Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi » Przetargi nieograniczone » 2018 » Rozstrzygnięte » Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Krzykosy

Lista wiadomości


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Krzykosy, dnia 31.01.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: DZ. U. z 2017 r. poz. 1579) informuje się, że w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY KRZYKOSY” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: 

ENEA S.A.
Departament Sprzedaży 
Biuro Przetargów Publicznych 
ul. Strzeszyńska 58 
60-479 Poznań 
Cena brutto oferty: 459.340,06 zł 
ilość otrzymanych punktów - 100,00 

Uzasadnienie: Oferta złożona przez w/w firmę spełnia warunki, jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawców i na podstawie kryterium oceny ofert została oceniona jako pierwsza spośród złożonych ofert.

Ponadto w w/w postępowaniu oferty złożyli: 

 1. GOEE ENERGIA Sp. z o. o., ul. Gwiaździsta 7c/2, 01-651 Warszawa
  Cena oferty brutto: 460.346,06 zł
   ilość otrzymanych punktów – 99,78

 2. VERVIS Sp. z o. o., ul. Zielna 47, 87-800 Włocławek
  Cena oferty brutto: 460.144,86 zł
  ilość otrzymanych punktów – 99,83

 3. CORRENTE Sp. z o. o., ul. Konotopska 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki
  Cena oferty brutto: 467.186,87 zł
  ilość otrzymanych punktów – 98,32

 4. NOVUM S.A. ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa
  Cena oferty brutto: 470.607,27 zł
  ilość otrzymanych punktów – 97,61

 5. PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Warszawie, ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa
  Cena oferty brutto: 460 748,47 zł.
  ilość otrzymanych punktów – 99,69

 6. Energa Obrót S.A., ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
  Cena oferty brutto: 472.820,47 zł.
  ilość otrzymanych punktów – 97,15
   

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: DZ. U. z 2015 r. poz. 2164 z późń. zm.) Zamawiajacy informuje, iż nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Daria Orzechowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (31/01/2018 14:21:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (31/01/2018 14:21:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (31/01/2018 14:22:44)
Informacja z otwarcia ofert

Warszawa, dnia 29.01.2018 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 29.01.2018 r. o godzinie 12:15 działając z upoważnienia Wójta Gminy Krzykosy dokonano otwarcia ofert w postępowaniu na „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY KRZYKOSY”

Łącznie wpłynęło 7 oferty, w tym: 

 1. GOEE ENERGIA Sp. z o. o., ul. Gwiaździsta 7c/2, 01-651 Warszawa
  Cena oferty brutto: 460.346,06 zł  
 2. ENEA S.A., Departament Sprzedaży Biuro Przetargów Publicznych, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
  Cena oferty brutto: 459.340,06 zł  
 3. VERVIS Sp. z o. o., ul. Zielna 47, 87-800 Włocławek
  Cena oferty brutto: 460.144,86 zł  
 4. CORRENTE Sp. z o. o., ul. Konotopska 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki
  Cena oferty brutto: 467.186,87 zł  
 5. NOVUM S.A. ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa
  Cena oferty brutto: 470.607,27 zł  
 6. PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Warszawie, ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa
  Cena oferty brutto: 460 748,47 zł.  
 7. Energa Obrót S.A., ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
  Cena oferty brutto: 472.820,47 zł. 

 • Wszystkie oferty wpłynęły w terminie oznaczonym w ogłoszeniu; 
 • Wszystkie oferty zostały złożone w kopertach prawidłowo zamkniętych.
   

Inne uwagi: 

 1. Przed otwarciem ofert podano kwotę przewidzianą w budżecie zamawiającego na realizację zamówienia, która wynosiła 472.820,47 zł brutto.  
 2. Wynik przetargu zostanie ogłoszony na stronie internetowej Gminy Krzykosy. 
 3. Termin wykonania zamówienia: od 01.03.2018 r. do 31.12.2019 r. 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Daria Orzechowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (29/01/2018 14:21:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (29/01/2018 14:21:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (29/01/2018 14:22:52)
Odpowiedzi na zapytania wykonawców - nr 1

Warszawa, dnia 24.01.2018 r.

Pełnomocnik Zamawiającego:
New Power Sp. z o.o.
ul. Chełmżyńska 180 A pok. 214, 04–464 Warszawa
Reprezentujący:
Gminę Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW – nr 1

Pełnomocnik Zamawiającego – Gminy Krzykosy prowadząc postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY KRZYKOSY” przesyła niniejszym pismem treść zapytań, które drogą elektroniczną w dniu 23.01.2018 r. wpłynęły do Pełnomocnika Zamawiającego, dotyczących przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami, dotyczących ogłoszenia w BZP nr 507760-N-2018 z dnia 2018-01-19r.

Pytanie 1
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną?
Odpowiedź 1
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną.

Pytanie 2
Projekt umowy - § 6 ust 9
Wyjaśniamy , że Wykonawca może dokonać rozliczenia faktury wyłącznie po przekazaniu danych od OSD w związku z czym nie może ponosić odpowiedzialności za brak rozliczenia w przypadku ich nie przekazania, tym bardziej , że Wykonawcy nie jest znany dzień odczytu i rozliczenia przez Operatora a tym samym koniec okresu rozliczeniowego. Zwracamy uwagę, że określona przez Zamawiającego wysokość kar umownych w szczególności w odniesieniu do kary za każdy dzień opóźnienia w wystawieniu faktur i za każdy PPE, zdaniem Wykonawcy może zostać uznana jako kara rażąco wygórowana, co umożliwi jej podważenie na drodze sądowej, zgodnie z art. 484 §2 Kodeksu Cywilnego. Taka możliwość podważania wysokości kary umownej nie tylko narazi strony umowy na koszty postępowania sądowego, ale wiąże się także z niepewnością co do praw i obowiązków stron. Z tych względów zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów.
Odpowiedź 2
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisu Projektu umowy § 6 ust. 9 Pełnomocnik Zamawiającego ma wiedzę, że dane pomiarowo – rozliczeniowe przekazywane są Wykonawcy przez OSD. Jednak w sytuacji, gdy OSD nie przekaże tych danych, Wykonawca winien skontaktować się z OSD, wyjaśnić sprawę i zawnioskować o przekazanie danych.

Pytanie 3
Projekt umowy § 11 ust.4
- z uwagi na konieczność zawarcia umowy w terminach określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, a następnie na konieczność przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy trwającej - zgodnie z dyspozycją art. 4j ust. 6 ustawy Prawo energetyczne - 21 dni, termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dnia 01.03.2018r nie jest możliwy do spełnienia przez Wykonawcę. W związku z powyższym przedmiotowy zapis mówiący o zgłoszeniu „w terminie gwarantującym“ rozpoczęcie sprzedaży od 01.03.2018 nie jest odpowiedni. Prosimy o usuniecie zapisu lub zmianę terminu rozpoczęcia sprzedaży od 01.04.2018r.
Odpowiedź 3
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisu Projektu umowy § 11 ust 4. Kwestia terminu wykonania zamówienia uregulowana została w SIWZ – Rozdział IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
„Z przyczyn formalno-prawnych Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia wykonania zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do 31.12.2019 r., jednak nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający kupował energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD.”

Dominika Turczyn
 Pełnomocnik Zamawiającego

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Daria Orzechowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (24/01/2018 14:37:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (24/01/2018 14:37:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (24/01/2018 14:45:23)
Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 507760-N-2018 z dnia 2018-01-19 r. 

 

Gmina Krzykosy: „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY KRZYKOSY”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  Nie

 

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Pełnomocnik Zamawiającego: New Power Sp. z o.o. ul. Chełmżyńska 180A, 04-464 Warszawa, faks 22 295 12 92,e-mail: d.turczyn@newpower.pl 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzykosy, krajowy numer identyfikacyjny 63125821800000, ul. ul. Główna  37 , 63024   Krzykosy, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 851 514, e-mail krzykosy@wokiss.pl, faks 612 851 592. 

Adres strony internetowej (URL): www.krzykosy.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I.  2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3)  WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4)  KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak  http://www.gminakrzykosy.pl/

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak  http://www.gminakrzykosy.pl/

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie Nie  adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 

Tak  Inny sposób:  pisemnie  Adres: 

Siedziba Pełnomocnika Zamawiającego New Power Sp. z o.o., ul. Chełmżyńska 180 A, 04 – 464 Warszawa, pok. nr 214

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY KRZYKOSY” 

Numer referencyjny: ZP.271.2.GKZ.2.2018 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Gmina Krzykosy oraz jednostki wymienione w zał. nr 1 do SIWZ zawrą odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY KRZYKOSY. Szczegółowe informacje dotyczące zawierania umów przez Gminę i ich jej jednostki organizacyjne zawarte zostały w zał. nr 1 i 5.1 do SIWZ. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie reprezentowanie Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych ze zgłoszeniem zmiany sprzedawcy. Do wykonania ww. wymienionych czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo (zał. nr 5.1). Zamówienie – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ: Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.03.2018 r. do 31.12.2019 r. wynosi 1 635 774,00 kWh. 

 

II.5) Główny kod CPV: 09000000-3 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

09300000-2

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 384406,89 

Waluta: 

PLN 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 

lub  data rozpoczęcia: 2018-03-01   lub zakończenia: 2019-12-31 

Okres w miesiącach        Okres w dniach Data rozpoczęcia             Data zakończenia

2018-03-01          2019-12-31

 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ważną w okresie wykonywania zamówienia lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży kserokopię wyżej wymienionego dokumentu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa ten z Wykonawców składający ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych uprawnieniem. 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch klientów, na rzecz których prowadzona była sprzedaż co najmniej 0,8 GWh w skali roku dla każdego odbiorcy. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch klientów, na rzecz których prowadzona była sprzedaż co najmniej 0,8 GWh w skali roku dla każdego odbiorcy, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów zgodnie z zał. nr 6 do SIWZ, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane (np. zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

a)            aktualnie obowiązująca koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ważną w okresie wykonywania zamówienia lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży kserokopię wyżej wymienionego dokumentu. b)           wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch klientów, na rzecz których prowadzona była sprzedaż co najmniej 0,8 GWh w skali roku dla każdego odbiorcy, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów zgodnie z zał. nr 6 do SIWZ, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane (np. zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp. 3) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w ust. 2, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji: 1) składa także oświadczenia w zakresie wskazanym w zał. nr 3 i 4 do SIWZ Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp oraz którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w § 5 pkt 4 Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 3.                W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania; b)                 zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów; c) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia w zakresie wskazanym w zał. nr 3 i 4 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Podwykonawstwo. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: 1) składa oświadczenia w zakresie wskazanym w zał. nr 3 i 4 do SIWZ Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. W przeciwnym wypadku Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzać podwykonawcom żadnej części zamówienia. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach ok określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w zał. nr 3 i 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenia w zakresie wskazanym w zał. nr 3 i 4 do SIWZ Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp oraz którego oferta została najwyżej oceniona, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 5) 1 b,c. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: 1) oświadczenia w zakresie wskazanym w zał. nr 3 i 4 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia w zakresie wskazanym w załącznikach nr 3 i 4 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego będzie dokonywana łącznie przy czym koncesję na obrót energią elektryczną winien posiadać każdy z Wykonawców) oraz brak podstaw wykluczenia. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: a) w pkt 5, 1) c powyżej składa: dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3) Dokument, o których mowa w pkt. 5, 2 a powyżej powinien być aktualny. 4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5, 2a) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 5,3) stosuje się. Ocena warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów przewidzianych w Ustawie Pzp i Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert pod względem kryterium ceny, a następie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie 5 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 od dnia przekazania. Zamawiający wymaga, aby dokumenty i oświadczenia złożone zostały w formie pisemnej i przesłane na adres Pełnomocnika Zamawiającego. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp (zgodnego z Załącznikiem nr 8 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający wymaga złożenie niniejszego oświadczenia w formie pisemnej i przesłanie go na adres Pełnomocnika Zamawiającego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 

Informacja na temat wadium 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  Nie

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Nie 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Nie 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania: 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie

Cena      100,00

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

 

Informacje dodatkowe 

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

 

Wstępny harmonogram postępowania: 

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

4.            Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy oraz określa warunki zmian (w granicach dyspozycji art. 144 ust.1 pkt. 1 Ustawy Pzp): •         zmiany w strukturze organizacyjnej Wykonawcy lub Zamawiającego, dotyczące określonych w umowie nazw, adresów. Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych zmianach, •                 możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie liczby punktów poboru wymienionych enumeratywnie w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ), które będzie dokonywane na podstawie zmiany załącznika nr 1 do Umowy bez konieczności renegocjowania warunków Umowy, tj. wg stawki za kWh energii elektrycznej przewidzianej w Umowie i wycenionej w Formularzu ofertowym Wykonawcy. Zmiana nie może przekroczyć 15% punktów poboru wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i będzie następowała na podstawie aneksu do Umowy. Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy. •         zmiany osób reprezentujących strony; Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych zmianach, •    z przyczyn formalnoprawnych Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia wykonania zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do 31.12.2019 r., • cena jednostkowa netto (tj. cena bez podatku VAT) podana w formularzu oferty będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym •         cena jednostkowa brutto ulegnie zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT •         Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku wystąpienia zmian o których mowa w art. 142 ust. 5 Ustawy Pzp, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpi, jeżeli strona Umowy, która wnioskuje o tę zmianę w przedstawionej kalkulacji kosztów wykonania zadania wykaże wpływ zmian o których mowa w art. 142 ust. 5 Ustawy Pzp na koszty wykonania zadania. Zmiana wysokości wynagrodzenia o których mowa w art. 142 ust. 5 Ustawy Pzp nastąpi w formie aneksu do Umowy sprzedaży energii elektrycznej, który obowiązywał będzie od dnia wejścia w życie przepisów, na podstawie których dokonane zostaną zmiany o których mowa w art. 142 ust. 5 Ustawy Pzp. W przypadku zmiany o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie naliczona na podstawie nowych przepisów. W przypadku zmiany o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt. 2 Ustawy Pzp wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych, od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. W przypadku zmiany o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt. 3 Ustawy Pzp wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2018-01-29, godzina: 12:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

> > polski 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Daria Orzechowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (19/01/2018 12:23:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (19/01/2018 12:23:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (19/01/2018 12:34:09)
Załączniki