WAŻNE!

Sprzedaż nieruchomości

Informacja o wyniku przetargu

Krzykosy, dnia 21.02.2024 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Data i miejsce: sala sesyjna w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy w dniu 21.02.2024 r.
Rodzaj przetargu: II ustny nieograniczony
Przedmiot zbycia: nieruchomość gruntowa działka 235/2 zapisana w KW PO1D/00023285/0, położonej w miejscowości Murzynówko, obręb geodezyjny Miąskowo.

Liczba zgłoszonych uczestników do przetargu: 0

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ Andrzej Janicki

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzykosy położonych w miejscowości Murzynówko

Ogłoszenie

Wójt Gminy Krzykosy ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzykosy położonych w miejscowości Murzynówko (obręb Miąskowo):

Lp. Nr działki Powierzchnia działki [ha] Cena wywoławcza Wadium w kwocie
1. 235/2 536 45 500,00 3 200,00


Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krzykosy V/23/2007 z dnia 22 lutego 2007 roku miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy wyżej wymieniona działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN).
Działka sprzedawana jest z udziałem w drodze wewnętrznej oznaczonej numerem 235/4.
Powyższe działki mają w niedalekiej odległości sieć elektryczną oraz sieć wodociągową, dojazd drogą ziemną. Nieruchomości posiadają urządzoną Księgę Wieczystą PO1D/00023285/0 w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej.
Na w/w działce nie ciążą żadne obciążenia.

Przetarg odbędzie się 21 lutego 2024 r. o godzinie 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości wymienionych  w niniejszym ogłoszeniu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości wyżej określonej na konto Urzędu Gminy w Krzykosach w BS Środa Wlkp. O/Krzykosy 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 najpóźniej do dnia 15 lutego 2024 roku.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Wylicytowana cena sprzedaży działki gruntu płatna jest jednorazowo przelewem, najpóźniej w przeddzień sporządzenia umowy notarialnej zbycia nieruchomości. Nabywca nieruchomości w całości ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości nie później niż do dnia poprzedzającego termin zawarcia umowy notarialnej, jednorazowo przelewem.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez uzasadnienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Krzykosy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w pokoju nr 22 lub telefonicznie (0-61) 285 15 14 wew. 121.
Ogłoszenie również opublikowane zostało w Internecie na stronie www.gminakrzykosy.pl/bip1
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzykosy położonych w miejscowości Murzynówko

Ogłoszenie
Wójt Gminy Krzykosy ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzykosy położonych w miejscowości Murzynówko (obręb Miąskowo):

Lp. Nr działki Powierzchnia działki [ha] Cena wywoławcza Wadium w kwocie
1. 235/2 536 45 500,00 3 200,00


Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krzykosy V/23/2007 z dnia 22 lutego 2007 roku miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy wyżej wymieniona działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN).
Działka sprzedawana jest z udziałem w drodze wewnętrznej oznaczonej numerem 235/4.
Powyższe działki mają w zasięgu energię elektryczną i sieć wodociągową, dojazd drogą ziemną. Nieruchomości posiadają urządzoną Księgę Wieczystą PO1D/00023285/0 w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej.
Na w/w działce nie ciążą żadne obciążenia.

Przetarg odbędzie się 28 września 2023 r. o godzinie 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości wymienionych w niniejszym ogłoszeniu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości wyżej określonej na konto Urzędu Gminy w Krzykosach w BS Środa Wlkp. O/Krzykosy 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 najpóźniej do dnia 22 września 2023 roku.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Wylicytowana cena sprzedaży działki gruntu płatna jest jednorazowo przelewem, najpóźniej w przeddzień sporządzenia umowy notarialnej zbycia nieruchomości. Nabywca nieruchomości w całości ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości nie później niż do dnia poprzedzającego termin zawarcia umowy notarialnej, jednorazowo przelewem.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez uzasadnienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Krzykosy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w pokoju nr 22 lub telefonicznie (0-61) 285 15 14 wew. 121.
Ogłoszenie również opublikowane zostało w Internecie na stronie www.gminakrzykosy.pl/bip1 Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu położonej w Murzynówku, obręb Miąskowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 289/2023
Wójta Gminy Krzykosy z dnia12 czerwca 2023 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych
stanowiących własność Gminy Krzykosy


WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu położonej w Murzynówku, obręb Miąskowo

Księga wieczysta  PO1D/00023285/0
Numer działki  235/2
Powierzchnia (m2) 536
Cena nieruchomości (zł)  45 500,00
Do ceny sprzedanych działek zostanie doliczony podatek VAT od towarów i usług obowiązujących w dacie sprzedaży
Położenie  Murzynówko, obręb Miąskowo
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy Krzykosy (Dz.Urz.Woj., Wlkp z dnia 19 kwietnia 2007r. nr 58 poz.1526) w/w działki znajdują się w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN).
Opis nieruchomości  W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa, zabudowa siedliskowa, tereny rolne, grunt ma w zasięgu energię elektryczną, sieć wodociągową, dojazd drogą asfaltową, jezdnia ziemna. Działka sprzedawana z udziałem w drodze wewnętrznej oznaczonej numerem geodezyjnym 235/4.
Forma nabycia  Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Termin zapłaty ceny sprzedaży nieruchomości  Cena nieruchomości płatna do dnia poprzedzającego zawarcie umowy.


Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Informacje o wyniku przetargu

Krzykosy, dnia 09.01.2023 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Data i miejsce: sala sesyjna w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy w dniu 29.12.2022 r.
Rodzaj przetargu: drugi ustny nieograniczony
Przedmiot zbycia: nieruchomość gruntowa działka 235/3 zapisana w KW PO1D/00023285/0
Ilość osób dopuszczonych do przetargu: 2
Ilość osób niedopuszczonych do przetargu: 0
Cena wywoławcza: 36 000,00 zł. (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych)
Cena uzyskana: 36 400,00 zł. (słownie: trzydzieści sześć tysiące czterysta złotych 00/100)
Nabywca nieruchomości: Marcin Mańkowski

Data i miejsce: sala sesyjna w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy w dniu 29.12.2022 r.
Rodzaj przetargu: drugi ustny nieograniczony
Przedmiot zbycia: nieruchomość gruntowa działka 235/5 zapisana w KW PO1D/00023285/0
Ilość osób dopuszczonych do przetargu: 2
Ilość osób niedopuszczonych do przetargu: 0
Cena wywoławcza: 37 000,00 zł. (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych)
Cena uzyskana: 39 200,00 zł. (słownie: trzydzieści dziewięć tysiące dwieście złotych 00/100)
Nabywca nieruchomości: Marcin Mańkowski

Data i miejsce: sala sesyjna w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy w dniu 29.12.2022 r.
Rodzaj przetargu: drugi ustny nieograniczony
Przedmiot zbycia: nieruchomość gruntowa działka 235/6 zapisana w KW PO1D/00023285/0
Ilość osób dopuszczonych do przetargu: 2
Ilość osób niedopuszczonych do przetargu: 0
Cena wywoławcza: 37 000,00 zł. (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych)
Cena uzyskana: 38 700,00 zł. (słownie: trzydzieści osiem tysięcy siedemset złotych 00/100)
Nabywca nieruchomości: Marcin Mańkowski

Data i miejsce: sala sesyjna w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy w dniu 29.12.2022 r.
Rodzaj przetargu: drugi ustny nieograniczony
Przedmiot zbycia: nieruchomość gruntowa działka 235/2 zapisana w KW PO1D/00023285/0
Ilość osób dopuszczonych do przetargu: 1
Ilość osób niedopuszczonych do przetargu: 0
Cena wywoławcza: 28 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych)
Nabywca nieruchomości: uprawniony do nabycia wycofał się z zakupu w/w działki

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ Andrzej Janicki

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości w miejscowości Murzynówko

Ogłoszenie

Wójt Gminy Krzykosy ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzykosy położonych w miejscowości Murzynówko (obręb Miąskowo):

Lp. Nr działki Powierzchnia działki [m2] Cena wywoławcza Wadium w kwocie
1. 235/2 536 28 000,00 1 700,00
2. 235/3 805 36 000,00 2 200,00
3. 235/5 829 37 000,00 2 200,00
4. 235/6 831 37 000,00 2 200,00


Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krzykosy V/23/2007 z dnia 22 lutego 2007 roku miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy wyżej wymienione działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN).
Działki sprzedawane są z udziałem w drodze wewnętrznej oznaczonej numerem 235/4.
Powyższe działki mają w zasięgu energię elektryczną i sieć wodociągową, dojazd drogą ziemną. Nieruchomości posiadają urządzoną Księgę Wieczystą PO1D/00023285/0 w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej.
Na w/w działkach nie ciążą żadne obciążenia.

Przetarg odbędzie się 29 grudnia 2022 r. o godzinie 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości wymienionych w niniejszym ogłoszeniu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości wyżej określonej na konto Urzędu Gminy w Krzykosach w BS Środa Wlkp. O/Krzykosy 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 najpóźniej do dnia 23 grudnia 2022 roku.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Wylicytowana cena sprzedaży działki gruntu płatna jest jednorazowo przelewem, najpóźniej w przeddzień sporządzenia umowy notarialnej zbycia nieruchomości. Nabywca nieruchomości w całości ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości nie później niż do dnia poprzedzającego termin zawarcia umowy notarialnej, jednorazowo przelewem.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez uzasadnienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Krzykosy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w pokoju nr 22 lub telefonicznie (0-61) 285 15 14 wew. 121.
Ogłoszenie również opublikowane zostało w Internecie na stronie www.gminakrzykosy.pl/bip1
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Murzynówko (obręb Miąskowo)

Ogłoszenie
Wójt Gminy Krzykosy ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzykosy położonych w miejscowości Murzynówko (obręb Miąskowo):

Lp. Nr działki Powierzchnia działki [m2] Cena wywoławcza Wadium w kwocie
1. 235/2 536 28 000,00 1 700,00
2. 235/3 805 36 000,00 2 200,00
3. 235/5 829 37 000,00 2 200,00
4. 235/6 831 37 000,00 2 200,00


Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krzykosy V/23/2007 z dnia 22 lutego 2007 roku miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy wyżej wymienione działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN).
Działki sprzedawane są z udziałem w drodze wewnętrznej oznaczonej numerem 235/4.
Powyższe działki mają w zasięgu energię elektryczną i sieć wodociągową, dojazd drogą ziemną. Nieruchomości posiadają urządzoną Księgę Wieczystą PO1D/00023285/0 w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej.
Na w/w działkach nie ciążą żadne obciążenia.

Przetarg odbędzie się 4 października 2022 r. o godzinie 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości wymienionych w niniejszym ogłoszeniu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości wyżej określonej na konto Urzędu Gminy w Krzykosach w BS Środa Wlkp. O/Krzykosy 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 najpóźniej do dnia 29 września 2022 roku.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Wylicytowana cena sprzedaży działki gruntu płatna jest jednorazowo przelewem, najpóźniej w przeddzień sporządzenia umowy notarialnej zbycia nieruchomości. Nabywca nieruchomości w całości ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości nie później niż do dnia poprzedzającego termin zawarcia umowy notarialnej, jednorazowo przelewem.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez uzasadnienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Krzykosy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w pokoju nr 22 lub telefonicznie (0-61) 285 15 14 wew. 121.
Ogłoszenie również opublikowane zostało w Internecie na stronie www.gminakrzykosy.pl/bip1
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Witowo

Ogłoszenie
Wójt Gminy Krzykosy ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzykosy położonej w miejscowości Witowo:

Lp. Nr działki Powierzchnia działki [ha] Cena wywoławcza Wadium w kwocie
1. 378 0,6914 29 000,00 1 700,00


Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krzykosy V/23/2007 miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy wyżej wymieniona działka przeznaczona jest jako teren zieleni naturalnej (symb. graf. ZN), teren objęty ochrona archeologiczną.
Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą PO1D/00056435/7 w Sądzie Rejonowymw Środzie Wielkopolskiej.
Działka oddalona jest od ścisłej zabudowy. Działa przeznaczona na cele rolnicze, brak możliwości zabudowy.
Na w/w działce nie ciążą żadne obciążenia.

Przetarg odbędzie się 4 października 2022 r. o godzinie 11.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości wymienionych w niniejszym ogłoszeniu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości wyżej określonej na konto Urzędu Gminy w Krzykosach w BS Środa Wlkp. O/Krzykosy 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 najpóźniej do dnia 29 września 2022 roku.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości nie później niż do dnia poprzedzającego termin zawarcia umowy notarialnej, jednorazowo przelewem.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez uzasadnienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Krzykosy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca nieruchomości w całości ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w pokoju nr 22 lub telefonicznie (0-61) 285 15 14 wew. 121.
Ogłoszenie również opublikowane zostało w Internecie na stronie www.gminakrzykosy.pl/bip1
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu położonej w Witowie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 239/2022
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 4 lipca 2022 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych
stanowiących własność Gminy Krzykosy


WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu położonej w Witowie

Księga wieczysta  PO1D/00056435/7
Numer działki  378
Powierzchnia (ha) 0,6914
Cena nieruchomości (zł)  29 000,00
Położenie  Witowo, obręb geodezyjny Witowo
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy Krzykosy (Dz.Urz.Woj., Wlkp z dnia 19 kwietnia 2007r. nr 58 poz.1526) w/w działka przeznaczona jako tereny zieleni naturalnej (symb. graf. ZN), teren objęty ochrona archeologiczną.
Opis nieruchomości  Działka oddalona od ścisłej zabudowy. Dojazd do gruntu drogą gminna, gruntową, utwardzoną. Działka do wykorzystania na cele rolnicze, brak możliwości zabudowy.
Forma nabycia  Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Termin zapłaty ceny sprzedaży nieruchomości  Cena nieruchomości płatna do dnia poprzedzającego zawarcie umowy.


Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu położonych w Murzynówku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 238/2022
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 4 lipca 2022 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych
stanowiących własność Gminy Krzykosy


WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu położonych w Murzynówku

Księga wieczysta  PO1D/00023285/0
Numer działki  235/2  235/3  235/5  235/6 
Powierzchnia (m2) 536  805  829  831 
Cena nieruchomości (zł)  28 000  36 000 37 000 37 000
Do ceny sprzedanych działek zostanie doliczony podatek VAT od towarów i usług obowiązujących w dacie sprzedaży
Położenie  Murzynówko, obręb Miąskowo 
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy Krzykosy (Dz.Urz.Woj., Wlkp z dnia 19 kwietnia 2007r. nr 58 poz.1526) w/w działki znajdują się w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN).
Opis nieruchomości  W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa, zabudowa siedliskowa, tereny rolne, grunt ma w zasięgu energię elektryczną, sieć wodociągową, dojazd drogą asfaltową, jezdnia ziemna. Działki sprzedawane z udziałem w drodze wewnętrznej oznaczonej numerem geodezyjnym 235/4.
Forma nabycia  Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Termin zapłaty ceny sprzedaży nieruchomości  Cena nieruchomości płatna do dnia poprzedzającego zawarcie umowy.


Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na odrębna własność położonych w Garbach

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 209/2022
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 04 lutego 2022 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży
stanowiących własność gminy Krzykosy

WYKAZ
lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na odrębna własność położonych w Garbach

Księga Wieczysta

PO1D/00046128/9

Numer działki

113/1

Lokal mieszkalny nr 

1

2

3

Powierzchnia (m2)

32,50

32,64

62,44

Pomieszczenie przynależne (m2)

11,63

11,63

23,26

Ułamkowy udział w gruncie

0,1299

0,1303

0,2522

Cena nieruchomości (zł)

35 750,00

35 900,00

56 200,00

Udzielona bonifikata
(80% wart. nieruch.)

28 600,00

28 720,00

44 960,00

Położenie

Garby, obręb Garby

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działka o powierzchni 1985 m2, na której znajduje się budynek z lokalami mieszkalnymi przeznaczonymi do sprzedaży, położona w Garbach 27 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym uchwapłą V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r. (ogłoszony w Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 19 kwietnia 2017 r., nr 58, poz. 1526) stanowi teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej (symb. graf. ROM), teren usług administracji (symb. graf. UA), teren publicznych dróg dojazdowych (symb. graf. KDD) teren objęty ochrona archeologiczna.

Opis nieruchomości

Lokale mieszkalne


Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Lista zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym na zakup działki 230/4, położonej w Murzynówku, obręb Miąskowo

Ikona PDF Lista zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym na zakup działki 230/4, położonej w Murzynówku, obręb Miąskowo [319 KB]

Lista zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym na zakup lokalu gospodarczego nr 4 położonego na działce 523/4 w miejscowości Krzykosy

Ikona PDFLista zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym na zakup lokalu gospodarczego nr 4 położonego na działce 523/4 w miejscowości Krzykosy [216KB]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położona w Murzynówku, obręb Miąskowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 206/2022

Wójta Gminy Krzykosy z dnia 18 stycznia 2022 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej

stanowiącej własność Gminy Krzykosy

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położona w Murzynówku, obręb Miąskowo

 

Księga wieczysta  PO1D/00023285/0 

Numer działki

235/4
Powierzchnia (m2) 975 m2
Cena nieruchomości (zł) 7 300,00 zł
Położenie  Murzynówko, obręb Miąskowo
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy Krzykosy (Dz.Urz.Woj., Wlkp z dnia 19 kwietnia 2007r. nr 58 poz.1526) w/w działka przeznaczona jest jako teren dróg wewnętrznych (symb. graf. KDW).
Opis nieruchomości Działka służy jako droga wewnętrzna dojazdowa
Forma nabycia

Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Termin zapłaty ceny sprzedaży nieruchomości Cena nieruchomości płatna najpóźniej do dnia poprzedzającego zawarcie umowy.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Wójt Gminy Krzykosy

 /-/ Andrzej Janicki

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej położone w Murzynówko

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 189/2021 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krzykosy

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej położonej w Murzynówku, obręb Miąskowo

Księga Wieczysta PO1D/00027271/7
Numer działki 230/4
Powierzchnia (m2) 414 m2
Cena nieruchomości (zł) 10 300,00
Do ceny sprzedanych działki zostanie doliczony podatek VAT od towarów i usług obowiązujących w dacie sprzedaży
Położenie Murzynówko, obręb Miąskowo
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy Krzykosy (Dz.Urz.Woj., Wlkp z dnia 19 kwietnia 2007r. nr 58 poz.1526) w/w działka znajduje się w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo – usługową (ROM) oraz objęta jest ochrona archeologiczną.
Opis nieruchomości Położona w centrum miejscowości, w sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa, ma w zasięgu sieć energetyczną i wodno-kanalizacyjną,
Forma nabycia

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

Termin zapłaty ceny sprzedaży nieruchomości Cena nieruchomości płatna najpóźniej do dnia poprzedzającego zawarcie umowy.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

Lokal użytkowy przeznaczony do sprzedaży na odrębną własność położony w Krzykosach

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 181/2021
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 30 września 2021 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
stanowiącej własność Gminy Krzykosy

WYKAZ
lokal użytkowy przeznaczony do sprzedaży na odrębną własność położony
w Krzykosach

Księga wieczysta  PO1D/00059252/1
Numer działki  523/4
Lokal użytkowy/gospodarczy nr  4
Powierzchnia (m2) 36,63
Ułamkowy udział w gruncie 3663/8350
Cena nieruchomości (zł./netto) 9 500,00
Położenie Krzykosy, obręb Krzykosy
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Działka o powierzchni 428 m2, na której znajduje się budynek gospodarczy z lokalem użytkowym przeznaczonym do sprzedaży, położonym przy ul. Głównej w Krzykosach w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym uchwałą V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r. (ogłoszony w Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 19 kwietnia 2017 r., nr 58, poz. 1526) stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symb. graf. MN).
Opis nieruchomości Lokal użytkowy, pomieszczenie gospodarcze
Forma nabycia Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego ograniczonego
Termin zapłaty ceny sprzedaży nieruchomości Cena nieruchomości płatna najpóźniej do dnia poprzedzającego zawarcie umowy.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz.1990 ze zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Wójt Gminy Krzykosy
inż. Andrzej Janicki

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie
Wójt Gminy Krzykosy ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzykosy położonych w miejscowości Murzynówko (obręb Miąskowo):

 

Lp.  Nr działki Powierzchnia działki [m2] Cena wywoławcza Wadium w kwocie 
1. 235/2 536 28 000,00 1 700,00
2.  235/3  805 30 000,00 1 900,00
3.  235/5  529 30 000,00  1 900,00 
4.  235/6  831 30 000,00  1 900,00 

 

Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krzykosy V/23/2007 miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy wyżej wymienione działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN).
Powyższe działki mają w zasięgu energię elektryczną i sieć wodociągową, dojazd drogą ziemną. Nieruchomości posiadają urządzoną Księgę Wieczystą PO1D/00023285/0 w Sądzie Rejonowym
w Środzie Wielkopolskiej.
Na w/w działkach nie ciążą żadne obciążenia.

Przetarg odbędzie się 30 września 2021 r. o godzinie 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości wymienionych w niniejszym ogłoszeniu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości wyżej określonej na konto Urzędu Gminy w Krzykosach w BS Środa Wlkp. O/Krzykosy 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 najpóźniej do dnia 24 września 2021 roku.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Wylicytowana cena sprzedaży działki gruntu płatna jest jednorazowo przelewem, najpóźniej w przeddzień sporządzenia umowy notarialnej zbycia nieruchomości. Nabywca nieruchomości w całości ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości nie później niż do dnia poprzedzającego termin zawarcia umowy notarialnej, jednorazowo przelewem.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez uzasadnienia do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Krzykosy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w pokoju nr 22 lub telefonicznie (0-61) 285 15 14 wew. 121.
Ogłoszenie również opublikowane zostało w Internecie na stronie www.gminakrzykosy.pl/bip1 Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Wójt Gminy Krzykosy
inż. Andrzej Janicki

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu położonych w Murzynówku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 165/2021
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 14 czerwca 2021 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych
stanowiących własność Gminy Krzykosy


WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu położonych w Murzynówku, obręb geodezyjny Miąskowo

Księga wieczysta  PO1D/00023285/0
Numer działki  235/2  235/3  235/5  235/6 
Powierzchnia (m2) 536  805  829  831 
Cena nieruchomości (zł)  28 000  30 000 30 000 30 000
Do ceny sprzedanych działek zostanie doliczony podatek VAT od towarów i usług obowiązujących w dacie sprzedaży
Położenie  Murzynówko, obręb Miąskowo 
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy Krzykosy (Dz.Urz.Woj., Wlkp z dnia 19 kwietnia 2007r. nr 58 poz.1526) w/w działki znajdują się w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN).
Opis nieruchomości  W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa, zabudowa siedliskowa, tereny rolne, grunt ma w zasięgu energię elektryczną, sieć wodociągową, dojazd drogą asfaltową, jezdnia ziemna.
Forma nabycia  Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 
Termin zapłaty ceny sprzedaży nieruchomości  Cena nieruchomości płatna do dnia poprzedzającego zawarcie umowy. 


Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Sprzedaż nieruchomości w Krzykosach 1056 - III ustny przetarg nieograniczony

Ogłoszenie
Wójt Gminy Krzykosy ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych działek stanowiących własność Gminy Krzykosy położonych w miejscowości Krzykosy:

Lp.  Nr działki  Powierzchnia działki [m2 Cena wywoławcza  Wadium 
1. 1056 822 42 300,00 3 000,00

Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krzykosy V/23/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy wyżej wymienione działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniowo – usługową (ROM).
Działki położone w centralnej części miejscowości Krzykosy, zjazd do działek z drogi gminnej, asfaltowej na drogę wewnętrzną, gruntową, utwardzoną. Droga wewnętrzna uzbrojona w główną linię wodociągową.
Wartość nieruchomości obejmuje udział w drodze wewnętrznej.
Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą PO1D/00027114/9 w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej.
Na w/w działce nie ciążą żadne obciążenia.

Przetarg odbędzie się 15 stycznia 2021 r. o godzinie 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37 dla działek:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości wymienionych w niniejszym ogłoszeniu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości wyżej określonej na konto Urzędu Gminy w Krzykosach w BS Środa Wlkp. O/Krzykosy 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 najpóźniej do dnia 11 stycznia 2021 r.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości nie później niż do dnia poprzedzającego termin zawarcia umowy notarialnej, jednorazowo przelewem.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez uzasadnienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Krzykosy może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca nieruchomości w całości ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Informacje na temat przetargu można uzyskać telefonicznie (0-61) 285 15 14 wew. 121.
Ogłoszenie również opublikowane zostało w Internecie na stronie www.gminakrzykosy.pl Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

W związku z ograniczeniami dotyczącymi COVID-19 biorący udział w przetargu zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa w kontaktach bezpośrednich.

Wójt
/-/ inż. Andrzej Janicki

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w Sulęcinku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 116/2020
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Krzykosy


WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w Sulęcinku

Księga wieczysta  PO1D/00005418/0
Numer działki 95
Powierzchnia (m2) 851 m2
Cena nieruchomości (zł) 15 000,00
Do ceny sprzedanych działek zostanie doliczony podatek VAT od towarów i usług obowiązujących w dacie sprzedaży
Położenie Sulęcinek, obręb Sulęcinek
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy Krzykosy (Dz.Urz.Woj., Wlkp z dnia 19 kwietnia 2007r. nr 58 poz.1526) w/w działka oznaczona jest jako teren dróg wewnętrznych (symb. graf.KDW) oraz teren objęty ochrona archeologiczna.
Opis nieruchomości Działka służy jako dojazd do prywatnej działki zabudowanej.
Forma nabycia

Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Termin zapłąty ceny sprzedaży nieruchomości  

Cena nieruchomości płatna do dnia poprzedzającego termin zawarcie umowy.

 


Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Sprzedaż nieruchomości w Krzykosach 1055, 1056, 1057, 1058 - II ustny przetarg nieograniczony

Ogłoszenie

Wójt Gminy Krzykosy ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych działek stanowiących własność Gminy Krzykosy położonych w miejscowości Krzykosy:

Lp.  Nr działki  Powierzchnia działki [m2 Cena wywoławcza  Wadium 
1.  1055  1213 47 500,00  3 500,00 
2. 1056 822 42 300,00 3 000,00
3. 1057 819 42 200,00 3 000,00
4. 1058 793 41 100,00 3 000,00


Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krzykosy V/23/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy wyżej wymienione działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniowo – usługową (ROM).
Działki położone w centralnej części miejscowości Krzykosy, zjazd do działek z drogi gminnej, asfaltowej na drogę wewnętrzną, gruntową, utwardzoną. Droga wewnętrzna uzbrojona w główną linię wodociągową.
Wartość nieruchomości obejmuje udział w drodze wewnętrznej.
Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą PO1D/00027114/9 w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej.
Na w/w działce nie ciążą żadne obciążenia.

Przetarg odbędzie się 15 października 2020 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37 dla działek:
- 1055 o godzinie 9.00
- 1056 o godzinie 9.30
- 1057 o godzinie 10.00
- 1058 o godzinie 10.30

Warunkiem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości wymienionych w niniejszym ogłoszeniu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości wyżej określonej na konto Urzędu Gminy w Krzykosach w BS Środa Wlkp. O/Krzykosy 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 najpóźniej do dnia 09 października 2020 r.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości nie później niż do dnia poprzedzającego termin zawarcia umowy notarialnej, jednorazowo przelewem.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez uzasadnienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Krzykosy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca nieruchomości w całości ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w pokoju nr 22 lub telefonicznie (0-61) 285 15 14 wew. 121.

Ogłoszenie również opublikowane zostało w Internecie na stronie www.gminakrzykosy.pl Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

W związku z ograniczeniami dotyczącymi COVID-19 biorący udział w przetargu zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa w kontaktach bezpośrednich.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Informacja o wyniku przetargu

Krzykosy, dnia 24.06.2020 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

Data i miejsce: sala sesyjna w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy w dniu 16.06.2020 r.
Rodzaj przetargu: ustny nieograniczony
Przedmiot zbycia: nieruchomość gruntowa działka 1059 zapisana w KW PO1D/00027114/9
Ilość osób dopuszczonych do przetargu: 1
Ilość osób niedopuszczonych do przetargu: 0
Cena wywoławcza: 42 000,00 zł. (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych)
Cena uzyskana: 42 420,00 zł. (słownie: czterdzieści dwa tysiące czterysta dwadzieścia złotych)
Nabywca nieruchomości: Anna i Damian Nowak

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Krzykosy - I ustny przetarg nieograniczony

Ogłoszenie
Wójt Gminy Krzykosy ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych działek stanowiących własność Gminy Krzykosy położonych w miejscowości Krzykosach:
 
 Lp. Nr działki  Powierzchnia działki [m2 Cena wywoławcza  Wadium w kwocie 
 1. 1055 1213 47 500,00 3 500,00
 2. 1056 822 42 300,00 3 000,00
 3. 1057 819 42 200,00 3 000,00
 4. 1058 793 41 100,00 3 000,00
5. 1059 814 42 000,00 3 000,00


Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krzykosy V/23/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy wyżej wymienione działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniowo – usługową (ROM).
Działki położone w centralnej części miejscowości Krzykosy, zjazd do działek z drogi gminnej, asfaltowej na drogę wewnętrzną, gruntową, utwardzoną. Droga wewnętrzna uzbrojona w główną linię wodociągową.
Wartość nieruchomości obejmuje udział w drodze wewnętrznej.
Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą PO1D/00027114/9 w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej.
Na w/w działce nie ciążą żadne obciążenia.

Przetarg odbędzie się 16 czerwca 2020 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37 dla działek:
- 1055 o godzinie 9.00
- 1056 o godzinie 9.30
- 1057 o godzinie 10.00
- 1058 o godzinie 10.30
- 1059 o godzinie 11.00

Warunkiem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości wymienionych w niniejszym ogłoszeniu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości wyżej określonej na konto Urzędu Gminy w Krzykosach w BS Środa Wlkp. O/Krzykosy 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 najpóźniej do dnia 10 czerwca 2020 r.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości nie później niż do dnia poprzedzającego termin zawarcia umowy notarialnej, jednorazowo przelewem.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez uzasadnienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Krzykosy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca nieruchomości w całości ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Informacje na temat przetargu można uzyskać telefonicznie (0-61) 285 15 14 wew. 121.

Ogłoszenie również opublikowane zostało w Internecie na stronie www.gminakrzykosy.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

W związku z ograniczeniami dotyczącymi COVID-19 biorący udział w przetargu zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa w kontaktach bezpośrednich.

Wójt Gminy Krzykosy
inż. Andrzej Janicki 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej położonych w Krzykosach, ul. Szkolna

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 93/2020
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 03 marca 2020 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych
stanowiących własność Gminy Krzykosy

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej położonych w Krzykosach

Księga Wieczysta

PO1D/00027114/9

Numer działki

1055

1056

1057

1058

1059

Powierzchnia (m2)

1213

822

819

793

814

Cena nieruchomości (zł)

47 500

42 300

42 200

41 100

 

42 000

Do ceny sprzedanych działek zostanie doliczony podatek VAT
od towarów i usług obowiązujących w dacie sprzedaży

Położenie

ul. Szkolna, Krzykosy, obręb geodezyjny Krzykosy

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r.
w sprawie miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy Krzykosy (Dz.Urz.Woj., Wlkp z dnia 19 kwietnia 2007r. nr 58 poz.1526) w/w działki znajdują się w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo - usługową (ROM).

Opis nieruchomości

Działki położone w centralnej części miejscowości Krzykosy, zjazd do działek z drogi gminnej, asfaltowej na drogę wewnętrzną, gruntową, utwardzoną. Droga wewnętrzna uzbrojona w główną linię wodociągową. 

Forma nabycia

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Termin zapłaty ceny sprzedaży nieruchomości

 Cena nieruchomości płatna najpóźniej do dnia poprzedzającego zawarcie umowy.

 

 


Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Sprzedaż nieruchomości w Murzynówku, obręb geodezyjny Miąskowo - I ustny przetarg ograniczony

Ogłoszenie
Wójt Gminy Krzykosy ogłasza I ustny przetarg ograniczony dla właścicieli nieruchomości przyległych tj. działek 229/5 oraz 230/7 na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzykosy położonej w miejscowości Murzynówko, obręb geodezyjny Miąskowo:

 

 Lp. Nr działki  Powierzchnia działki [m2 Cena wywoławcza  Wadium w kwocie 
 1. 230/4 414 16 000,00 1 500,00

 

Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krzykosy V/23/2007 miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy wyżej wymieniona działka przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług (symb. graf PU), teren objęty jest ochroną archeologiczną.
Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą PO1D/00027271/7 w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej.

Przetarg ma formę ograniczonego ponieważ w/w działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi w związku z czym może zostać wykorzystana jedynie przez właścicieli nieruchomości przyległych.

Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką i innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi ani nie stanowi przedmiotu zobowiązań.

Przetarg odbędzie się 21 stycznia 2020 r. o godzinie 9.oo w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. Złożenie w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy do dnia 15 stycznia 2020 r. w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Murzynówko, obręb Miąskowo, oznaczonej jako działka 230/4 o powierzchni 414 m2, pisemnego zgłoszenie uczestnictwa w przetargu – wzór do pobrania na stronie internetowej urzędu.
    Komisja przetargowa wywiesi w dniu 16 stycznia 2020 r. o godz. 08.00 na tablicy ogłoszeń oraz opublikuje na stronie internetowej Urzędu Gminy Krzykosy listę osób zakwalifikowanych do przetargu.
  2. Wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości wyżej określonej na konto Urzędu Gminy w Krzykosach w BS Środa Wlkp. O/Krzykosy 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 najpóźniej do dnia 15 stycznia 2020 roku.
    Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.


Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości nie później niż do dnia poprzedzającego termin zawarcia umowy notarialnej, jednorazowo przelewem.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez uzasadnienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Krzykosy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca nieruchomości w całości ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w pokoju nr 22 lub telefonicznie (0-61) 285 15 14 wew. 121.
Ogłoszenie również opublikowane zostało w Internecie na stronie www.gminakrzykosy.pl Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Wójt Gminy Krzykosy  
/-/ inż. Andrzej Janicki  


 

Załączniki:
Ikona DOC Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu na sprzedaż dz. 230.4 w Murzynówku [doc]

Sprzedaż nieruchomości w Sulęcinku - I ustny przetarg nieograniczony

Ogłoszenie 
Wójt Gminy Krzykosy ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzykosy położonej w miejscowości Sulęcinek:

 

 Lp. Nr działki  Powierzchnia działki [m2 Cena wywoławcza  Wadium w kwocie 
 1. 435/10 344 16 000,00 1 500,00


Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krzykosy V/23/2007 miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy wyżej wymieniona działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo – usługową (ROM) objęta jest ochroną archeologiczną.
Uzbrojenie terenu powyższych działek stanowi energia elektryczna – złącza energetyczne w granicy działek, wodociąg – możliwość przyłączenia.
Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą PO1D/00022414/7 w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej.
Na w/w działce nie ciążą żadne obciążenia.

Przetarg odbędzie się 14 stycznia 2020 r. o godzinie 9.oo w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości wymienionych w niniejszym ogłoszeniu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości wyżej określonej na konto Urzędu Gminy w Krzykosach w BS Środa Wlkp. O/Krzykosy 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 najpóźniej do dnia 9 stycznia 2020 roku.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości nie później niż do dnia poprzedzającego termin zawarcia umowy notarialnej, jednorazowo przelewem.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez uzasadnienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Krzykosy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca nieruchomości w całości ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w pokoju nr 22 lub telefonicznie (0-61) 285 15 14 wew. 121.

Ogłoszenie również opublikowane zostało w Internecie na stronie bip.krzykosy.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Wójt Gminy Krzykosy  
/-/ inż. Andrzej Janicki 

Sprzedaż nieruchomości w Murzynówku (obręb Miąskowo) - I ustny przetarg nieograniczony

Ogłoszenie 
Wójt Gminy Krzykosy ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzykosy położonych w miejscowości Murzynówko (obręb Miąskowo):

 

 Lp. Nr działki  Powierzchnia działki [m2 Cena wywoławcza  Wadium w kwocie 
 1. 235/2 536 22 000,00 1 500,00
 2. 235/3 805 25 000,00 1 800,00
 3. 235/5 829 25 700,00 1 800,00
 4. 235/6 831 25 800,00 1 800,00


Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krzykosy V/23/2007 miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy wyżej wymienione działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN).
Powyższe działki mają w zasięgu energię elektryczną i sieć wodociągową, dojazd drogą ziemną. Nieruchomości posiadają urządzoną Księgę Wieczystą PO1D/00023285/0 w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej.
Na w/w działkach nie ciążą żadne obciążenia.

Przetarg odbędzie się 28 październik 2019 r. o godzinie 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości wymienionych w niniejszym ogłoszeniu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości wyżej określonej na konto Urzędu Gminy w Krzykosach w BS Środa Wlkp. O/Krzykosy 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 najpóźniej do dnia 22 października 2019 roku.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Wylicytowana cena sprzedaży działki gruntu płatna jest jednorazowo przelewem, najpóźniej w przeddzień sporządzenia umowy notarialnej zbycia nieruchomości. Nabywca nieruchomości w całości ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości nie później niż do dnia poprzedzającego termin zawarcia umowy notarialnej, jednorazowo przelewem.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez uzasadnienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Krzykosy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w pokoju nr 22 lub telefonicznie (0-61) 285 15 14 wew. 121.

Ogłoszenie również opublikowane zostało w Internecie na stronie www.gminakrzykosy.pl/bip1

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Wójt Gminy Krzykosy
inż. Andrzej Janicki 

Sprzedaż nieruchomości w Witowie - I ustny przetarg nieograniczony

Ogłoszenie 
Wójt Gminy Krzykosy ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzykosy położonych w miejscowości Witowo:

 

 Lp. Nr działki  Powierzchnia działki [m2 Cena wywoławcza  Wadium w kwocie 
 1. 190/5 2177 49 400,00 3 500,00
 2. 190/6 1834 41 650,00 3 000,00
 3. 190/7 1858 42 200,00 3 000,00
 4. 190/8 2169 49 250,00 3 500,00
5. 190/9 2350 48 000,00 3 500,00


Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krzykosy V/23/2007 miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy wyżej wymienione działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN).
Powyższe działki mają w zasięgu energię elektryczną i sieć wodociągową, dojazd drogą ziemną. Nieruchomości posiadają urządzoną Księgę Wieczystą PO1D/00022412/3 w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej.
Na w/w działkach nie ciążą żadne obciążenia.

Przetarg odbędzie się 28 października 2019 r. o godzinie 9.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości wymienionych w niniejszym ogłoszeniu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości wyżej określonej na konto Urzędu Gminy w Krzykosach w BS Środa Wlkp. O/Krzykosy 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011  najpóźniej do dnia 22 października 2019 roku.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Wylicytowana cena sprzedaży działki gruntu płatna jest jednorazowo w gotówce, najpóźniej w przeddzień sporządzenia umowy notarialnej zbycia nieruchomości. Nabywca nieruchomości w całości ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości nie później niż do dnia poprzedzającego termin zawarcia umowy notarialnej, jednorazowo przelewem.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez uzasadnienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Krzykosy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w pokoju nr 22 lub telefonicznie (0-61) 285 15 14 wew. 121.

Ogłoszenie również opublikowane zostało w Internecie na stronie www.gminakrzykosy.pl/bip1

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Wójt Gminy Krzykosy
inż. Andrzej Janicki 

Sprzedaż nieruchomości w Krzykosach 187/12 - III ustny przetarg nieograniczony

Ogłoszenie

Wójt Gminy Krzykosy ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzykosy położonej w miejscowości Krzykosy:

Lp.  Nr działki  Powierzchnia działki [m2 Cena wywoławcza  Wadium w kwocie 
1.  187/12  1170 38 500,00  3 000,00 


Drugi przetarg nieograniczony zakończony wynikiem negatywnym odbył się 25.06.2019 r..

Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krzykosy V/23/2007 miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy wyżej wymieniona działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo – usługową (ROM).
Uzbrojenie terenu powyższych działek stanowi energia elektryczna – złącza energetyczne w granicy działek, wodociąg – możliwość przyłączenia.
Nieruchomości posiadają urządzoną Księgę Wieczystą PO1D/00023284/3 w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej.
Na w/w działce nie ciążą żadne obciążenia.

Przetarg odbędzie się 25 października 2019 r. o godzinie 9.oo w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości wymienionych w niniejszym ogłoszeniu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości wyżej określonej na konto Urzędu Gminy w Krzykosach w BS Środa Wlkp. O/Krzykosy 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 najpóźniej do dnia 21 października 2019 roku.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości nie później niż do dnia poprzedzającego termin zawarcia umowy notarialnej, jednorazowo przelewem.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez uzasadnienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Krzykosy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca nieruchomości w całości ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w pokoju nr 22 lub telefonicznie (0-61) 285 15 14 wew. 121.
Ogłoszenie również opublikowane zostało w Internecie na stronie www.gminakrzykosy.pl Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej położonych w Witowie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2019
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 14 czerwca 2019 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych
stanowiących własność Gminy Krzykosy

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej położonych w Witowie

Księga wieczysta  PO1D/00022412/3
Numer działki  190/5 190/6 190/7 190/8 190/9
Powierzchnia (m2) 2177 1834 1858 2169 2350
Cena nieruchomości (zł)  49 400 41 650 42 200 49 250 48 000
Do ceny sprzedanych działek zostanie doliczony podatek VAT od towarów i usług obowiązujących w dacie sprzedaży
Położenie  Witowo, obręb Witowo
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy Krzykosy (Dz.Urz.Woj., Wlkp z dnia 19 kwietnia 2007r. nr 58 poz.1526) w/w działki znajdują się w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN).
Opis nieruchomości  W sąsiedztwie znajduje się tereny rolne, leśne, zabudowa siedliskowa grunt ma w zasięgu energię elektryczną, sieć wodociągową, dojazd drogą ziemną.
Forma nabycia  Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Termin zapłaty ceny sprzedaży nieruchomości  Cena nieruchomości płatna najpóźniej do dnia poprzedzającego zawarcie umowy.


Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu położonych w Murzynówku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2019
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 14 czerwca 2019 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych
stanowiących własność Gminy Krzykosy

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu położonych w Murzynówku 

Księga wieczysta  PO1D/00023285/0
Numer działki  235/2  235/3  235/5  235/6 
Powierzchnia (m2) 536  805  829  831 
Cena nieruchomości (zł)  22 000  25 000 25 700  25 800 
Do ceny sprzedanych działek zostanie doliczony podatek VAT od towarów i usług obowiązujących w dacie sprzedaży 
Położenie  Murzynówko, obręb Miąskowo 
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy Krzykosy (Dz.Urz.Woj., Wlkp z dnia 19 kwietnia 2007r. nr 58 poz.1526) w/w działki znajdują się w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN). 
Opis nieruchomości  W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa, zabudowa siedliskowa, tereny rolne, grunt ma w zasięgu energię elektryczną, sieć wodociągową, dojazd drogą asfaltową, jezdnia ziemna. 
Forma nabycia  Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 
Termin zapłaty ceny sprzedaży nieruchomości  Cena nieruchomości płatna do dnia poprzedzającego zawarcie umowy. 


Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Sprzedaż nieruchomości w Krzykosach 187/12

Ogłoszenie

Wójt Gminy Krzykosy ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzykosy położonej w miejscowości Krzykosy:

Lp.  Nr działki  Powierzchnia działki [m2 Cena wywoławcza  Wadium w kwocie 
1.  187/12  1170 42 000,00  3 000,00 


Pierwszy przetarg nieograniczony zakończony wynikiem negatywnym odbył się 20.02.2019 r..

Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krzykosy V/23/2007 miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy wyżej wymieniona działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo – usługową (ROM).
Uzbrojenie terenu powyższych działek stanowi energia elektryczna – złącza energetyczne w granicy działek, wodociąg – możliwość przyłączenia.
Nieruchomości posiadają urządzoną Księgę Wieczystą PO1D/00023284/3 w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej.
Na w/w działce nie ciążą żadne obciążenia.

Przetarg odbędzie się 25 czerwca 2019 r. o godzinie 9.oo w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości wymienionych w niniejszym ogłoszeniu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości wyżej określonej na konto Urzędu Gminy w Krzykosach w BS Środa Wlkp. O/Krzykosy 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 najpóźniej do dnia 19 czerwca 2019 roku.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości nie później niż do dnia poprzedzającego termin zawarcia umowy notarialnej, jednorazowo przelewem.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez uzasadnienia do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Krzykosy może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca nieruchomości w całości ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w pokoju nr 22 lub telefonicznie (0-61) 285 15 14 wew. 121.
Ogłoszenie również opublikowane zostało w Internecie na stronie www.gminakrzykosy.pl Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Wójt Gminy Krzykosy
inż. Andrzej Janicki  

Sprzedaż nieruchomości w Krzykosach

Ogłoszenie

Wójt Gminy Krzykosy ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzykosy położonych w miejscowości Krzykosy:

Lp.  Nr działki  Powierzchnia działki [m2 Cena wywoławcza  Wadium w kwocie 
1.  187/13  502 23 000,00  1 800,00 


Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krzykosy V/23/2007 miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy wyżej wymieniona działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo – usługową (ROM).
Uzbrojenie terenu powyższej działki stanowi możliwość zaopatrzenia w energię elektryczną, wodociąg - możliwość przyłączenia.
Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi.
Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą PO1D/00023284/3 w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej.
Na w/w działce nie ciążą żadne obciążenia.

Przetarg odbędzie się 20 lutego 2019 r. o godzinie 9.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości wymienionych w niniejszym ogłoszeniu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości wyżej określonej na konto Urzędu Gminy w Krzykosach w BS Środa Wlkp. O/Krzykosy 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 najpóźniej do dnia 14 lutego 2019 roku.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży. Wylicytowana cena sprzedaży działki gruntu płatna jest jednorazowo przelewem, najpóźniej w przeddzień sporządzenia umowy notarialnej zbycia nieruchomości. Nabywca nieruchomości w całości ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w pokoju nr 22 lub telefonicznie (0-61) 285 15 14 wew. 121.
Ogłoszenie również opublikowane zostało w Internecie na stronie www.gminakrzykosy.pl/bip1
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Wójt Gminy Krzykosy
inż. Andrzej Janicki  

Sprzedaż nieruchomości w Krzykosach

Ogłoszenie

Wójt Gminy Krzykosy ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzykosy położonych w miejscowości Krzykosy:

Lp.  Nr działki  Powierzchnia działki [m2 Cena wywoławcza  Wadium w kwocie 
1.  187/12 1170 47 500,00  3 800,00 


Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krzykosy V/23/2007 miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy wyżej wymieniona działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo – usługową (ROM).
Uzbrojenie terenu powyższej działki stanowi energia elektryczna w granicy działek, wodociąg - możliwość przyłączenia.
Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi.
Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą PO1D/00023284/3 w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej.
Na w/w działce nie ciążą żadne obciążenia.

Przetarg odbędzie się 20 lutego 2019 r. o godzinie 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości wymienionych w niniejszym ogłoszeniu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości wyżej określonej na konto Urzędu Gminy w Krzykosach w BS Środa Wlkp. O/Krzykosy 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 najpóźniej do dnia 14 lutego 2019 roku.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży. Wylicytowana cena sprzedaży działki gruntu płatna jest jednorazowo przelewem, najpóźniej w przeddzień sporządzenia umowy notarialnej zbycia nieruchomości. Nabywca nieruchomości w całości ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w pokoju nr 22 lub telefonicznie (0-61) 285 15 14 wew. 121.
Ogłoszenie również opublikowane zostało w Internecie na stronie www.gminakrzykosy.pl/bip1
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Wójt Gminy Krzykosy
inż. Andrzej Janicki  

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w Pięczkowie

Wójt Gminy Krzykosy informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego działki przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, oznaczonej numerem 557, położonej w miejscowości Pięczkowo, obręb Pięczkowo.


 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 263/2018
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Krzykosy


WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w Pięczkowie 

 Księga wieczysta   PO1D/00022417/8
 Numer działki  557
 Powierzchnia (m2)  31 m2
 Cena nieruchomości (zł)  800,00
 Do ceny sprzedanych działek zostanie doliczony podatek VAT od towarów i usług obowiązujących w dacie sprzedaży
 Położenie  Pięczkowo, obręb Pięczkowo
 Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy Krzykosy (Dz.Urz.Woj., Wlkp z dnia 19 kwietnia 2007r. nr 58 poz.1526) w/w działki znajdują się w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo-usługową i zagrodową (symb. graf. ROM/RM) oraz na terenach objętych ochrona archeologiczna.
 Opis nieruchomości  Działka służy jako dojazd do prywatnej działki zabudowanej.
 Forma nabycia

 Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym

 Termin zapłąty ceny sprzedaży nieruchomości  

 Cena nieruchomości płatna najpóźniej do dnia zawarcia umowy.

 


Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Termin składania wniosków do 10.01.2019 r.

Wykazy dotyczące sprzedaży działek oznaczonych numerami 187/12 i 187/13, położonych w miejscowości Krzykosy, obręb Krzykosy

Wójt Gminy Krzykosy informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazów dotyczących działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży, oznaczonych numerami 187/12 i 187/13, położonych w miejscowości Krzykosy, obręb KrzykosyZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 260/2018
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Krzykosy

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej położonej w Krzykosach

 Księga wieczysta   PO1D/00023284/3
 Numer działki  187/12
 Powierzchnia (m2)  1170 m2
 Cena nieruchomości (zł)  47 500,00
 Do ceny sprzedanej działki zostanie doliczony podatek VAT od towarów i usług obowiązujących w dacie sprzedaży
 Położenie  Krzykosy, obręb Krzykosy
 Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy Krzykosy (Dz.Urz.Woj., Wlkp z dnia 19 kwietnia 2007r. nr 58 poz.1526) w/w działka znajduje się w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo – usługową (ROM).
 Opis nieruchomości  Położona w odległości 1 km od centrum miejscowości, w sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa, zabudowa siedliskowa, tereny rolne, ma w zasięgu sieć energetyczną i wodociąg, dojazd droga ziemną.
 Forma nabycia  Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Termin zapłąty ceny sprzedaży nieruchomości  

 Cena nieruchomości płatna najpóźniej do dnia zawarcia umowy.

 


Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 261/2018
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych
stanowiącej własność Gminy Krzykosy

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej położonej w Krzykosach

 Księga wieczysta   PO1D/00023284/3
 Numer działki  187/13
 Powierzchnia (m2)  502 m2
 Cena nieruchomości (zł)  23 000,00
 Do ceny sprzedanej działki zostanie doliczony podatek VAT od towarów i usług obowiązujących w dacie sprzedaży
 Położenie  Krzykosy, obręb Krzykosy
 Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy Krzykosy (Dz.Urz.Woj., Wlkp z dnia 19 kwietnia 2007r. nr 58 poz.1526) w/w działka znajduje się w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo – usługową (ROM).
 Opis nieruchomości  Położona w odległości 1 km od centrum miejscowości, w sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa, zabudowa siedliskowa, tereny rolne, ma w zasięgu sieć energetyczną i wodociąg.
Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.
 Forma nabycia  Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Termin zapłąty ceny sprzedaży nieruchomości  

 Cena nieruchomości płatna najpóźniej do dnia zawarcia umowy.


Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Sprzedaż nieruchomości w Bogusławkach- II ustny przetarg

Ogłoszenie

Wójt Gminy Krzykosy ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzykosy położonych w miejscowości Bogusławki (obręb Sulęcinek):

Lp.  Nr działki  Powierzchnia działki [m2 Cena wywoławcza  Wadium w kwocie 
1.  519/7  790  14 160,00  1 300,00 
2.  519/9  914  16 380,00  1 500,00 
3.  519/10  1184  19 500,00  1 800,00 
4.  519/12  1083  17 820,00  1 500,00 


Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krzykosy V/23/2007 miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy wyżej wymienione działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniowo – usługową (ROM).
Powyższe działki mają w zasięgu energię elektryczną i sieć wodociągową, dojazd drogą ziemną. Nieruchomości posiadają urządzoną Księgę Wieczystą PO1D/00022414/7 w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej.
Na w/w działkach nie ciążą żadne obciążenia.

Przetarg odbędzie się 21 maja 2018 r. o godzinie 9.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości wymienionych w niniejszym ogłoszeniu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości wyżej określonej na konto Urzędu Gminy w Krzykosach w BS Środa Wlkp. O/Krzykosy 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 najpóźniej do dnia 15 maja 2018 roku.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży. Wylicytowana cena sprzedaży działki gruntu płatna jest jednorazowo w gotówce, najpóźniej w przeddzień sporządzenia umowy notarialnej zbycia nieruchomości. Nabywca nieruchomości w całości ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w pokoju nr 22 lub telefonicznie (0-61) 285 15 14 wew. 121.
Ogłoszenie również opublikowane zostało w Internecie na stronie www.gminakrzykosy.pl/bip1
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Wójt Gminy Krzykosy
inż. Andrzej Janicki   

Sprzedaż nieruchomości w Murzynówku - II ustny przetarg

Ogłoszenie

Wójt Gminy Krzykosy ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzykosy położonych w miejscowości Murzynówko (obręb Miąskowo):
 

Lp.  Nr działki  Powierzchnia działki [m2 Cena wywoławcza  Wadium w kwocie 
1.  235/2  536  20 900,00  1 300,00 
2.  235/3  805  24 650,00  1 500,00 
3.  235/5 829  25 400,00  1 600,00 
4.  235/56 831  25 500,00  1 600,00 


Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krzykosy V/23/2007 miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy wyżej wymienione działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN).
Powyższe działki mają w zasięgu energię elektryczną i sieć wodociągową, dojazd drogą ziemną. Nieruchomości posiadają urządzoną Księgę Wieczystą PO1D/00023285/0 w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej.
Na w/w działkach nie ciążą żadne obciążenia.

Przetarg odbędzie się 21 maja 2018 r. o godzinie 10.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości wymienionych w niniejszym ogłoszeniu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości wyżej określonej na konto Urzędu Gminy w Krzykosach w BS Środa Wlkp. O/Krzykosy 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 najpóźniej do dnia 15 maja 2018 roku.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży. Wylicytowana cena sprzedaży działki gruntu płatna jest jednorazowo w gotówce, najpóźniej w przeddzień sporządzenia umowy notarialnej zbycia nieruchomości. Nabywca nieruchomości w całości ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w pokoju nr 22 lub telefonicznie (0-61) 285 15 14 wew. 121.
Ogłoszenie również opublikowane zostało w Internecie na stronie www.gminakrzykosy.pl/bip1
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Wójt Gminy Krzykosy
inż. Andrzej Janicki  

Sprzedaż nieruchomości w Witowie - II ustny przetarg

Ogłoszenie

Wójt Gminy Krzykosy ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzykosy położonych w miejscowości Witowo:

Lp.  Nr działki  Powierzchnia działki [m2 Cena wywoławcza  Wadium w kwocie 
1.  190/5  2177  49 100,00  3 000,00 
2.  190/6  1834  41 300,00  2 500,00 
3.  190/7  1858  41 850,00  2 500,00 
4.  190/8  2169  48 870,00  3 000,00 
5.  190/9  2350  46 530,00  3 000,00 


Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krzykosy V/23/2007 miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy wyżej wymienione działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN).
Powyższe działki mają w zasięgu energię elektryczną i sieć wodociągową, dojazd drogą ziemną. Nieruchomości posiadają urządzoną Księgę Wieczystą PO1D/00022412/3 w Sądzie Rejonowymw Środzie Wielkopolskiej.
Na w/w działkach nie ciążą żadne obciążenia.

Przetarg odbędzie się 21 maja 2018 r. o godzinie 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości wymienionych w niniejszym ogłoszeniu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości wyżej określonej na konto Urzędu Gminy w Krzykosach w BS Środa Wlkp. O/Krzykosy 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 najpóźniej do dnia 15 maja 2018 roku.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży. Wylicytowana cena sprzedaży działki gruntu płatna jest jednorazowo w gotówce, najpóźniej
w przeddzień sporządzenia umowy notarialnej zbycia nieruchomości. Nabywca nieruchomości
w całości ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w pokoju nr 22 lub telefonicznie (0-61) 285 15 14 wew. 121.
Ogłoszenie również opublikowane zostało w Internecie na stronie www.gminakrzykosy.pl/bip1
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Wójt Gminy Krzykosy
inż. Andrzej Janicki  

Sprzedaż nieruchomości w Krzykosach - II ustny przetarg

Ogłoszenie

Wójt Gminy Krzykosy ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzykosy położonych w miejscowości Krzykosy:

Lp.  Nr działki  Powierzchnia działki [m2 Cena wywoławcza  Wadium w kwocie 
1.  187/3  1672  53 400,00  3 500,00 


Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krzykosy V/23/2007 miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy wyżej wymieniona działka przeznaczona jest: pod zabudowę mieszkaniowo – usługową (ROM).
Uzbrojenie terenu powyższej działki stanowi możliwość podłączenia do wodociągu oraz do linii energetycznej.
Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą PO1D/00023284/3 w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej.
Na w/w działce nie ciążą żadne obciążenia.

Przetarg odbędzie się 21 maja 2018 r. o godzinie 9.oo w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości wymienionych w niniejszym ogłoszeniu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości wyżej określonej na konto Urzędu Gminy w Krzykosach w BS Środa Wlkp. O/Krzykosy 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 najpóźniej do dnia 15 maja 2018 roku.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży. Wylicytowana cena sprzedaży działki gruntu płatna jest jednorazowo w gotówce, najpóźniej
w przeddzień sporządzenia umowy notarialnej zbycia nieruchomości. Nabywca nieruchomości
w całości ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w pokoju nr 22 lub telefonicznie (0-61) 285 15 14 wew. 121.
Ogłoszenie również opublikowane zostało w Internecie na stronie www.gminakrzykosy.pl/bip1
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Wójt Gminy Krzykosy
inż. Andrzej Janicki    

Sprzedaż nieruchomości w Bogusławkach

 

Ogłoszenie 
Wójt Gminy Krzykosy ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzykosy położonych w miejscowości Bogusławki (obręb Sulęcinek):

 

 Lp. Nr działki  Powierzchnia działki [m2 Cena wywoławcza  Wadium w kwocie 
 1. 519/7  790  23 600,00  1 700,00 
 2. 519/9  914  27 300,00  1 800,00 
 3. 519/10  1 184  32 500,00  2 100,00 
 4. 519/12  1 083  29 700,00  2 000,00 


Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krzykosy V/23/2007 miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy wyżej wymienione działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniowo – usługową ( ROM).
Powyższe działki mają w zasięgu energię elektryczną i sieć wodociągową, dojazd drogą ziemną.
Nieruchomości posiadają urządzoną Księgę Wieczystą PO1D/00022414/7 w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej.
Na w/w działkach nie ciążą żadne obciążenia.

Przetarg odbędzie się 09 stycznia 2018 r. o godzinie 9.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości wymienionych w niniejszym ogłoszeniu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości wyżej określonej na konto Urzędu Gminy w Krzykosach w BS Środa Wlkp. O/Krzykosy 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 najpóźniej do dnia 03 stycznia 2018 roku.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży działki gruntu płatna jest jednorazowo w gotówce, najpóźniej w przeddzień sporządzenia umowy notarialnej zbycia nieruchomości. Nabywca nieruchomości w całości ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w pokoju nr 22 lub telefonicznie (0-61) 285 15 14 wew. 121.

Ogłoszenie również opublikowane zostało w Internecie na stronie www.gminakrzykosy.pl/bip1

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Wójt Gminy Krzykosy
inż. Andrzej Janicki 

Sprzedaż nieruchomości w Krzykosach

 

Ogłoszenie 
Wójt Gminy Krzykosy ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzykosy położonych w miejscowości Krzykosy:

 
 Lp.  Nr działki  Powierzchnia działki [m2 Cena wywoławcza Wadium w kwocie 
 1. 187/3  1672  59 300,00  4 000,00 
 2. 187/6  908  36 000,00  2 300,00 


Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krzykosy V/23/2007 miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy wyżej wymienione działki przeznaczone są: pod zabudowę mieszkaniowo – usługową (ROM).
Uzbrojenie terenu powyższych działek stanowi energia elektryczna – złącza energetyczne w granicy działek, wodociąg – możliwość przyłączenia.
Przez działki nr 187/6 przebiega kabel telekomunikacyjny ( światłowód).
Nieruchomości posiadają urządzoną Księgę Wieczystą PO1D/00023284/3 w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej.
Na w/w działkach nie ciążą żadne obciążenia.

Przetarg odbędzie się 09 stycznia 2018 r. o godzinie 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości wymienionych w niniejszym ogłoszeniu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości wyżej określonej na konto Urzędu Gminy w Krzykosach w BS Środa Wlkp. O/Krzykosy 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 najpóźniej do dnia 03 stycznia 2018 roku.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży działki gruntu płatna jest jednorazowo w gotówce, najpóźniej w przeddzień sporządzenia umowy notarialnej zbycia nieruchomości. Nabywca nieruchomości w całości ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w pokoju nr 22 lub telefonicznie (0-61) 285 15 14 wew. 121.

Ogłoszenie również opublikowane zostało w Internecie na stronie www.gminakrzykosy.pl/bip1

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Wójt Gminy Krzykosy
inż. Andrzej Janicki  

Sprzedaż nieruchomości w Murzynówku

 

Ogłoszenie 
Wójt Gminy Krzykosy ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzykosy położonych w miejscowości Murzynówko (obręb Miąskowo):

 

Lp.  Nr działki  Powierzchnia działki [m2 Cena wywoławcza  Wadium w kwocie 
 1.  235/2 536  22 000,00  1 500,00 
 2.  235/3  805  25 940,00  1 800,00
 3.  235/5 829  26 700,00  1 800,00 
 4.  235/6  831  26 800,00  1 800,00 


Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krzykosy V/23/2007 miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy wyżej wymienione działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN).
Powyższe działki mają w zasięgu energię elektryczną i sieć wodociągową, dojazd drogą ziemną.
Nieruchomości posiadają urządzoną Księgę Wieczystą PO1D/00023285/0 w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej.
Na w/w działkach nie ciążą żadne obciążenia.

Przetarg odbędzie się 09 stycznia 2018 r. o godzinie 10.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości wymienionych w niniejszym ogłoszeniu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości wyżej określonej na konto Urzędu Gminy w Krzykosach w BS Środa Wlkp. O/Krzykosy 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 najpóźniej do dnia 03 stycznia 2018 roku.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży działki gruntu płatna jest jednorazowo w gotówce, najpóźniej w przeddzień sporządzenia umowy notarialnej zbycia nieruchomości. Nabywca nieruchomości w całości ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w pokoju nr 22 lub telefonicznie (0-61) 285 15 14 wew. 121.

Ogłoszenie również opublikowane zostało w Internecie na stronie www.gminakrzykosy.pl/bip1

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Wójt Gminy Krzykosy
inż. Andrzej Janicki 

Sprzedaż nieruchomości w Witowie

 

Ogłoszenie 
Wójt Gminy Krzykosy ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzykosy położonych w miejscowości Witowo:

 

Lp.  Nr działki  Powierzchnia działki [m2 Cena wywoławcza  Wadium w kwocie 
 1. 190/5  2 177  54 500,00  3 500,00 
 2. 190/6  1 834  45 900,00  3 000,00 
 3. 190/7  1 858  46 500,00  3 000,00 
 4. 190/8  2 169  54 300,00  3 500,00 
 5. 190/9  2 350  51 700,00  3 500,00 


Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krzykosy V/23/2007 miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy wyżej wymienione działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN).
Powyższe działki mają w zasięgu energię elektryczną i sieć wodociągową, dojazd drogą ziemną. Nieruchomości posiadają urządzoną Księgę Wieczystą PO1D/00022412/3 w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej.
Na w/w działkach nie ciążą żadne obciążenia.

Przetarg odbędzie się 09 stycznia 2018 r. o godzinie 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości wymienionych w niniejszym ogłoszeniu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości wyżej określonej na konto Urzędu Gminy w Krzykosach w BS Środa Wlkp. O/Krzykosy 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 najpóźniej do dnia 03 stycznia 2018 roku.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży działki gruntu płatna jest jednorazowo w gotówce, najpóźniej w przeddzień sporządzenia umowy notarialnej zbycia nieruchomości. Nabywca nieruchomości w całości ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w pokoju nr 22 lub telefonicznie (0-61) 285 15 14 wew. 121.

Ogłoszenie również opublikowane zostało w Internecie na stronie www.gminakrzykosy.pl/bip1

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Wójt Gminy Krzykosy
inż. Andrzej Janicki 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej położonych w Bogusławkach

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 178/2017 
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 04 października 2017 r. 
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Gminy Krzykosy
 

Wykaz
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze
przetargowej położonych w Bogusławkach
 
 Księga
 Wieczysta 
 PO1D/00022414/7
 Numer
 działki
 519/7  519/9  519/10  519/12
 Powierzchnia
 (m2)
 790  914  1184  1083
 Cena
 nieruchomości (zł)
 23 600  27 300  32 500  29 700
 Do ceny sprzedanych działek zostanie doliczony podatek VAT od towarów i usług obowiązujących w dacie sprzedaży
 Położenie   Bogusławki, obręb Sulęcinek
 Przeznaczenie
 nieruchomości
 i sposób jej
 zagospodarowania
 W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy Krzykosy (Dz.Urz.Woj., Wlkp z dnia 19 kwietnia 2007r. nr 58 poz.1526) w/w działki znajdują się w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo – usługową (ROM). 
 Opis
 nieruchomości
 W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa, zabudowa siedliskowa, tereny rolne, grunt ma w zasięgu energię elektryczną, sieć wodociągową, dojazd jezdnią ziemną. 
 Forma
 nabycia
 Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 
 Termin zapłaty
 ceny sprzedaży
 nieruchomości
 Cena nieruchomości płatna najpóźniej do dnia zawarcia umowy.
 
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej położonych w Witowie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 177/2017 
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 04 października 2017 r. 
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Gminy Krzykosy
 

Wykaz
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze
przetargowej położonych w Witowie
 
 Księga
 Wieczysta 
 PO1D/00022414/7
 Numer
 działki
 190/5  190/6  190/7  190/8  190/9
 Powierzchnia
 (m2)
 2177  1834  1858  2169  2350
 Cena
 nieruchomości (zł)
 54 500  45 900  46 500  54 300  51 700
 Do ceny sprzedanych działek zostanie doliczony podatek VAT od towarów i usług obowiązujących w dacie sprzedaży
 Położenie   Witowo, obręb Witowo
 Przeznaczenie
 nieruchomości
 i sposób jej
 zagospodarowania
 W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r.
w sprawie miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy Krzykosy (Dz.Urz.Woj., Wlkp z dnia 19 kwietnia 2007r. nr 58 poz.1526) w/w działki znajdują się w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN).
 Opis
 nieruchomości
 W sąsiedztwie znajdują się tereny leśne, zabudowa siedliskowa, grunt ma w zasięgu energię elektryczną, sieć wodociągową, dojazd jezdnią ziemną. 
 Forma
 nabycia
 Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 
 Termin zapłaty
 ceny sprzedaży
 nieruchomości
 Cena nieruchomości płatna najpóźniej do dnia zawarcia umowy.
 
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej położonych w Murzynówku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 176/2017 
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 04 października 2017 r. 
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Gminy Krzykosy
 

Wykaz
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze
przetargowej położonych w Murzynówku
 
 Księga
 Wieczysta 
 PO1D/00023285/0
 Numer
 działki
 235/2  253/3  235/5  235/6
 Powierzchnia
 (m2)
 536  805  829  831
 Cena
 nieruchomości (zł)
 22 000  25 940  26 700  26 800
 Do ceny sprzedanych działek zostanie doliczony podatek VAT od towarów i usług obowiązujących w dacie sprzedaży
 Położenie   Murzynówko, obręb Miąskowo
 Przeznaczenie
 nieruchomości
 i sposób jej
 zagospodarowania
 W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy Krzykosy (Dz.Urz.Woj., Wlkp z dnia 19 kwietnia 2007r. nr 58 poz.1526) w/w działki znajdują się w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN). 

 Opis
 nieruchomości
 W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa, zabudowa siedliskowa, tereny rolne, grunt ma w zasięgu energię elektryczną, sieć wodociągową, dojazd drogą asfaltową, jezdnia ziemna.  
 Forma
 nabycia
 Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 
 Termin zapłaty
 ceny sprzedaży
 nieruchomości
 Cena nieruchomości płatna najpóźniej do dnia zawarcia umowy.
 
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej położonych w Krzykosach

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 175/2017 
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 04 października 2017 r. 
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Gminy Krzykosy
 

Wykaz
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze
przetargowej położonych w Krzykosach
 
 Księga
 Wieczysta 
 PO1D/00023284/3
 Numer
 działki
 187/6  187/3
 Powierzchnia
 (m2)
 908  1672
 Cena
 nieruchomości (zł)
 36 000  59 300
 Do ceny sprzedanych działek zostanie doliczony podatek VAT od towarów i usług obowiązujących w dacie sprzedaży
 Położenie   Krzykosy, obręb Krzykosy
 Przeznaczenie
 nieruchomości
 i sposób jej
 zagospodarowania

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy Krzykosy (Dz.Urz.Woj., Wlkp z dnia 19 kwietnia 2007r. nr 58 poz.1526) w/w działki znajdują się w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo – usługową (ROM)

 Opis
 nieruchomości
 Położona w odległości 1 km od centrum miejscowości, w sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa, zabudowa siedliskowa, tereny rolne, na w zasięgu energię elektryczną i wodociąg, dojazd jezdnią asfaltową.  
 Forma
 nabycia
 Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Termin zapłaty
 ceny sprzedaży
 nieruchomości
 Cena nieruchomości płatna najpóźniej do dnia zawarcia umowy.
 
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Sprzedaż nieruchomości w Bogusławkach

Ogłoszenie
Wójt Gminy Krzykosy ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzykosy położonych w miejscowości Bogusławki (obręb Sulęcinek):

Lp.

Nr działki

Powierzchnia działki [m2]

Cena wywoławcza

Wadium w kwocie

1.

519/7

790

25 000,00

1 800,00

2.

519/9

914

27 000,00

2 000,00

3.

519/10

1184

30 000,00

2 300,00

4.

519/12

1083

30 000,00

          2 300,00


Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krzykosy V/23/2007 miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy wyżej wymienione działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniowo – usługową (ROM).
Powyższe działki mają  w zasięgu energię elektryczną i sieć wodociągową, dojazd drogą ziemną.
Nieruchomości posiadają urządzoną Księgę Wieczystą PO1D/00022414/7 w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej.
Na w/w działkach nie ciążą żadne obciążenia.

Przetarg odbędzie się 28 kwietnia 2017 r. o godzinie 9.30 w sali ślubów (I piętro) Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości wymienionych  w niniejszym ogłoszeniu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości  wyżej określonej na konto Urzędu Gminy w Krzykosach w BS Środa Wlkp. O/Krzykosy 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 najpóźniej do dnia 24 kwietnia 2017 roku.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży. Wylicytowana cena sprzedaży działki gruntu płatna jest jednorazowo w gotówce, najpóźniej
w przeddzień sporządzenia umowy notarialnej zbycia nieruchomości. Nabywca nieruchomości w całości ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej. 

Informacje na temat przetargu można uzyskać w pokoju nr 22 lub telefonicznie (0-61) 285 15 14 wew. 121. 
Ogłoszenie również opublikowane zostało w Internecie na stronie http://www.gminakrzykosy.pl/bip1 i www.krzykosy.pl.
Zastrzega  się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. 

Wójt Gminy Krzykosy
inż. Andrzej Janicki 

Sprzedaż nieruchomości w Krzykosach

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzykosy ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzykosy położonych w miejscowości Krzykosy:

Lp.

Nr działki

Powierzchnia działki [m2]

Cena wywoławcza

Wadium w kwocie

1.

187/3

1672

50 000,00

3 500,00

2.

187/6

908

30 000,00

2 300,00

 
Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.
 
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krzykosy V/23/2007 miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy wyżej wymienione działki przeznaczone są: pod zabudowę mieszkaniowo – usługową (ROM).
Uzbrojenie terenu powyższych działek stanowi energia elektryczna – złącza energetyczne w granicy działek, wodociąg – możliwość przyłączenia.
Przez działki nr 187/6 przebiega kabel telekomunikacyjny ( światłowód).
Nieruchomości posiadają urządzoną Księgę Wieczystą PO1D/00023284/3 w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej.
Na w/w działkach  nie ciążą żadne obciążenia.

Przetarg odbędzie się 28 kwietnia 2017 r. o godzinie 9:00 w sali ślubów (I piętro) Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości wymienionych  w niniejszym ogłoszeniu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości  wyżej określonej na konto Urzędu Gminy w Krzykosach w BS Środa Wlkp. O/Krzykosy 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 najpóźniej do dnia 24 kwietnia 2017 roku.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży. Wylicytowana cena sprzedaży działki gruntu płatna jest jednorazowo w gotówce, najpóźniej w przeddzień sporządzenia umowy notarialnej zbycia nieruchomości. Nabywca nieruchomości w całości ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
Informacje na temat przetargu można uzyskać w pokoju nr 22 lub telefonicznie (0-61) 285 15 14 wew. 121.

Ogłoszenie również opublikowane zostało w Internecie na stronie http://www.gminakrzykosy.pl/bip1 i www.krzykosy.pl.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. 

Wójt Gminy Krzykosy
inż. Andrzej Janicki 

Sprzedaż nieruchomości w Murzynówku

Ogłoszenie
Wójt Gminy Krzykosy ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzykosy położonych w miejscowości Murzynówko (obręb Miąskowo):

Lp.

Nr działki

Powierzchnia działki [m2]

Cena wywoławcza

Wadium w kwocie

1.

235/2

536

21 000,00

1 500,00

2.

235/3

805

25 000,00

1 800,00

3.

235/5

829

25 000,00

1 800,00

4.

235/6

831

25 000,00

      1 800,00


Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krzykosy V/23/2007 miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy wyżej wymienione działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN).
Powyższe działki mają w zasięgu energię elektryczną i sieć wodociągową, dojazd drogą ziemną. 
Nieruchomości posiadają urządzoną Księgę Wieczystą PO1D/00023285/0 w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej.
Na w/w działkach  nie ciążą żadne obciążenia.

Przetarg odbędzie się 28 kwietnia 2017 r. o godzinie 10.30 w sali ślubów (I piętro) Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości wymienionych  w niniejszym ogłoszeniu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości  wyżej określonej na konto Urzędu Gminy w Krzykosach w BS Środa Wlkp. O/Krzykosy 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 najpóźniej do dnia 24 kwietnia 2017 roku.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży. Wylicytowana cena sprzedaży działki gruntu płatna jest jednorazowo w gotówce, najpóźniej w przeddzień sporządzenia umowy notarialnej zbycia nieruchomości. Nabywca nieruchomości w całości ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej. 

Informacje na temat przetargu można uzyskać w pokoju nr 22 lub telefonicznie (0-61) 285 15 14 wew. 121. 
Ogłoszenie również opublikowane zostało w Internecie na stronie http://www.gminakrzykosy.pl/bip1 i www.krzykosy.pl.
Zastrzega  się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. 

Wójt Gminy Krzykosy
inż. Andrzej Janicki 

Sprzedaż nieruchomości w Witowie

Ogłoszenie
Wójt Gminy Krzykosy ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzykosy położonych w miejscowości Witowo:

Lp.

Nr działki

Powierzchnia działki [m2]

Cena wywoławcza

Wadium w kwocie

1.

190/5

2177

40 000,00

2 700,00

2.

190/6

1834

35 000,00

2 500,00

3.

190/7

1858

35 000,00

2 500,00

4.

190/8

2169

40 000,00

          2 700,00

5.

190/9

2350

40 000,00

2 700,00


Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

 

Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krzykosy V/23/2007 miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy wyżej wymienione działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN).
Powyższe działki mają w zasięgu energię elektryczną i sieć wodociągową, dojazd drogą ziemną. 
Nieruchomości posiadają urządzoną Księgę Wieczystą PO1D/00022412/3 w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej.
Na w/w działkach  nie ciążą żadne obciążenia.

Przetarg odbędzie się 28 kwietnia 2017 r. o godzinie 10.00 w sali ślubów (I piętro) Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości wymienionych  w niniejszym ogłoszeniu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości  wyżej określonej na konto Urzędu Gminy w Krzykosach w BS Środa Wlkp. O/Krzykosy 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 najpóźniej do dnia 24 kwietnia 2017 roku.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży. Wylicytowana cena sprzedaży działki gruntu płatna jest jednorazowo w gotówce, najpóźniej w przeddzień sporządzenia umowy notarialnej zbycia nieruchomości. Nabywca nieruchomości w całości ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej. 

Informacje na temat przetargu można uzyskać w pokoju nr 22 lub telefonicznie (0-61) 285 15 14 wew. 121. 

 

Ogłoszenie również opublikowane zostało w Internecie na stronie http://www.gminakrzykosy.pl/bip1 i www.krzykosy.pl.
Zastrzega  się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. 

 

Wójt Gminy Krzykosy
inż. Andrzej Janicki