Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Urząd Gminy » Druki do pobrania » Sprawy obywatelskie » Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców

WYMAGANE DOKUMENTY: 

 • Wniosek – druk, w którym należy wykazać interes prawny.
 • Kserokopia dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych.
 • Uwiarygodnienie interesu faktycznego w otrzymaniu danych (w przypadku niewykazania interesu prawnego).
 • Dowód dokonania opłaty. 

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37,  I piętro, pok. 16, tel. (61) 28 515 14, wew. 111.
Godziny pracy:

 • w poniedziałki od 8:00-16:00
 • we wtorki, środy, czwartki i piątki od 7:00-15:00 

 

TERMIN REALIZACJI:

Informację o danych z rejestru mieszkańców lub rejestru zamieszkania cudzoziemców uzyskuje się w terminie do 7 dni od daty wpływu wniosku.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wnosząc o udostępnienie danych z rejestru należy wskazać podstawę prawną upoważniającą do otrzymania danych osobowych lub uzasadnioną potrzebę żądania ich udostępnienia, a także wskazać informacje o osobie umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych informacji, a ponadto wskazać zakres żądanych informacji.
Odmowa udostępnienia danych osobowych następuje w drodze decyzji administracyjnej.


OPŁATY:

Opłata za udostępnienie jednostkowych danych z rejestrów wynosi 31zł.
W przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika – 17 zł. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa). Składający wniosek lub pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód zapłaty.
Opłatę skarbową wnosi się na konto: Gminy Krzykosy
nr  69 9085 0002 0010 0100 1313 0001.
Opłatę można uiścić u inkasenta opłaty skarbowej Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37.


PODSTAWA PRAWNA: 

 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016r., poz. 722 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1827)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2015r., poz. 1388),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 836 z późn. zm.). 

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.  Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Krzykosy.FORMULARZE: