Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi » Przetargi nieograniczone » 2014 » Rozstrzygnięte » Budowa amfiteatru i zaplecza sportowego w Krzykosach- II

  Budowa amfiteatru i zaplecza sportowego w KrzykosachZawiadomienie o unieważnieniu przetargu

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (19/05/2014 13:24:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (19/05/2014 13:24:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (19/05/2014 13:25:06)
Wyjaśnienia nr 1
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Tomczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (01/01/1970 01:00:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (30/04/2014 21:48:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (30/04/2014 21:48:54)
SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu
Krzykosy: Budowa amfiteatru i zaplecza sportowego w Krzykosach - działki nr 493/3, 499/9, 500/6, 491/12, 491/16,491/10, 491/11, 488/3 i 488/5.

Numer ogłoszenia: 131230 - 2014; data zamieszczenia: 16.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzykosy , ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, woj. wielkopolskie, tel. 61 2851514, faks 61 2851592.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa amfiteatru i zaplecza sportowego w Krzykosach -działki nr 493/3, 499/9, 500/6, 491/12, 491/16,491/10, 491/11, 488/3 i 488/5..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Całościowy zakres zamówienia obejmuje m.in.: 1/ budynek zaplecza sportowego i magazynów oraz zaplecza dla amfiteatru, 2/ budynek amfiteatru ze sceną i zadaszeniem, 3/ widownia z siedziskami, 4/ wykonanie instalacji: grzewczych, wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i wentylacji, 5/ wykonanie zewnętrznych sieci /wodnej, kanalizacyjnej, deszczowej i elektroenergetycznej/, 6/ wykonanie instalacji elektrycznych, w tym niskoprądowych, 7/ wyposażenie łazienek, 8/ zagospodarowanie terenu /utwardzenie terenu, tereny zielone/. 3.2.2. Zakres zamówienia zostaje podzielony na dwa etapy. Podział prac w poszczególnych etapach zostaje określony według pozycji z przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 12 do niniejszej specyfikacji: 1/Etap I. - w ramach tego etapu należy wykonać minimum następujące prace: 1. Roboty przygotowawcze - cały dział; 2. Płyta amfiteatru - wyprofilowanie i wykonanie podbudowy - zakres prac objęty pozycjami z przedmiaru robót od 50 do 70; 3. Trybuna amfiteatru - zakres prac objęty pozycjami z przedmiaru robót od 100 do 190; 4. Budynek zaplecza sceny boisk i amfiteatru: - 4.1. Stan zerowy - cały dział; - 4.2. stan surowy - cały dział.; 2. Etap II. - w ramach tego etapu należy wykonać pozostały do realizacji zakres prac. 3.3. Szczegółowo przedmiot zamówienia określają: 1/ dokumentacja projektowa, 2/ przedmiar robót, 3/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. Do użytych w dokumentach wymienionych w punktach 1/, 2/ i 3/ słów określających znaki towarowe, patenty, pochodzenie towarów i wskazanie nazwy firm, producentów, dystrybutorów dodaje się w każdym miejscu słowa: /lub równoważne tzn. o takich samych lub wyższych parametrach technicznych i jakościowych/. Zaleca się Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny ofertowej..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.27.28-8, 45.21.21.40-9, 45.22.32.20-4, 45.23.70.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.40.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł /słownie:dziesięćtysięcyzłotych/. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1/ w pieniądzu na konto: Bank Spółdzielczy w Środzie Wlkp. Oddział Krzykosy nr konta 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany powyżej. 2/ w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3/ w gwarancjach bankowych, 4/ w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5/ w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275/. 4. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. Termin ten uważa się za zachowany, gdy kwota wadium znajdzie się w tym dniu do godz. 9.00 na podanym koncie Gminy Krzykosy. 5. Wadium wniesione w formach bezgotówkowych należy złożyć w formie oryginału w Referacie Gospodarki Finansowej Urzędu Gminy w Krzykosach /(pok. 2/, a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę/-y/ uprawnioną/-e/ do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy dołączyć do oferty. 6. Złożone poręczenie lub gwarancja musi zawierać zobowiązania zgodne z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy - Prawo zamówień publicznych. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana. a/ odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b/ nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko¬nania umowy; c/ zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. /13. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wadium może być wniesione przez jednego z nich lub wspólnie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu tego warunku. Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu według formuły /spełnia - nie spełnia/.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Udokumentują wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwa zamówienia obejmujące roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie, remoncie obiektów budownictwa kubaturowego wartości nie mniejszej niż 600 000,00 zł brutto; obejmujące roboty budowlane, elektryczne, sanitarne wraz z wykonaniem przyłączy.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. a/ osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego - 1 osoba, b/ osobami, które pełnić będą funkcję kierowników robót, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach. - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego - 1 osoba, - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego - 1 osoba.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a/ osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego - 1 osoba, b/ osobami, które pełnić będą funkcję kierowników robót, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach. - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego - 1 osoba, - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego - 1 osoba.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   1. Dysponują środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości 1 000 000,00 zł. 2. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 1 000 000,00 zł. 3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a/ Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy - Prawo zamówień publicznych ma obowiązek złożyć oświadczenie zawierające listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej /wg załącznika nr 7 do niniejszej specyfikacji/, b/ wypełniony kosztorys ofertowy /wg załącznika nr 8 do niniejszej specyfikacji/, c/ wypełniony harmonogram rzeczowo-finansowy /wg załącznika nr 9 do niniejszej specyfikacji/; UWAGA. Zamawiający zastrzega, iż złożony wraz z ofertą harmonogram rzeczowo-finansowy przed podpisaniem umowy może ulec zmianie za zgodą Wykonawcy; d/ pełnomocnictwo w przypadku jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik; pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krzykosy.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy pok. nr 13.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy pok. nr 12 /Sekretariat/.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Działanie 413- Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju- Odnowa i Rozwój Wsi -PROW na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Tomczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (16/04/2014 23:06:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (17/04/2014 09:52:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (17/04/2014 09:52:23)