Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi » Przetargi nieograniczone » 2014 » Rozstrzygnięte » Udzielenie kredytu długoterminowego

  Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 970.000 PLN na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Krzykosy w 2014 r.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Włodzimierz Ludwiczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (02/12/2014 22:39:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/12/2014 22:40:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (02/12/2014 22:40:56)
SIWZ
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Jadwiga Kulka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (21/11/2014 22:44:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (21/11/2014 23:27:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (21/11/2014 23:32:16)
Ogłoszenie o zamówieniu

ZP/271/GF2/2014

Krzykosy: Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 970.000 PLN na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Krzykosy w 2014r.
Numer ogłoszenia: 382692 - 2014; data zamieszczenia: 21.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzykosy , ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, woj. wielkopolskie, tel. 61 2851514, faks 61 2851592.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzykosy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 970.000 PLN na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Krzykosy w 2014r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 970.000 PLN na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Krzykosy w 2014r. 1. Warunki kredytu: a/ Okres kredytowania: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2021 roku b/ Okres karencji: do dnia 31.12.2015r. c/ Spłata rat kapitału w terminie ostatniego roboczego dnia miesiąca w złotych polskich wg harmonogramu: 2016 10.000,- 1 rata w kwocie 10.000,- na koniec miesiąca marca 2017 10.000,- 1 rata w kwocie 10.000,- na koniec miesiąca marca 2018 10.000,- 1 rata w kwocie 10.000,- na koniec miesiąca marca 2019 50.000,- 1 rata w kwocie 50.000,- na koniec miesiąca marca 2020 519.000,- 12 rat miesięcznych w kwocie 43.250,- 2021 371.000,- 11 rat miesięcznych w kwocie 31.000,- 1 rata miesięczna w kwocie 30.000,- Razem: 970.000,- 970.000,- d/ Oprocentowanie kredytu: zmienne oparte na stawce WIBOR 1M marża banku. - stopa bazowa - zmienna stopa referencyjna WIBOR 1M notowana ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego miesięcznego okresu obrachunkowego, - marża banku - stała dla całego okresu kredytowania. e/ Naliczanie i spłata odsetek następować będzie w ratach miesięcznych, bez stosowania okresu karencji, od faktycznie wykorzystanych środków do ostatniego dnia każdego miesiąca. Odsetki dla całego okresu kredytowania powinny być liczone metodą opartą na rzeczywistej liczbie dni w poszczególnych miesiącach i rzeczywistej liczbie dni w roku tj. 365 lub 366 dni. Spłata odsetek następować będzie w ostatnim roboczym dniu miesiąca. f/ Prowizja przygotowawcza: Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez banki uczestniczące w postępowaniu, zwane dalej Wykonawcami prowizji przygotowawczej nie przekraczającej 0,25 % kwoty kredytu. Prowizja nie może być płatna przez pomniejszenie kwoty kredytu. g/ Do wyliczenia ceny ofertowej przyjmuje się uruchomienie kredytu w II transzach: I transza 850.000 PLN w dniu podpisania umowy- do dnia 15.12.2014r. II transza 120.000 PLN do dnia 29.12.2014r. 2. Uruchomienie kredytu: Uruchomienie środków kredytu nastąpi w formie przelewu kredytu na rachunek bankowy Kredytobiorcy w Banku Spółdzielczym w Środzie Wlkp. Oddział Krzykosy nr 69 9085 0002 0010 0100 1313 0001, I transza 850.000 PLN w dniu podpisania umowy- do dnia 15.12.2014r. II transza 120.000 PLN do dnia 29.12.2014r. - na podstawie pisemnej dyspozycji do banku, z zachowaniem 3 dniowego okresu wyprzedzenia a/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia oświadczenia o rezygnacji z wykorzystania części kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. b/ W okresie umowy bank nie pobiera innych opłat z tytułu udzielenia, obsługi i spłaty kredytu. c/ W przypadku niewykorzystania całej kwoty kredytu zostanie ustalony nowy harmonogram spłat rat kredytu d/ Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat. e/ W ramach uzyskanego kredytu Zamawiający zastrzega sobie prawo do refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych, związanych z inwestycjami, na potrzeby których zaciągnięte zostały powyższe środki. 3. Zabezpieczenie kredytu: a/ tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu wystawia się weksel /in blanco/ wraz z deklaracją wekslową. b/ Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Krzykosy, będzie dostępna przed podpisaniem umowy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2021.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w Rozdziale IV SIWZ, według formuły spełnia/nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w Rozdziale IV SIWZ, według formuły spełnia/nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w Rozdziale IV SIWZ, według formuły spełnia/nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w Rozdziale IV SIWZ, według formuły spełnia/nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w Rozdziale IV SIWZ, według formuły spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Zezwolenie Prezesa NBP na wykonywanie czynności bankowych lub Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na wykonywanie działalności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe /Dz.U. z 2002r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm./, a w przypadku podmiotu mającego siedzibę poza granicami RP zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności. 2. Symulację kosztów uzyskania kredytu i spłaty odsetek od kredytu zgodnie z terminami spłaty kredytu określonymi w rozdziale I specyfikacji. Do obliczeń należy przyjąć stałą stopę procentową, jak w złożonej ofercie, ustaloną wg stawki referencyjnej WIBOR 1M w dniu 31.10.2014r.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krzykosy.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy Pokój nr 2 - Referat gospodarki finansowej.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.12.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy Pokój nr 12 - sekretariat Urzędu.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Jadwiga Kulka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (21/11/2014 22:44:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (21/11/2014 22:49:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (21/11/2014 22:49:15)