Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi » Przetargi nieograniczone » 2014 » Rozstrzygnięte » Przebudowa drogi gminnej ul. Okrężna w Krzykosach Etap I

  Przebudowa drogi gminnej ul. Okrężna w Krzykosach Etap IZawiadomienie o wyborze oferty

Krzykosy dn.2014-01-23

 

Do wszystkich Wykonawców postępowania Nr. 1709-2014
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 1709-2014 w trybie przetargu nieograniczonego:

 

„Przebudowa drogi gminnej ulica Okrężna w Krzykosach ETAP I"

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Krzykosy ul. Główna 37 , 63-024 Krzykosy działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr. z 2013r poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia o :

 

I. Wyborze najkorzystniejszej oferty:

 1. Jako ofertę najkorzystniejszą Zamawiający wybrał : Ofertę Nr. 11

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stefan Klimczak Chwalęcin 24, 63-040 Nowe Miasto

Jedynym kryterium oceny była cena .

Oferta nr 11 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała punktów 100

2. Nazwy, siedziby i adresy pozostałych Wykonawców którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom:

 

Oferta Nr. 1.

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Oferta uzyskała 84,22 pkt

 

Oferta Nr 2

PUB „BRUKPOL" S. C.

Strzelce Wielkie 81C, 63-820 Piaski

Oferta uzyskała 99,43 pkt.

Oferta Nr 3

P.W. EKO - DRÓG Ryszard Szmyt

ul. Nadbrzeżna 1/c7, 63-100 Śrem

Oferta uzyskała 66,39 pkt.

 

Oferta Nr 4

Firma Usługowo - Handlowa „ANNA" Anna Białobrzycka

ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno

Firma Budowlano - Remontowo - Drogowa Dariusz Białobrzycki

os. K. Wielkiego 14A/1, 62-200 Gniezno

Oferta uzyskała 88,37 pkt.

 

Oferta Nr 5

ROBOTY DROGOWE Jacek Szymanowski

ul. Wiosny Ludów 30, 63-130 Książ Wlkp.

Oferta uzyskała 80,39 pkt.

 

Oferta Nr 6

Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk

Kokoszki 25, 62-330 Nekla

Oferta uzyskała 93,62 pkt.

 

Oferta Nr 7

Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe „MARZYŃSKI" Sp. z o. o.

ul. Przemysłowa 2, 63-200 Jarocin

Oferta uzyskała 92,04 pkt.

 

Oferta Nr 8

PUH Ewa Błaszczyk

Ul. Poznańska 42

63-040 Nowe Miasto N/Wartą

Oferta uzyskała 91,35 pkt

 

Oferta Nr 9

Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski

Psary Małe, ul. Krótka 1a, 62-300 Września

Oferta uzyskała 86,05 pkt.

 

Oferta Nr 10

Związek Spółek Wodnych w Jarocinie

ul. Wrocławska 53, 63-200 Jarocin

Oferta uzyskała 86,2 pkt.

 

Oferta Nr 12

Firma Usługowo Budowlana „DRO - KOST" Zawitaj Paweł

ul. Gen. A. Chruściela 8/2, 63-000 Środa Wlkp.

Oferta uzyskała 92,65 pkt.

 

Oferta Nr. 13.

P.W. „GÓR-BUD" Górny Jerzy

Ul. T.B.Komorowskiego 6/192, 63-100 Śrem

Oferta uzyskała 87,76 pkt.

 

Oferta Nr. 14

Zakład Drogowo-Transportowy

Sławomir Begier

Ul. Orzeszkowej 39, 62-330 Nekla

Oferta uzyskała 92,61 pkt.

 

Oferta Nr. 15

Firma Robót Drogowych Krzysztof Kukulski

Kijewo 36B , 63-000 Środa Wlkp.
oferta uzyskała Pkt. 64,39

 

Oferta Nr. 16

TIT Bruk Tomasz Knopik

Ul. Tomaszowska 42/ 30/9

26-420 Nowe Miasto

„GAWBRUK"

Jacek Gawryś

Kadź 29, 26-415 Klwów

Oferta uzyskała 69,85 pkt.

 

II. Wykonawcach których oferty zostały odrzucone: Nie było

III. Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania : Nie było

IV. Terminie po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Umowa o wykonanie zamówienia publicznego: zostanie zawarta po dniu 6.02.2014r

z up. Wójta Gminy
(-) Ewa Tomczak
Sekretarz Gminy

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Włodzimierz Ratajczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/01/2014 20:46:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (23/01/2014 20:49:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (23/01/2014 20:49:43)
SIWZ
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Włodzimierz Ratajczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (03/01/2014 22:10:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (03/01/2014 22:22:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (03/01/2014 22:22:47)
Ogłoszenie o zamówieniu

Krzykosy: przebudowa drogi gminnej ulica Okrężna w Krzykosach Etap I
Numer ogłoszenia: 1709 - 2014; data zamieszczenia: 03.01.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzykosy , ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, woj. wielkopolskie, tel. 61 2851514, faks 61 2851592.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzykosy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przebudowa drogi gminnej ulica Okrężna w Krzykosach Etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na wykonaniu miedzy innymi : a) nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm - pow.1370,0m2 na podbudowie z tłucznia gr. 20 cm b) nawierzchni chodnika z kostki brukowej na pow. 22.0m2 c) nawierzchni zjazdów z kostki brukowej kol. czerwony na pow. 70,0m2 na podbudowie z betonu gr. 12,0cm d) ułożenie krawężników - 706,0mb na ławie betonowej e) ułożeniu obrzeży -110,0mb f) Wykonanie ścieku z kostki brukowej szer. 0,60m- 275,0mb g) Regulacja studzienek wodociągowych 10,0szt h) Regulacja studzienki telefonicznej szt. 1 i) Wykonanie odwodnienia z rur. PCV 200 142.0mb j) Wykonanie 7 studzienek betonowych śr. 50 cm do odwodnienia k) Powołania kierownika budowy l) Obsługa geodezyjna i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej inne roboty drogowe niezbędne do wykonania w/w robót (m.in. rozbiórka i ustawienie krawężnika oraz rozbiórka i odtworzenie podbudowy);.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.60.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 - ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali zamówienia o charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu zamówienia: - co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni z kostki brukowej o wartości minimum 100 tys. zł. brutto każda

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej: - jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalizacji drogowej, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę posiadania polisy ubezpieczenia lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż wartość brutto złożonej oferty. Ubezpieczenie to musi obejmować również działania podwykonawców.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krzykosy.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Krzykosy ul. Główna 3763-024 Krzykosy tel. 61 2851514 Godziny pracy Urzędu: poniedziałek - piątek:7.00-15.00 pok. Nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.01.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy pok. Nr 12 Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Włodzimierz Ratajczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (03/01/2014 22:10:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (03/01/2014 22:13:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (03/01/2014 22:13:42)