Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi » Przetargi nieograniczone » 2013 » Zakończone » Przebudowa ul. Słonecznej w Pięczkowie ETAP I

Przebudowa ul. Słonecznej w Pięczkowie ETAP I

 

 


Wyjaśnienie nr 1

Sprawa Nr ZP.271.1.2.P.Sł/2013

Krzykosy dn. 2013-03-26

Wyjaśnienie Nr 1

 

 Wszyscy Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu  dotyczącym przetargu nieograniczonego

 

„ Przebudowa ul. Słonecznej w Pięczkowie ETAP I"


Numer ogłoszenia: 97662 - 2013; data zamieszczenia: 12.03.2013

 

          W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców dotyczącym niejasności w rozliczeniu ilości chodnika nowego a do przełożenia Na podstawie art.38 ust.2 Ustawy p.z.p. Gmina Krzykosy zmienia się zał. Nr 1A o oferty kosztorys ofertowy rozbijając poz. 19 na  ilość kostki brukowej nowej do założenia - 330m2 i w poz. 20 ilość kostki brukowej do przełożenia 40 m2 (z poz. 6 kosztorysu). Zmienia się kolejne pozycje kosztorysu ofertowego.

Jednocześnie w celu przygotowania nowych ofert przedłuża się termin składania ofert do dnia 3.04.2013r godz. 9.00  

Pozostałe  załączniki pozostają bez zmian.

    
Za zaistniała pomyłkę przepraszamy.

Wójt Gminy
(-) Andrzej Janicki

Załączniki:

 1. Zmienione ogłoszenie o przetargu
 2. SIWZ ze zmienioną datą składania ofert  
 3. Kosztorys ofertowy

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Włodzimierz Ratajczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (26/03/2013 19:20:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (26/03/2013 19:20:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (26/03/2013 19:20:17)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Krzykosy dn.2013-04-05

 

ZP 271.1.2.P.Sł.2013

Do wszystkich Wykonawców postępowania  Nr.97662-2013
                                               

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego:

             

Na  „Przebudowa ulicy Słonecznej w Pięczkowie ETAP I"

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity z dnia  16.09.2010R. (Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

 zawiadamia o :

I.  Wyborze najkorzystniejszej oferty:

 1. Jako ofertę najkorzystniejszą  Zamawiający wybrał : Ofertę Nr 14

              Zakład Drogowo - Transportowy Sławomir Begier

             ul. Orzeszkowej 39, 62-330 Nekla

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta nr 14 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała  punktów 100.

2. Nazwy, siedziby i adresy pozostałych Wykonawców którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom:

Oferta Nr 1

Zakład Drogowo - Budowlany Mirosław Bogucki

ul. Młyńska 56, 62-052 Komorniki

Oferta uzyskała 79,58 pkt.

 

Oferta Nr 2

PUB „BRUKPOL" S. C.

Strzelce Wielkie 81C

63-820 Piaski

Oferta uzyskała 88,07 pkt.

Oferta Nr 3

Firma Usługowo - Handlowa „ANNA" Anna Białobrzycka

ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno

Firma Budowlano - Remontowo - Drogowa Dariusz Białobrzycki

os. K. Wielkiego 14A/1, 62-200 Gniezno

Oferta uzyskała78,46 pkt.

 

Oferta Nr 4

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „NIKO" Wietecki Norbert

ul. Mickiewicza 2b/35, 62-200 Gniezno

Oferta uzyskała 79,58 pkt.

 

Oferta Nr 5

Związek Spółek Wodnych w Jarocinie

ul. Wrocławska 53, 63-200 Jarocin

Oferta uzyskała 80,43 pkt.

 

Oferta Nr 6

„BRUKARSTWO KASPRZAK" Sp. z o. o.

ul. D. Cieszyńskiego 10, 63-720 Koźmin Wlkp.

Oferta uzyskała 79,23 pkt.

 

Oferta Nr 7

Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe „MARZYŃSKI" Sp. z o. o.

ul. Przemysłowa 2, 63-200 Jarocin

Oferta uzyskała 76,79 pkt.

 

Oferta Nr 8

Firma usługowo Handlowa RAWABRUK Rafał Guździoł

ul. M. Konopnickiej 9, 63-500 Ostrzeszów

Oferta uzyskała 84,08 pkt.

 

Oferta Nr 9

P.W. EKO - DRÓG Ryszard Szmyt

ul. Nadbrzeżna 1/c7, 63-100 Śrem

Oferta uzyskała 76,39 pkt.

 

Oferta Nr 10

Zakład Handlowo - Budowlano - Drogowy Zofia Bałęczna

ul. Wyszyńskiego 9/11, 63-100 Śrem

ROBOTY DROGOWE Jacek Szymanowski

ul. Wiosny Ludów 30, 63-130 Książ Wlkp.

Oferta uzyskała 75,53 pkt.

 

Oferta Nr 11

Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa „INWEST - BRUK" Paweł Tomczyk

ul. Ogrodowa 2A, 63-100 Śrem

Oferta uzyskała 83,34 pkt.

 

Oferta Nr 12

Firma Usługowo Budowlana „DRO - KOST" Zawitaj Paweł

ul. gen. A. Chruściela 8/2, 63-000 Środa Wlkp.

Oferta uzyskała 79,42 pkt.

 

Oferta Nr 13

Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski

Psary Małe, ul. Krótka 1a, 62-300 Września

Oferta uzyskała 68,84 pkt.

 

Oferta Nr 15

Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk

Kokoszki 25, 62-330 Nekla

Oferta uzyskała 81,77 pkt.

 

Oferta Nr 16

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD" Spółka Akcyjna

ul. Poznańska 71a, 63-200 Jarocin

Oferta uzyskała 79,27 pkt.

 

II. Wykonawcach których oferty zostały odrzucone:

 Nie było

III. Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania :

 Nie było

IV. Terminie , po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Umowa o wykonanie zamówienia publicznego: zostanie zawarta po dniu  15.04.2013r

Wójt Gminy

(-) Andrzej Janicki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Włodzimierz Ratajczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (05/04/2013 12:51:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (05/04/2013 12:51:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (05/04/2013 12:51:07)
SIWZ
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Włodzimierz Ratajczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (12/03/2013 15:56:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (12/03/2013 16:07:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (12/03/2013 16:11:34)
Ogłoszenie o zamówieniu

Krzykosy: Przebudowa ul. Słonecznej w Pięczkowie ETAP I
Numer ogłoszenia: 97662 - 2013; data zamieszczenia: 12.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzykosy , ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, woj. wielkopolskie, tel. 61 2851514, faks 61 2851592.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzykosy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Słonecznej w Pięczkowie ETAP I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: .Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Przebudowa ul. Słonecznej w Pięczkowie ETAP I Obejmujący odcinek ul. Słonecznej od ul. Powstańców Wlkp. początek odcinka I 0+000,00 do PŁK 0+132,35 (początek ścieku ulicznego) +odcinek II od 0+064.33 do ul. Szkolnej 0+0000,00+ budowa chodnika w ul. Powstańców Wlkp. PŁK 0+0,00 - 0+030. Niniejsze zamówienie obejmuje między innymi roboty: - Wytyczenie geodezyjne + mapa geodezyjna powykonawcza. - roboty rozbiórkowe - wykonanie podbudowy z tłucznia gr. 20, 0cm - wykonanie podbudowy zatoki postojowej i wjazdów z kruszywa związanego z cementem C8/10 gr. 15, 0 cm - wykonanie nawierzchni jezdni i zatoki postojowej z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8.0cm na podsypce cementowo. - piaskowej - wykonanie nawierzchni jezdni i zatoki postojowej z betonowej kostki brukowej czerwonej gr. 8.0cm na podsypce cementowo. - piaskowej - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm z odtworzeniem przełożenia - ułożenie krawężnika 15/30 na ławie betonowej C12/15 - ułożenie krawężnika gr12x25cm na ławie betonowej C 12/15 - ułożenie obrzeży betonowych o wym 30x8 cm - ułożenie obrzeży betonowych 25x 6cm - wykonanie ścieku ulicznego z kostki brukowej szer. 20cm - ułożenie ścieku z prefabrykatów betonowych. na ławie betonowej - wykonanie studzienki wpustowej średni. 50 cm z osadnikiem. - ułożenie rury PCV śr. 250 mm, jako przyłącza do kratki ściekowej - regulacja zaworów wodociągowych - regulacja studzienek telefonicznych - wykonanie oznakowania pionowego - wykonanie oznakowania poziomego Wywóz materiałów rozbiórkowych Inwestor wykona własnym transportem. III.4 Wykonawca jest zobowiązany także do: 1. opracowania na własny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót objętych zamówieniem zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym tekst jedn. Dz.U. z 2012r oz.1137 ze zmianami)i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w spawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz.U. z 2003r nr 220 poz. 2181ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem Dz.U. z 2003r Nr 177 poz. 1729 2.oznakowania miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymywania tego oznakowania w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót. 3. organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót. 4. wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej 5. zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zamówieniem w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania. 6. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres 5 lat. 7. w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć (zlecić) podwykonawcom część zamówienia, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 8. jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno (eksploatacyjno) użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. 9. Od dnia przekazania budowy do odbioru Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim. 10. Zapewnienia obsługi geodezyjnej z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i przekazania map powykonawczych do zasobów geodezyjnych do dnia 30 sierpnia 2013 11.Wykonawca wykona niezbędne badania i próby materiałów do wbudowania a wyniki przekaże Zamawiającemu przed ich wbudowaniem. 12.Wykonawca wykona niezbędne badania i próby w miejscach wskazanych przez Zamawiającego wykonanych prac. 13.Wykonawca zapewni sprawowanie funkcji kierownika budowy przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do kierowania robotami drogowymi..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu wykazania spełnienia warunków do udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Wykonawca składa oświadczenie zał. Nr. 2 do SIWZ W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie może być złożone wspólnie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający żąda by w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: a.co najmniej 2 roboty drogowe polegających na budowie lub przebudowie drogi, w zakres, których wchodziło wykonanie między innymi robót polegających na ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej. na długości nie mniejszej niż 0,2 km oraz wartości min. 150tyś.zł każda wraz z referencjami. b. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia publicznego, opisany sposób dokonania oceny warunku musi być spełniony przez jednego z Wykonawców;

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże. że dysponuje, co najmniej jedną osoba z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności: drogownictwo

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże. że dysponuje, co najmniej jedną osoba z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności: drogownictwo

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku 1.,Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.. 2. Oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i ust.2 Pzp. . W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI. 3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania oferty na podstawie złożonych wraz z ofertą podpisanych oświadczeń i dokumentów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca należący do Grupy Kapitałowej wraz z ofertą składa wykaz podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art24 ust.2 pkt.5 lub oświadcza, że nie należy do grupy kapitałowej - załącznik Nr, 6 do SIWZ - Zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007r Nr 50, poz. 331 z póżn. zmianami) zawiera definicję grupy kapitałowej zgodnie, z którą rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni, lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. Kontrola to wszelkie formy bezpośredniego, lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno, albo łącznie przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych, lub faktycznych, umożliwiających wywieranie wpływu na innego przedsiębiorcę, lub przedsiębiorców( art. 4 pkt.4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U. Z 2007r Nr 50 poz. 331, z póżń. zm.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krzykosy.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Krzykosy ul. Główna 37 - 63-024 Krzykosy.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.03.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Krzykosy ul. Główna 37, pok, Nr 12 Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Włodzimierz Ratajczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (12/03/2013 15:56:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (12/03/2013 16:01:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (12/03/2013 16:11:19)