WAŻNE!

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krzykosach

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krzykosach

ZARZĄDZENIE NR 276/2023
WÓJTA GMINY KRZYKOSY
z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krzykosach

Na podstawie art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r poz. 1428), w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krzykosach, ul. Główna 39, 63-024 Krzykosy.

§ 2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na: 1) stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krzykosy, 2) tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krzykosy, 3) stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki


Załącznik do Zarządzenia Nr 276/2023
Wójta Gminy Krzykosy
z dnia 10 marca 2023 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Krzykosy ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krzykosach.
Organ prowadzący szkołę: Gmina Krzykosy, ul. Główna 37,63-024 Krzykosy.
Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs: Zespół Szkół w Krzykosach, ul. Główna 39, 63-024 Krzykosy.

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449 ze zm.).
 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania rozwoju publicznej szkoły,
  2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o: - stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo - stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo - stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  3. oświadczenie zawierające następujące dane'osobowe kandydata: - imię (imiona) i nazwisko, - datę i miejsce urodzenia, - obywatelstwo, - miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
  4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
  5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
  6. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdząjącego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672 ze zm.) lub dyplom ukończenia studiów na kierunku filologia polska lub dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego j. polskiego - w przypadku cudzoziemca,
  7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
  8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa wart. 31 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 ze zm.),
  11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa wart. 7 ust. I i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633 ze zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
  12. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
  13. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  14. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa wart. 76 ust. I ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zmianami) lub wart. 276 ust. l ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  15. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
  16. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodęna- przetwarzanie swoich danych osobowych, w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krzykosach" w terminie do 04.04.2023 r., do godziny 15:00 na adres: Urząd Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy (w przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do sekretariatu Urzędu).
 4. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej - w takim przypadku oferta powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.
 5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Krzykosy. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 6. Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach pod nr tel. 693 255 755.

Ikona PDF Zarządzenie Nr 276/2023 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 10 marca 2023 r. [1,99 MB]