Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi » Przetargi nieograniczone » 2016 » Rozstrzygnięte » Przebudowa Filii Bibliotecznej w Pięczkowie

Przebudowa Filii Bibliotecznej w Pięczkowie z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych


Zawiadomienie o wyborze oferty

 Krzykosy dn. 2016-07-29

ZP.271.OG.211.1.2016

 

Biblioteka  Publiczna Gminy Krzykosy

               ul. Główna 27

          63-024 Krzykosy

 

Do wszystkich Wykonawców nr  postępowania  127747-2016
                                    

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr  127747-2016   w trybie przetargu nieograniczonego:

 

Przebudowa Filii Bibliotecznej w Pięczkowie z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy ul. Główna 27 , 63-024 Krzykosy działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zmianami) zawiadamia o :

 

I.  Wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

 1. Jako ofertę najkorzystniejszą  Zamawiający wybrał :

Ofertę nr 2:

                         Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe

                            „ MARZYŃSKI „  Sp. z o.o.

                               63-200  Jarocin

                            ul.  Przemysłowa  2   

 

Kryterium oceny ofert była:

1)       cena.                 - 95%

2)       Okres gwarancji  - 5%

Oferta nr 2 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała 100 punktów

 

2. Nazwy ,siedziby i adresy Wykonawców którzy złożyli oferty , a także punktację przyznaną ofertom:

 

                        Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe - oferta  uzyskała:- 92,19 pkt.

                           Ewa  Błaszczyk

                         63-040  Nowe Miasto n/Wartą                        

                          ul.  Poznańska 42

 

II. Wykonawcach których oferty zostały odrzucone:

          Nie było

III. Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania :

         Nie było

IV. Terminie , po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

 

Umowa o wykonanie zamówienia publicznego:

Przebudowa Filii Bibliotecznej w Pięczkowie z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych

   zostanie zawarta po dniu 05 sierpnia 2016 r.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez zamawiającego.

Dyrektor Biblioteki: Alicja Golińska
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Włodzimierz Ludwiczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (29/07/2016 19:22:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: (28/07/2016 07:00:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (31/07/2016 20:34:12)
Wyjaśnienia nr 2

Wyjaśnienia nr 2

Dyrektor Biblioteki: Alicja Golińska

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Włodzimierz Ludwiczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (18/07/2016 21:47:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (18/07/2016 21:51:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (18/07/2016 21:51:05)
Wyjaśnienia nr 1

Wyjaśnienia nr 1

Dyrektor Biblioteki: Alicja Golińska

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Włodzimierz Ludwiczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (14/07/2016 14:44:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (14/07/2016 14:46:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (14/07/2016 14:46:42)
SIWZ
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Włodzimierz Ludwiczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (08/07/2016 23:19:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (08/07/2016 23:42:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (08/07/2016 23:44:01)
Ogłoszenie o zamówieniu

Krzykosy: Przebudowa Filii Bibliotecznej w Pięczkowie z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych
Numer ogłoszenia: 127747 - 2016; data zamieszczenia: 08.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzykosy , ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, woj. wielkopolskie, tel. 61 2851514, faks 61 2851592.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzykosy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa Filii Bibliotecznej w Pięczkowie z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa Filii Bibliotecznej w Pięczkowie z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa istniejącej biblioteki polegająca na dostosowaniu dla osób niepełnosprawnych . W zakres robót przedmiotu zamówienia wchodzi: a. wykonanie projektowanych wyburzeń i zamurowań, b. wykonanie wykopów pod ławy i stopy fundamentowe oraz wykonanie ław i stóp fundamentowych, c. wykonanie izolacji fundamentów, d. wymurowanie ścian, e. wykonanie konstrukcji stropu, f. montaż stolarki drzwiowej i okiennej, g. wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej z montażem kotła o mocy 24 kW. h. wykonanie instalacji elektrycznej z montażem opraw i. wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej z montażem osprzętu j. wykonanie instalacji c.o. k. montaż dźwigu osobowego z napędem elektrycznym l. roboty wykończeniowe Do Wykonawcy należy także : 1. Powołania kierownika budowy 2. Obsługa geodezyjna i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 2.Szczegółowy zakres robót został określony w: a. przedmiarze robót - zał. nr 9 do SIWZ. b. dokumentacji budowlanej zał. Nr 11 do SIWZ c. specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót - zał. Nr 12 do SIWZ. d.aranżacji wnętrz biblioteki - zał. Nr 13 do SIWZ. Całość robót wykonana z materiałów posiadających świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dostarczenia atestów potwierdzających spełnianie wymagań określonych w niniejszej specyfikacji i posiadających świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.30-8, 45.00.00.00-7, 45.26.23.00-4, 45.26.23.10-7, 45.11.12.00-0, 45.26.25.00-6, 45.26.23.11-4, 45.45.00.00-6, 45.33.23.00-6, 45.44.21.00-8, 45.41.00.00-4, 45.42.11.00-5, 45.33.22.00-5, 45.33.11.00-7, 45.43.10.00-7, 45.31.00.00-3, 45.31.57.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 8.1 Przystępując do niniejszego przetargu każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000 zł /dziesięć tysięcy złotych/ 8.2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert 8.3 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach: a. w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Środzie Wlkp. Oddział Krzykosy na Nr konta 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 b. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. c. w gwarancjach bankowych d. W gwarancjach ubezpieczeniowych e. W poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz.U.z 2007r. nr 42poz. 275/ 8,4. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie , decyduje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. Termin ten uważa się za zachowany, gdy kwota wadium znajdzie się na koncie Gminy Krzykosy w dniu poprzedzającym dzień przetargu. 1. Wadium wniesione w formie bezgotówkowej należy złożyć w formie oryginału w Referacie Gospodarki Finansowej Urzędu Gminy /pok. Nr 2/ a kserokopie potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy dołączyć do oferty. 2. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, poręczenia z ich treści musi jednoznacznie wynikać: nazwa zlecającego, beneficjenta gwarancji, gwaranta wraz z adresami ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; kwota gwarancji; termin ważności gwarancji, bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust 4a ustawy-Prawo Zamówień Publicznych. 4. Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy . 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składaniu ofert. 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 ustawy-Prawo zamówień publicznych jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy - Prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3 co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w umowie. b. zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wadium może być wniesione przez jednego z nich lub wspólnie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 - ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali zamówienia o charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu zamówienia: - co najmniej 2 zamówienia polegające na budowie rozbudowie lub przebudowie budynków użyteczności publicznej o wartości minimum 300 tys. zł. brutto każda.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej: - jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalizacji budowlanej zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t./.oraz jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego. - jedną osobą, która posiada uprawnienia instalacyjno-inżynieryjne do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalizacji instalacyjno-inżynieryjnej zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t./.oraz jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej: - jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalizacji budowlanej zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t./.oraz jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego. - jedną osobą, która posiada uprawnienia instalacyjno-inżynieryjne do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalizacji instalacyjno-inżynieryjnej zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t./.oraz jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy 2. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Uwaga: Celem wykazania spełniania warunków określonych w pkt. 3.1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający będzie żądał dokumentów dotyczących w szczególności: - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, - zakresu i okresu uczestnictwa innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. 4.2. lit. a/ i b/ SIWZ. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku - zgodnie z art. 26 ust. 2 c. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą na skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie nie ponoszą winy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Nie dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - okres gwarancji - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krzykosy.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy Adres: ul. Główna 27, 63-024 Krzykosy tel. 61 286 25 31.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.07.2016 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy pok. Nr 12 Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Włodzimierz Ludwiczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (08/07/2016 23:19:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (08/07/2016 23:21:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (08/07/2016 23:21:41)