Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi » Przetargi nieograniczone » 2013 » Zakończone » Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego

Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 800.000 PLN na pokrycie planowanego deficytu
z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Krzykosy w 2013 r.

   


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Krzykosy dn. 2013-07-08

ZP.271.GF.1.2013

 

Gmina Krzykosy

 ul. Główna 37

63-024 Krzykosy

 

Do wszystkich Wykonawców postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 249584-2013

  

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 249584-2013 w trybie przetargu nieograniczonego:
Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 800.000 PLN na pokrycie planowanego deficytu z
przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Krzykosy w 2013r.

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Krzykosy ul. Główna 37 , 63-024 Krzykosy działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zawiadamia o :

 

I. Wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

1.       Jako ofertę najkorzystniejszą Zamawiający wybrał :

 Ofertę nr 1:

 Banku Spółdzielczego

 w Środzie Wielkopolskiej

 Oddział Krzykosy

 63-024 Krzykosy ul. Główna 26/1

 

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta nr 1 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała -100 punktów

 

2. Nazwy ,siedziby i adresy Wykonawców którzy złożyli oferty , a także punktację przyznaną ofertom:

 

Na przetarg wpłynęła jedna oferta

 

II. Wykonawcach których oferty zostały odrzucone:

Nie było

 

III. Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania :

Nie było

 

IV. Terminie , po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Umowa o wykonanie zamówienia publicznego:

 Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 800.000 PLN na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Krzykosy w 2013r

 zostanie zawarta po dniu 8 lipca 2013 r.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez zamawiającego.

  Wójt Gminy Krzykosy
(-)inż. Andrzej Janicki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Jolanta Litka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (10/07/2013 12:08:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (10/07/2013 12:08:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (10/07/2013 13:44:34)
SIWZ
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Jolanta Litka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (28/06/2013 22:53:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (29/06/2013 00:42:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (29/06/2013 00:42:28)
Ogłoszenie o zamówieniu

Krzykosy: Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 800.000 PLN na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Krzykosy w 2013r.
Numer ogłoszenia: 249584 - 2013; data zamieszczenia: 28.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzykosy , ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, woj. wielkopolskie, tel. 61 2851514, faks 61 2851592.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzykosy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 800.000 PLN na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Krzykosy w 2013r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 800.000 PLN na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Krzykosy w 2013r. 2.Warunki kredytu: a.Okres kredytowania: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 roku b.Okres karencji: do dnia 31.12.2015r. c.Spłata rat kapitału w terminie ostatniego roboczego dnia miesiąca w złotych polskich wg harmonogramu: 2016 130.200 12 rat w kwocie 10.850 2017 130.200 12 rat w kwocie 10.850 2018 130.200 12 rat w kwocie 10.850 2019 210.000 12 rat w kwocie 17.500 2020 199.400 11 rat w kwocie 16.600 1 rata w kwocie 16.800 Razem: 800.000 800.000 d.Oprocentowanie kredytu: zmienne oparte na stawce WIBOR 1M marża banku. stopa bazowa zmienna stopa referencyjna WIBOR 1M notowana ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego miesięcznego okresu obrachunkowego, marża banku stała dla całego okresu kredytowania. e.Naliczanie i spłata odsetek następować będzie w ratach miesięcznych, bez stosowania okresu karencji, od faktycznie wykorzystanych środków do ostatniego dnia każdego miesiąca. Odsetki dla całego okresu kredytowania powinny być liczone metodą opartą na rzeczywistej liczbie dni w poszczególnych miesiącach i rzeczywistej liczbie dni w roku tj. 365 lub 366 dni. Spłata odsetek następować będzie w ostatnim roboczym dniu miesiąca. f.Prowizja przygotowawcza: Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez banki uczestniczące w postępowaniu, zwane dalej Wykonawcami prowizji przygotowawczej nie przekraczającej 0,25 % kwoty kredytu. Prowizja nie może być płatna przez pomniejszenie kwoty kredytu. g.Do wyliczenia ceny ofertowej przyjmuje się uruchomienie kredytu w II równych transzach w wysokości 400.000 PLN I transza 400.000 PLN w dniu podpisania umowy, do dnia 15.07.2013r. II transza 400.000 PLN do dnia 04 listopada 2013r. 3.Uruchomienie kredytu Uruchomienie środków kredytu nastąpi w formie przelewu kredytu na rachunek bankowy Kredytobiorcy w Banku Spółdzielczym w Środzie Wlkp. Oddział Krzykosy nr 69 9085 0002 0010 0100 1313 0001, I transza w wysokości 400.000 PLN w dniu podpisania umowy, do dnia 15.07.2013r. II transza - w wysokości 400.000 PLN na podstawie pisemnej dyspozycji do banku, z zachowaniem 3 dniowego okresu wyprzedzenia 4 listopad 2013r. a.Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia oświadczenia o rezygnacji z części wykorzystania kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. b.W okresie umowy bank nie pobiera innych opłat z tytułu udzielenia, obsługi i spłaty kredytu. c.W przypadku niewykorzystania całej kwoty kredytu zostanie ustalony nowy harmonogram spłat raty kredytu d.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat. e.W ramach uzyskanego kredytu Zamawiający zastrzega sobie prawo do refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych, związanych z inwestycjami, na potrzeby których zaciągnięte zostały powyższe środki. 4.Zabezpieczenie kredytu: a.tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu wystawia się weksel /in blanco/ wraz z deklaracja wekslową. b.Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Krzykosy, będzie dostępna przed podpisaniem umowy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2020.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w Rozdziale IV SIWZ, według formuły spełnia/nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w Rozdziale IV SIWZ, według formuły spełnia/nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w Rozdziale IV SIWZ, według formuły spełnia/nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w Rozdziale IV SIWZ, według formuły spełnia/nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w Rozdziale IV SIWZ, według formuły spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Zezwolenie Prezesa NBP na wykonywanie czynności bankowych lub Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na wykonywanie działalności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe /Dz.U. z 2002r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm./, a w przypadku podmiotu mającego siedzibę poza granicami RP zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności. 2. Symulację kosztów uzyskania kredytu i spłaty odsetek od kredytu zgodnie z terminami spłaty kredytu określonymi w rozdziale I specyfikacji. Do obliczeń należy przyjąć stałą stopę procentową, jak w złożonej ofercie, ustaloną wg stawki referencyjnej WIBOR 1M w dniu 31.05.2013r.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krzykosy.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy Pokój nr 2 - księgowość.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy Pokój nr 12 - sekretariat Urzędu.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Jolanta Litka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (28/06/2013 23:41:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (28/06/2013 23:41:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (28/06/2013 23:41:58)