Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi » Przetargi nieograniczone » 2013 » Zakończone » Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Sulęcinku - ETAP I

Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Sulęcinku - ETAP I

   


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP.271.SK.1.2013     

Krzykosy, 3 lipca 2013 r.

 

Do wszystkich wykonawców nr postępowania 113695 - 2013

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 113695 - 2013 w formie przetargu nieograniczonego: 

 „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Sulęcinku - ETAP I"

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Krzykosy ul. Główna 37 , 63-024 Krzykosy działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zawiadamia o :

I.  Wyborze najkorzystniejszej oferty:

1.     Jako ofertę najkorzystniejszą  Zamawiający wybrał :

Ofertę nr 2:

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe

Ewa Błaszczyk, ul. Poznańska 42,

63-040 Nowe Miasto

 

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta nr 2 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 

 1. Nazwy, siedziby i adresy Wykonawców którzy złożyli oferty , a także punktację przyznaną ofertom:

 

Oferta nr 1:

PPHU PEWNIAK Bernadetta Pewniak,

ul. Skryta 16, 62-050 Mosina

Oferta nr 1 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 80,75 punktów

 

Oferta nr 3:

Przybeccy sp. z o.o.,

ul. Topolowa 8, 62-030 Luboń

Oferta nr 3 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 69,73 punktów

 

Oferta nr 4:

Zakład Ogólnobudowlany Karol Macioszek,

ul. Łąkowa 2, 62-330 Nekla

Oferta nr 4 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 70,48 punktów

 

II. Wykonawcach których oferty zostały odrzucone:

 Nie było

 

III. Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania :

 Nie było

IV. Terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Umowy o wykonanie zamówienia publicznego nr 113695 - 2013 zostanie zawarta po: 11.07.2013 roku                                       

Wójt Gminy Krzykosy
(-)  inż. Andrzej Janicki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Jankowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (03/07/2013 11:05:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (03/07/2013 11:05:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (03/07/2013 11:05:12)
SIWZ
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Jankowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (17/06/2013 23:06:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (17/06/2013 23:06:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (17/06/2013 23:06:04)
Ogłoszenie o zamówieniu

Krzykosy: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Sulęcinku - ETAP I
Numer ogłoszenia: 113695 - 2013; data zamieszczenia: 17.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzykosy , ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, woj. wielkopolskie, tel. 61 2851514, faks 61 2851592.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.krzykosy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Sulęcinku - ETAP I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Sulęcinku - Etap I. Na terenie projektuje się rozbudowę budynku szkoły o jednokondygnacyjną część dydaktyczną z dachem płaskim o kącie nachylenia 30 = 5%. W wyniku przedmiotowej rozbudowy istniejącego budynku powstanie parterowa część dydaktyczna, gdzie zlokalizowane zostaną pomieszczenia przedszkola, wraz z zapleczem. Etap I inwestycji zostanie zrealizowany zgodnie z załącznikiem - Rys. 4 - Rzut etapowanie inwestycji. W części etapu I zlokalizowane zostaną: sala zajęć, korytarz, pomieszczenia sanitarne, gospodarcze, kuchnia i zmywalnia. Powierzchnia użytkowa projektowanej rozbudowy budynku (Etap I) wyniesie 110,28 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w dokumentacji projektowej..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.22.38.00-4, 45.23.13.00-8, 45.26.20.00-1, 45.26.22.10-6, 45.26.23.00-4, 45.26.23.10-7, 45.26.25.00-6, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.31.40.00-1, 45.32.00.00-6, 45.32.10.00-3, 45.33.00.00-9, 45.33.10.00-6, 45.40.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.42.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków - wypełniony i podpisany, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków - wypełniony i podpisany, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków - wypełniony i podpisany, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków - wypełniony i podpisany, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków - wypełniony i podpisany, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- wypełniony kosztorys ofertowy wg wzoru - Załącznik nr 1A do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krzykosy.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminy Ośrodek Oświaty w Krzykosach (budynek Zespołu Szkół w Krzykosach), ul. Główna 39, 63-024 Krzykosy.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.07.2013 godzina 09:00, miejsce: Gmina Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Jankowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (17/06/2013 22:46:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (17/06/2013 22:46:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (17/06/2013 22:46:07)