Wyszukiwarka:

Druki do pobrania
  Wnioski
 • pdf Wniosek o ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz do dodatków do zasiłku rodzinnego - SR 401 i  
 • pdf Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - SR 402 i  
 • pdf Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego - SR 403 i  
 • pdf Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego - SR 404 i
 • pdf Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - SR 405 i
 • pdf Wniosek o ustalenie prawa do świadczenie rodzicielskiego - SR 407 i  
 • pdf Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - SR 408Oświadczenia
 • pdf Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, inny niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30B, art. 30C, art. 30E i art. 30F ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) - SR 411 i
 • pdf Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - SR 412 i
 • pdf Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - SR 413 i
 • pdf Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego - SR 414 i
 • pdf Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym - SR 415 i
 • pdf Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania - SR 416 i
 • pdf Zaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej - SR 417 i
 • pdf Oświadczenie wnioskodawcy o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania - SR 418 i
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Pelczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (16/08/2016 13:44:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (16/08/2017 14:08:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (16/08/2017 14:32:46)