Wyszukiwarka:

Lista wiadomości


Rodzina 500+

  Rodzina 500 +
Świadczenie Wychowawcze ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE- PODSTAWOWE INFORMACJE

   Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, a także na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego. Kwota świadczenia jest to kwota na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem, opieką i zaspokojeniem potrzeb życiowych dziecka.

Komu przysługuje?

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka (tj. osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) albo opiekuna prawnego dziecka.

Przekazanie wniosku

W sytuacji, gdy wnioskodawca, lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordy­nacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa. 


W zależności od indywidualnej sytuacji do wniosku dołącza się:
 • zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
 • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

   
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA PIERWSZE DZIECKO -
KRYTERIUM DOCHODOWE 


Pierwsze dziecko to: 

- jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia;
- najstarsze dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia;
- w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez wnioskodawca.
 
  
Kryterium dochodowe wynosi:  
 • 800 zł w przeliczeniu na osobę;
 • 1200 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. 

Rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego jest rok 2014r. z uwzględnieniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu w roku 2014 lub po roku 2014.

Sytuacja dochodowa ustalana jest na dzień złożenia wniosku. Każdą występującą zmianę dochodową należy bezzwłocznie zgłosić organowi, który wypłaca świadczenia.

Urząd Gminy jest zobowiązany do samodzielnego uzyskania lub weryfikacji od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności, drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, lub drogą pisemną, odpowiednio: 

 1. informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego,
 2. informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek;
 3. informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności obejmującej następujące dane: 
  a) datę i rodzaj wydanego orzeczenia,
  b) datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności,
  c) okres, na jaki zostało wydane orzeczenie.  

Załączniki do wniosku jeśli wniosek jest składany na pierwsze lub jedyne dziecko
należy dołączyć:

a) oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody, (są to dochody, z których nie rozliczamy się z urzędem skarbowym np. stypendia, gospodarstwo rolne), (zał. nr  2, zał. nr 4),
b) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym – jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody, (zał. nr  3), 
c) dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej w 2014r. lub po tym roku, np. świadectwa pracy, PIT-11 za 2014r., umowa o pracę.  

Kiedy następuje utrata dochodu? 

Utrata  dochodu oznacza utratę dochodu spowodowaną:
a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
b) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
e) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania,
f) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
g) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
h) utratą świadczenia rodzicielskiego,
i) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
j) utratą stypendium doktoranckiego. 


Kiedy następuje uzyskanie dochodu?

Uzyskaniu dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:
a) zakończeniem urlopu wychowawczego,
b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia,
f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
g) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
h) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
i) uzyskaniem stypendium doktoranckiego;


Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się
od 1 kwietnia 2016r., a kończy 30 września 2017r

Informacja dotycząca składania wniosków drogą elektroniczną znajduje się pod linkiem:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/

 Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Krzykosy w pokoju nr 3 (na parterze)
tel. 61-28-515-14 wew. 115

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Monika Czerniejewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (16/08/2016 12:21:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (16/08/2016 12:24:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (27/07/2017 12:12:42)
Materiały do pobrania
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Pelczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (26/07/2017 14:24:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (27/07/2017 08:03:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (27/07/2017 12:12:31)
Druki do pobrania
 •  Wniosek o ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego - SW 401 i
 •  Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny, osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30B, art. 30C, art 30E i art. 30F ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) - SW 411 i
 •  Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na jaki ustalana jest prawo do świadczenia wychowawczego - SW 412 i
 •  Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego - SW 413 i
 •  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - SW 414 i
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Monika Czerniejewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (16/08/2016 12:52:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (16/08/2017 11:22:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (16/08/2017 11:22:20)