WAŻNE!

Inspektor ds. kadr w Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach

Inspektor ds. kadr w Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy

Inspektor ds. kadr w Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach

 1. Nazwa jednostki:
  Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach
 2. Określenie stanowiska urzędniczego:
  1. Inspektor ds. kadr Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach
  2. Liczba stanowisk pracy – 1 etat,
 3. Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
  3. nieposzlakowana opinia,
  4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku
  6. ukończone jednolite studia magisterskie , wyższe studia zawodowe i co najmniej 3-letnią praktykę na podobnym stanowisku lub wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym i minimum 5-letni staż pracy na podobnym stanowisku.
 4. Preferowane kwalifikacje dodatkowe:
  1. wiedza w zakresie prawa pracy, Karty Nauczyciela, Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy Prawo Oświatowe, Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawa o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej,
  2. znajomość obsługi programów kadrowych, Word, Excel, obsługa poczty elektronicznej;
  3. cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa.
 5. Wskazanie zakresu zadań na stanowisku:
  1. Przygotowywanie dokumentacji związanej z przyjmowaniem oraz zwalnianiem pracowników,
  2. Analiza dokumentacji i jej uzupełnianie,
  3. Kompletowanie, opisywanie dokumentów w aktach osobowych pracowników,
  4. Przygotowanie i sporządzanie wniosków o przyznanie rent, emerytur, świadczeń rehabilitacyjnych, zasiłków chorobowych,
  5. Ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych, naliczanie świadczenia urlopowego,
  6. Sporządzanie sprawozdań statystycznych,
  7. Wprowadzanie i przekazywanie danych w systemie informacji oświatowej,
  8. Inwentaryzacja,
  9. Prowadzenie dziennika korespondencji,
  10. Współdziałanie z dyrektorami jednostek.
  11. Inne zadania zlecone w ramach potrzeb.
 6. Informacja o warunkach pracy:
  1. praca biurowa, siedząca
  2. praca na pierwszym piętrze, bez dostępu do windy,
  3. obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych.
 7. Informacja z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w CUW:
  Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.
 8. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
  1. życiorys (CV),
  2. kwestionariusz osobowy dla osoby starającej się o zatrudnienie,
  3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
  5. oświadczenia wg wzorów stanowiących załącznik do ogłoszenia:
  6. a) o pełnej zdolności do czynności prawnych, podpisane własnoręcznie,
   b) o korzystaniu z pełni praw publicznych, podpisane własnoręcznie,
   c) że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, podpisane własnoręcznie,
   d) o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wymienionym stanowisku, podpisane własnoręcznie,
   e) o przetwarzaniu danych osobowych, podpisane własnoręcznie,
 9. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych.
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach, ul Główna 39 (budynek Zespołu Szkół w Krzykosach) lub przesłać pocztą na adres CUW, w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
  „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. kadr Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach"
  Termin składania dokumentów - do dnia 02.06.2023 r. O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data faktycznego wpływu dokumentów, czyli do dnia 02.06.2023 roku do godz. 15.00.
  Aplikacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane na adres nadawcy bez otwierania.
 10. Informacje dodatkowe.
  1. Kandydaci spełniający wymogi formalne będą poinformowani indywidualnie o terminie testu i/lub rozmowie kwalifikacyjnej.
  2. Wyniki naboru będą umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ikona DOC Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie [35 KB]
Ikona DOC Oświadczenia dla kandydata ubiegającego się o stanowisko urzędnicze ds. kadr w Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach [20 KB]
Ikona DOC Regulamin naboru na stanowisko urzędnicze [16 KB]