Nabór na stanowisko do spraw promocji i bezpieczeństwa informacji

Ogłoszenie

WÓJT GMINY KRZYKOSY
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DO SPRAW PROMOCJI I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

1. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy

2. Określenie stanowiska:
Stanowisko do spraw promocji i bezpieczeństwa informacji

3. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
1) wykształcenie średnie lub wyższe – preferowane wykształcenie wyższe w zakresie informatycznym, ochrony danych osobowych, administracyjnym, zarządzanie – marketing, public reliatoins ,
2) znajomość ustaw i aktów wykonawczych z zakresu samorządu terytorialnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
3) dobra znajomość oprogramowania narzędziowego oraz systemów operacyjnych,
4) biegła znajomość posługiwania się aplikacjami biurowymi MS Office,
5) umiejętność zarządzania stroną internetową,
6) jest obywatelem polskim,
7) ma ukończony 18 rok życia,
8) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
9) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
11) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

4. Wymagania dodatkowe:
1) preferowane doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej na takim samym lub podobnym stanowisku,
2) dyspozycyjność,
3) umiejętność redagowania tekstów,
4) wysoka kultura osobista, samodzielność i kreatywność, komunikatywność oraz dobra organizacja pracy,
5) umiejętność pracy pod presją czasu,
6) znajomość języka angielskiego umożliwiającego korzystanie z dokumentacji technicznej dotyczącej obsługi komputera.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
A. W zakresie promocji:
1) prowadzenie działalności promocyjnej gminy,
2) tworzenie strategii promocji gminy oraz udział w opracowywaniu Strategii Rozwoju Gminy,
3) redagowanie informacji o wydarzeniach gminnych i umieszczanie ich na stronie internetowej,
4) opracowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych Gminy przy współpracy z referatami i samodzielnymi stanowiskami pracy w Urzędzie,
5) informowanie mediów o wydarzeniach gminnych,
6) administrowanie i redagowanie strony internetowej gminy,
7) organizacja imprez promocyjnych i akcji promujących gminę,
8) przygotowywanie publikacji i materiałów promocyjnych gminy,
9) obsługa inwestorów – tworzenie i promocja oferty obszarów dla inwestycji,
10) prowadzenie spraw w zakresie współpracy gminy z innymi gminami i podmiotami,
11) zamawianie artykułów reklamowych i materiałów promocyjnych dla Gminy,
12) prowadzenie ewidencji (przychód i rozchód) zakupionych artykułów i materiałów,
13) tworzenie materiałów promocyjnych – przygotowywanie projektów informatorów, folderów, kalendarzy, ulotek promocyjnych i zaproszeń,
14) tworzenie projektów graficznych oraz budowanie świadomości marki i kreowania pozytywnego wizerunku Gminy,
15) bieżące informowanie mieszkańców o działaniach, planach i zamierzeniach.

B. W zakresie ochrony danych osobowych:
1) administrowanie siecią informatyczną oraz bazami danych systemów będących w użytkowaniu Urzędu Gminy, w tym wykonywanie obowiązków administratora systemów informatycznych określonych w obowiązującej Polityce bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, w szczególności:
a) prowadzenie ewidencji sprzętu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład,
b) ustalanie identyfikatorów i haseł użytkownikom, dokonywanie ich zmian i wyrejestrowywanie użytkowników w razie takiej potrzeby,
c) prowadzenie rejestru i odnotowywanie faktu wygenerowania oraz przekazywania haseł,
d) sprawdzanie zawartości komputerów pod kątem legalności programów komputerowych oraz używania właściwych nośników informacji,
e) sprawdzanie kopii awaryjnych wykonanych przez użytkowników pod kątem dalszej ich przydatności do odtworzenia danych w przypadku awarii systemu,
f) sporządzanie kopii zapasowej systemu informatycznego,
2) nadzór i pomoc pracownikom Urzędu Gminy w poprawnym użytkowaniu sprzętu komputerowego,
3) stosowanie środków technicznych mających na celu zabezpieczenie danych osobowych przed ujawnieniem,
4) profilaktyka antywirusowa,
5) czuwanie nad zapewnieniem awaryjnego zasilania komputerów oraz innych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych,
6) zapewnienie bezpieczeństwa danych sieci komputerowej Urzędu Gminy przed niepowołanym dostępem do sieci zewnętrznej,
7) zabezpieczanie urządzeń i systemów informatycznych przed utratą tych danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej,
8) przygotowywanie urządzeń, dysków lub innych informatycznych nośników zawierających dane osobowe do likwidacji,
9) prowadzenie aktualizacji systemów komputerowych,
10) zarządzanie działaniem elektronicznej skrzynki podawczej,
11) administrowanie podmiotem Urzędu Gminy w Krzykosach na platformie e-PUAP,
12) administracja siecią komputerową,
13) wykonywanie obowiązków Zastępcy Administratora Sieci Informatycznych.

C. W zakresie ustawy o dostępie do informacji publicznej:
1) prowadzenie i nadzorowanie strony internetowej Urzędu Gminy Krzykosy,
2) prowadzenie i nadzorowanie strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

D. Inne zadania:
1) Wykonywanie zadań Lokalnego Administratora Systemu,
2) pełnienie obowiązków koordynatora do spraw dostępności cyfrowej oraz uzgadnianie i nadzorowanie spraw związanych z dostępnością cyfrową dotyczących Gminy jako podmiotu publicznego,
3) obsługa systemów informatycznych związanych z organizacją wyborów,
4) obsługa transmisji video online obrad Rady Gminy,
5) zakładanie i konfiguracja kont e-mail dla pracowników i radnych,
6) nadzór nad umowami zawieranymi z formami zewnętrznymi w zakresie działań informatycznych prowadzonych przez Urząd.

Zadania pomocnicze:
1. Współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy i głównym księgowym w zakresie dokonywania szacowania wartości przyjmowanych do budżetu celem realizacji powierzonych zadań.
2. Udział w szkoleniach.
3. Inne zadania według potrzeb, w szczególności:
– wykonywane na polecenie przełożonych innych zadań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie administracji samorządowej,
– wsparcie informatyczne w zakresie obsługi systemów związanych z organizacją wyborów i referendów,

Zadania okresowe:
1. Okresowe analizy.
2. Sprawozdawczość w zakresie zadań prowadzonych na stanowisku.
3. Uczestniczenie w zespołach inwentaryzacyjnych.
4. Obsługa zebrań wiejskich.
5. Zadania zlecone przez Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy wg potrzeb.

6. Warunki pracy na stanowisku:
1) praca biurowa w budynku Urzędu Gminy Krzykosy,
2) wymiar czasu pracy – pełny etat,
3) przewidywany termin zatrudnienia: odwrotnie po przeprowadzonym naborze, pierwsza umowa na okres próbny do 6 miesięcy – w tym okresie istnieje obowiązek odbycia służby przygotowawczej i uzyskania z jej odbycia pozytywnego wyniku.

7. Informuje się, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Krzykosach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

8. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny – podpisany własnoręcznie,
2) życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej – z aktualnym zdjęciem, podpisany własnoręcznie,
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy:
a) świadectwa pracy,
b) zaświadczenie lub podpisane własnoręcznie oświadczenie w przypadku kontynuacji pracy,
c) dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej,
5) kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji wg wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia, podpisany własnoręcznie,
6) oświadczenia wg wzorów stanowiących załącznik do ogłoszenia:
a) o pełnej zdolności do czynności prawnych, podpisane własnoręcznie,
b) o korzystaniu z pełni praw publicznych, podpisane własnoręcznie,
c) że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, podpisane własnoręcznie,
d) o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wymienionym stanowisku, podpisane własnoręcznie,
e) o przetwarzaniu danych osobowych, podpisane własnoręcznie,
7) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

9. Termin i miejsce składania dokumentów: wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Krzykosach pokój
nr 12, lub przesłać pocztą na adres:

Wójt Gminy Krzykosy
63-024 KRZYKOSY
ul. Główna 37

w terminie do dnia 12 października 2021 r. do godz. 15.00 z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko pracy ds. promocji i bezpieczeństwa informacji".
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Krzykosach, również w przypadku nadania przesyłki decyduje data wpływu do Urzędu.

10. Informacje dodatkowe:
Dokumenty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz te, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie określonym w pkt. 9 nie będą rozpatrywane.
Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 53/2021 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Krzykosach.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminy Krzykosy i w Biuletynie Informacji Publicznej (www.krzykosy.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37.
Zastrzega się prawo nie skorzystania z żadnej oferty.
Na wniosek kandydata złożony w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia naboru zapewnia się zwrot dokumentów (oryginałów), po tym terminie dokumenty zostaną zarchiwizowane.

Załączniki:
1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
2. Oświadczenia


REGULAMIN
NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Rekrutacja na wolne stanowisko urzędnicze do spraw promocji i bezpieczeństwa informacji zostanie przeprowadzona według następujących zasad:

§ 1. Komisja rekrutacyjna na podstawie złożonych przez kandydatów dokumentów dokona analizy dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym, a następnie po sporządzeniu listy osób spełniających wymogi formalne dokona punktacji w zakresie:

1) posiadanego przez kandydata poziomu wykształcenia – maksymalnie 12 pkt:
a) wyższe – poziom: magister – kierunek: informatyczny, ochrony danych osobowych, administracyjny, zarządzanie – marketing, public reliations – 12 pkt
b) wyższe – poziom: licencjat – kierunek: informatyczny, ochrony danych osobowych, administracyjny, zarządzanie – marketing, public reliations – 11 pkt
c) wyższe – poziom: magister – inne kierunki lub kursy specjalistyczne pozwalające stwierdzić, że kandydat posiada wiedzę z zakresu zadań realizowanych na stanowisku do spraw promocji i bezpieczeństwa informacji – 10 pkt
d) wyższe – poziom: licencjat, inżynier – inne kierunki lub kursy specjalistyczne pozwalające stwierdzić, że kandydat posiada wiedzę z zakresu zadań realizowanych na stanowisku do spraw promocji i bezpieczeństwa informacji – 9 pkt
e) średnie – kierunek: informatyczny, ochrony danych osobowych, administracyjny, zarządzanie – marketing, public reliations – 8 pkt
f) średnie i kursy specjalistyczne pozwalające stwierdzić posiadanie wiedzy z zakresu zadań realizowanych na stanowisku do spraw promocji i bezpieczeństwa danych –
7 pkt,

2) dodatkowe umiejętności przydatne do pracy na stanowisku – maksymalnie 6 pkt:
a) znajomość zagadnień z zakresu pracy w samorządzie terytorialnym – w szczególności w zakresie zadań realizowanych na stanowisku do spraw promocji i bezpieczeństwa informacji – oceniana na podstawie opisu przebiegu pracy zawodowej odbytej na takim samym lub podobnym stanowisku i przedłożonych dokumentów – od 5 pkt do 6 pkt,
b) znajomość zagadnień z zakresu administracji w firmie – oceniana na podstawie zatrudnienia – od 3 pkt do 4 pkt,
c) inne kursy i doświadczenie zawodowe, które według oceny członków komisji mogą być przydatne do pracy na aplikowanym stanowisku – do 2 pkt.

§ 2. Po przeprowadzeniu weryfikacji opisanej w § 1 sporządza się listę uwzględniając liczbę zdobytych przez kandydata punktów.

§ 3. 1. Po przeprowadzeniu weryfikacji określonej w § 1 i § 2 jeśli liczba zweryfikowanych kandydatów spełniających wymogi formalne wynosi więcej niż 5 osób, Komisja przeprowadza kandydatami rozmowę kwalifikacyjną z zakresu wiedzy, którą kandydat winien posiadać aplikując na stanowisko podane w ogłoszeniu o konkursie.
2. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydatów zawiadamia się telefonicznie i drogą e-mail.
3. Pytania do rozmowy kwalifikacyjnej przygotowują członkowie Komisji i ocena odbywa się wg zasad ustalonych przez członków komisji.
4. Po przeprowadzeniu rozmów sporządza się listę uwzględniając liczbę zdobytych przez kandydatów punktów.

§ 4. 1. Po przeprowadzeniu postępowania określonego w § 1 – 3 Komisja sporządza listę rankingową uwzględniającą sumę liczby zdobytych przez kandydata punktów z oceny dokumentów określonej w § 1 i punktów z rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w § 3.
2. Listę kandydatów, o której mowa w ust. 1 sporządza się od największej liczby zdobytych punktów do najmniejszej.
3. Po ustaleniu listy, w przypadku zdobycia równej liczby punktów przez co najmniej dwóch kandydatów, jako pierwszego z nich umieszcza się kandydata, który zdobył większą ilość punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.
4. Z tak sporządzonej listy Komisja przedstawi Wójtowi pięciu kandydatów celem dokonania wyboru kandydata.

§ 5. 1. Po przedstawieniu listy kierownik jednostki podejmuje decyzję o zatrudnieniu wskazanego przez siebie kandydata.
2. Kierownik jednostki może postanowić o przeprowadzeniu dodatkowej rozmowy z wskazanymi przez siebie kandydatami.
3. Jeśli Kierownik jednostki podejmie decyzję o przeprowadzeniu rozmowy z wskazanymi z wyłonionych kandydatów, wówczas po odbytej z nimi rozmowie podejmuje decyzję o zatrudnieniu wskazanego przez siebie kandydata.

§ 6. 1. Każdy uczestnik postępowania konkursowego może dostać do wglądu tylko dokumenty dotyczące jego osoby.
2. Dokumenty dotyczące osób drugich nie będą upublicznianie innym osobom.
3. Każdy uczestnik postępowania konkursowego ma prawo wglądu w protokół z przeprowadzonego postępowania, w którym będzie zamieszczona punktacja ogólna dla wszystkich uczestników postępowania konkursowego.

§ 7. Decyzję o zatrudnieniu danego kandydata podejmuje Wójt.

§ 8. Z przeprowadzonego postępowania konkursowego sporządza się protokół.

§ 9. Informację o wyniku naboru zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) upowszechnia się niezwłocznie przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Krzykosach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Załączniki

Ikona DOC Zarządzenie Wewnętrzne nr 56/2021 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 30 września 2021 r. [109 KB]
Ikona DOC 
Kwestionariusz_osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie [35 KB]
Ikona DOC
Oświadczenia dla kandydatów - ogólne [17 KB]