowego itp., a w szczególności:

 • przygotowanie dokumentów celem ogłoszenia przetargów z zastrzeżeniem, że opis przedmiotu zamówienia dokonywany jest na stanowisku merytorycznie zajmującym się danym zagadnieniem,
 • sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • ogłaszanie przetargów,
 • udzielanie oferentom wyjaśnień dotyczących zapisów w specyfikacji, dokumentacji technicznej, kosztorysach ofertowych itp.,
 • udział w pracach komisji przetargowej i jej merytoryczna obsługa,
 • udział w rozprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • sporządzanie protokołów postępowania o zamówienie publiczne,
 • prowadzenie całości dokumentacji przetargowej, 

d) prowadzenie rejestru postępowań udzielanych na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych,
e) prowadzenie ewidencji udzielonych zamówień w stosunku do których ustawy prawo zamówień publicznych nie stosuje się oraz zamówień udzielanych zgodnie z Regulaminem ramowych procedur udzielania przez Gminę Krzykosy zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro,
f) prowadzenie rejestru umów i zleceń,
g) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych,
h) dokonywanie na zlecenie Wójta Gminy lub Sekretarz Gminy zamówień zgodnie z Regulaminem ramowych procedur udzielania przez Gminę Krzykosy zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro,
i) koordynacja zamówień publicznych w Urzędzie Gminy,
j) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem wadiów, w tym występowanie z wnioskiem do Referatu Gospodarki Finansowej,
k) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
l) wykonywanie innych czynności zmierzających do wyłonienia wykonawcy – dostawcy wynikające z ustawy prawo zamówień publicznych,
m) sporządzanie sprawozdań z zakresu zamówień publicznych,
n) opracowywanie wewnętrznych projektów aktów normatywnych, wzorów dokumentacji oraz wzorców postępowania w sprawach zamówień publicznych oraz zamówień do których ustawy prawo zamówień publicznych nie stosuje się,
4) prowadzenie spraw związanych z organizacją i przeprowadzeniem robót publicznych i prac interwencyjnych lub prac realizowanych w ramach innych programów prowadzonych przez Urząd Pracy,
5) prowadzenie spraw finansowych w zakresie wystawiania i podpisywania faktur i not księgowych dotyczących spraw:
a) najmu i opłat w lokalach komunalnych,
b) czynszów dzierżawnych,
c) wieczystego użytkowania gruntów,
d) sprzedaży nieruchomości.
6) prowadzenie innych spraw wynikających z ustaw,
7) realizowanie zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej – w zakresie powierzonych zadań przygotowywanie materiałów do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zadania pomocnicze:
1.Współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy i głównym księgowym w zakresie dokonywania szacowania wartości zamówień publicznych.
2. współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy i głównym księgowym w zakresie dokonywania remontów i inwestycji na mieniu komunalnym.  
3. Udział w szkoleniach.
4. Inne zadania według potrzeb.

Zadania okresowe:
1.Okresowe analizy.
2.Sprawozdawczość w zakresie zadań prowadzonych na stanowisku.
3. Uczestniczenie w zespołach inwentaryzacyjnych.
4. Zadania zlecone przez Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy. 

6. Warunki pracy na stanowisku:
1) praca biurowa w budynku Urzędu Gminy Krzykosy,
2) wymiar czasu pracy – pełny etat,
3) przewidywany termin zatrudnienia: odwrotnie po przeprowadzonym naborze, pierwsza umowa na okres próbny do 6 miesięcy – w tym okresie istnieje obowiązek odbycia służby przygotowawczej i uzyskania z jej odbycia pozytywnego wyniku.

7. Informuje się, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Krzykosach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

8.Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny – podpisany własnoręcznie,
2) życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej – z aktualnym zdjęciem, podpisany własnoręcznie,
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy:
a) świadectwa pracy,
b) zaświadczenie lub podpisane własnoręcznie oświadczenie w przypadku kontynuacji pracy,
c) dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej,
5) kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji wg wzoru stanowiącego załącznik  do ogłoszenia, podpisany własnoręcznie,
6) oświadczenia wg wzorów stanowiących załącznik  do ogłoszenia:
a) o pełnej zdolności do czynności prawnych, podpisane własnoręcznie,
b) o korzystaniu z pełni praw publicznych, podpisane własnoręcznie,
c) że kandydat  nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, podpisane własnoręcznie,
d) o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wymienionym stanowisku, podpisane własnoręcznie,
e) o przetwarzaniu danych osobowych, podpisane własnoręcznie,
7) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 

9. Termin i miejsce składania dokumentów: wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Krzykosach pokój nr 12, lub przesłać pocztą na adres:
Wójt Gminy Krzykosy
63-024 KRZYKOSY
ul. Główna 37

w terminie do dnia 8 czerwca 2017 r. do godz. 1500 z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko pracy do spraw gospodarki komunalnej i zamówień publicznych”.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Krzykosy, również w przypadku nadania przesyłki decyduje data wpływu do Urzędu.

10. Informacje dodatkowe: 

Dokumenty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz te, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie określonym w pkt. 9 nie będą rozpatrywane. 

Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 37/2017 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Krzykosy. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminy Krzykosy i w Biuletynie Informacji Publicznej (www.krzykosy.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzykosy ul. Główna 37. 

Zastrzega się prawo nie skorzystania z żadnej oferty. 

Na wniosek kandydata złożony w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia naboru zapewnia się zwrot dokumentów, po tym terminie dokumenty zostaną zarchiwizowane.  

Wójt          
(-) inż. Andrzej Janicki

Załączniki:

 


Dokumenty: