Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi » Przetargi nieograniczone » 2017 » Rozstrzygnięte » Dowóz uczniów z terenu gminy Krzykosy do szkół podstawowych w 2018 r.

Informacja z publicznego otwarcia ofert

Krzykosy, 12 grudnia 2017 r.

ZP.271.DS.1.2017
Gmina Krzykosy
ul. Główna 37
63-024 Krzykosy

 

DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY KRZYKOSY
DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w 2018 r. 
wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu uczniów do i ze szkoły.

 

Informacja z publicznego otwarcia ofert

 

1. Kwota przeznaczona w budżecie gminy na dowozy w 2018 r. łącznie – 405.000,00 zł.

Nazwa przedmiotu zamówienia: 

 • Dowóz uczniów z terenu gminy Krzykosy do szkół podstawowych w 2018 r. wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu uczniów do i ze szkoły. (trasa I i trasa II) – kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 230.000,- pln 
 • Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Krzykosy w 2018 r. wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu uczniów do i ze szkoły (trasa I i trasa II) – kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 150.000,- pln 

2. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli ofert w terminie:

TRASA I:
Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu, ul. Piekary 19, Poznań
Oferta nr 2: Przewozy Autokarowe Sylwester Spychała, Sulęcin ul. Długa 58, 63-023 Sulęcinek

TRASA II:
Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu, ul. Piekary 19, Poznań
Oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Usługowe, Piotr Radwan, ul. Jana Pawła II 74a, 63-800 Gostyń

3. Ceny, terminy wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach:

TRASA I:
Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu, ul. Piekary 19, Poznań
Cena 4,90 zł, termin realizacji: 02.01.2018 – 31.12.2018, czas podstawienia pojazdu zastępczego do 1 godz., termin płatności do 30 dni.
  
Oferta nr 2: Przewozy Autokarowe Sylwester Spychała, Sulęcin ul. Długa 58, 63-023 Sulęcinek
Cena 3,88 zł, termin realizacji: 02.01.2018 – 31.12.2018, czas podstawienia pojazdu zastępczego do 1 godz., termin płatności do 30 dni.


TRASA II:
Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu, ul. Piekary 19, Poznań
Cena 4,90 zł, termin realizacji: 02.01.2018 – 31.12.2018, czas podstawienia pojazdu zastępczego do 1 godz., termin płatności do 30 dni.

Oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Usługowe, Piotr Radwan, ul. Jana Pawła II 74a, 63-800 Gostyń
Cena 4,10 zł, termin realizacji: 02.01.2018 – 31.12.2018, czas podstawienia pojazdu zastępczego do 1 godz., termin płatności do 30 dni. 

przewodniczący komisji przetargowej
(-) Michał Jankowiak           
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Jankowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (15/12/2017 10:56:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (15/12/2017 10:56:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (15/12/2017 10:57:49)
Zawiadomienie o wyborze oferty

Krzykosy, 12 grudnia 2017 r.

ZP.271.DS.1.2017 
Gmina Krzykosy 
ul. Główna 37 
63-024 Krzykosy

Do wszystkich Wykonawców postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr 624368-N-2017

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 624368-N-2017 w trybie przetargu nieograniczonego:

 

DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY KRZYKOSY 
DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w 2018 r. 
wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu uczniów do i ze szkoły. 

 

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Gmina Krzykosy ul. Główna 37 , 63-024 Krzykosy działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 , poz. 1579 z późn. zm.) 

zawiadamia o:

I. Wyborze najkorzystniejszej oferty:

 1. Jako ofertę najkorzystniejszą Zamawiający wybrał : 
  TRASA I: 
  Ofertę nr 2: 
  Przewozy Autokarowe 
  Sylwester Spychała
  ul. Długa 58 
  63-023 Sulęcinek 

  Kryterium „cena brutto” - 60 punktów 
  Kryterium „serwis – czas podstawienia pojazdu zastępczego” – 20 punktów 
  Kryterium „termin płatności” – 20 punktów 
  Oferta nr 2 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów 

  TRASA II: 
  Ofertę nr 2: 
  Przedsiębiorstwo Usługowe 
  Piotr Radwan 
  ul. Jana Pawła II 74a 
  63-800 Gostyń 

  Kryterium „cena brutto” - 60 punktów 
  Kryterium „serwis – czas podstawienia pojazdu zastępczego” – 20 punktów 
  Kryterium „termin płatności” – 20 punktów 
  Oferta nr 2 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów 

 2. Nazwy, siedziby i adresy pozostałych Wykonawców którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom: 
  TRASA I: 
  Oferta nr 1: 
  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A. 
  ul. Piekary 19 
  61-823 Poznań 

  Kryterium „cena brutto” – 47,5 punktów 
  Kryterium „serwis – czas podstawienia pojazdu zastępczego” – 20 punktów 
  Kryterium „termin płatności” – 20 punktów 
  Oferta nr 1 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała – 87,5 punktów 

  TRASA II: 
  Oferta nr 1: 
  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A. 
  ul. Piekary 19 
  61-823 Poznań 

  Kryterium „cena brutto” – 50,2 punktów 
  Kryterium „serwis – czas podstawienia pojazdu zastępczego” – 20 punktów 
  Kryterium „termin płatności” – 20 punktów 
  Oferta nr 1 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała – 90,2 punktów

 

II. Wykonawcach których oferty zostały odrzucone: Nie było

III. Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania : Nie było

IV. Terminie , po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: Umowa o wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta po: 21.12.2017 roku 

Wójt Gminy Krzykosy 
(-) inż. Andrzej Janicki
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Jankowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (14/12/2017 07:32:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (14/12/2017 07:32:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (14/12/2017 08:10:25)
SIWZ
 • pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (30/11/2017 13:43:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (30/11/2017 13:43:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (30/11/2017 13:43:42)
Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 624446-N-2017 z dnia 2017-11-29 r. 

GMINA KRZYKOSY: DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KRZYKOSY w 2018 r. wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu uczniów do i ze szkoły.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: GMINA KRZYKOSY, krajowy numer identyfikacyjny 631258218, ul. Główna   37 , 63-024  Krzykosy, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 2815114, 612851514, e-mailewa.tomczak@krzykosy.pl, michal.jankowiak@krzykosy.pl, faks . 
Adres strony internetowej (URL): www.krzykosy.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
www.krzykosy.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Adres: 


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KRZYKOSY w 2018 r. wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu uczniów do i ze szkoły. 
Numer referencyjny: 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Krzykosy w okresie od dnia 2 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu uczniów do i ze szkoły, w podziale na dwie trasy (części) 

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8 
Dodatkowe kody CPV: 


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia: 2018-01-02   lub zakończenia: 2018-12-31 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu jako minimalne dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej co oznacza, że o uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący następującym potencjałem technicznym przeznaczonym do wykonania przedmiotowego zamówienia: a) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże , że posiada środki transportu (1 bus minimum 9 miejsc siedzących, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych), które muszą posiadać aktualne badania techniczne i ubezpieczenie OC 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Serwis

20,00

Termin płatności

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-12-11, godzina: 09:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (30/11/2017 13:37:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (30/11/2017 13:37:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (14/12/2017 08:08:37)