WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Informacje

Obowiązek zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3a i 3b ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.) oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzykosy, przyjętym Uchwałą nr XI/111/2019 Rady Gminy Krzykosy z dnia 26 listopada 2019 r., zmienionym Uchwałą nr XXXVI/325/2022 z dnia 22 marca 2022 r. właściciele nieruchomości, które nie mają możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej zobowiązani są do:

gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, pozbywania się zgromadzonych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Każdy właściciel w/w nieruchomości powinien posiadać podpisaną umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Krzykosy. Za wykonaną usługę właściciel nieruchomości otrzymuje potwierdzenie uiszczenia opłat.

Spis przedsiębiorców posiadających zezwolenia na odbiór i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Krzykosy umieszczony jest na stronie tutejszego urzędu w zakładce OCHRONA ŚRODOWISKA- wykaz podmiotów uprawnionych do odbioru nieczystości ciekłych.

Zgodnie z art. 6 ust. 5a oraz art. 9u ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt kontroluje posiadanie umów i dowodów uiszczenia opłat za usługi, o których mowa powyżej oraz sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy.

Podczas kontroli prowadzonej przez upoważnionych pracowników urzędu właściciel zobowiązany jest udokumentować wykonanie w/w obowiązku poprzez okazanie umowy oraz dowodów uiszczenia opłat za usługi.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 (brak umowy oraz brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych) podlega karze grzywny.

Susza

Susza - plakat - część 1

Susza - plakat - część 2

Susza - plakat - część 3

Informacja dotycząca opłat za zmniejszanie naturalnej retencji terenowej

1 stycznia 2018 roku weszła w życie ustawa z 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.1566 ze zm.) wprowadzająca zmiany w zakresie gospodarowania wodami oraz opłat za usługi wodne, w tym opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 oraz art. 272 ust. 22 Prawa wodnego osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące:

a) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
b) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
c) użytkownikami wieczystymi gruntów,
d) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m² robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, wpłynęły na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zobowiązane są do uiszczania opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za w/w usługę zależy od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowy wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczenia opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ustawy Prawo wodne.

Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m² wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m² na 1 rok;

2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m² na 1 rok,
b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m² na 1 rok,
c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m² na 1 rok.

Opłata jest wnoszona kwartalnie, a podmiot obowiązany do jej ponoszenia wnosi opłatę na rachunek bankowy tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu przedmiotową informację. Wpływy z tytułu ww. opłaty stanowią w 90% przychód Wód Polskich i tylko w 10% dochód budżetu Gminy.

Wobec powyższego prosimy osoby, których nieruchomości są zagospodarowane w sposób zmniejszający naturalną retencję terenową w stopniu przewidzianym ustawą, o wypełnienie Oświadczenia i jego przekazanie w terminie do dnia 15.12.2018 r. Urzędu Gminy Krzykosy pok. 22, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy tel.: 61 285 15 14 w. 130.

Na podstawie ww. przepisów oraz złożonych oświadczeń Wójt Gminy Krzykosy przekaże informacje o wysokości opłaty i sposobie jej obliczenia.

Uproszczone Plany Urządzenia Lasu - rozpoczęcie prac

Informacja o rozpoczęciu prac

Obwieszczenie SKO

Obwieszczenie SKO

Obwieszczenie dot. przebudowy drogi gminnej nr 555567 ul. Brodowska w Murzynowie Leśnym

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

                  Zgodnie z art.33 ust.1 pkt 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U.  z 2016r.  poz. 353) 

Wójt Gminy Krzykosy zawiadamia

że w dniu 08.12.2016 r. na wniosek  Inwestora: Gmina Krzykosy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 555567  ul. Brodowska w Murzynowie Leśnym.

         Inwestycja planowana jest  na odcinku ulicy Brodowskiej na długości 1480,0 m obejmującej działki 483, 107, 157/1 w obrębie Murzynowo Leśne, gmina Krzykosy, powiat  średzki, województwo  wielkopolskie. 

Wójt Gminy Krzykosy: inż. Andrzej Janicki

 

 Sprawę prowadzi:

          mgr Maria Szymczak
          Urząd Gminy Krzykosy - pok. nr 23
          tel. 81 285 15 14  wew. 131

Obwieszczenie dot. budowy dwóch chlewni na tuczniki na rusztach w Pięczkowie

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KRZYKOSY W KRZYKOSACH

 

Na podstawie art.49 kpa oraz art.33, 34 i 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016. 353 j.t.)

Zawiadamiam

o trwającej procedurze w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie dwóch chlewni na tuczniki na rusztach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach o numerach ewidencyjnych: 241 i 243 w obrębie Pięczkowo gmina Krzykosy, powiat Średzki

 

Procedura ta poprzedza wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych przedsięwzięcia.

 

Wnioskodawcą jest pan Piotr Sadowski- pełnomocnik Inwestora:

Daniel Matuszak, zam. Pięczkowo, ul. Rzeczna 13, 62-025 Witowo

 

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Krzykosy.

Opinię i uzgodnienie decyzji wydaje: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wlkp.

Dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23 (tel. 061-2851514 wew.131) w godzinach urzędowania.

W dniach od 20 października do 10 listopada 2016r. zainteresowane osoby mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone

  1.  w formie pisemnej pod adresem Urzędu, 63-024 Krzykosy, ul. Główna 37
  2.  ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Krzykosach- pok. nr 23
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: krzykosy@wokiss.pl

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag/wniosków jest Wójt Gminy Krzykosy

Wójt Gminy Krzykosy inż. Andrzej Janicki

Zawiadomienie dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Pięczkowo i Witowo

Krzykosy, dnia 23.08.2016r.

OSR.6220.6.2016

Z a w i a d om i e n i e

 

Na podstawie art. 10 k.p.a. zawiadamiam, że zebrano cały materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Pięczkowo i Witowo, gmina Krzykosy.

Strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie, w terminie 5 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23 w godzinach urzędowania

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag/wniosków jest Wójt Gminy Krzykosy

 

Sprawę prowadzi:
mgr Maria Szymczak, tel: (61) 285 15 14 wew.131

 

Zawiadomienie dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 3676P Sulęcinek - Murzynówko na odcinku Murzynowo Leśne - Miąskowo

Krzykosy, dnia 23.08.2016 r.

OSR.6220.7.5.2016

Z a w i a d om i e n i e

 

Na podstawie art. 10 k.p.a. zawiadamiam, że zebrano cały materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 3676P Sulęcinek - Murzynówko na odcinku Murzynowo Leśne - Miąskowo.

Strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie, w terminie 3 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23 w godzinach urzędowania

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag/wniosków jest Wójt Gminy Krzykosy.

 

Sprawę prowadzi:

mgr Maria Szymczak, tel: (61) 285 15 14 wew.131

Obwieszczenie dot. budowy dwóch chlewni na tuczniki na rusztach w Pięczkowie

O B W I E S Z C Z E N I E

 

                 Zgodnie z art.33 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353)

 

Wójt Gminy Krzykosy zawiadamia

 

że w dniu 12.07.2016 r. na wniosek Inwestora: Daniel Matuszak, Pięczkowo, ul. Rzeczna 13, 63-025 Witowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch chlewni na tuczniki na rusztach wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Inwestycja planowana jest na działkach o numerach ewidencyjnych: 241 i 243 w obrębie Pięczkowo, gmina Krzykosy, powiat średzki, województwo wielkopolskie.

Wójt Gminy Krzykosy: inż. Andrzej Janicki

 

Sprawę prowadzi:
mgr Maria Szymczak
Urząd Gminy Krzykosy - pok. nr 23
tel. 81 285 15 14 wew. 131

Obwieszczenie dot. powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa naturalnego w miejscowości Garby

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KRZYKOSY W KRZYKOSACH

 

 Na podstawie art.49 kpa oraz art.33, 34 i 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t. ze zm.)

 

Zawiadamiam

o trwającej procedurze w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa naturalnego w miejscowości Garby - działki nr 92/5, 92/2, 94, obręb Garby, gmina Krzykosy, powiat Średzki

 

Procedura ta poprzedza wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych przedsięwzięcia.

 

Wnioskodawcą jest pan Piotr Sadowski- pełnomocnik Firmy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MADO Maciej Gielniak, Garby 34, 63-023 Sulęcinek,

 

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Krzykosy.

Opinię i uzgodnienie decyzji wydaje: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

Dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23 (tel. 061-2851514 wew.131) w godzinach urzędowania.

 

W dniach od 10 września do 1 października 2015r. zainteresowane osoby mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie.

 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone

  1.  w formie pisemnej pod adresem Urzędu,
  2.  ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Krzykosach- pok. nr 23
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: krzykosy@wokiss.pl

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag/wniosków jest Wójt Gminy Krzykosy

Wójt Gminy Krzykosy: inż. Andrzej Janicki

Obwieszczenie dot. przebudowy drogi gminnej nr 550131P w m. Murzynowiec Leśny

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art.33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353)

 

Wójt Gminy Krzykosy zawiadamia

 

że w dniu 09.01.2017 r. na wniosek Inwestora: Gmina Krzykosy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 550131P w m. Murzynowiec Leśny.

Inwestycja planowana jest na odcinku o długości 1570,0 m obejmującej działki 90/3 i 345/1 w obrębie Murzynowo Leśne, gmina Krzykosy, powiat średzki, województwo wielkopolskie.

Wójt Gminy Krzykosy: inż. Andrzej Janicki

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

mgr Maria Szymczak
Urząd Gminy Krzykosy - pok. nr 23
tel. 81 285 15 14 wew. 131

Obwieszczenie dot. eksploatacji kruszywa

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art.33 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 j.t. ze zm.)

Wójt Gminy Krzykosy zawiadamia 

że w dniu 23 marca 2015 r. na wniosek pana Piotra Sadowskiego - pełnomocnika Firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MADO Maciej Gielniak, Garby 34, 63-023 Sulęcinek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa naturalnego w miejscowości Garby - działki nr 92/5, 92/2, 94 obręb Garby, gmina Krzykosy, powiat Średzki

Wójt Gminy Krzykosy
/.../ inż. Andrzej Janicki

 

Sprawę prowadzi:

mgr Maria Szymczak

Urząd Gminy Krzykosy - pok. nr 23

tel. 81 285 15 14 wew. 131

Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi gminy

Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi gminy