Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi » Przetargi nieograniczone » 2014 » Rozstrzygnięte » Przebudowa drogi gminnej ul. Zacisze w Sulęcinku - Etap I

  Przebudowa drogi gminnej ul. Zacisze w Sulęcinku - Etap IZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Krzykosy dn. 2014-02-10

 

Do wszystkich Wykonawców postępowania Nr. 14611-2014
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:

 

„Przebudowa drogi gminnej ulica Zacisze w Sulęcinku ETAP I"

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Krzykosy ul. Główna 37 , 63-024 Krzykosy

działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

 (tekst jednolity Dz.U. Nr. z 2013r poz. 907 z późn. zm.)

zawiadamia o :

I. Wyborze najkorzystniejszej oferty :

1)     Jako ofertę najkorzystniejszą Zamawiający wybrał : Ofertę Nr. 3

STRABAG Sp. z o.o. ul. Obornicka 235B , 60-635 Poznań

Jedynym kryterium oceny była cena .

Oferta nr 3 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała punktów 100

 

2) Nazwy, siedziby i adresy pozostałych Wykonawców którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom:

 

Oferta Nr. 1.

Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych „DROGMEL"

Jerzy Cegłowski ul. Szarych Wierzb,

Borowo Młyn , 62-010 Pobiedziska

Oferta uzyskała 95,73 pkt

 

Oferta Nr 2

Roboty Drogowe Jacek Szymanowski

ul. Wiosny Ludów 30 , 63-130 książ

Oferta uzyskała 84,72 pkt.

Oferta Nr 4

SKAŃSKA SA

ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Oferta uzyskała 71,83 pkt.

 

Oferta Nr 5

Zakład Drogowo-Transportowy

Sławomir Begier

ul. Orzeszkowej 39, 62-330 Nekla

Oferta uzyskała 99,40 pkt.

 

Oferta Nr 6

Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe „MARZYŃSKI" Sp. z o. o.

ul. Przemysłowa 2, 63-200 Jarocin

Oferta uzyskała 93,67 pkt.

 

Oferta Nr 7

„TURBOTECH" P.P.U.H.

ul. Kopanina 79 60- 105 Poznań

Oferta uzyskała 50,05 pkt.

 

Oferta Nr 8

„INFRAKOM" Sp. z o.o

ul. Przemysłowa 2

63-200 Jarocin

Oferta uzyskała 79,84pkt.

 

Oferta Nr 9

Zakład Instalacji Sanitarnych co i gaz.

„SMOLGAZ „

ul. Błażejewska 47b , 62-036 Kórnik

Oferta uzyskała 62,89 pkt

 

Oferta Nr 10

PW" GÓR-BUD"

Górny Jerzy

u. T.B.Komorowskiego 6/192, 63-100 Śrem

Oferta uzyskała 92,21 pkt.

 

II. Wykonawcach których oferty zostały odrzucone: Nie było

III. Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania : Nie było

IV. Terminie po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Umowa o wykonanie zamówienia publicznego: zostanie zawarta po dniu 24.02.2014r

Wójt Gminy
(-) Andrzej Janicki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Włodzimierz Ratajczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (10/02/2014 16:30:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (10/02/2014 16:30:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (10/02/2014 16:30:16)
Wyjaśnienia nr 2

Sprawa Nr ZP.271.1.2.S.Z.2014

Krzykosy dn. 2014-01-30

 

Wyjaśnienie Nr 2

 

Wszyscy Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego

 

„Przebudowa drogi gminnej ul. Zacisze w Sulęcinku ETAP I"


Numer ogłoszenia: 14611 - 2014; data zamieszczenia: 23.01.2014

Z zmianą w dniu 27.01.2014 Nr. ogłoszenia 16421-2014

 

W związku z zapytaniem Wykonawcy Gmina Krzykosy na podstawie art.38 ust.2 Ustawy p.z.p. informuje, co następuje:

1. § 6 pkt. 1 - Wykonawca zwraca się z prośbą o rozpatrzenie możliwości rozliczenia kontraktu fakturami częściowymi ( na podstawie protokółów częściowych)

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczeń częściowych ze względu na mały zakres prac.

2. § 9.1 - Wykonawca powołując się na równość Stron proponuje dodanie zapisu mówiącego o ewentualnych karach dla Zamawiającego związanych z odstąpieniem od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego oraz w związku ze zwłoką w dopełnieniu swoich obowiązków (nieterminowy przekazanie placu budowy, dokumentacji).

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości opóźnień ze swej strony.

3. § 9.3 Wykonawca proponuje zmianę zapisu na:

„3.W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Strony zachowują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym."

- Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
(-) Ewa Tomczak

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Włodzimierz Ratajczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (30/01/2014 18:33:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (30/01/2014 18:33:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (30/01/2014 18:33:17)
Wyjaśnienia nr 1

Sprawa Nr ZP.271.1.2.S.Z.2014

Krzykosy dn. 2014-01-29

 

Wyjaśnienie Nr 1

 

Wszyscy Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego

 

„Przebudowa drogi gminnej ul. Zacisze w Sulęcinku ETAP I"

 

Numer ogłoszenia: 14611 - 2014; data zamieszczenia: 23.01.2014

Z zmianą w dniu 27.01.2014 Nr. ogłoszenia 16421-2014

 

W związku z zapytaniem Wykonawcy dotyczącym mieszanek mineralno-asfaltowych.

 Na podstawie art.38 ust.2 Ustawy p.z.p. Gmina Krzykosy informuje że należy przyjąć mieszanki dla kategorii ruchu KR-2

 

z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
(-) Ewa Tomczak

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Włodzimierz Ratajczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (29/01/2014 11:11:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (29/01/2014 11:11:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (29/01/2014 11:11:49)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 16421 - 2014; data zamieszczenia: 27.01.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 14611 - 2014 data 23.01.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, woj. wielkopolskie, tel. 61 2851514, fax. 61 2851592.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: 06.02.2014 godzina 09:00, miejsce Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy pok. Nr.12 Sekretariat.
 • W ogłoszeniu powinno być: 10.02.2014 godzina 09:00, miejsce Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy pok. Nr.12 Sekretariat

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Włodzimierz Ratajczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (27/01/2014 16:10:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (27/01/2014 16:10:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (27/01/2014 16:10:04)
SIWZ
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/01/2014 20:41:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (23/01/2014 20:41:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (23/01/2014 20:41:27)
Ogłoszenie o zamówieniu

Krzykosy: Przebudowa drogi gminnej ul. Zacisze w Sulęcinku Etap I
Numer ogłoszenia: 14611 - 2014; data zamieszczenia: 23.01.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzykosy , ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, woj. wielkopolskie, tel. 61 2851514, faks 61 2851592.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzykosy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej ul. Zacisze w Sulęcinku Etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na wykonaniu miedzy innymi : a) Wykopy pod jezdnię 650,0m3 b) nawierzchni z betonu asfaltowego gr.7cm (4+3cm)na pow. 1610,0m2 na podbudowie z tłucznia gr. 20cm c) nawierzchni chodnika z kostki brukowej szarej gr. 6,0cm na pow.370,0m2 d) nawierzchni zjazdów z kostki brukowej gr.8.0cm kol.grafitowy na pow.165,0m2 na podbudowie z betonu gr.12,0cm e) ułożenie krawężników 12x25cm - 665,0mb na ławie betonowej f) ułożeniu obrzeży 6x25cm- 270,0mb g) Wykonanie ścieku z prefabrykatu 70x30x12cm - 100,0mb h) Utwardzenie pobocza tłuczniem gr. 10,0cm 75,0m2 i) Regulacja studzienek wodociągowych 6,0szt j) Regulacja studzienek kanalizacyjnych 15,0szt. k) Regulacja studzienki telefonicznej szt. 1 l) Wykonanie odwodnienia z rur. PCV śr. 200mm 84.0mb m) Wykonanie studzienek betonowych śr. 50 cm do odwodnienia szt. 3 n) Znaki drogowe szt. 2 o) Malowanie pasów na przejściu - 13,0m2 p Powołania kierownika budowy r) Obsługa geodezyjna i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Wykonanie podbudowy z betonu w przypadku podłoża niestabilnego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 - ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali zamówienia o charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu zamówienia: co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego o wartości minimum 200 tys. zł

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej: - jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalizacji drogowej, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Inwestor przewiduje w przypadku zbyt słabego podłoża wzmocnienia go betonem gr. 15,0 cm za odrębnym wynagrodzeniem rozliczonym kosztorysem powykonawczym. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności zostaną spisane stosowne protokoły konieczności i podpisany aneks do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krzykoy.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy pok. nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.02.2014 godzina 09:00, miejsce: Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy pok. nr 12 Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Włodzimierz Ratajczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/01/2014 20:11:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (23/01/2014 20:11:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (23/01/2014 20:11:29)