Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi » Przetargi nieograniczone » 2014 » Rozstrzygnięte » Przebudowa drogi - ul. Szkolna w Solcu

  Przebudowa drogi - ul. Szkolna w SolcuZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Krzykosy dn. 2014-03-11 

Do wszystkich Wykonawców postępowania Nr 35053-2014

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:

"Przebudowa drogi ul. Szkolna w Solcu"

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Gmina Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r poz. 907 z póżn. zmianami) zawiadamia o:

 

I . Zwiększeniu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości

                175 000zł

 

II. Wyborze najkorzystniejszej oferty:

1. Jako najkorzystniejszą  ofertę Zamawiający wybrał Ofertę nr 5 złożoną przez :

   Zakład Drogowo- Transportowy Sławomir Begier

   ul. Orzeszkowej 39, 63-330 Nekla 

   Jedynym kryterium oceny była cena.

   Oferta Nr 5 spełniła warunki postawione w SIWZ i otrzymała 100 pkt.

 

2. Nazwa, siedziby i adresy oraz punktacja przyznana pozostałym Wykonawcom.

 

Oferta Nr 1.

"INFRAKOM" Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 2, 63-200 Jarocin

oferta uzyskała 73,69pkt.

 

Oferta Nr 2.

Roboty Drogowe Jacek Szymanowski

ul. Wiosny Ludów 30, 63-130 Książ

Oferta uzyskała 74,27pkt

 

Oferta Nr 3.

"STRABAG" Sp. Z o.o. ul. Obornicka 235B, 60-635 Poznań

oferta uzyskała 70,51pkt.

 

Oferta Nr 4.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROBUD"

ul. Wrocławska 71B , 63-200 jarocin

Oferta uzyskała 76,36pkt

 

Oferta Nr 6

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe

"MARZYŃSKI" ul. Przemysłowa 2, 63-200 Jarocin

oferta uzyskała 94,77pkt.

 

Oferta Nr 7

Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych

"DROGMEL"  Jerzy Cegłowski

ul. Szarych Wierzb

Borowo Młyn, 62-010 Pobiedziska

Oferta uzyskała 76,58pkt

 

III. Wykonawcach których oferty zostały odrzucone: nie było

IV. Wykonawcach którzy zosrtali wykluczeni z postępowania : nie było

V. Termin po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może byc zawarta: Umowa zostanie zawarta po dniu 24 marca 2014r.

Wójt Gminy
(-) Andrzej Janicki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (11/03/2014 13:37:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (11/03/2014 13:37:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (11/03/2014 13:37:29)
Wyjaśnienia nr 1

Krzykosy 2014-03-05

Gmina Krzykosy

ZP. 371.1.S.Sz.2014

Do wszystkich Wykonawców

przetargu na Nr  35053-2014

  „przebudowa drogi ul. Szkolna w Solcu  „

WYJAŚNIENIE NR. 1

 

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie od Wykonawcy  w zakresie zapisów w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót :

Zapytanie: Dotyczy ST D.05.03.05A, D.05.03.13A przedstawione w ST wymagania dla mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwę  wiążącą oraz  ścieralną są oparte o normę PN -S-96025:2000. Norma ta ma status  normy wycofanej.  Prosimy o uaktualnienie treści SST lub wyrażenie zgody na zastosowanie zapisów z zakresu wymagań jakościowych zawartych w WT1 i WT2 z 201r.  Wspomniane dokumenty zostały wdrożone Zarządzeniem Nr 102 G.D.D.K.i A. w dn. 19.11.2010roku."

 

Zamawiający  wyraża zgodę na zastosowanie  zapisów z Zarządzenia Nr 102 G.D.D.K.i.A. z dnia 19.11.2010 r.

Z up. Wójta Gminy
(-) Ewa Tomczak
Sekretarz  Gminy

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Włodzimierz Ratajczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (05/03/2014 14:12:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (05/03/2014 14:12:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (05/03/2014 14:12:23)
SIWZ
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Włodzimierz Ratajczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (21/02/2014 18:46:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (21/02/2014 18:51:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (26/02/2014 12:36:37)
Ogłoszenie o zamówieniu

Krzykosy: Przebudowa drogi ul. Szkolna w Solcu
Numer ogłoszenia: 35053 - 2014; data zamieszczenia: 21.02.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzykosy , ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, woj. wielkopolskie, tel. 61 2851514, faks 61 2851592. Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzykosy.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi ul. Szkolna w Solcu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: . Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na wykonaniu miedzy innymi : a) Wykopy pod drogę 537,00m3 /wywóz ziemi przez Inwestora/ b) nawierzchni z betonu asfaltowego gr.7cm (4+3cm)na pow. 1 104,00m2 na podbudowie z tłucznia gr. 20cm c) nawierzchni zjazdów z kostki brukowej gr.8.0cm kol. czerwony na pow. 166,0m2 na podbudowie z betonu gr.15,0cm d) ułożenie krawężników 15x22cm - 249,00mb na ławie betonowej e) Przełożenie krawężnika betonowego 20/30 dł. 258,50mb z wymianą na nowy 20% f) Ułożenie opornika 10/20 mb 118,40 g) ułożeniu obrzeży 6x25cm- 91,0mb h) przełożenie chodnika z płytek chodnikowych z wymianą na nowy 20%- 254,0m2 i) Chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm - 8,0m2 j) Wykonanie ścieku z z kostki brukowej 2 rzędy - 268,0mb k) Regulacja studzienek wodociągowych 5,0szt l) Wykonanie odwodnienia z rur. PCV śr. 200mm 76.0mb m) Wykonanie studzienek betonowych śr. 50 cm do odwodnienia szt.2 n) Ciecie nawierzchni asfaltowej - 25,0mb o) Znaki drogowe szt. 4 p) Powołania kierownika budowy q) Obsługa geodezyjna i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej inne roboty drogowe niezbędne do wykonania w/w robót m.in. roboty pomiarowe, plantowanie poboczy z obsianiem trawą, rozbiórka wjazdów betonowych, rozbiórka naw. asfaltowej z podbudową..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 - ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali zamówienia o charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu zamówienia. : - co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego o wartości minimum 200 tys. zł. brutto każda.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej: - jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalizacji drogowej, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krzykosy.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy pok. nr 3..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.03.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy pok. Nr 12 Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Włodzimierz Ratajczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (21/02/2014 18:46:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (21/02/2014 18:48:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (21/02/2014 18:48:16)