WAŻNE!

Nabór na stanowisko do spraw rolnych i ochrony środowiska

Nabór na stanowisko do spraw rolnych i ochrony środowiska

WÓJT GMINY KRZYKOSY 
OGŁASZA NABÓR 
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DO SPRAW ROLNYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Nazwa i adres jednostki: 
Urząd Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy

2. Określenie stanowiska: 
Stanowisko do spraw rolnych i ochrony środowiska

3. Wymagania niezbędne wobec kandydata: 
1)
wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawo, administracja, ochrona środowiska, 
2) wiedza w zakresie przepisów ustaw: 
- o samorządzie gminnym, 
- Kodeks postępowania administracyjnego,
- ochrona gruntów rolnych i leśnych, 
- prawo ochrony środowiska, 
- utrzymanie porządku i czystości w gminach, 
3) jest obywatelem polskim, 
4) ma ukończony 18 rok życia, 
5) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 
6) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
7) cieszy się nieposzlakowaną opinią, 
8) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

4. Wymagania dodatkowe: 
1)
preferowane doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej na takim samym lub podobnym stanowisku, 
2) wysoka kultura osobista, samodzielność i kreatywność, komunikatywność oraz dobra organizacja pracy, 
3) umiejętność pracy pod presją czasu, 
4) dobra znajomość obsługi komputera, Internetu i poczty elektronicznej oraz obsługi urządzeń biurowych, 
5) prawo jazdy kat B,

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
1)
w zakresie spraw rolnych oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych: 
a) tworzenie obszarów chronionych, 
b) prowadzenie spraw z zakresu zwalczania zaraźliwych chorób zwierząt, 
c) prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa i ochrony zwierzyny łownej, 
d) współdziałanie ze służbami doradczymi w zakresie upowszechniania i wdrażania postępu w rolnictwie, 
e) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na uprawę maku oraz nadzór nad tymi uprawami, 
f) prowadzenie spraw związanych z materiałem hodowlanym, 
g) prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na hodowlę lub utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną, prowadzenie rejestru, 
h) prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniem, 
i) prowadzenie spraw związanych z klęskami żywiołowymi; 
j) prowadzenie spraw związanych z przeznaczaniem gruntów na cele nierolnicze i nieleśne, rolniczym wykorzystaniem gruntów oraz ich rekultywacją; 
2) w zakresie ochrony przyrody i ochrony środowiska: 
a) prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska przed odpadami, 
b) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat za korzystanie ze środowiska, 
c) prowadzenie spraw związanych z programami ochrony środowiska wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska i ochronie przyrody, 
d) prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem raportów oddziaływania na środowisko, 
e) prowadzenie spraw z zakresu udostępniania informacji publicznej związanej z ochroną środowiska zgodnie z obowiązującymi ustawami oraz zamieszczanie tych informacji na stronie internetowej i w BIP-ie, 
f) prowadzenie spraw związanych z monitoringiem środowiska, 
g) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i innych decyzji wydawanych na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, 
h) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem w należytym stanie terenów zieleni i zadrzewień na terenie gminy, 
i) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości;
3) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach: 
a) wydawanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników nieczystości płynnych, 
b) prowadzenie rejestru działalności regulowanej, 
c) dokonywanie wpisów w systemie CEIDG, 
d) prowadzenie ewidencji zawartych umów właściciela nieruchomości z przewoźnikiem,
e) współdziałanie z podmiotami świadczącymi usługi wywozu śmieci i nieczystości płynnych, 
f) całokształt spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy,
g) przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości, 
h) utworzenie i stała aktualizacja rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi oraz rejestru nieruchomości niezamieszkałych, 
i) wydawanie, zbieranie deklaracji, sprawdzanie poprawności wypełnienia, rejestracja składanych deklaracji oraz prowadzenie postępowania w celu złożenia deklaracji
j) przeprowadzanie kontroli w terenie w zakresie obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, 
k) wydawanie decyzji w sprawie wysokości opłaty, zmiany wysokości opłaty, prowadzenie procedury odwoławczej, 
l) przeprowadzanie kontroli w zakresie gospodarki odpadami w nieruchomościach niezamieszkałych, w tym kontroli w zakresie przestrzegania regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzykosy, 
m) przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, 
n) kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzykosy, 
o) przygotowywanie niezbędnych dokumentów oraz prowadzenie nadzoru i kontroli przedsiębiorców, którzy kompleksowo będą wykonywać obowiązki nałożone na gminę w zakresie odbioru i transportu zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zbieranych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, 
p) opracowywanie i sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości ciążącej na gminie w zakresie realizacji gospodarki odpadami komunalnymi,
4) w zakresie gospodarki komunalnej: 
a) prowadzenie spraw związanych z eksploatacją wysypiska śmieci – inwestycje, remonty, bieżące naprawy, rekultywacja wysypiska, 
b) przestrzeganie terminów poboru do analizy prób z wysypiska śmieci, analiza i ocena wyników, 
5) prowadzenie spraw wynikających z innych ustaw; 
6) realizowanie zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej – w zakresie powierzonych zadań przygotowywanie materiałów do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Zadania pomocnicze: 
1.Współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy i głównym księgowym w zakresie dokonywania szacowania wartości przyjmowanych do budżetu celem realizacji powierzonych zadań. 
2. Udział w szkoleniach. 
3. Inne zadania według potrzeb. 

Zadania okresowe: 
1.Okresowe analizy. 
2.Sprawozdawczość w zakresie zadań prowadzonych na stanowisku. 
3. Uczestniczenie w zespołach inwentaryzacyjnych. 
4. Zadania zlecone przez Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy.

6. Warunki pracy na stanowisku: 
1)
praca biurowa w budynku Urzędu Gminy Krzykosy, 
2) wymiar czasu pracy – pełny etat, 
3) przewidywany termin zatrudnienia: odwrotnie po przeprowadzonym naborze, pierwsza umowa na okres próbny do 6 miesięcy – w tym okresie istnieje obowiązek odbycia służby przygotowawczej i uzyskania z jej odbycia pozytywnego wyniku.

7. Informuje się, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Krzykosach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

8. Wymagane dokumenty: 
1)
list motywacyjny – podpisany własnoręcznie, 
2) życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej – z aktualnym zdjęciem, podpisany własnoręcznie, 
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy: 
a) świadectwa pracy, 
b) zaświadczenie lub podpisane własnoręcznie oświadczenie w przypadku kontynuacji pracy, 
c) dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej, 
5) kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji wg wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia, podpisany własnoręcznie, 
6) oświadczenia wg wzorów stanowiących załącznik do ogłoszenia: 
a) o pełnej zdolności do czynności prawnych, podpisane własnoręcznie, 
b) o korzystaniu z pełni praw publicznych, podpisane własnoręcznie, 
c) że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, podpisane własnoręcznie, 
d) o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wymienionym stanowisku, podpisane własnoręcznie, 
e) o przetwarzaniu danych osobowych, podpisane własnoręcznie, 
7) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

9. Termin i miejsce składania dokumentów: wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Krzykosach pokój nr 12, lub przesłać pocztą na adres: 
Wójt Gminy Krzykosy 
63-024 KRZYKOSY 
ul. Główna 37

w terminie do dnia 24 listopada 2017 r. do godz. 1500 z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko pracy do spraw rolnych i ochrony środowiska”.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Krzykosy, również w przypadku nadania przesyłki decyduje data wpływu do Urzędu.

10. Informacje dodatkowe: 
Dokumenty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz te, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie określonym w pkt. 9 nie będą rozpatrywane.
Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 72/2017 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Krzykosy. 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminy Krzykosy i w Biuletynie Informacji Publicznej (www.krzykosy.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzykosy ul. Główna 37. 
Zastrzega się prawo nie skorzystania z żadnej oferty. 
Na wniosek kandydata złożony w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia naboru zapewnia się zwrot dokumentów, po tym terminie dokumenty zostaną zarchiwizowane. Załączniki: 
1. 
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
2. 
Oświadczenia

Zarządzenie wewnętrzne nr 72/2017 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie  ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Krzykosach