WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzykosy przeznaczonych do użyczenia na okres 3 lat

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 153/2021
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 15 marca 2021 r.
w sprawie przekazania do użyczenia nieruchomości gruntowych
stanowiących własność Gminy Krzykosy

Wójt Gminy Krzykosy

stosowanie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.).

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzykosy, oznaczonych jako działki 503/5, 488/3, 403/2 położone w Krzykosach, 178/3 położona w Solcu, 561/3 położona w Pięczkowie, 420/2 położona w Sulęcinku, przeznaczone do dzierżawy na okres 3 lat

Oznaczenie nieruchomości 

- działka 503/5 położona w Krzykosach, obręb geodezyjny Krzykosy, księga wieczysta PO1D/00022633/8,
- działka 488/3 położona w Krzykosach, obręb geodezyjny Krzykosy, księga wieczysta PO1D/00005265/2,
- działka 403/2 położona w Krzykosach, obręb geodezyjny Krzykosy, księga wieczysta PO1D/00023284/3,
- działka 178/3 położona w Solcu, obręb geodezyjny Solec, księga wieczysta PO1D/00022416/1,
- działka 561/3 położona w Pięczkowie, obręb geodezyjny Pięczkowo, księga wieczysta PO1D/00022417/8,
- działka 420/2 położona w Sulęcinku, obręb geodezyjny Sulęcinek, księga wieczysta PO1D/00022414/7
Powierzchnia  dz. 503/5 Krzykosy – powierzchnia użyczenia 1 m2 – całkowita powierzchnia 1312 m2,
dz. 488/3 Krzykosy – powierzchnia użyczenia 2 m2 – całkowita powierzchnia 4325 m2,
dz. 403/2 Krzykosy – powierzchnia użyczenia 1 m2 – całkowita powierzchnia 2188 m2,
dz. 178/3 Solec – powierzchnia użyczenie 5 m2 – całkowita powierzchnia 1578 m2,
dz. 561/3 Pięczkowo – powierzchnia użyczenia 1 m2 – całkowita powierzchnia 801 m2,
dz. 420/2 Sulęcinek – powierzchnia użyczenia 2 m2 – całkowita powierzchnia 286 m2
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  Obszar, na którym położone są przedmiotowe działki podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą Nr V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Wój. Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 2007 r. Nr 58, poz. 1626) zgodnie, z którym:
dz. 503/5 położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej (symb. graf. ROM),
dz. 488/3 położona jest na terenach zabudowy usługowej (symb. graf. U), terenach usług sportu i rekreacji (symb. graf. US), teren objęty ochrona archeologiczną,
dz. 403/2 położona jest na terenach publicznych dróg gminnych (symb. graf. KDG) ,
dz. 178/3 położona jest na terenach urządzeń komunikacji samochodowej i usług (symb. graf. KS/U),
dz. 561/3 położona jest na terenach zabudowy usługowej (symb. graf. U),
dz. 420/2 położona jest na terenach urządzeń komunikacji samochodowej i usług (symb. graf. KS/U)
Informacja dotycząca użyczenia  Do użyczenia oddaje się grunt przeznaczony pod lokalizację pojemników na odzież.
Termin zagospodarowania nieruchomości  Nieruchomość zostanie oddana w dzierżawę z dniem zawarcia umowy na okres 3 lat.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 18.03.2021 r. do 07.04.2021 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzykosy oraz zamieszczenie na stronie internetowej urzędu.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki