WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Azbest

Zarządzenie Nr 279/2023 Wójta Gminy Krzykosy

ZARZĄDZENIE NR 279/2023
WÓJTA GMINY KRZYKOSY

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie Regulaminu realizacji zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Krzykosy w 2023 roku".

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2-4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 559 poz. 40), art. 400 a ust. 1 pkt. 8 i 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XI/51/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 27 września 2007 roku w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzykosy na lata 2007-2032", zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin realizacji zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu gminy Krzykosy w 2023 roku", stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzykosy, na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzykosy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki


UZASADNIENIE
do Zarządzenia Wójta Nr 279/2023
z dnia 23 marca 2023 roku

w sprawie ustanowienia Regulaminu realizacji zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Krzykosy w 2023 roku".

W związku z realizacją „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzykosy na lata 2007-2032" oraz przystąpieniem do realizacji zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Krzykosy w 2023 roku" niezbędnym jest opracowanie regulaminu wykonania i finansowania w/w zadania, w celu ujednolicenia zasad i trybu postępowania przy wykonywaniu zadania i rozliczaniu środków finansowych na wykonanie tego zadania.

Regulamin określa szczegółowo postępowanie przy realizacji przedsięwzięcia, zasady i środki na finansowanie przedsięwzięcia oraz warunki jakie musi spełniać wnioskodawca uprawniony do udziału w realizacji tego przedsięwzięcia.

Załącznikiem do regulaminu jest wzór wniosku, opracowany w celu ułatwienia weryfikacji i sprawdzenia złożonych wniosków o udział w realizacji przedsięwzięcia.

Wobec powyższego wydanie Zarządzenia przez Wójta Gminy Krzykosy jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji przedmiotowego zadania.


Załącznik
do Zarządzenia
Wójta Gminy Krzykosy
z dnia 23 marca 2023 r.

Regulamin realizacji zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Krzykosy w 2023 roku".

Rozdział I
Założenia ogólne

§ 1. Niniejszy regulamin określa zasady, tryb postępowania i finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Krzykosy w 2023 roku".

§ 2. Realizacja zadania, o którym mowa w § 1 polega na wykonaniu usługi likwidacji odpadów obejmującej demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie odpadów o kodach: 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05 – materiały budowlane zawierające azbest, powstałych przy likwidacji lub wymianie pokryć dachowych lub elewacji obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Krzykosy.

Rozdział II
Środki na finansowanie zadania

§ 3.1. Środki na realizację przedsięwzięcia objętego niniejszym regulaminem pochodzić będą z: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (zwanego dalej WFOŚiGW), dotacji celowej z Powiatu Średzkiego i budżetu Gminy.
2. Środki WFOŚiGW zaplanowane na wsparcie realizacji wyżej opisanego zadania wynosić będą do 40 000,zł.
3. Kwota dotacji celowej z Powiatu Średzkiego wynosić będzie do 16 000,00 zł.
4. Środki z budżetu Gminy wynosić będą do 10 000,00 zł.

§ 4.1. Organizacją zadania, o którym mowa w § 1 i § 2 zajmuje się gmina Krzykosy, która wyłoni wykonawcę usługi określonej w § 2.
2. Z wykonawcą usługi gmina zawrze umowę w sprawie wykonania usługi określającej między innymi warunki, termin i sposób realizacji, sposób zapłaty.

Rozdział III
Wnioskodawcy uprawnieni do udziału w realizacji zadania

§ 5.1. W realizacji zadania mogą brać udział osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, parafie, przedsiębiorcy, osoby prawne oraz gminne jednostki sektora finansów publicznych zwani dalej Wnioskodawcami, których nieruchomości położone są na terenie Gminy i którzy złożą wniosek do Urzędu.
2. W przypadku, gdy likwidacja azbestu będzie dotyczyła budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, działalności w sektorze rolnym lub w zakresie rybołówstwa, udzielona przez gminę pomoc będzie stanowić:
1) pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013, s.1 z późn. zm.),
2) pomoc de minimis w rolnictwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9, z późn. zm.)
3) pomoc de minimis w rybołówstwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. UE L 190 z 28.06.2014, s. 45, z późn. zm.)
3. Wnioskodawca, o którym mowa w ust. 1 musi spełniać następujące warunki:
a) być właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości,
b) być użytkownikiem wieczystym lub współużytkownikiem wieczystym nieruchomości,
c) posiadać inny tytuł prawny do władania nieruchomością,
d) być zgłoszonym w ewidencji (baza azbestowa) prowadzonej przez właściwą Gminę lub Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
4. W przypadku nieruchomości, których prawa wskazane w ust. 3 przysługują więcej niż jednej osobie konieczne jest podpisanie wniosku, jak i spełnienie innych wymogów przewidzianych w regulaminie przez wszystkie te osoby lub załączenie pełnomocnictwa.
5. W przypadku, gdy Wnioskodawca posiada tytuł prawny inny niż wskazany w ust. 3, lit a-c do wniosku należy dołączyć zgodę właściciela (współwłaścicieli) nieruchomości i pełnomocnictwo do podejmowania czynności związanych z realizacją zadania, o którym mowa w § 1 w jego imieniu.
6. Osoby zainteresowane udziałem w realizacji zadania winny złożyć pisemny wniosek w Urzędzie, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu do którego dołącza się:
a) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością - załącznik nr 1 do wniosku,
b) obmiar robót określający miejsce usytuowania, powierzchnię dachu lub elewacji budynku oraz ilość i wymiary wyrobów zawierających azbest, wykonany przez składającego wniosek - załącznik nr 2 do wniosku,
c) upoważnienie dla wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli (jeżeli jest wymagane) – załącznik nr 3 do wniosku,
d) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu wraz z zobowiązaniem do przestrzegania warunków w nim zawartych oraz zgody na realizację prac w zakresie usuwania azbestu wyrażonej przez wszystkie osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości na której znajduje się azbest lub osoby upoważnione do ich reprezentacji – załącznik nr 4 do wniosku,
e) oświadczenie o stanie technicznym nieruchomości – załącznik nr 5 do wniosku) (dotyczy nieruchomości na których będzie dokonywany demontaż dla zgłoszonego obiektu).
7. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub w sektorze rybołówstwa i akwakultury jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów oraz informacji, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz.743 z późn. zm.):
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, załącznik nr 6 do wniosku;
2) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) albo w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie ( Dz. U. Nr 121, poz. 810), załącznik nr 7 do wniosku. Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszego zarządzenia nie może przekroczyć dopuszczalnej pomocy, o której mowa w rozporządzeniach wymienionych w § 5 ust. 2.

Rozdział IV
Zasady finansowania zadania

§ 6.1. Finansowaniu będą podlegały koszty związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów azbestowych.
2. Wnioski, o których mowa w § 5 ust. 6 będą rozpatrywane i weryfikowane według kolejności ich złożenia w Urzędzie aż do wyczerpania się środków finansowych.
3. W przypadku wyczerpania się środków finansowych wniosek zostanie załatwiony odmownie, o czym wnioskodawca zostanie zawiadomiony.
4. Termin przyjmowania wniosków ustala się od dnia 3 kwietnia 2023 r. do momentu wyczerpania środków finansowych, nie dłużej niż do 30 lipca 2023 r. Decyduje kolejność złożenia wniosków w Urzędzie.
5. Gmina finansuje wnioskodawcom koszt usługi w wysokości 100%, jednak nie więcej jak 4.000,00 zł dla jednego wnioskodawcy.

Rozdział V
Postępowanie przy realizacji zadania

§ 7.1. Wnioski złożone w Urzędzie będą podlegać weryfikacji i sprawdzeniu przez pracownika referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska tut. Urzędu.
2. W przypadku błędu we wniosku lub braku dokumentów Wójt gminy wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
3. O zakwalifikowaniu wniosku Wójt Gminy zawiadamia wnioskodawcę w terminie 30 dni od daty wpływu kompletnego i poprawionego wniosku.
4. Gmina zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji przedmiotu usługi usunięcia odpadów przed rozpoczęciem usługi jak i na każdym etapie jej realizacji.
5. Przed rozpoczęciem prac na danej nieruchomości wykonawca usługi uzgodni z wnioskodawcą szczegóły wykonania prac, w tym termin wykonania, koszt wykonania a w przypadku gdy koszt przekroczy kwotę 4.000,00 zł- sposób zapłaty różnicy.
6. Przed wywiezieniem odpadów azbestowych na składowisko, zostanie zważona przez Wykonawcę ilość odpadów, a następnie sporządzona karta przekazania odpadu i na tej podstawie określona zostanie końcowa wartość realizacji przedsięwzięcia dla każdego z Wnioskodawców.

§ 8.1. Wykonawcy usługi, o którym mowa w § 4 ust. 2 zostanie przekazany wykaz wnioskodawców, którzy zostali zakwalifikowani do wykonania usługi.
2. O zakończeniu prac będących przedmiotem wniosku Wykonawca zawiadomi Gminę Krzykosy.
3. Środki finansowe za wykonanie prac przekazywane będą przez Gminę Wykonawcy, po przedstawieniu przez niego kart przekazania odpadów oraz faktur VAT na kwotę 100% całkowitego kosztu zadania, z zastrzeżeniem § 6 ust. 5, wystawionych dla Wnioskodawców wraz ze szczegółowym zestawieniem określającym:
a) nazwę i adres Wnioskodawcy,
b) miejsce wykonania prac,
c) rodzaj wykonywanych prac,
d) ilość w kg zdemontowanego i unieszkodliwionego azbestu,
e) wartość demontażu i unieszkodliwienia.
4. W przypadku, gdy kwota wykonanych prac dla jednego Wnioskodawcy przekroczy wartość 4 000,00 zł, Wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia nadwyżki we własnym zakresie poprzez jej zapłatę wykonawcy usługi.
5. Gmina przekaże środki finansowe Wykonawcy prac, zgodnie z ustaleniami zawartymi w ust. 3 w terminie 30 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionych faktur VAT.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 9.1. Zakończenie przedsięwzięcia nastąpi najpóźniej do 31 sierpnia 2023 roku.
2. Integralną część Regulaminu stanowi załącznik numer 1- wniosek wraz z załącznikami do wniosku numery 1-7.

Ikona DOC Wniosek o zakwalifikowanie do udziału w zadaniu: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Krzykosy w 2023 roku" [41 KB]

ZARZĄDZENIE NR 148/2021

ZARZĄDZENIE NR 148/2021
WÓJTA GMINY KRZYKOSY
z dnia 1 lutego 2021 r.

w sprawie Regulaminu wykonania o finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Gminy Krzykosy w roku 2021".

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2-4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz Uchwały Nr XI/51/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 27 września 2007 roku w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzykosy na lata 2007-2032", zarządza się, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XI/51/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 27 września 2007 roku w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzykosy na lata 2007-2032" wprowadza się: „Regulamin wykonania o finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Gminy Krzykosy w roku 2021", stanowiący załącznik do niniejszego zarządzania.

§ 2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzykosy, na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzykosy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regulamin w sprawie określenia zasad uczestniczenia w zadaniu „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Krzykosy w roku 2021".

REGULAMIN
W sprawie określenia zasad uczestniczenia w zadaniu „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Krzykosy w roku 2021".

Postanowienia Ogólne
§ 1.

 1. Regulamin określa warunki uczestniczenia w zadaniu: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Krzykosy w roku 2021".
 2. Organizatorem zadania jest Gmina Krzykosy.


Wykonanie zadania

§ 2.

 1. Przez usuwanie wyrobów zawierających azbest rozumie się demontaż tych wyrobów z obiektu, zbieranie, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów azbestowych lub zabezpieczenie, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów azbestowych w postaci zdemontowanych wyrobów.
 2. Środki na finansowanie w/w przedsięwzięcia pochodzić będą z budżetu gminy i będą wynosić 30.000,00 zł.
 3. Koszty poniesione przez Gminę nie mogą przekroczyć 4.000,00 zł dla jednego Wnioskodawcy.
 4. Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest będą realizowane przez wykonawcę posiadającego odpowiednie uprawnienia wybranego przez Gminę Krzykosy.
 5. Realizacja zadania będzie prowadzona do 15 października 2021 r.


Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane

§ 3.

 1. Wykonawca prac, o którym mowa w § 2 ust. 2, za usuwanie wyrobów zawierających azbest wystawi fakturę VAT na Gminę Krzykosy, z której 100% kosztów zostanie opłaconych przez Gminę Krzykosy.
 2. Dofinansowaniu nie podlega zastąpienie usuniętych wyrobów zawierających azbest wyrobami bezazbestowymi.
 3. Dofinansowanie nie obejmuje zadań, które zostały zrealizowane przed złożeniem wniosku.
 4. Realizacja zadania nie obejmuje refinansowania wydatków związanych z usuwaniem azbestu poniesionych przez użytkowników wyrobów zawierających azbest.


Warunki uczestnictwa w zadaniu

§ 4.

 1. O zakwalifikowanie do udziału w zadaniu „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Krzykosy w roku 2021" mogą ubiegać się osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz jednostki sektora publicznego wykorzystujące wyroby zawierające azbest lub posiadające odpady azbestowe.
 2. Dofinansowanie nie dotyczy przedsięwzięć w obiektach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, działalności gospodarczej z sektora produkcji rolnej i rybołówstwa.
 3. Warunkiem uczestniczenia w zadaniu jest:
  1) lokalizacja zgłoszonego obiektu w granicach administracyjnych Gminy Krzykosy;
  2) złożenie dokumentów w toku naboru wniosków na rok 2021;
  3) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości znajdującej się na terenie Gminy Krzykosy, na której realizowana będzie usługa usuwania wyrobów zawierających azbest.


Tryb postępowania w sprawie realizacji zadania w odniesieniu do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz jednostek sektora publicznego

§ 5.

Wykonanie usługi, o której mowa w § 2 ust. 1 u osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz jednostek sektora publicznego odbywa się na podstawie złożonego w Urzędzie Gminy w Krzykosach wniosku o zakwalifikowanie do udziału w zadaniu: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Krzykosy w roku 2021" (załącznik nr 1
do regulaminu), do którego dołącza się:
1) obmiar robót określający miejsce usytuowania, powierzchnię dachu lub elewacji budynku oraz ilość i wymiary wyrobów zawierających azbest, wykonany przez składającego wniosek - załącznik nr 2 do regulaminu;
2) upoważnienie dla wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli (jeżeli jest wymagane) – załącznik nr 3 do regulaminu;
3) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu wraz z zobowiązaniem do przestrzegania warunków w nim zawartych oraz zgody na realizację prac w zakresie usuwania azbestu wyrażonej przez wszystkie osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości na której znajduje się azbest lub osoby upoważnione do ich reprezentacji – załącznik nr 4 do regulaminu;
4) zgodę na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 5 do regulaminu;
5) oświadczenie o stanie technicznym nieruchomości - załącznik nr 6 do regulaminu (dotyczy nieruchomości na których będzie dokonywany demontaż, dla każdego zgłoszonego obiektu).


Rozpatrywanie wniosków

§ 6.

 1. Wnioski, o których mowa w § 5 będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy w Krzykosach.
 2. Wnioski niekompletne lub bez wymaganych załączników mogą pozostać bez rozpatrzenia.
 3. Wnioski, o których mowa w § 5 oceniane będą według następujących kryteriów:
  1) kompletności wymaganych dokumentów;
  2) poprawności wypełnienia.
 4. Nierozpatrzenie wniosków, o których mowa w § 5 nie rodzi po stronie wnioskodawcy jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Gminy Krzykosy.


Terminy przyjmowania wniosków

§ 7.

 1. Nabór wniosków rozpoczyna się w dniu 1 marca 2021 r. , a kończy się w dniu 15 kwietnia 2021 r.
 2. Decydujący dla zachowania terminu jest moment wpływu wniosku do biura podawczego Urzędu Gminy w Krzykosach.
 3. Wnioski złożone po terminie określonym w ust. 1 pozostaną bez rozpatrzenia.


Sposób rozliczenia usługi usuwania azbestu

§ 8.

 1. Wójt Gminy Krzykosy zawiera umowę na realizację prac w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest oraz dokonuje rozliczenia za wykonanie prac z wykonawcą o którym mowa w § 2 ust. 4.
 2. Upoważniony pracownik Urzędu Gminy w Krzykosach będzie sprawował kontrolę nad realizacją prac prowadzonych przez wykonawcę.


Zobowiązania wnioskodawcy

§ 9.

 1. Wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić firmie wykonującej zadanie swobodny dostęp do nieruchomości, na której będą wykonywane prace.
 2. Wnioskodawca jest zobowiązany do uczestnictwa w odbiorze prac i ważeniu wyrobów zawierających azbest.
 3. Jeżeli nieruchomość zgłoszona do zadania jest w złym stanie technicznym to Wykonawca, o którym mowa w § 2 ust. 4, ze względów bezpieczeństwa może zrezygnować z realizacji zadania na tej nieruchomości.
 4. Jeżeli wystąpi okoliczność, o której mowa w ust. 3, nie rodzi to po stronie wnioskodawcy jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Gminy Krzykosy i Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 4.

Załączniki do regulaminu

Ikona DOC Wniosek o zakwalifikowanie do udziału w zadaniu: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Krzykosy w roku 2021" [26 KB]